Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina9/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44

JAARVERSLAG 1923 vervolg

Ook wat betreft de zaal hebben we weer eens een van Huisman's kuren mede gemaakt, 15 November meld hij ons, dat we 1 December de zaal moeten verlaten, wat we ná een voorafgaande Vergadering dan ook hebben gedaan, waarna we door het Bestuur daartoe in de gelegenheid gesteld gebruik konden maken van het Veilinggebouw van de Vereniging Westland, afdeling 's-Gravenzande, wat wel tot ons genoegen is, maar niet dat geen bezit, wat men voor oefenlokaal zoo gaarne zou willen hebben.


Dames en Heren hiermede ben ik aan het eind van mijn overzicht gekomen, een woord van dank aan allen die hebben medegewerkt om de Gymnastiek in het algemeen en O.K.K. in het bijzonder naar voren te brengen en bestendigen.
Maar bedriegen de voortekenen ons niet, dan zal er in het jaar 1924 nog meer werk verricht moeten worden, nog meer Propaganda om O.K.K. op dat punt te houden waarop het de laatste jaren heeft gestaan, aangezien we werkelijk de laatste tijd een verslapping moeten opmerken welke wij ten zeerste betreuren.
De hoop uitsprekende, dat mijn vrees niet bewaarheid mag worden, sluit ik mijn Jaarverslag.

De Secretaris O.K.K. Joh. van der Ende.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1924

Bij deze heb ik de eer U het Jaarverslag over 1924 aan te bieden. Daar wij zelf geen uitvoering hebben gegeven moet ik beginnen bij de uitnodiging van D.O.S. te Hoek van Holland.


Enige keren uit de Vereniging die daar op dien avond hebben meegewerkt hebben zeer zeker de gedachten onder de aanwezigen doen opstijgen, dat O.K.K. flinke krachten onder zich heeft. De oefeningen hebben zij dan ook verdienstelijk uitgevoerd wat met een daverend applaus werd beloond.
Tweede Pinksterdag zijn de Dames en Heren naar Rotterdam geweest om daar te wedstrijden tegen Verenigingen uit het Gewest. Hoewel er op dien dag, die nogal royaal met het hemelwater omging en de turnsters en turners een nat pakje bezorgde, kranig gewerkt is, moesten de Heren deze keer met een 2e Prijs en de Dames met een 4e Prijs tevreden gesteld worden.
Maar laat dat geen ontmoediging zijn op een volgende keer hopen we met een ereprijs thuis te komen.
Vervolgens hebben we een openlucht uitvoering gegeven. De uitvoering is een grote propaganda geweest voor Gymnastiek aangezien we daar een grote toeloop van mensen hadden en wel die menschen, die we anders nooit zagen. Hoewel het weer niet bijzonder mooi was, is de uitvoering zeer zeker geslaagd.
Daarna is de Vereniging naar Hoek van Holland geweest. De Gymnastiekvereniging Sparta aldaar had een feestdag georganiseerd. De wedstrijd in Delft had een gewoon verloop. Ook daar hadden we een 2e Prijs.
Wat de toestand van de Vereniging betreft, die is in het laatste jaar achteruitgegaan. Niet alleen in het ledental maar ook in de opkomst van de Heren afdeling. Van deze plaats wil ik dan een oproep doen aan de aanwezige leden om toch zoveel mogelijk op de oefenavonden te komen.
Laten wij dan zorgen, dat O.K.K. in dit jaar dat voor ons ligt een grote vooruitgang kan boeken. Nu rest mij nog onze jaarlijkse uitvoeringen die schitterend geslaagd zijn. Alle leden, Dames en Heren, Meisjes en Jongens hebben hunne oefeningen verdienstelijk uitgevoerd waardoor het werken van O.K.K. door de leden tot uiting kwam, wat een grote propagandistische waarde bezat.
Nu nog een woord aan de Heer De Willige, die met zo'n grote wilskracht de Vereniging hoog houdt. Een woord van dank dan ook van deze plaats aan onze Directeur voor al het werk aan O.K.K. gedaan. Hopende, dat hij nog vele jaren voor O.K.K. mag zijn wat hij tot nu toe voor haar is geweest. Dat zei zoo.

De Secretaris O.K.K. L. van der Kaai.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1925

Bij dezen heb ik de eer U het Jaarverslag 1925 aan te bieden. Wij hebben dit jaar geen Propagandamiddag of avond gegeven dus kan ik gevoeglijk beginnen met de reis naar Leerdam, waar dit jaar op de 2e Pinksterdag de wedstrijden van het Gewest Zuid Holland gehouden werden. We kwamen dit jaar niet met zulke prijzen van onze Gewestelijke Wedstrijd als wij gewoon zijn, niettegenstaande de Dames en de Heren toch allebei nog een 1e Prijs wisten te behalen.


Nu volgt onze grootste Triomf van het jaar 1925 en zeker wel van heel de tijd dat onze Vereniging heeft bestaan. Het was op een Vrijdag in Augustus, dat wij vertrokken naar de grote stad Brussel, om daar te gaan wedstrijden. Na een lange spoorreis van plm.. 4 à 5 uur kwamen wij daar als een kat in een vreemd pakhuis aan. Doch al spoedig vonden wij de Heren, die onze gids zouden zijn. Na eerst het Brusselsche bier eens geproefd te hebben gingen we eerst onze slaapplaats eens bezoeken en hierna werd de Belgische kost eens beproefd, hier zullen we maar niet veel van zeggen.
De rest van de avond werd doorgebracht met het bezichtigen der stad. De volgende dag des 's morgens 7 uur vertrokken we naar Dinant waar wij per auto de verschillende streken door toerden en enige bezienswaardigheden bezichtigden. Het was een dag, die wij niet licht zullen vergeten, van al dat schoons en moois, dat wij daar in die schone omstreken hebben gezien.
Toen zijn we in een Hollandsch café gaan eten, in het spoor gestapt en terug naar Brussel waar wij moesten wedstrijden en optocht lopen des avonds. Den volgenden morgen mochten wij de verschillende Verenigingen daar den strijd tegen elkaar zien aanbinden, onderandere België, Fransche, Zwitsersche, Italiaansche, Luxemburg en de Hollanders die hem al te pakken hadden. Daarna gingen we onze nakomers van het spoor afhalen en konden wij onder een potje bier waarmee wij op hen zaten te wachten, hun reeds mededelen, dat wij alvast een 1e Prijs Vierkamp hadden.
Des middags moesten wij optocht lopen en waren voor de rest vrij af. Des 's maandags morgens vroeg op en moesten we eerst eens een uurtje geducht marcheren. Toen dit gebeurd was zijn wij vertrokken naar het schitterend geplaveide plein? Waar wij onze staaf en vrije oefeningen moesten gaan doen. Daarmee behaalden we voor de staafoefeningen de 1e Prijs en vrije oefeningen de 2e Prijs.
Hierdoor steeg onze vreugde ten top en was Brussel te klein. Nu nog even naar Waterloo en in de terugreis even de druivenkasten bezichtigen en dan de prijzen in ontvangst nemen, klaar was Kees. Wat er verder dien avond gedaan is weet ik niet maar het is het beste het even aan Ari Bellemans te gaan vragen, dat er 's nachts nogal eens nagemeten werd of de maat er wel was. En nu onze leider de Heer De Willigen die van deze plaats onze grootsten dank voor zijn uitstekende en schitterende leiding een woord van hulde zeker wel toekomt.
Laat ik onze thuiskomst niet vergeten, de huldigingen die wij daar hebben ontvangen zullen wij niet licht vergeten.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina