Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina20/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   44

JAARVERSLAG 1940 vervolg

Het aantal leden bedraagt momenteel: plm. 130 werkende leden, 7 ereleden, plm. 60 donateurs en begunstigers.

Al is dit jaar het ledental sterk teruggelopen en gaat het de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur slecht, financieel dan, de Penningmeester van het Hoofdbestuur daarentegen gaat het goed, daar de exploitatie van het gebouw gunstig is geweest, tengevolge van de vele nieuwe huurders, o.a. de Kustartillerie, de Chr. Muziekvereniging, het Dansinstituut "Bronmeijer", de Zangvereniging "Concordia" e.a.

Met de hoop, dat meerdere inwoners van ons dorp en in de eerste plaats alle leden het grote nut van de lichamelijke opvoeding zullen inzien en begrijpen, zodat onze Vereniging die daar altijd voor gewerkt heeft, in de toekomst moge groeien en bloeien, sluit ik dit Jaarverslag.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: J. v.d. Hout

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1941

Ook dit jaar heeft ons de vurig verlangde Vrede niet gebracht, maar niet tegenstaande, dat mogen we er toch met dankbaarheid op terugzien, want er kwam in de Vereniging nieuwe opleving en zelfs ongekende bloei wat het ledental betreft.

Of het komt, dat onze Directeur inwoner van 's-Gravenzande is geworden, of door de Tijdsomstandigheden of door de drang naar meer lichaamsontwikkeling en ontspanning, wat het ook zij de slechte toestand van tijdens de mobilisatie en het eerste oorlogsjaar zijn we in ieder geval nu te boven, daar het ledental bijna 300 bedraagt.

Thans komende tot de gebeurtenissen in de Vereniging zelf hebben we allereerst de Jaarlijkse Winter uitvoering.

Deze konden we niet als naar gewoonte houden, daar hiervoor geen zaal beschikbaar was. Zodoende hebben we deze in Mei in het Veilinggebouw van de Vereniging "Westland" gegeven. Deze uitvoering moge gezien de omstandigheden geslaagd heten, waarvoor we in het bijzonder onzen Directeur den Heer Rozenboom en ook verschillende onzer leden een woord van dank niet mogen onthouden.

Ook hebben we op 17 September 1941 nog een Openlucht Uitvoering op het schoolplein voor de Wilhelminaschool gegeven. Ook dit was een geslaagde avond

Aan de Wedstrijden op 21 October 1941 te Maasdijk tusschen de vier Westlandse Verenigingen "K.D.O.", "Liersche Sportvereniging", "U.D.I.", en "O.K.K." werd met succes deelgenomen, daar zowel de Dames als Heren afdeling met de Eerste Prijs gingen strijken.

Met de hoop, dat 1942 de Vrede eindelijk moge brengen en onze Vereniging moge blijven groeien en bloeien, sluit ik dit Jaarverslag.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: J. v.d. Hout

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1942

Als Secretaris heb ik het genoegen U het Jaarverslag aan te bieden over het jaar 1942. De oorlog, die nog steeds niet is geëindigd, heeft ook 's-Gravenzande er in betrokken, ouden van dagen en zij die maar enigszins gemist kunnen worden zijn reeds geëvacueerd, huizen worden gesloopt en tuinderijen verplaatst, maar onze Vereniging heeft er tot nu toe niet onder geleden, integendeel; dit jaar heeft onze Vereniging een ongekende hoogte bereikt, voornamelijk wat het ledental betreft.


In de week van de vorige Jaarvergadering werd het 300e lid ingeschreven en op 1 Juli was dit aantal tot 340 gestegen. Met de Wintermaanden is dit weer wat teruggelopen, zodat op 31 December te boek stonden 303 leden. Financieel gaat het de Vereniging ook goed, wat wel aan het ledental te wijten is.
Thans komende tot de gebeurtenissen in de Vereniging zelf, hebben we allereerst de Onderlinge Wedstrijden, die in de maand Februari zijn gehouden en waaraan door bijna alle afdelingen werd deelgenomen, waarbij Mej. C. van der Ende bij de Dames en L. Nieuwenhuizen bij de Heren de 1e Prijs behaalden.
Op 10 Maart werd een gezellig avondje gehouden waarop de prijzen der Onderlinge Wedstrijden werden uitgereikt, tevens werden aan Mej. M. Kuiper bloemen aangeboden bij het verlaten van de Verg, voor het vele werk, dat zij aan de Kleuterafdeling heeft verricht
Ook de Heer Nieuwenhuizen werd voor het front geroepen en bij monde van de Voorzitter dank gebracht voor het vele, dat hij voor de Vereniging heeft gedaan. Hem werden namens de Vereniging en Damesafdeling bij dewelke hij als Hulpdirecteur fungeert cadeaus overhandigd.
Den 14e Mei 1942 Hemelvaartsdag werd door de Damesafdeling deelgenomen aan de wedstrijd te Naaldwijk, waar zij met Vrije Oefeningen met 42,5 punt de 2e Prijs wisten te behalen. Gezien het feit, dat de 1e Prijs met 43 punten door U. D. J. gewonnen werd, was dit voor O.K.K. een mooie prestatie, waarvoor Dames en Directeur hulde toekomt.
Onze Jaarlijkse Uitvoering hebben wij op zaterdag 30 Mei 1942 in het Veilinggebouw aan de Vaart gehouden, welke een waar succes is geworden. Van de zijde van het publiek was de belangstelling zoo groot, dat meer dan 1.000 personen de verschillende oefeningen hebben gadegeslagen.
Op 27 Juni 1942 werden in Den Haag wedstrijden gehouden, uitgeschreven door de Turnkring, waarbij door de Dames twee 1e Prijzen werden behaald n.l. met Vrije Oefeningen 1e Prijs 64 punten en Brug 1e Prijs 62 punten. Ook de Aspirant Dames behaalde met Klassikaal Brug een 2e Prijs en de Grote Jongens met Vrije Oefeningen een 3e Prijs, voorwaar een mooi resultaat, waarvoor Leden en Leider dank, die deze prijzen wisten te bemachtigen. Dat wij ook buiten onze Gemeente gewaardeerd werden bewijst de Uitnodiging van de "Lierse Sportvereniging", om met U.D.I. en K.D.O. een sportdemonstratie van De Lier, welke op 25 Juli aldaar wordt gegeven, op te luisteren, waaraan plm. 100 leden van O.K.K. deelnamen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1942 vervolg

Wij zouden ook nog op 2 September naar Maassluis zijn gegaan, als deze Demonstratie niet door de Proc. Gen. verboden was geworden.

Den 12e September hebben wij onze Propaganda Uitvoering op het plein der Openbare School gehouden, welke goed geslaagd mag heten.

Bij die gelegenheid werd het feit herdacht, dat het op 2 September 10 jaar geleden was, dat de Heer Rozeboom leider van onze Vereniging werd. Voorzitter Varekamp dankte hem namens Bestuur en Vereniging voor het vele werk voor en aan O.K.K. gedaan en wenste hem nog vele jaren aan O.K.K. verbonden te zien.

Den 21e November zijn de Dames weer naar Den Haag gegaan, om mede te werken aan een Uitvoering van de Turnkring, waar zij als eerste optraden en zeer goed werkten wat het langdurig applaus dan ook bewees.

In de Kerstweek waren alweer de Onderlinge Wedstrijden aan de gang, die ná Nieuwjaar voor de groteren verder zullen worden afgewerkt.

Rest mij nog te vermelden, dat het Bestuurslid J. de Koning in het Voorjaar is getrouwd en de Penningmeester L. Nieuwenhuizen zijn 10e Jaarverslag zal uitbrengen. Den 28 Januari 1932 werd hij gekozen als Bestuurslid en een maand later werd hem het Penningmeesterschap aangeboden, wat nu na 10 jaar een stukje van zijn leven is geworden. Ook hem hopen wij nog vele jaren in het Bestuur te houden.

Naast al het aangename van dit jaar heb ik dan nog een minder aangename taak door te vermelden, dat op 1 Maart 1942 is overleden het oudste Erelid den Heer J. van Straalen, die sinds 20 December 1918 Erelid onzer Vereniging was. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in ere worden gehouden.


Tevens bereikte ons het droevige bericht, dat op 10 December de 9 jarige Annie van Geest lid van de Klassikaal Meisjes Afdeling was overleden.
Hiermede geloof ik vrijwel de voornaamste punten over het jaar 1942 aangestipt te hebben en wil dan mijn Jaarverslag besluiten met de wens, dat 1943 ons de Vrede mag brengen en O.K.K. mag groeien en bloeien tot in lengte van dagen.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaris A. Stolze

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina