Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina4/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

JAARVERSLAG 1915 vervolg.


Een woord van dank aan den Heer Van Dijk die onze Vereniging tot zo'n grote bloei heeft gebracht, is hier zeker wel op zijn plaats.

In de plaats van den Heer Van Dijk werd benoemd den Heer Stikkelman uit Den Haag. Ook nu geloof ik te mogen zeggen, dat de leiding, in handen onzer Voorzitter aan den Heer Stikkelman toevertrouwd, weder in goeden handen is.

Hiermede geloof ik vrijwel de voornaamste punten over het jaar 1915 aangestipt te hebben en wil dan mijn jaarverslag eindigen, den wens uitsprekende, dat onze Vereniging onder de leiding van den Heer Stikkelman even wel moge varen, als zij dat onder de leiding van den Heer Van Dijk heeft gedaan.

De Secretaris J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1916

Hoewel ik ieder jaar met genoegen het Verslag over het afgelopen jaar uitbracht, doe ik dit elk verslagjaar, dat wij meemaken met des te meer genoegen, omdat ook ieder jaar onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden meerdere en grotere bezwaren met zich meebrengt voor onze Vereniging en wij onder deze benarde toestand nog steeds kunnen constateren, dat onze Vereniging in bloei toeneemt. Gaan wij van dit te kunnen waarnemen, allereerst ons ledental na, dat in 1916 met 10 vermeerdert.


Dan krijgen we de financiƫle toestand onzer Vereniging. Stippen we vervolgens de voornaamste gebeurtenissen over 1916 aan. Allereerst krijgen we dan onze jaarlijkse uitvoering welke ook dit jaar weer goed geslaagd mag heten en waarvan we voor het eerst een klein batig saldo overhielden.
Alhoewel het moeilijk was, om onze turners bij elkaar te krijgen, hebben we ook dit jaar weer aan de Gew. Wedstrijd kunnen deelnemen en mochten we ook deze keer weer uit Haastrecht waar de Gewestelijke Bondsuitvoering werd gehouden met den Eerste Prijs terugkeren.
Echter ontstond bij deze wedstrijd een kwestie tussen de T.C. en onze Vereniging over het uitreiken dezer wisselmedaille aan de Gymn. Vereniging "Donar" te Delft en die volgens een door ons gemaakte berekening aan ons zou toekomen.
Op verzoek van onze Wedstrijdturners, werd door mij dan ook in het Bondsorgaan hiertegen geprotesteerd. Doch zoals het altijd gaat met dergelijke gevallen, ging het nu ook. Het debat hierover werd gesloten, het laatste woord latende aan de T.C. Ons schrijven heeft dus niet mogen baten.
Laat ons dit echter niet ontmoedigen, doch al onze krachten inspannen om, uit de al weer op handen zijnde Gewestelijke Wedstrijd, met een schitterende overwinning terug keren.
Zoals de laatste jaren de gewoonte is, hebben we ook nu weer in de zomer buiten geturnd, op het weiland van de Heer Van Stralen. Evenals andere jaren wil ik ook nu een warm woord van dank brengen, aan den man, die reeds zoveel voor onze Vereniging heeft gedaan.
Ook werd dit jaar weer een bioscoopavond gegeven ten bate van onze kas en waarvan we een batig saldo van Hf. 30,= overhielden. Voor het geven van onze bioscoopvoorstelling, was waar deze in de open lucht plaats vond, alweer een terrein nodig, doch ook nu weer klopten wij bij laatstgenoemde persoon niet te vergeefs aan.
Hiermede geloof ik vrijwel de voornaamste punten over 1916 aangestipt te hebben en wil dan mijn jaarverslag eindigen, met de wens, dat waar alle naburige landen in den groten oorlogsbrand zijn gewikkeld, ons landje ook in de toekomst daarvan verschoond moge blijven en wij dus zoodoende in de gelegenheid zullen zijn onder leiding van onze Directeur, den Heer Stikkelman ongehinderd onze Vereniging tot een nog grotere bloei dan voorheen zullen kunnen opvoeren.
De Secretaris O.K.K. J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1917

Voor de vijfde keer rust de plicht op mij verslag uit te brengen over het afgelopen jaar en vraag daartoe enige ogenblikken uw aandacht. Alvorens we er toe overgaan, de verschillende gebeurtenissen, die hebben plaats gehad, de revue te laten passeren, wil ik er Uw aandacht op vestigen, dat het jaar 1917 voor onze Vereniging een gunstig jaar is geweest.


Dit valt echter niet af te leiden uit het saldo van onze Penningmeester, dat een nadelig saldo is van Hf. 10,22. Wanneer we echter de uitgaven nagaan die we dit jaar hebben gehad, waaronder ook voorkomt de afbetaling onzer toestellen aan het N.G.V. kunnen we ons hieromtrent een denkbeeld vormen. Ons ledental is dit jaar gestegen van 60 tot 66 leden, alzo een vooruitgang van 6 leden.
Deze zomer hebben we ook weer, ondanks de tijdsomstandigheden aan de Gewestelijke Wedstrijd kunnen deelnemen en mochten we vandaar voor de vierde maal met een Eersten Prijs terugkeren. Ook hadden we dit jaar een 3e Prijs behaald met de Hindernisbaan, doch bij loting viel het Diploma, dat hiervoor was beschikbaar gesteld aan de Gymn. Vereniging "Leerdam", die hiermee evenveel punten had verkregen als wij.
Voor de eerste maal werd dit jaar een wedstrijd gehouden voor aspiranten te Rotterdam, waaraan zoowel onze meisjes als jongensafdeling deel aan namen. Dat we ook in deze afdeling goede krachten bezitten, blijkt wel hieruit, dat de meisjes met een eersten- en de jongens met een tweede eersten prijs terugkeerden.
Een woord van Hulde aan de leden, die in Gouda en Rotterdam de naam onzer Vereniging hebben hooggehouden is hier zeker wel op zijn plaats.
Dezen zomer werd weer, zoals de laatste jaren de gewoonte is buiten geturnd, deze keer op het weiland van den Heer W. van Straalen in Noordland door dezen persoon hiervoor welwillend afgestaan. Het moest ons ook weer gelukken door medewerking van den Heer J. van Stralen een bioscoopavond te organiseren, welke avond voor onze kas een batig saldo van Hf. 91,82 opleverde.
Een woord van dank dan ook aan voorgenoemde Heren, die dit jaar onze Vereniging zoo krachtig hebben gesteund.
Met onze Uitvoering hadden we ook deze winter weer veel succes. Vooral de rekken oefeningen der Heren en de stokoefeningen der aspiranten vielen zeer in de smaak.
Aan de verschillende prestaties die in dit jaar door onze leden zijn behaald, geloof ik wel te mogen afleiden, dat de technische leiding onzer Vereniging in goede handen is.
Een woord van Hulde dan ook aan onze Directeur den Heer Stikkelman. Met de wens dat 1918 voor onze turnzaak in het algemeen en voor onze Vereniging in het bijzonder gunstig moge zijn, eindig ik dit verslag.
Secretaris-Voorzitter J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina