Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina8/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44

JAARVERSLAG 1922 vervolg

In een Hindernisbaan, welke er als variatie aan was toegevoegd, mochten we nog een 3e Prijs behalen.


Daarna heeft O.K.K. op zaterdagavond een Propaganda avond gegeven ter plaatse en daar is in werkelijkheid pas naar voren gekomen wat een energieke leider O.K.K. in de Heer Van de Willigen bezit. Het Programma prachtig was samengesteld werd keurig afgewerkt, zodat deze avond een waar succes was op het gebied van de Gymn.
Ook wat het Financieel gedeelte betrof is deze avond boven verwachting geslaagd aangezien er plm.. 1.000 betalende bezoekers zijn geweest. Ook hebben de Dames uit de Vereniging voor die avond lintjes gemaakt met de kleuren der Vereniging welke zij aan de bezoekers verkochten, teneinde zodoende de kasmiddelen te versterken.
Een woord van dank aan de Dames voor het werk dien avond ten bate der Vereniging gedaan. De Muziek Vereniging Kunst en Strijd zorgde voor muziek ter begeleiding der oefeningen en ter afwisseling. Voorwaar een mooie avond.
Daarna heeft het Bestuur gemeend nog een Bioscoopavond te moeten geven zoals wij vroeger ook wel eens deden, teneinde de kasmiddelen op te voeren, ook die is bijzonder goed gelukt.
Daarna hebben we gekregen onze jaarlijkse uitvoering en wel op 14 en 15 December. Hebben we in 1920 genoten en bewonderd, ook dit jaar hebben we weer kunnen zien wat er met wat goede wil is te bereiken. Het Programma, door onze Directeur De Willigen in elkaar gezet werd onder zijn leiding keurig afgewerkt. Het ligt niet op mijn weg punt voor punt te behandelen, toch moet ik nog even enkele nummers aanstippen en wel ten eerste het Lintenspel der meisjes, dat zingende door de meisjes werd uitgevoerd en wat ook bij het publiek zodanig in de smaak viel, dat het beide avonden tweemaal is gedaan, terwijl ook de rijen der Dames en de parade die der jongens het vermelden wel waard is, voorwaar twee prachtige avonden welke voor O.K.K. maar ook voor onze Directeur een waar succes zijn geweest. Mogen er nog velen volgen
Verder hebben nog 2 turners en 2 turnsters het examen gehaald, ook aan deze leden toegeroepen gaat voort en tot de anderen ziet U voorbeeld want ook hieraan heeft O.K.K. gebrek. Een woord van hulde ook aan deze leden. Hiermede geloof ik, wat het werkprogramma betreft aan het eind te zijn gekomen, rest nog algemene beschouwingen.
Ten eerste hebben we op onze laatste uitvoering nog een ere lid er bij gekregen en wel den Heer Th. Boers. Onze Voorzitter heeft met enkele toepasselijke woorden den Heer Boers het insigne als erelid overhandigd, we kunnen hier dan ook wel aanstippen, dat dit een beloning was, welke den Heer Boers ten volle toekwam gezien de jaren dat hij altijd voor het muzikale gedeelte der uitvoeringen heeft gezorgd en dat op den hem eigen royale wijze, altijd klaar en geheel belangeloos. Dat O.K.K. nog vele dergelijke personen onder hare vereerders moge hebben is zeker ons aller wens.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1922 vervolg

Verder zijn er dit jaar veel besprekingen gehouden om tot oprichting van een eigen Verenigingsgebouw te komen. Het Dagelijks Bestuur heeft met den Burgemeester en vele vooraanstaande personen geconfereerd en heeft totnogtoe zijn pogen nog niet mogen zien gelukken en wel voornamelijk, door dat de meeste menschen meer het eigen belang naar voren brengen dan het algemeen belang, hoewel we wel zover gevorderd zijn, dat bedriegen de tekenen ons niet, wanneer het nieuwe jaar is afgelopen het eindresultaat wel bereikt zullen hebben.


Nu wat betreft de leden, mochten we in 1921 geen vooruitgang boeken; 1922 is voorspoedig geweest, aan het eind van 1922 mochten we toch 150 leden boeken, voorwaar voor het platte land geen kleinigheid.
Ook Donateurs is vooruitgaande, zodat uit het voorafgaande direct blijkt, dat ook het financieel gedeelte niet te klagen heeft. 1922 sluit met een batig saldo van Hf. 63,23 terwijl we nog een tegoed hebben op het Rijk van Hf. 1.250,= zijnde de som welke we over 1922 ontvangen als bijdrage in de Rijksgroepen zodat hieruit direct blijkt, dat O.K.K. een sterke Vereniging is. Laat dit ons echter niet verleiden om bij de pakken neer te zitten want het spreekwoord zegt niet tevergeefs "Rust Roest".
Daarom Dames en Heren, Meisjes en Jongens der Gymn allen op en ons best gedaan voor O.K.K. en ook de Gymnastiek in het algemeen te maken tot een alles overwinnende kracht opdat wij werkelijk krijgen een gezonde ziel in en gezond lichaam, zoals ten rechte de spreuk van het K.N.G.V. zegt, opdat ook die nu nog door een vooroordeel behept zijn zullen moeten toegeven de grote kracht welke van de Gymn. uitgaat.
Hiermede Dames en Heren meen ik een overzicht te hebben gegeven van het jaar 1922 en spreek de wens uit, dat het jaarverslag 1923 nog optimistischer is gesteld dan dat van 1922, hoewel we ook dit jaar dankbaar kunnen zijn voor de belangstelling welke wij van alle zijden hebben ondervonden.

De Secretaris O.K.K. Joh. van der Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1923

Bij deze heb ik de eer U het Jaarverslag 1923 aan te bieden. Beginnende bij de uitvoeringen kunnen wij gerust zeggen, dat deze schitterend geslaagd zijn. Alle leden, Dames en Heren, Jongens en Meisjes hebben hun oefeningen verdienstelijk uitgevoerd, waardoor het werken van O.K.K. door de leden tot uiting kwam, wat een zeer grote propagandistische waarde bezat.


Wat betreft de gezellige avond rest ons niets anders te vermelden, dan als het dé avond van het seizoen is geweest, waardoor ook de leden O.K.K. van zijn beste kant hebben kunnen zien.
Tweede Pinksterdag zijn de Heren naar Nijmegen geweest om daar te wedstrijden tegen Verenigingen uit een ander Gewest. We kunnen gerust zeggen "Hulde aan de Wedstrijdturners van O.K.K." die de kleuren der Vereniging zoo schitterend verdedigd hebben, 9 punten meer dan de eerstvolgende Vereniging. Onze dank dan ook aan die leden, voor het in Nijmegen geleverde werk.
Vervolgens zijn onze aspiranten een dag naar Dordrecht geweest, naar de Gewestelijke Aspirantendag. Ook daar nieuwe lauweren, hoewel onze jongens niet bestand bleken te zijn tegen onze Meisjes, die ook daar een 1e Prijs wisten te behalen met het hoogste aantal punten.
Daarna hebben we een openbare uitvoering gegeven ter ere van de feesten naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum onzer Koningin. Ook die uitvoering is een grote Propaganda geweest voor de Gymnastiek, aangezien we daar een toeloop van menschen hadden, in een woord geweldig (en wel die welke we anders niet zien).
Het attractienummer is in de werkelijke zin des woord in het water gevallen, want het stortregende, jammer voor de Dames die er al hun studie aan gewijd hadden en die in hunne dunne japonnetjes tot aan de huid toe nat regenden.
Dit wat betreft het optreden van de Vereniging naar buiten, dat ook de grote stuwkracht die er uitgaat van onze Directeur de Heer Van der Willigen hier niet vreemd aan is, daar zijn we allen wel van overtuigd, een woord van dank dan ook van deze plaats aan onze Directeur voor al het werk aan O.K.K. gedaan, hopende dat hij nog vele jaren voor O.K.K. mag zijn, wat hij tot nu toe voor haar geweest is.
Wat het inwendige der Vereniging betreft kunnen we niet zoo roemen, het ledental is achteruitgegaan, ook wat de Donateurs betreft, moeten we achteruitgang boeken.
Hoewel we in ons Jaarverslag 1922 vooruitgang mochten constateren aan beide zijden, valt ons tegen, dat we dit jaar het tegenovergestelde moeten constateren, een bewijs, dat we nooit genoeg kunnen doen om het nut der Gymnastiek naar voren te brengen.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina