Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina7/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44

JAARVERSLAG 1921

Bij deze heb ik de eer U het Jaarverslag over 1921 aan te bieden. 1921 heeft ons niet gebracht wat wij in ons vorige overzicht hebben gedacht en mogen veronderstellen. Was 1921 een jaar van voortdurende groei, wij hebben daar in 1921 niets van kunnen merken, integendeel wij zijn wat het ledental betreft achteruitgegaan en wel vooral bij de Dames en we willen hopen, dat de Dames, die momenteel nog lid onzer Vereniging zijn met al wat in hun is zullen trachtten ook weer de Dames Afdeling te zullen laten doen groeien.


Hoewel we uit het voorafgaande hebben gehoord, dat niet alles gegaan is, zoals men het zich gaarne wenst, toch heeft ook 1921 weer veel goeds met zich meegebracht. In de eerste plaats mag ik wel noemen de Jaarlijkse Uitvoeringen die we in Februari hebben gehouden, die zijn wat men mag noemen een schitterend succes geweest, door alle leden werd keurig werk geleverd en vooral door de Dames werd ons door de Knotsoefeningen werkelijk iets groots te zien gegeven.
Alsnog een woord van dank aan al die Dames en Heren voor het daar geleverde werk. Zoals vorig jaar ook was geschied, werd ook na deze uitvoering weder een gezellige avond georganiseerd voor de leden, donateurs en introducés welke een recht genoeglijk verloop had.
Verder is de Vereniging uitgekomen op de Propaganda Uitvoering van de Turnkring te Delft alwaar door de Dames met de wedstrijd Korfdoelen de 1e Prijs werd behaald en de Heren in de Estafetteloop zonder veel voorafgaande oefening toch nog de 4e prijs wisten te verwerven.
Ook is O.K.K. uitgekomen op de Gewestelijke Uitvoering te Dordrecht. Wat de Vereniging daar gepresteerd heeft kunnen we gerust met dikke letters neerschrijven, want daar heeft de Heren Afdeling uitkomende met 12 personen de 1e Prijs met het hoogst aantal punten gehaald, de opvolgende Vereniging nog met 8 punten achter zich latende, terwijl de Dames ook uitkomende met 12 leden een 2e Prijs wisten te bemachtigen.
Daarna hebben we in September met al de bij de Rijksgroepen behorende Dames, Meisjes, Heren en Jongens een uitstapje gemaakt naar Den Haag tot het houden van een Demonstratie ter Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, alwaar ook nog door 8 leden het Diploma op het onderzoek der Rijksgroepen werd behaald.
Wat derhalve het gehalte der verwerkte oefenstof betreft in onze Vereniging kunnen we met trots terug zien op het jaar, dat achter ons ligt en kunnen we gerust de wens uitspreken O.K.K. gaat voort op de ingeslagen weg.
1 November trof ons een zeer onaangenaam bericht, onze Directeur de Heer J. Stikkelman melde ons daarbij, dat hij ontslag nam als Directeur onzer Vereniging wegens drukte en het zich terug trekken uit het Verenigingsleven. Allen, die hem gekend hebben in onze Vereniging kunnen begrijpen wat dat voor O.K.K. was, we hebben dan ook nog getracht hem te behouden, wat ons niet mocht gelukken.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1921 vervolg

Een woord van dank, ook van deze plaats is zeker wel verdiend, aangezien Mijnheer Stikkelman in de Vereniging en ook op Wedstrijden O.K.K: op een hoogtepunt gebracht heeft, wat niet zo licht te bereiken is; laat ons dan ook ter ere van hem trachten om dat hoogtepunt te behouden.


Als Directeur hebben we daarna gekregen de Heer Chr. van de Ende uit Rotterdam, welke we echter hebben moeten vervangen door den Heer Hollander, aangezien Van der Ende geen Diploma bezat, dat geschikt was om Rijksgroepen te leiden; wat den Heer Hollander wel heeft.
Financieel heeft O.K.K. geen vooruitgang gemaakt maar is ook niet achteruitgegaan. We sluiten het jaar 1921 met een batig saldo wat voor een Vereniging als O.K.K. die zoveel geld kost voorwaar niet slecht te noemen is. Hoewel we hier direct aan moeten toevoegen, dat het gelukkig is, dat we veel van het Rijk ontvangen door de Rijksgroepen en door onze Donateurs, welk aantal thans 110 bedraagt, anders zag het er niet zo rooskleurig uit, want naar ik kan nagaan bedraagt de contributie van de leden precies de helft van de uitgaven.
Zoo na aan het einde van mijn Jaarverslag komende kan ik niet anders doen dan de wens uitspreken, dat en de leden en bestuur en Donateurs en het Rijk gezamenlijk mogen samenwerken tot de bevordering van de Gymnastiek in het algemeen en tot het Verenigingsleven van O.K.K. in het bijzonder.
Hiermede Dames en Heren sluit ik mijn Jaarverslag.

De Secretaris O.K.K. Joh. van der Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1922

Dames en Heren leden der Gymnastiekvereniging O.K.K., bij deze heb ik de eer, U het Jaarverslag over het jaar 1922 aan te bieden.


Mochten we in 1922 een weinig pessimistisch gestemd zijn geweest, 1922 heeft het weer goed gemaakt, dit als algemene indruk. Nu zullen we maar beginnen met de dingen een voor een te noemen, teneinde het overzicht zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Ten eerste hebben we in Februari onze jaarlijkse uitvoering gehouden en deze zijn naar de omstandigheden waarin we toen verkeerden, want den Heer Hollander had nog maar kort voor de Uitvoering de leiding der Vereniging in handen genomen. Verschillende dingen hebben aan deze uitvoeringen ontbroken, ook wat leiding betrof, maar zoals ik zo even al memoreerde het kwam nogal tot een goed einde.
Beter slaagde daarna de gezellige Avond welke ook wat het humoristisch gedeelte betrof ook door leden van O.K.K. werd gegeven. Ook van deze plaats een woord van dank aan alle leden, die zich dien avond verdienstelijk hebben gemaakt.
Het raden der namen van de Prijzen welke door het Bestuur op het toneel waren geplaatst was ook een aardige attractie, tevens een prachtig financieel dekken van de kosten van deze avond, dat O.K.K. nog vele dergelijke avonden mag geven ter besluit van zijn uitvoeringen.
Daarna komen aan de beurt de wedstrijden te Scheveningen welke daar gehouden werden ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan der Gymnastiekvereniging Scheveningen en wat nu tevens de Gewestelijke Uitvoering in zich sloot.
Het ligt niet in mijn weg hier kritiek uit te oefenen, toch moest het mij uit de pen, dat de regeling daar in een woord slecht was te noemen vooral wat het atletisch gedeelte betrof. Wat O.K.K. betreft, het heeft geen slecht figuur geslagen, vooral wat de Heren betreft. De Dames waren iets minder, hoewel het verre van mij is hen daarvan ook maar enig verwijt te maken, want juist toen is gebleken, dat den Heer Den Hollander dus niet de man was die O.K.K. kon leiden in die banen waar het moest, vandaar dat het mijn vaste overtuiging is, hadden we betere leiding gehad, ook de Dames waren meer naar voren gekomen.
De Heren behaalden een 1e prijs met het hoogste aantal punten, terwijl de Dames zich met een 2e Prijs tevreden moesten stellen. Ná deze uitvoering heeft het Bestuur dan ook al spoedig stappen gedaan, teneinde een andere Directeur te krijgen, wat dan ook met succes is bekroond.
Door bemiddeling van den Heer W. Bon, Secretaris van het Gewest Zuid Holland hebben wij gekregen Mijnheer Van der Willigen in welke wij een ijverig en bekwaam Directeur hebben.
Een woord van dank aan den Heer Bon voor zijn genomen moeite is hier zeker op zijn plaats.
Kort daarop hebben wij een reisje gemaakt naar Maassluis, teneinde met diverse Verenigingen een Propagandadag door Maassluisse Gymnastiek Vereniging Sparta met onze tegenwoordigheid te doen slagen.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina