H et RingersbulletinDovnload 304.48 Kb.
Pagina4/5
Datum22.12.2017
Grootte304.48 Kb.
1   2   3   4   5

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Werken met bestanden van een andere ringer

Taalkeuze

Uw voorkeur
Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.


DOCUMENTATIE

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.
UTILITEITEN

Transit van gegevens

Drie submenu’s zien er als volgt uit :


Import van bestanden
Export van bestanden

Hierdoor wordt import en export vereenvoudigd van ringbestanden, terugmeldingsbestanden en diverse programmabestanden. Deze submenu’s zijn voornamelijk bedoeld om de uitwisseling van gegevens tussen ringers binnen eenzelfde groep te vergemakkelijken.
De werkwijze wordt uitgelegd in het gele hulpvenster.

Verzenden van ringgegevens naar het KBIN

BEGIN MET EEN BACKUP !


Dit submenu bevat de link waarmee de groepsverantwoordelijke de ringgegevens zal kunnen doorsturen naar het KBIN via elektronische weg, en niet langer via snail mail.
Dit is een aanzienlijke vooruitgang : het beheer van de terugmeldingsgegevens zal versneld en beter beveiligd worden, en ringgegevens zullen veel gemakkelijker beschikbaar worden voor analyses. Deze voordelen kwamen reeds aan bod in de handleiding van versie 1.0.1.
De ringgegevens kunnen nu regelmatig doorgegeven worden aan de groepsverantwoordelijke, hetzij via diskette of via E-mail. Het programma stelt automatisch verzendingsbestanden op waarbij alle ingevoerde of gewijzigde gegevens geselecteerd worden, vanaf het moment dat zij op het laatst verstuurd werden. Let wel op : het programma kent automatisch een naam toe aan elke zending, en deze naam mag zeker niet gewijzigd worden. Als alternatief kunnen manueel ringreeksen geselecteerd worden om door te sturen, met het risico dat er eventueel bepaalde gegevens vergeten worden… De verzendingsbestanden worden automatisch geklasseerd onder de directory PAPAGENO van de PC.
Het verzenden van de terugmeldingsgegevens verloopt volgens hetzelfde principe, maar in dat geval worden alle gegevens automatisch verzonden om eerst bij de groepsverantwoordelijke en vervolgens bij het KBIN samengevoegd te worden (zie verder).
Opgelet, u mag nooit aan het programma vragen om meer dan een keer per dag verzendingsbestanden samen te stellen !
De groepsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om de ontvangen gegevens in zijn programma op te slaan, efficiënt de bilans te beheren, vragen te beantwoorden, en gegevens te archiveren. Hij stuurt de gegevens vervolgens door naar het KBIN.
Opgelet, enkel fiches die door de groepsverantwoordelijken verstuurd werden zullen kunnen geïntegreerd worden in de databank van het KBIN.

Fusie van terugmeldingsbestanden

BEGIN MET EEN BACKUP !


Deze functie maakt het mogelijk om twee terugmeldingsbestanden samen te voegen (TMxx.mdb, of xx = nr van de groep) waarbij dubbele gegevens geëilimineerd worden en verkeerde fiches gemeld worden. Via deze werkwijze zullen onvolledige fiches (voor zover deze opgevraagd werden) geactualiseerd worden.
Het linker “Moederbestand” komt overeen met het uiteindelijke bestand, dat alle gegevens zal omvatten. Het rechter komt overeen met het secundaire bestand, dat de gegevens omvat die moeten geïntegreerd worden in het moederbestand.
De werkwijze is eenvoudig : kies in het venster “moederbestand” het bestand ad hoc en herhaal deze handeling in het venster “in te voegen bestand”. De software zal dan de handeling bevestigen in het rechterdeel van het scherm. Vervolgens dient u de toets “samenvoegen” in te drukken om de handeling aan te vatten. De vooruitgang van de fusie wordt zichtbaar op het scherm, het aantal ongewijzigde fiches, gewijzigde en verworpen fiches verschijnt in een dialoogvenster, en wordt na afwerking overgenomen op de menubalk. Opgelet : het is aanbevolen om niet meteen te werken vanop een diskette, maar om het bestand eerst te kopiëren op de harde schijf (in een andere directory dan PAPAGENO).
De functie “samenvoegen van terugmeldingsbestanden” maakt deel uit van de gegevensoverdracht tussen ringers, groepsverantwoordelijken en het KBIN. De basisprincipes zijn als volgt :
De terugmeldingen die door elke ringer werden ingevoerd, zijn samengevoegd in een bestand dat TMxx.mdb noemt, waarbij xx overeenkomt met het groepsnummer. Dit bestand draagt dezelfde naam voor alle leden van dezelfde groep. Het kan drie types van gegevens omvatten :

  • Controles ter plaatse, waarbij vangst- en hervangstgegevens in hetzelfde bestand opgeslagen worden omdat de terugmelder de ringer is,

  • Externe terugmeldingsgegevens die vervolledigd werden op basis van de terugmeldingsfiche (papier) verstrekt door het KBIN,

  • Geïsoleerde terugmeldingsgegevens als het gaat om een ring waarvan de gegevens nog dienen opgezocht te worden (van iemand anders uit de groep, van buiten de groep of van een buitenlands station)

Regelmatig verstrekt elke ringer, via het submenu transit van gegevens / doorsturen van gegevens naar het KBIN, zijn terugmeldingsbestand aan de groepsverantwoordelijke. Deze zal het ontvangen bestand samenvoegen met het zijne (wel degelijk het moederbestand), doet hetzelfde voor de terugmeldingsgegevens van de verschillende leden van de groep, en bezorgt uiteindelijk zijn eindbestand aan het KBIN. Na verwerking stuurt het KBIN de terugmeldingsfiches (papier) naar de groepsverantwoordelijke die deze volledig of gedeeltelijk invoert om zijn moederbestand aan te vullen, of de papieren terugmeldingsfiches aan zijn collega’s bezorgt.


Op elk moment kunnen de terugmeldingsbestanden van de verschillende ringers uitgewisseld worden binnen de werkgroep, en vervolledigd worden via de samenvoeging van de bestanden, maar op vaste tijdstippen dient de ringer zijn bestand aan de groepsverantwoordelijke te sturen. Deze voegt de bestanden samen, zodat het eindbestand aan het KBIN bezorgd kan worden.

Er dient aan herinnerd te worden dat het hier gaat om alle terugmeldingen, met inbegrip van interne terugmeldingen en controles ter plaatse. De wetenschappelijke waarde van een terugmelding hangt inderdaad niet af van de afstand. Ook speelt het hierbij geen rol of een terugmelding al dan niet door een buitenstaander verricht werd. Zo is de kans relatief hoog dat bijvoorbeeld een (zeer) oude vogel ooit door de ringer zelf teruggemeld wordt, eerder dan dit door een buitenstaander zou gebeuren..


Dubbels opsporen in het terugmeldingsbestand C\PAPAGENO

BEGIN MET EEN BACKUP !


Via deze functie kunnen eventuele dubbele terugmeldingsfiches opgespoord en gewist worden. Als dit submenu geactiveerd wordt, verloopt de procedure vanzelf. Eventuele dubbels worden paarsgewijs in een browser-achtige tabel voorgesteld. Het is vervolgens noodzakelijk om een dubbel te wissen, wat mogelijk is door een van beide dubbels in de marge te selecteren. Als er geen dubbels zijn, dan wordt dit door een dialoogvenster gemeld.

Regioveld testen

Deze werkwijze laat toe om ringgegevens door het programma te laten aanvullen met het respectieve gewest. Om te beginnen dient men het te controleren bestand selecteren, vervolgens dient de werkwijze geactiveerd te worden door op de toets “controle regio” te klikken. Het programma zal dan systematisch elke fiche overlopen. Een deel van de gevonden fouten wordt automatisch gecorrigeerd. Als de naam van de plaats verkeerd is ingevuld, dan genereert het programma een .log-foutmelding (“regionerror.log”). Deze wordt direct zichtbaar, maar wordt ook in de directory PAPAGENO op uw PC geplaatst. Het is aanbevolen om deze fiche af te drukken, en manueel de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen via het menu vangstfiche / wijziging van een fiche.


Als er geen enkele fout manueel gecorrigeerd dient te worden, verschijnt de tabel regionerror niet, en dan ziet u volgende melding in de plaats : C:\PAPAGENO\ringXXyy is processed.

Volledige Reservekopie

Programmaupdate uitvoeren

Geen enkele wijziging in vergelijking met versie 1.0.1.


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina