Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina6/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

JAARVERSLAG 1919 vervolg

Den 22e November 1919 herdacht O.K.K. haar tienjarig bestaan, op de Vergadering van 18 Mei werd besloten deze dag niet ongemerkt te laten voorbijgaan, zoo werd dan ook een feestavond gegeven en wel op donderdag 27 November 1919 ter herdenking van ons 10 jarig bestaan.


Vertegenwoordigd waren de Secretaris van het Gewest Zuid Holland. Een schrijven was ingekomen van de Voorzitter der Turnkring, dat bovengenoemde wegens omstandigheden verhinderd was om te komen, hij feliciteerde de Vereniging met haar 10 jarig bestaan en sprak de wens uit dat O.K.K. nog 10 x 10 tallen van jaren mogen toenemen.
Verder waren aanwezig de Heer Metzon, Wethouder der Gemeente 's-Gravenzande, twee Gemeenteraadsleden en de Gemeente Secretaris, alsmede afgevaardigden van de zusterverenigingen U.D.I. te Naaldwijk, H.S.W. te Westerlee en L.O. in De Lier.
Van Sparta Maassluis was een telegram gekomen, dat deze verhinderd was te komen, zij feliciteerde de Vereniging met haar 10 jarig bestaan.
Na de opening door de Voorzitter vroeg den Heer Luijendijk het woord en bood met enkele wel gekozen woorden de Vereniging namens de leden en burgerij van 's-Gravenzande een vlag aan, waarop een algemeen applaus volgde. Waarna de Voorzitter den Heer Luijendijk de Burgerij van 's-Gravenzande bedankte.
Na de pauze werd de Directeur den Heer J. Stikkerman uit 's-Gravenhage een houweel en een wandelstok aangeboden door de leden, wegens het 5 jarig Directeurschap van O.K.K. Verder kunnen we van deze uitvoering melden, dat deze ook schitterend was geslaagd.
Den 4 December werd een Uitvoering gegeven uitsluitend tegen entree, deze uitvoering liep na enige storingen ook goed af.
Dit jaar heeft O.K.K. voor het eerst in haar 10 jaar bestaan subsidie van de Gemeente ontvangen en wel de som van Hf. 200,=.
Op de Vergadering van 13 Januari was besloten Koninklijke Goedkeuring aan te vragen op onze Statuten en den 12e December 1919 ontving de Vereniging de goedkeuring op hare Statuten.
Hiermede sluit ik mijn Jaarverslag met de wens, dat O.K.K. nog steeds onder leiding van den Heer Stikkelman in bloei moge toenemen en dat ons ledental nog verdubbelen mag. Tevens als wij deze zomer weder ter wedstrijd trekken, weder als overwinnaars terug mogen keren.
Hiermede sluit ik mijn Jaarverslag.

De Secretaris O.K.K. B. van den Berg.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1920

Bij deze heb ik de eer U het Jaarverslag over het jaar 1920 aan te bieden. 1920 is een jaar geweest waarop alle leden met genoegzaamheid kunnen terugzien, het heeft ons meer gebracht dan wij er in den aanvang van hadden mogen verwachten.


In de eerste plaats hebben wij de 17e Maart in Monster een Propaganda uitvoering gegeven ten doel hebbende de oprichting ener Gymnastiekvereniging aldaar. Het Bestuur had alvorens over te gaan tot het geven van die uitvoering te Monster een Comité van actie gevormd uit merendeels notabele mannen, welke dan ook op die uitvoering aanwezig waren en bij wien het turnend publiek zich als lid kon opgeven voor de op te richten Vereniging.
Wij kunnen niet anders constateren als dat de Uitvoering een uitstekend verloop had en een waar succes was hoewel voor O.K.K. als voor het Comité van actie, daar zich dien avond reeds verschillende personen opgaven waarna op een avond in de daarop volgende week een Gymnastiekvereniging werd opgericht onder de naam van "Door Oefening Sterk".
Aangezien er bijna alweer een jaar is verlopen sinds de oprichting mag de Vereniging D.O.S. zich nog steeds in toenemende belangstelling verheugen.
Daarna hebben we op Hemelvaartsdag (13 Mei) de Turnkring uitvoering van het K.N.G.V. alhier in 's-Gravenzande gehad, waaraan de leden van het Bestuur vertegenwoordigd in Regionale Commissies en Sub Commissies een zeer werkzaam aandeel hebben gehad.
Ik geloof, dat ik in dezen zeer kort mag zijn, aangezien het tij mogelijk zoo versch in het geheugen zit, dat we al de aankleef van een dergelijke uitvoering nog lang niet zijn vergeten.
Zekerlijk kunnen wij aannemen, dat deze turndag voor de Propaganda in het algemeen en voor de Vereniging in het Westland in het bijzonder een zeer gunstige invloed heeft achtergelaten.
Wat de Financiële zijde betreft kunnen wij niet klagen (daar we een voordelig saldo hadden) hoewel de kosten en werkzaamheden plus risico aan een dergelijke turndag verbonden in verhouding wel groter zijn dan de voordelen er van te behalen).
Vervolgens hebben we dit jaar kunnen constateren, dat het Rijk allengs de lichamelijke opvoeding op groter schaal gaat subsidiëren waarvan we dan ook een gretig gebruik hebben gemaakt om aan die subsidie te komen.
Daarvoor was nodig, dat wij ons in verbinding stelden met den Inspectie der Lichamelijke Opvoeding te Den Haag, om daarnaar de Jongens en Meisjesklassen om te zetten in Rijksgroepen, welke dan ook onder Rijkscontrole staan. Zij moeten dan gedurende een jaar op een bepaalde dag per week gedurende twee uur Gymnastiek Onderwijs genieten.
Daarna ontvangen wij per groep Hf. 150,= plus een tegemoetkoming in de kosten als zaalhuur en verlichting groot Hf. 100,= tezamen dus Hf. 250,=. Daar we drie Rijksgroepen hebben ontvangt de Gymnastiekvereniging O.K.K. derhalve, wanneer er geen aanmerkingen zijn per jaar Hf. 750,=.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1920 vervolg

Voorzeker een grote verbetering. Wanneer nu vanwege de Gemeente nog eens wat gedaan werd inzake lokaliteit, dan waren we een heel eind in de goede richting.


Wat betreft ons ledental kunnen we ook een vooruitgaande beweging constateren. Hadden we verleden jaar 104 leden, nu op 1 Januari 1921 hadden we er 115. Ook de Donateurs zijn vooruitgegaan, al is het er dan ook maar één. Het aantal bedraagt thans 110.
Hopende alzo een kort overzicht te hebben gegeven van in het afgelopen jaar verschenen gebeurtenissen, sluit ik bij deze mijn Jaarverslag.

De Secretaris O.K.K. Joh. van der Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina