Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina37/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44

JAARVERSLAG 1965

Het jaar 1965 is voor onze Vereniging een rustig jaar geweest, toch willen wij niet van de gewoonte afwijken om een terugblik te werpen op de voornaamste gebeurtenissen.


De eerste daarvan was de Uitvoering op 11-12 januari 1965 in gebouw De Brug. Sedert 1959 was door onze Vereniging geen uitvoering meer gehouden, met als reden, dat er geen geschikte zaal beschikbaar was in 's-GravenZANDE, maar dat is gelukkig verleden tijd.
Over de Uitvoering het volgende: Allereerst hulde aan Leiders en Leden voor hetgeen op de planken werd gebracht. Aan belangstelling voor beide avonden mochten we ook niet klagen, al met al een geslaagde Uitvoering.
25 februari 1965 werd er Jaarvergadering gehouden in onze eigen zaal, maar hiervoor blijft de belangstelling gering.
Door verandering van werkkring van de Leider, die hierdoor niet meer aan alle Afdelingen leiding kan geven, werden per 1 mei 1965 als leidsters aangesteld Mevr. Boon voor de Jeugdafdelingen van Het Dorp en Mej. Kleijwegt voor de gehele afdeling Heenweg. Beide Dames hebben hun werk tot volle tevredenheid van het Bestuur tot heden verricht.
21 juni 1965 werden de Vaardigheidsproeven gehouden, 82% slaagde. Als bijzonderheid zei vermeld, dat voor het eerst in de geschiedenis van O.K.K. er één slaagde voor het Diploma Keurturnen n.l. Mevr. Vos-Stolze, onze gelukwensen Nel.
19 augustus 1965 werd medewerking verleend aan een Sportmiddag uitgaande van het Oranje Comité, deze middag werd gehouden op het nieuwe sportpark. Dit optreden was tevens weer een mooie reclame voor onze Vereniging.
Tot slot nog enkele aantekeningen:
Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Hoofdbestuur: J. Winkelman Voorzitter, Nic Zeelenberg Secretaris, A. Stolze Penningmeester

Dagelijks Bestuur: C. Klop Voorzitter, L. Nieuwenhuizen (ondergetekende) Secretaris, J. van der Meer Penningmeester, Mevr. Van Herwerden, Mevr. Quak, Mevr. Van Staalduinen en de Heer Ron Berg Leden.

Leiding: de dames Boers, Kleijwegt en de Heer L. Nieuwenhuizen.


Het Ledenaantal per 31 december 1965 bedroeg 510.
Verder wil ik namens het Bestuur iedereen, die zich op één of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt hartelijk dankzeggen, in het bijzonder de leden, die regelmatig de contributie ophalen bij de Jeugdleden.
Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1966

Het jaar 1966 behoort weer tot het verleden, ook dit jaar was voor onze Vereniging een rustig jaar. Toch willen we niet van de gewoonte afwijken en ook nu weer even terugblikken in het afgelopen jaar.

26-27 januari 1966 hebben we onze Uitvoering gehouden in het gebouw "De Brug", we kunnen nu terugzien op een zeer geslaagde Uitvoering, waarvoor we de leiding hartelijk dankzeggen voor hetgeen er op de planken is gebracht, ook over de belangstelling mochten we niet klagen, hetgeen bevestigd, dat de bevolking van 's-Gravenzande onze Vereniging een warm hart toe draagt.

Anders was het met de belangstelling voor onze Ledenvergadering welke gehouden werd op 2 maart 1966, eveneens in één der zalen van gebouw "De Brug". Aanwezig waren 18 leden, met inbegrip ban de Bestuursleden.

8 juni 1966 werd door de Afdeling Heenweg Onderlinge Wedstrijden gehouden, waaraan door vrijwel alle Leden werd deelgenomen.

Over het afgelopen jaar is er weinig nieuws, rest mij nog enkele opmerkingen:

In het Bestuur en in de Leiding kwam geen verandering. Het aantal Leden per 31 december 1966 bedroeg 471 leden.

Verder wil ik namens het Bestuur allen, die zich op de een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, hartelijk dank zeggen en wel in het bijzonder diegenen, die hebben meegewerkt aan het ophalen van de contributie.

Tenslotte spreken we de wens uit, dat dit jaar ons succes zal brengen onder de eminente leiding van beide Leidsters en Leider, dan kunnen we dit jaar weer vrij tegemoet treden.

Nog een aanvulling tot slot, in het afgelopen jaar werd een Technische Commissie gevormd, waarin zitting hebben C. Klop Voorzitter, Mevr. Van Herwerden Secretaresse, dit heeft tot doel om in samenwerking met de Leiding het werkprogramma samen op te stellen.

Voorzitter: J. Winkelman.
Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1967

Het jaar 1967 behoort weer tot het verleden, een nieuw jaar heeft zijn intrede gedaan, een jaar vol van onzekerheden ligt voor ons, maar eerst willen we een terugblik werpen op het afgelopen jaar.


27-18 januari 1967 waren de Kring dagen in de Haagsche Dierentuin, waaraan eveneens door onze Vereniging werd deelgenomen. Verschillende prijzen werden er behaald, hier volgen de resultaten: Meisjes 8 – 11 jaar bankoefening een 1e en twee 3e prijzen, Hindernisbaan drie 2e Prijzen, Jongens 8-11 jaar Bankoefening een 3e Prijs en op de Hindernisbaan een 2e Prijs, de meisjes en Dames behaalden in de Driekamp beiden een 3e Prijs.
28 februari 1967 herdacht A. Stolze, dat hij 25 jaar zitting in het Bestuur had, dit feit is op een Bestuursvergadering herdacht, Stolze vanaf deze plaats nog vele jaren toegewenst. 27 februari 1967 werd in de Brug de Jaarvergadering van onze Vereniging gehouden.
3, 4, 6 en 7 april 1967 werden de Onderlinge Wedstrijden gehouden voor de Afdelingen van de Heenweg, hieraan is door vrijwel alle Afdelingen deelgenomen. 24 mei 1967 trad in het Huwelijk onze Penningmeester J. van der Meer met Els Gremmer. Jan en Els veel gelukkige jaren toegewenst. 3 juni 1967 werd deelgenomen aan de Kring wandeldag in Den Haag.
17 juni 1967 Jeugdvaardigheidsproeven te Naaldwijk, er werd met 85 leden deelgenomen, waarvan er 6 afgewezen werden, dus 98% geslaagden, voorwaar een mooi resultaat, zowel voor de leden als voor de leiding.
21 augustus 1967 weer een jubileum in onze Vereniging, nu Voorzitter Winkelman, 46 jaar lid, 33 jaar Bestuurder, waarvan 12,5 jaar Voorzitter, over het laatste ging het. Voorzitter heel hartelijk dank, vooral voor de jaren van Uw Voorzitterschap, voor hetgeen U gedaan heeft voor de Vereniging, het zij U gegeven, nog vele jaren.
14-15 november 1967 Uitvoering in gebouw "De Brug", waaraan door Afdelingen is meegewerkt, we kunnen terugzien op een ons inziens goede uitvoering. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan de Leiding voor het gepresenteerde op deze avonden, ook allen dank aan hen die hebben meegewerkt aan het doen slagen van de Tombola en wel in het bijzonder de Dames Bestuursleden.
Rest mij nog enkele mededelingen: In de Bestuurssamenstelling kwam een wijziging door het vertrek van de Heer R. van de Berg, in zijn plaats kwam de Heer Oostenbrink. Ook bij de Leiding een wijziging, Mevr. Boon meende haar taak te moeten overdragen aan een ander, voor haar in de plaats kwam Mej. Van Vreede uit Loosduinen, die ook de leiding overnam in de Heenweg door het vertrek van Mej. Kleijwegt, beide Dames heel hartelijk dank voor het vele werk gedaan voor O.K.K..

Voorzitter: J. Winkelman.


Secretaris: L. Nieuwenhuizen

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina