Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina5/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

JAARVERSLAG 1918

Hiermede heb ik het genoegen het Jaarverslag over het jaar 1918 aan te bieden. Allereerst wil ik dan even aantippen, dat onze Vereniging met tegenstaande en benarde tijdsomstandigheden het hoofd boven water heeft kunnen houden.


Waar evenwel een nieuwe tijd aanbreekt, willen we hopen, dat deze tijd voor de Vereniging gunstiger zal zijn, dan de voorafgaande.
Evenwel is ook dit jaar ons ledental nog met 10 leden toegenomen, wel een bewijs dat O.K.K. nog bloeit, ons ledental bedraagt thans 77. Ook hebben we dit jaar nog 5 personen als Donateur kunnen inschrijven, waardoor de donaties zijn gestegen tot Hf. 80,=.
De toestand onzer Vereniging is van dien aard, dat wij een voordelig saldo hebben van Hf. 2,80 niet tegenstaande al de toestellen die de Vereniging op afbetaling had, heeft kunnen aflossen, dus nu ons eigendom zijn geworden.
Onze jaarlijkse Uitvoering werd gegeven op 5 Februari, van deze Uitvoering kunnen we melden, dat deze schitterend is geslaagd. Van de Penningmeester zullen we direct wel horen hoeveel deze opgebracht heeft. Vertegenwoordigd waren de Bestuursleden der Verenigingen Naaldwijk, Olympia, Maassluis en Westerlee.
Door het Bestuur van Olympia te 's-Gravenhage werd ons voorgesteld, om met de damesleden dier Vereniging een uitvoering hier te geven, om propaganda te maken voor een damesafdeling, teneinde zoo mogelijk bij onze Vereniging een Dames Afdeling op te richten. Dit voorstel vond dan ook algemene bijval.
De doktoren van 's-Gravenzande werden aangeschreven voor dien avond een lezing te houden over het nut der Gymnastiek, maar van deze kregen we geen medewerking en daar het intussen te laat in de tijd was geworden, hebben we deze uitvoering niet kunnen geven.
Dit jaar zijn maar twee huishoudelijke vergaderingen gehouden, den vierden Maart jaarvergadering en 20 December een ledenvergadering. Deze zomer werd ook weer buiten geturnd en wel op het weiland van den Heer W. van Straalen, waar meest geoefend werd in lichte atletiek door de Heren en de Aspiranten, zowel de meisjes als de jongens in het balspel, wat voor de jeugdige turnsters en turners veel afleiding werd gevonden.
Een woord van dank aan den Heer Van Straalen is hier wel op zijn plaats. Den achtsten September werd deel genomen aan de wedstrijd in lichte atletiek te 's-Gravenhage, ook daar hebben de deelnemers O.K.K. hooggehouden, daar zij als overwinnaars terugkwamen met een 1e Prijs, ook een woord van dank aan die turners.
Wegens de tijdsomstandigheden kan het Bondsfeest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het N.G.V. niet doorgaan.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1918 vervolg

Ook deze zomer zijn pogingen in het werk gesteld om een bioscoopavond te geven, maar deze werd door den Burgemeester afgewezen zonder rede, dus ons een groot nadeel bezorgende.


Op 10 November zou dit jaar onze Gewestelijke Wedstrijd plaats hebben en wel te Leiden, door ons zou deelgenomen worden door de Dames en Heren, maar deze wedstrijd werd door de heerschende ziekte der zoogenaamde Spaansche Griep uitgesteld tot 5 Januari 1919.
In het einde van het jaar 1918 heeft O.K.K. nog veel werk verricht, er werd besloten om de Vereniging af te scheiden van "Volksweerbaarheid" wat ook geschied is. En daar reeds bij de Aspiranten der meisjesafdeling een achttal Dames waren die den leeftijd van 15 jaar bereikt hadden werd een Damesafdeling aan onze Vereniging toegevoegd, wat wij zeker op 's-Gravenzande als een zeldzaamheid kunnen aanstippen.
Ook werd de naam Schermvereniging van onze Vereniging ontbonden.
Ik wil dan mijn Jaarverslag eindigen M.H. met de wens, dat de nieuwe tijd die in aantocht is voor O.K.K. onder leiding van den Heer Stikkerman een tijd moge zijn van steeds meerdere bloei voor onze Vereniging en dat wij ook dit jaar weder gelauwerd van de wedstrijden terug moge komen en inzonderheid bij de Bondswedstrijd in Amsterdam, zoowel de Dames als de Heren.
En hiermede sluit ik mijn Jaarverslag.

Secretaris O.K.K. B. van der Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1919

Hiermede heb ik de eer U het Jaarverslag over het jaar 1919 aan te bieden. Bij het sluiten van het boekjaar op 31 December 1918 telde onze Vereniging 34 leden, 33 aspiranten en 80 donateurs.


In het afgelopen jaar hebben 7 leden, 6 aspiranten en 2 donateurs bedankt. 12 nieuwe leden, 41 aspiranten en 32 donateurs traden toe. Ons ledental bedraagt nu 27 Heren, 12 Dames, 14 meisjes en 54 jongens. Dus in het geheel 107 leden en 110 Donateurs.
Dit is zeker wel een bewijs, dat O.K.K. nog steeds in bloei toeneemt, ik kan wel zeggen, dat O.K.K. ook dit jaar weder Oorlogswinst gemaakt heeft.
De toestand onzer Vereniging is van dien aard, dat wij een voordelig saldo hebben van Hf. 60,50.
Dit jaar zijn vier Ledenvergaderingen gehouden en wel op 13 Januari, 18 Mei, 27 Oktober en 12 November. Onze wedstrijden zijn dit jaar al vroeg begonnen en wel op 5 Januari 1919. Deze wedstrijd moest gehouden worden op den 10 November 1918 in Leiden maar door besmettelijke ziekte is deze uitgesteld.
Daar heeft O.K.K. de Vereniging hoog gehouden, de Heren verwierven een 1e Prijs en de Dames die voor het eerst uitkwamen een 2e Prijs. Een woord van dank aan de Deelneemsters en Deelnemers van deze wedstrijd.
Onze Jaarlijkse uitvoering werd gehouden op 28 Januari 1919, van deze uitvoering kunnen we melden dat deze schitterend is geslaagd. Op deze uitvoering werd een woord gesproken door den Heer Trouw uit 's-Gravenhage over het nut der Dames Gymnastiek die daarvoor een prachtige reden heeft gehouden. Ook waren verschillende zuster Verenigingen vertegenwoordigd.
Ook werd deze zomer weder buiten geturnd en wel op het weiland van den Heer W. van Straalen, die ons dit terrein gratis afstond. Den 29e Mei werd deelgenomen aan de wedstrijd te Naaldwijk uitgeschreven door de Turnkring 's-Gravenhage. Door onze Vereniging werd deelgenomen door alle afdelingen, in totaal 80 leden. Dit is de eerste maal, dat O.K.K. met een groot cijfer voor den dag kwam.
Door de Dames en Heren werden twee 1e Prijzen behaald en twee 2e Prijzen. Ook werd door de Aspiranten vier personele prijzen gewonnen en wel door de jongens een 2e en 9e prijs en door de meisjes de 3e en 5e prijs.
Verder werd op Zaterdag 26 Juli een Propaganda avond gegeven, met medewerking van de Chr. muziek Vereniging hier ter plaatse, deze avond is ook schitterend geslaagd en waarbij de Vereniging een batig saldo behaalde.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina