Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina22/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   44

JAARVERSLAG 1944 vervolg

Bij deze wedstrijd had nog een onaangename gebeurtenis plaats, toen de Dames afdeling n.l. voor de laatste maal repeteerde, deelde Mej. A. Vrij zonder een nader te noemen feit mee, dat zij aan de wedstrijd niet deel zou nemen

Hierdoor moesten een viertal Dames uitvallen, daar er geen reserves waren. Het Bestuur meende hier handelend te moeten optreden en genoemd lid werd voor de duur van een halfjaar geschorst.

Begin Januari zijn de Onderlinge Wedstrijden voor Aspirant Dames, Dames en Heren verwerkt. De eerste prijs winnaars waren: Asp. Dames: Co Varenkamp [foto], Dames Gosserien van der Kruk [foto] en Heren Leen Nieuwenhuizen. Doordat begin September 1944 de oorlog onze grenzen naderde, werd de uitzonderingstoestand afgekondigd en moest de voorgenomen Openlucht Uitvoering, welke 9 September 1944 gehouden zou worden, worden afgelast.

22 November 1944 was het de dag van het 35-jarig bestaan van O.K.K. Door de omstandigheden kon dit feit niet feestelijk herdacht worden. Als bijzonderheid dient nog opgemerkt te worden, dat de Heer Varekamp gedurende al die tijd in het bestuur zitting heeft gehad en sinds 1918 Voorzitter is van O.K.K. Steeds heeft Varekamp zijn uiterste krachten gegeven, steeds weer was hij het, die voorop stond. Dat hij nog vele jaren als Voorzitter de Vereniging zal leiden, is de wens van leden en Bestuur.
Het Bestuur onderging dit jaar enige verandering. Op de Jaarvergadering op 21 Januari 1944 werden in plaats van Mej. D. van de Ende en de Heer J. de Koning respectievelijk gekozen Mej. Jac. Varekamp [foto] en de Heer C. Mondt.
2 Februari 1944 werd de Dames Senioren Afdeling opgericht, terwijl de Heren Senioren afdeling reeds spoedig na haar bestaan door het geringe ledental bij de Heren werd ingedeeld. Door de dood werden dit jaar weer twee leden onzer Vereniging weggenomen. Van de Familie Van Oosten ontvingen wij het bericht, dat op 6 Juni 1944 hun zoon Herman op 20 jarige leeftijd in Duitsland plotseling van het leven was weggerukt, vóór zijn tewerkstelling was Herman steeds een trouw en opgeruimd lid der Heren afdeling. Op 19 Juni 1944 overleed Mientje van der Kaay, oud elf jaar en lid der afdeling Meisjes C.
Hierin geloof ik de voornaamste gebeurtenissen van 1944 behandeld te hebben, nog steeds woedt de oorlog voort, wij weten niet wat ons te wachten staat; daarom eindig ik mijn verslag met de wens, dat wij voor verdere ellende gespaard moge blijven en spoedig in Vrede kunnen leven.
Voorzitter: A. Stolze.
Secretaresse: Nic. Zeelenberg

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1945

Het is mij een genoegen, na reeds zovele jaren in de Jaarverslagen vermeld te zien van dien vreselijke oorlog, dat ik nu mijn Jaarverslag mag geven in een bevrijd Nederland. Eindelijk is ook voor ons nadat het vorig jaar het Zuiden van ons land reeds bevrijd was, de Vrede gekomen, doordat op 5 Mei 1945 de Duitsers in ons land capituleerden en enige dagen later werd in heel Europa de vrede getekend.


Hoe groot was de opluchting voor de velen, die ondergedoken waren, doordat zij niet voor den bezetter wilden werken en ook voor hen voor wie de honger zo nijpend was geworden, dat de bevrijding juist op tijd kwam, maar helaas voor velen toch nog te laat.
Van onze Vereniging is slechts één lid door de Oorlogsomstandigheden omgekomen, n.l. Herman van Oosten, lid der Heren afdeling, deze is in Juni 1944 in Duitsland gefusilleerd, daar hij verdacht werd spionage bedreven te hebben. Dat hij moge rusten in Vrede.
Wat het Ledental aangaat, dit is na de Bevrijding weer tot grote bloei gekomen, zo stonden er op 1 Januari 1946: 415 leden geboekt.
Met ons Oefenlokaal zijn we goed door den Oorlog heen gekomen, in het begin van den Oorlog zijn er enkelen dagen de Hollandsche Militairen in gelegerd geweest, terwijl de laatste maanden van de oorlog de Duitsers er beslag op legden en als "lest best" hebben we na de bevrijding d eer gehad die mensen te huisvesten, welke toen de moffen in ons land kwamen, vertelden, dat we de hemel op aarde zouden krijgen n.l. de N. S. B. en dat dit niet helemaal waar was zullen we nu zelf wel ondervonden hebben in de interneringskampen waar ze op hun gerechte straf wachten voor het leed, dat zij hun medemensen hebben aangedaan.
Toch heeft door de bezetting ons gebouw nog ruim f 1.100,= schade geleden, door het weghalen van de grammofoonversterker en het verbranden van een aantal toestellen zoals: ladders, springplank, klimpalen, stoelen enz., doch niet tegenstaande dit alles mogen we blij zijn, dat ons gebouw er nog staat en dat wij er weer volop in kunnen oefenen.
Door het uitvallen van het Oefenlokaal kon er de eerste maanden van dit jaar niet geoefend worden, doch in een Ledenbijeenkomst gehouden in Maart 1945 werd besloten om weer te beginnen, er werd toestemming verkregen om te oefenen op het plein der Gereformeerde School en bij slecht weer in de gang der school en daar zijn we onder leiding van Nieuwenhuizen, hoewel zeer gebrekkig aan begonnen met Gymnastiek en Handbal, hierdoor is de Handbalafdeling in Augustus 1945 opgericht, als onderafdeling der Gymnastiek Vereniging.
De Onderlinge Wedstrijden konden dit jaar niet gehouden worden. 29 Juni 1945 zijn we voor het eerst weer voor het publiek opgetreden en wel ter gelegenheid van de Verjaardag van Prins Bernard, toen we door het Oranje Comité uitgenodigd werden enkele nummers te geven op het plein der K. W. school. Hier oogsten we onder zeer veel publiek groot succes! Hoewel het bij vele merkbaar was, dat er een tijd niet geoefend was.
Op 2 Juli 1945 hebben we tezamen met andere Verenigingen gedefileerd bij het vertrek van den chef van politie den heer ter Hark.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1945 vervolg

24 Augustus 1945 zijn de Dames en Heren een dagje uit varen geweest naar Rotterdam. Hoewel de dag begon met vertraging en wel al spoedig toen we het dorp uit waren een drenkeling hadden, hebben we toch nog een gezellige dag gehad.


8 September 1945 hebben we onze Jaarlijkse Uitvoering gehouden in de Veiling, met vooraf een korte mars door het dorp, deze uitvoering werd gegeven met medewerking der beide plaatselijke Muziekverenigingen. De opbrengst van deze avond was bestemd voor de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis, door de goede opkomst van het publiek, konden we aan deze Vereniging plm. f 800,= afdragen. Deze avond is uitstekend geslaagd, waarvan een groot deel van het succes wel ten goede komt aan onze leider de Heer Nieuwenhuizen.
Op 11 November 1945 zijn door de Turnkring 's-Gravenhage en omstreken wedstrijden uitgeschreven voor de aangesloten Verenigingen. Ook de Dames en Heren van O.K.K. hebben hieraan met succes meegewerkt. De Dames behaalden met de Driekamp een 1e prijs en de Heren eveneens in de Driekamp een 2e Prijs, terwijl de Dames en Heren met respectievelijk Klassikaal Brug en Paardspringen beide de 2e Prijs behaalden.
22 November 1945 was een grote dag voor onze Vereniging, op deze dag n.l. hebben we het feit herdacht, dat O.K.K. voor 35 jaar werd opgericht. Hoewel de juiste datum van dit Jubileum reeds in November 1944 viel, kon dit toen vanwege razzia's enz. niet herdacht worden, des middags had de officiële herdenking plaats in "Maranatha". Hier kwamen alle leden van groot tot klein bijeen, waar zij toegesproken werden door onze Voorzitter den Heer Varekamp welke in korte bewoordingen de belangrijkste gebeurtenissen der afgelopen 35 jaren releveerde. Aan den Heren Varekamp en Nieuwenhuizen werden fruitmanden aangeboden en aan Jani Koppert onze jeugdige pianiste een lectuurbak.
Verder werd deze middag gevuld met zang, muziek en film. Des avonds kwamen de Dame en Heren in eigen gebouw gezellig bijeen.
In het Bestuur werd in de plaats van Mej. L. Boers die door haar gedraging tijdens de bezetting niet langer in het Bestuur zitting kon hebben benoemd Mej. D. den Haan. Terwijl in December 1945 de Secretaris van het Hoofdbestuur de Heer H. van der Ende bedankte als lid der Vereniging wegens vertrek naar elders.
Op een Oefenavond der Dames en Heren werd Van den Ende door onze Voorzitter bedankt voor het vele werk, dat Van der Ende sedert de oprichting der Vereniging voor O.K.K. gedaan heeft, tevens werd aan Van der Ende een blijvend aandenken aan O.K.K. overhandigd.
Hiermede geloof ik de voornaamste gebeurtenissen van 1945 behandeld te hebben, toch wil ik dit Verslag niet eindigen zonder een woord van dank te brengen aan die Dames en Heren die een gedeelte van hun vrije tijd beschikbaar willen stellen voor het behulpzaam zijn bij de verschillende afdelingen en zodoende het hunne toe bijdragen tot bloei van onze Vereniging.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: N. Zeelenberg

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina