Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina3/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

JAARVERSLAG 1914


Hiermede heb ik het genoegen U het Jaarverslag over 1914 aan te bieden. Het jaar 1914 is voor O.K.K. een jaar van vooruitgang geweest.


Nemen we dan allereerst de financiële toestand onzer Vereniging. Wanneer we het kassaldo nagaan is hierin geen vooruitgang te bespeuren. Zoo was gedurende 1914 het kassaldo zelfs afgenomen.
Toch is dit niet zo. Zoo kan ik de leden in herinnering brengen, dat we op 1 juni 1914 van lokaliteit zijn veranderd, wat voorzeker ook een grote vooruitgang is.
Met het veranderen van lokaliteit gingen natuurlijk ook grote kosten gepaard. Zo werd o.a. een nieuwe rekstok geplaatst en werden verschillende toestellen enz. aangekocht, zoals een brug, een trampoline veerplank, een stel ringen, een rek met 25 staven en twee vuistballen benodigd voor de aspirant afdeling en zoo zou men nog vele kleinigheden kunnen opnoemen.
Hiermede meen ik dus wel aangetoond te hebben, dat we, al is ons kassaldo niet zoo groot er tot hier geen achteruitgang is.
De nieuwe toestellen hiervoor genoemd hebben we aangekocht bij het N.G.V. die we in jaarlijkse termijnen van Hf. 30,= kunnen afbetalen.
Daarnaast hebben we reeds 1 jaar achter ons en waar het gestelde bedrag Hf. 120,= is, nog 3 voor ons.
Gaan we vervolgens ons ledental na. Dit is bij de Hoofdafdeling met 7 achteruitgegaan, doch onze Aspirant Afdeling is nog in ledental toegenomen. Hier kan ik ook nog aan toevoegen, dat in juli 1914 er een meisjesafdeling is bijgekomen, welke goed heeft stand gehouden.
Onze jaarlijkse uitvoering werd gegeven op 15 januari. Enkele onzer Donateurs daaromtrent gehoord hebbende, kunnen we constateren dat ook die uitvoering goed geslaagd mag heten.
Vooral de marmergroepen, die we op het eind onzer uitvoering te zien gaven vielen goed in de smaak van 't publiek.
Vervolgens krijgen we de verschillende wedstrijden die we in 1914 hebben bijgewoond. Allereerst krijgen we dan de wedstrijd in Schiedam, waar we de 2e prijs behaalden. Op 1 juni werd evenals het vorige jaar aan de Gewestelijke Uitvoering deelgenomen, welke dit jaar te Leiden werd gehouden. Waar we reeds het vorige jaar op de Gewestelijke Uitvoering een eerste prijs behaalden, nu behaalden we deze prijs met het hoogste aantal punten van de gehele wedstrijd.
Een woord van hulde aan de turners, die in Schiedam en Leiden de naam onzer Vereniging hebben hooggehouden is hier zeker wel op zijn plaats.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1914 vervolg.


Verder werd op 18 juli deelgenomen aan de wedstrijd te Dordrecht, doch hier vielen geen behaalde lauweren te boeken, waarschijnlijk wel omdat twee der beste turners niet meegegaan waren, omdat deze wedstrijd op zondag viel.


Nog kan vermeld worden, dat deze zomer een Propaganda uitvoering werd gegeven op het weiland van de Heer Van Straalen, hiervoor welwillend door genoemde Heer afgestaan.
Hoewel het weer dezer avond niet zeer gunstig was; waren toch een groot aantal toeschouwers aanwezig. Deze uitvoering was tevens een wedstrijd voor Aspirant leden, doch in plaats van, werden aan de aspiranten insignes uitgereikt met de letters O.K.K.
Ook werd met medewerking van de Gymnastiekvereniging U.D.I. van Naaldwijk een uitvoering gegeven voor de militairen te Hoek van Holland.
Na vermeld te hebben, dat den 22e November onze Vereniging vijf jaar had bestaan, meen ik vrijwel de voornaamste punten over 1914 aangestipt te hebben.
Dat deze dag niet een feestdag is geweest voor de leden van O.K.K. kwam door de toestand waarin we ook thans nog leven en waarin de stemming niet tot feestvieren geneigd is.
Thans wil ik dan mijn Jaarverslag eindigen met de wens, dat nog vele zulke jaren mogen aantreden, als 1914 er voor de Vereniging één is geweest.

De Secretaris J. Huijpe Varekamp Jr.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1915

Hiermede heb ik het genoegen U het Jaarverslag over 1915 aan te bieden. Het jaar 1915 is voor onze Vereniging de tijdsomstandigheden in acht genomen wederom een goed jaar geweest.


Waar we het vorige jaar onze kas moesten sluiten met een saldo van Hf. 46,04, thans met een saldo van Hf. 82,58, aldus een vooruitgang van Hf. 36,54.
Dat we verleden jaar een nadelig kassaldo hadden kwam hoofdzakelijk, doordat we veel nieuw materiaal hadden aangeschaft. Doch ook dit jaar hebben we weer nieuwe aankopen gedaan; zoals een bergplaats voor onze toestellen, halters voor onze aspirant afdeling en een stel palen voor de rekstok en ringen.
Dit laatste was nodig omdat onze Directeur het beter oordeelde, 's zomers in de open lucht te turnen. Ook daarom hadden we een bergplaats nodig voor de toestellen. Voor dat buiten turnen was natuurlijk een stuk grond nodig. Daar werd dan ook door het Bestuur naar omgezien.
Onderhandeld werd met de Wed. Wimelsfelder, over het stuk grond gelegen langs de Hoflaan, doch daar voornoemde zulke vele en moeilijk na te komen voorwaarden stelde meende het Bestuur hierop niet te mogen ingaan. Daarop werd ons door de Heer van Straalen een stuk weiland aangeboden, onder één enkele heel lichte voorwaarde.
Deze voorwaarde was dat iemand aan den ingang van 't weiland geplaatst moest worden en er voor moest zorgen, dat niemand binnen kwam, dan zij die lid waren van O.K.K..
Waar zulke aanbiedingen als den Heer Van Straalen ons deed, niet alle dagen voorkomen, meende het Bestuur hierop wel te mogen ingaan, hetgeen zij dan ook deed. Een woord van dank aan den Heer Van Straalen, die reeds zoveel in het belang van onze Vereniging deed, is hier meen ik wel op zijn plaats.
Ook wil ik hier een woord van dank brengen aan de Heer Boekestein die toen onze Penningmeester hem de palen wilde betalen dit geld niet wilde ontvangen, doch dit aan de Vereniging schonk.
Tevens kan ik hier nog aan toevoegen, dat we dit jaar ook nog een toestel verkocht hebben, n.l. onze brug.
Deze werd verkocht aan een lid onzer Vereniging den Heer Vellekoop en bracht Hf. 10,= op.
Als het merkwaardigste punt meen ik dit jaar wel te mogen aanstippen het bedanken van onze Directeur den Heer Van Dijk. Ik geloof wel, dat ik uit naam van ons allen spreek, wanneer ik zeg, dat we hem met leedwezen zagen vertrekken.
Ook hem speet het zijn functie als Directeur van O.K.K. te moeten neerleggen, doch door zijn benoeming tot Gymn. leraar aan de Kweekschool te Dordrecht was hij hiertoe genoodzaakt.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina