Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina25/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44

JAARVERSLAG 1947 vervolg

Laten we elkaar beloven, dat wij in het vervolg voor dergelijke Uitvoeringen of Wedstrijden ons meer geven, ook al is het soms wat te warm om te turnen of wat dies meer zij, want laten wij dit bedenken al is de leider nog zo actief, zonder medewerking van alle leden kan hij van een Uitvoering niet maken, wat hij zich er van voorgenomen heeft.


Een telken jare terugkerende kwaal tijdens onze Uitvoeringen, is het lawaai, dat door kleinere en misschien ook wel grotere aanwezigen wordt veroorzaakt, laten ook hier de leden zorgen, dat dit in het vervolg niet meer voor komt, daar de aanwijzingen welke door het Bestuur gegeven worden op te volgen.
12 November 1947 werd wederom een wedstrijd voor de Heren Senioren gehouden en wel tussen K.D.O., U.D.I. en O.K.K. in het gebouw van O.K.K.. 1e werd K.D.O., 2e U.D.I. en 3e O.K.K..
29 November 1947 had onze leider de moed om met een 12-tal Dames naar Den Haag te trekken, om daar een ontmoeting te hebben met de Dames van W.I.K. van welke Vereniging liefst 6 Dames deel uitmaken van de Haagse keurploeg. Zo als te verwachten was moest O.K.K. het onderspit delven, doch laat deze wedstrijd voor onze Dames een les geweest zijn, daar zij hoewel er goed werk geleverd wordt nog niet aan de bovenste spits staan.
20 December 1947 hebben A. van den Ende, R. Louwen en M. van der Sar deelgenomen aan de Kringkampioenschappen van Den Haag en Omstreken voor jeugdturnsters, dit had tot resultaat, dat R. Louwen uitgenodigd werd deel te nemen aan de training voor de jeugdkeurploeg.
Aan het einde van mijn relaas gekomen, wil ik den Heer Nieuwenhuizen danken voor het grote aandeel wat hij ook dit jaar weer in de verrichtingen van O.K.K. gehad heeft en ook die leden welke hem als voorturner (ster) terzijde hebben gestaan.
Ook wil ik de leden nog opwekken zich in het komende jaar tot in het uiterste in te spannen daar er in 1948 veel van U gevraagd zal worden, zoals het Jubelfeest, dat in Arnhem ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van het KNGV gehouden zal worden en de Regionale feesten welke eveneens ter gelegenheid van dit feit in verschillende plaatsen van ons land gehouden zullen worden, voor ons zal dit Den Haag zijn.
In Augustus laat O.K.K. dan aan het begin van dit bijzondere jaar voor ons verbond met deze leus beginnen: Als Bestuur en leider zeggen wij vallen aan, dat de leden zeggen en wij volgen, dan zal ook 1948 een goed jaar voor onze Vereniging zijn.
Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Secretaresse: N. Zeelenberg.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1948

Nu het jaar 1948 weer is verstreken is het mij wederom een groot genoegen U het wel en wee van onze Vereniging te schetsen, allereerst kan ik dan met vreugde constateren, dat het ledental van onze Vereniging nog steeds stijgende is elk jaar en vooral ná de oorlog dachten wij, dat het maximum aantal wel bereikt zou zijn, doch bij elk Jaarverslag is gebleken, dat de ouders steeds meer doordrongen worden van het feit, dat lichamelijke opvoeding naast de geestelijke opvoeding der kinderen onmisbaar is.


Mede dank zij het feit, dat pers, radio en ook de geneesheren hier steeds meer aandacht aan gaan besteden en ook blijkbaar, dat de leiding zodanig is, dat het voor de leden een plezier is om de lessen te volgen, hoe het ook zij O.K.K. had op 31 December 1948 het geweldige aantal leden van 570, als men hierbij nog het aantal leden van de Handbalafdeling van O.K.K. telt, welke meestal geen lid zijn der Gymnastiek Vereniging, dan komen we aan een totaal van ruim 600 leden, zodat wel gezegd kan worden, dat O.K.K. de grootste sportvereniging is in het Westland.
In het Najaar is onze Vereniging weer een Afdeling rijker geworden, een Afdeling welke meer heeft bestaan, maar telkens weer een poosje op sterk water stond. Na deze Afdeling kan men het gezegde "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" moeilijk toepassen, doch mag het zo zijn, dat men kan zeggen "Zo de oude zongen, piepen de jongen". U zult wellicht begrijpen, dat ik met deze Afdeling bedoel de Dames Senioren Afdeling. Moge deze Afdeling nu een langer leven beschoren zijn, dan dit in het verleden het geval is geweest.
Het Bestuur is op de Jaarvergadering uitgebreid met een Toestelcommissie en wel de Heer A. Haaring en is nu als volgt samengesteld:

Hoofdbestuur: J. H. Varekamp Voorzitter, J. Winkelman Secretaris, H. J. Troost Penn.meester.

Dagelijks Bestuur: A. Stolze Voorzitter, N. Zeelenberg Secretaris, L. Nieuwenhuizen Penningmeester en leden C. Mondt en Mar. Ouwendijk en de Dames D. de Haan en D. van Baalen en A. Haaring toestelcommissie.
Door de Turnkring werd in het afgelopen jaar een voorturn cursus gehouden, bij het examen in April 1948 slaagden de O.K.K. leden Mej. N. Koene en de Heer L. Klop, laatstgenoemde had ook het plan de leiderscursus te volgen welke in September zou aanvangen, door te geringe deelname is echter aan deze cursus nog niet begonnen. De Heer Mar. Ouwendijk leider van H.S.V. te Hoek van Holland heeft in April deelgenomen aan het examen voor Verenigingsleider te Bergen op Zoom gehouden en met succes. Aan al deze O.K.K. leden onze hartelijke gelukwensen.
Van deze plaats wil ik U er nog op wijzen, dat door de hoge onkosten welke het Bondsbestuur heeft, besloten is de Bondscontributie te verhogen van Hf 1,= tot Hf 1,50.
Om nu de belangrijkste Vereniging gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue te laten passeren krijgen we allereerst de Onderlinge wedstrijden, welke in Januari 1948 voor bijna alle Afdelingen werd verwerkt. Zoals gewoonlijk heerste er ook nu weer een sportieve sfeer en werden de Uitslagen met spanning tegemoet gezien.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1948 vervolg

Bij de Heren prolongeerde L. Nieuwenhuizen voor de zoveelste maal zijn kampioenschap. Bij de Dames werd Annie van der Ende kampioene. In mijn vorig Jaarverslag had ik opgemerkt, dat bij de Dames in de toekomst de kans bestond, dat een ander dan Stien Kluin de bovenste plaats zou bezetten, dit is nu nog onverwacht gauw gebeurd, door de mislukking van de Paardsprong van Stien, werd Annie n.l. kampioen. In het afgelopen jaar is echter verschillende malen gebleken, dat de naam Stien Kluin nog wel eens onder de klok zal verschijnen.


Op 20 Februari 1948 volgde de grote Kringuitvoering in het Gebouw van K. en W. in Den Haag. O.K.K. werd hier vertegenwoordigd door de Damesafdeling. De Dames werkten Klassikaal Brug aan vier Bruggen en behoefden zeker wat het gebodene betreft niet onder te doen voor hun Turnzusters uit de stad.
Door het grote succes van deze Uitvoering meende het Bestuur van O.K.K. dat ook onze Vereniging in staat zou zijn om een dergelijke Uitvoering te organiseren, met de beste krachten welke O.K.K. bezit, deze gedachte werd niet onder stoelen of banken gestoken, want reeds op 10 April 1948 werd deze Uitvoering gegeven in Maranatha, doordat deze zaal altijd beter geschikt is voor een Uitvoering en voor het ontvangen van Donateurs en Genodigden dan de Veiling, 's middags werd een Generale Repetitie gehouden, waarbij ook enkele toeschouwers werden toegelaten en 0s avonds de uitvoering welke ik kan wel zeggen van het begin tot het einde zeer goed geslaagd is.
Ongetwijfeld past hier een woord van Hulde aan onze leider, die in zo'n korte tijd alles voor elkaar had, maar ik kan U verzekeren dat hij in de nachten voorafgaande aan deze Uitvoering hij menig uurtje heeft wakker gelegen, in gedachten over deze Uitvoering. Er zijn wel eens leden, die voor zo'n Uitvoering zeggen: "Wat is Leen toch slecht gehumeurd". Maar laten deze leden bedenken, dat dit dan het gevolg is van het feit, dat de leden denken: "Het komt wel voor elkaar". en zich niet voor de volle 100% geven. Want de leider wordt tenslotte verantwoordelijk gesteld voor het goede verloop van de nummers. Tijdens deze uitvoering werd door de Voorzitter na een korte toespraak het door het KNGV beschikbaar gestelde insigne voor 25 jaar lidmaatschap uitgereikt aan de Heer L. Nieuwenhuizen.
Op 4 Mei 1948 werd door O.K.K. tezamen met alle andere 's-Gravenzandse Verenigingen gedefileerd voor het opgerichte Monument ter herinnering aan de gevallen Oorlogslachtoffers, terwijl op 5 Mei 1948 ter gelegenheid van de Bevrijdingsdag enkele Afdelingen een Demonstratie gegeven hebben in het Veilinggebouw. In 1948 is het KNGV 80 jaar geworden en ter gelegenheid daarvan werd met Pinksteren een groot driedaags Bondsfeest genaamd Jubelfeest gegeven in Arnhem. Tweede Pinksterdag was ook O.K.K. vertegenwoordig met Dames, Heren, Meisjes en jongens en de nodige supporters, des morgens werden wedstrijden verwerkt, waarbij aan O.K.K. drie eerste Prijzen toegekend werden en wel aan Dames, Heren en meisjes, des middags werd meegemarcheerd in de grote optocht; tijdens het opstellen voor deze optocht bezweken vele Gymnasten, welke de grote hitte niet konden verdragen, gelukkig waren hierbij geen O.K.K. leden, wel moest één onzer Herenleden ervaren, dat als men zweetvoeten heeft, pootje baden niet altijd de oplossing is, daar hij al pootje badende in een bierflesje terechtkwam, maar hij had toch het voorrecht, dat hij naast een Rode Kruis zuster zittende (Jammer, dat het zo'n ouwe was) in een auto de optocht kon volgen en wij moesten lopen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina