H et RingersbulletinDovnload 304.48 Kb.
Pagina3/5
Datum22.12.2017
Grootte304.48 Kb.
1   2   3   4   5

GEGEVENSVERWERKING
Ringgegevens


Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.

Bij voorkeur niet de optie “alle ringers” kiezen.
Terugmeldingsgegevens

Selectie van de filtermogelijkheden (« Start »)


Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.

RESULTAATSCHERMEN

De overzichtstabel met alle analyseresultaten werd hernieuwd en aangevuld.


Wat de eigenlijke tabel betreft, zijn nu ook de gemiddelde terugmeldingspercentages beschikbaar. Deze berekening is evenwel niet mogelijk als de gegevens van het jaarbilan nog niet ingevoerd werden (via het submenu Fichebeheer). In dat geval verschijnt een dialoogvenster met de zin “geen ringgegevens in C:\PAPAGENO\Rwsurveyxx.mdb ! voor… (de betrokken soort). Door vervolgens OK te klikken, verkrijgt men de tabel zonder de terugmeldingspercentages.

Als men met de cursor een gegeven aanwijst, verkrijgt men het ringnummer of de grootte van de steekproef (uiteraard niet geldig voor gemiddelden en medianen). Het is nu eveneens mogelijk om te tabel af te drukken.


Icoontjes symboliseren de verschillende submenu’s (hieronder voorgesteld). Een submenu werd toegevoegd, waardoor het mogelijk is om het volledige dossier van de gevraagde analyse af te drukken.

KAARTEN

Het is voortaan mogelijk om de verkregen kaart automatisch te converteren naar een beeldbestand (.BMP). Klik hiervoor op het icoontje “naar bestand” (dat een diskette voorstelt). Een dialoogvenster verschijnt waarin de naam van het bestand naar keuze verschijnt (standaard = preview), vervolgens kunt u OK klikken om de handeling te valideren. Het gecreëerde beeldbestand is beschikbaar in de directory PAPAGENO. Het volstaat om het daar op te halen en naar een bestemming naar keuze te verplaatsen. Let op dat enkel de kaart overgebracht wordt, niet de legende.


Als men met de cursor klikt op een terugvangstvakje naar keuze, verschijnt een venster, waarin de basisgegevens over deze terugvangst opgegeven worden : ringnummer, leeftijd, datum en plaats van vangst en hervangst. Om verder te gaan dient u te klikken op “STOP terugkeer”. Het programma zal vervolgens de kaart automatisch opnieuw samenstellen. Deze werkwijze kan ook gebruikt worden als meerdere terugvangsten werden opgetekend dezelfde plaats (aangegeven met een blauwe cirkel rond het vierkantje).

AANTALSVERLOOP

LANDTABEL

TREKRICHTING

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.LIJST

Door op het icoontje Lijst te klikken, verschijnt een tabel met alle terugmeldingsgegevens die het mogelijk gemaakt hebben om de kaart te tekenen en de overzichtstabel te maken.


Als men in de linkermarge een terugmelding naar keuze aanklikt, stelt het programma een kaartje voor van die bepaalde terugmelding. Hierbij wordt de ringplaats als een blauw punt weergegeven, en de plaats van terugmelding als een rood punt, elk vervolledigd met de overeenkomstige gegevens. In de tabel worden ondermeer volgende gegevens opgenomen : naam van de plaats, land en datum van vangst, het tijdsinterval en de afstand in kilometers tussen beide plaatsen.
Net zoals de algemene kaart, is het mogelijk om deze kaart af te drukken, maar ook om ze om te zetten naar een .BMP-beeldbestand.
Let wel op dat door een nog niet verklaarde reden deze functionaliteit niet actief is op de eerste regel van de tabel. Om dit nadeel te overbruggen, volstaat het om de gegevens in een andere volgorde te plaatsen door op de titel van een kolom te klikken. Het gegeven op de eerste regel zal dan zeker van plaats verwisseld zijn (behalve als er slechts één gegeven beschikbaar is).

DUBBELS

Dit is een nieuwe functionaliteit, identiek aan deze die hieronder beschreven wordt (Lijst). Deze keer vertoont de kaart en de tabel verschillende terugmeldingen van eenzelfde vogel.


Als twee terugmeldingsgegevens zeer dicht bij elkaar liggen, kan het voorkomen dat de corresponderende gegevens overlappen en gedeeltelijk onzichtbaar zijn. Dit zou moeten verbeterd worden in een latere versie.

OPTIES

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.Jaarstaten van een Werkgroep

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.LIJSTEN en STATEN
Ringreeksen + afdruk van een reeks
Vroeger kon via dit menu een overzicht bekomen worden van de ringreeksen die in het programma ingevoerd werden. Eens er meerdere tientallen ringreeksen ingevoerd werden, gaf dit type van voorstelling een onoverzichtelijk beeld. Bovendien was de validatieprocedure van de gegevens na elke afdruk bijzonder lang. Alles werd dus op volgende wijze herwerkt :
Zodra het submenu gestart wordt, verschijnt een scherm dat de mogelijkheid biedt om het jaar te kiezen vanaf wanneer de ringen van een bepaalde lijst werden geplaatst. Als bijvoorbeeld het jaar 2000 gekozen wordt, zullen enkel lijsten verschijnen met ringen die in 2000 en later geplaatst werden. Lijsten met geplaatste ringen in een bepaald jaar (bijvoorbeeld 1997) zijn enkel beschikbaar als men het jaar 1997 of een vroeger jaar kiest.
Na het afdrukken is er geen lange wachttijd meer voor de validatie van de gegevens. De afgedrukte reeks wordt evenwel niet meer onmiddellijk in een andere kleur weergegeven, maar pas nadat het submenu verlaten werd.
Ringgegevens naar keuze
Dit submenu laat toe om ringgegevens te selecteren op basis van een aanzienlijk aantal criteria.Voortaan is het mogelijk om na de selectie van de gegevens, de keuze om te zetten in een EXCEL-bestand, die bijzonder geschikt is voor grafische verwerking.
Eens u de tabel met de resultaten ziet, kunt u door Excel file te klikken de omzetting maken. Het programma zal dan vanzelf het corresponderende bestand maken. Dit zal dan op het scherm verschijnen. Daarna moet het opgeslagen worden in een register naar keuze door het een naam te geven.

Onvolledig ingevulde reeksen

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.


Terugmeldinggegevens naar keuze
Dit submenu is functioneert nu.
Het is hier ook mogelijk om de selectie om te zetten in een Excel-bestand, op de wijze die beschreven is onder ringgegevens naar keuze.
Onvolledige terugmeldingen

Adressenlijst
Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.

Staten

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.


Bilans

Het is nu ook mogelijk om bilans per gewest op te stellen. Standaard berekent het programma de totale bilan. Door op het overeenkomstige vakje te klikken kan elke regio geactiveerd of gedesactiveerd worden.


Een nieuw submenu werd toegevoegd :


  • Globale bilan van een groep : geeft een overzicht per soort van het aantal geringde vogels, van het aantal terugmeldingen, de maximum afstand voor een terugmelding en de maximum opgetekende levensduur. Hierbij wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen pulli en vliegende vogels.


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina