H1: TerreinverkenningDovnload 75.34 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte75.34 Kb.
Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands Recht, deels H1, geheel H6 en H7

H1: Terreinverkenning

 • Functies recht:

 • Normatieve functie (rechtsnormen: moord, diefstal, verkrachting etc.)

 • Geschiloplossende functie (geen eigenrichting, rechterlijke organisatie oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en welke procedure)

 • Additionele functie (aanvullende; een rechtsregel als partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken, hebben ze dit wel dan wijkt daarvoor de wettelijke regeling)

 • Instrumentele functie (bv. Het verkeersrecht: zo gaat het en niet anders)
 • Waar vinden we het recht: in Rechtsbronnen:

 1. de Wet

 2. het Verdrag

 3. De Jurisprudentie

 4. de Gewoonte
 • De Wet: Wetten met betrekking tot het:

  • Privaatrecht (burgerlijk recht, valt uiteen in:

- Personen- en familierecht (regelt geboorte, huwelijk, ondercuratelestelling, regeling van het vermogen tussen echtgenoten etc. BW1)

- Vermogensrecht (alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn, bv. Ongevallen, schade etc. BW 3, 5 en 6)

- Ondernemingsrecht (wettelijke bepalingen die betrekking hebben op NV, BV etc.)
- Publiekrecht

- Straf(proces)recht (de staat treedt dmv het openbaar ministerie (OM) actief optreedt teneinde normen via sancties (boete, gevangenisstraf etc) af te dwingen


van de burgers)

- Staatsrecht (recht dat de wijze regelt waarop het Nederlandse staatsbestel vorm wordt gegeven en de invloed die burgers daarop kunnen uitoefenen, te vinden in: Grondwet, Wet op de Raad van State, de Kieswet en de Wet op de rechterlijke organisatie)

- Bestuurs(proces)recht (recht dat betrekking heeft op de mogelijkheden die de staat bezit om regulerend op te treden ten aanzien van het maatschappelijk leven, bv. Awb, de Onteigeningswet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Drank- en Horecawet, de Woonruimtewet en de Wet milieubeheer)


 • Wie zijn wetgever:

  • Nationale wetgever: wetgever op centraal niveau, samengesteld uit de regering en de Staten-Generaal (1e en 2e kamer). Deze vormen samen de regelgeving uit Den Haag (binnenhof)

  • Decentrale wetgever: aan te treffen op provinciaal en gemeentelijk niveau, geen wet, maar verordening.

  • Andere instanties: bv. De Sociaal Economische Raad (SER) • Rangorde tussen wetgevende organen:

  • Hogere regels gaan boven lagere regels (provincie boven gemeente, formele wet boven provinciale verordening etc.)

  • Jongere regels gaan boven oudere regels (meest recente gaat voor)

  • Bijzondere regels gaan boven algemene regels (eerste wettelijke bepaling gaat voor tweede) • Wet in formele en materiële zin:

  • Wet in formele zin (ieder besluit dat tot stand is gekomen op grond van samenwerking tussen regering en Staten-Generaal (=centraal niveau))

  • Wet in materiële zin (ieder besluit dat gericht is tot een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen. Dit besluit moet natuurlijk afkomstig zijn van een daartoe bevoegd overheidsorgaan, bv provincie en gemeente (=decentrale wetgevers))


Ja
Wet in


Burgerlijk wetboek


Goedkeuringswet huwelijk lid koningshuisformele zin

Nee

Gemeentelijke/provinciale verordening


Vergunning


Ja Wet in

Materiële zin? NeeHoofdlijnen Nederlands Recht Hfd 6 Ondernemingsrecht6.1 Inleiding

Ondernemingsvorm = vinden in Boek 2 van BW en Wetboek van Koophandel (WVK).

3 Categorieën ondernemingsvormen:


 • Eenmanszaak

 • Bedrijfs- of beroepsuitoefening die gebaseerd is op een overeenkomst van samenwerking (maatschap, vof en de commanditaire vennootschap)

 • De rechtspersoon (BV, NV, vereniging, coöperatie, stichting en de onderlinge waarborgmaatschappij). Samenwerking ook mogelijk, vaak BV’s, dit noemt men een concern, vaak onder leiding van een moedervennootschap.


6.2 Onderneming, bedrijf en beroep

Onderneming = een zelfstandig, op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven.

Bedrijf = de uitgeoefende werkzaamheid in industrie, handel of verkeer.

Beroep = maatschappelijke werkkring waarvoor men de vereiste bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft gekregen.

Bedrijven moeten zich wel inschrijven in het handelsregister, beroepsbeoefenaars niet.
6.3 De eenmanszaak

Kenmerk = er is maar 1 eigenaar (kapitaalverschaffer en leider). Geen onderscheid tussen vermogen dat eigenaar in bedrijf heeft gestopt en privé-vermogen, anders gezegd: de ondernemingsschulden die hij maakt kunnen crediteuren op het gehele vermogen vd ondernemer verhalen. Eigenaar kan wel mensen in loondienst nemen. Omdat eenmanszaak een ondernemingsvorm is moet men zich houden aan bepaalde wetten, bijv. ondernemingsraad, personeelsvergadering (wet op de ondernemingsraden).

Eenmanszaak moet worden ingeschreven in het handelsregister (art.5 Handelsregisterwet).
6.4 Samenwerkingsovereenkomst: de maatschap

Maatschap is geregeld in art.1655-1689 boek 7a BW.

Maatschap = overeenkomst waarbij 2 of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Alle partijen (vennoten) moet iets (geld, goederen, goodwill, arbeid) inbrengen. Daarmee worden bedrijfs- of beroepsactiviteiten ondernomen.

Verdeelsleutel = iedereen krijgt een deel vd winst dat evenredig is aan zijn vermogensinbreng in de maatschap (art.1670 BW), afwijking kan echter in maatschapscontract.
6.4.1 Beheersdaden en beschikkingshandelingen

De maten verrichten handelingen voor de maatschap om deze draaiende te houden. Zijn deze maten in alle opzichten bevoegd namens de maatschap in het maatschappelijk verkeer op te treden? Onderscheid hierin tussen beheersdaden en beschikkingshandelingen.

Beheersdaden = hangt af vd maatschap in kwestie, bijv. tandarts koopt een stoel. Dit zijn maatschapactiviteiten die als normaal worden beschouwd.

Beschikkingshandelingen = alle rechtshandelingen die geen beheersdaden zijn. Bijv. tandarts koopt stoel, hij is individueel bevoegd namens maatschap op te treden bij aanschaf van stoel, maar hij moet wel verantwoording afleggen aan zijn mede maten.


6.4.2 Aansprakelijkheid van de maten

Alle maten zijn voor gelijke delen aansprakelijk voor het handelen met toestemming van elkaar. Als bijvoorbeeld een maat handelt buiten de beheersdaden vd maatschap is hij alleen aansprakelijk (alleen zelf gebonden) en is het een beschikkingshandeling.

Uitzonderingen: andere maten stemmen achteraf toe; voordelig voor maatschap.

Stille maatschap = maten weliswaar verenigd, meer in het maatschappelijk verkeer maakt men dit niet bekend.

Openbare maatschap = maakt zich wel bekend aan het maatschappelijk verkeer. In deze maatschap verlenen de maten elkaar onderling stilzwijgend volmacht (in tegenstelling met een stille maatschap) mbt tot beschikkingshandelingen. Gevolg: alle maten voor gelijke delen aansprakelijk voor beschikkingshandelingen die iedere maat afzonderlijk aangaat.
6.4.3 Privé- en maatschapsvermogen

Vanuit juridisch oogpunt is er geen maatschapsvermogen, maar in praktijk wordt er wel onderscheid gemaakt tussen het maatschapsvermogen en de privé-vermogens vd verschillende maten.

Het is niet verplicht de maatschap in te schrijven in het handelsregister. Is alleen verplicht voor onderneming (is een bedrijf met winstoogmerk). Maatschappen zijn vaak organisaties van vrije beroepsbeoefenaars, zoals advocaten, dokters en makelaars.
6.5 Samenwerkingsovereenkomsten: de vennootschap onder firma

Is een bijzondere vorm van een maatschap (art 16.WvK). Namelijk een maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam.

Vennoten van vof dienen deze te laten inschrijven in het handelsregister (art.23 WvK en

art.6 Handelsregister).

Ieder der vennoten is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die 1 van hen namens de vof aangaat (art.18 WvK). Dwz ieder vd betrokkenen kan men aanspreken tot betaling vd hele schuld. Dit is alleen het geval indien de door de vennoot gesloten overeenkomst binnen het doel vd vof valt. Vof-contract kan bijzondere bepalingen bevatten over de bevoegdheid de vof te vertegenwoordigen. Dit moet in het handelsregister worden opgenomen

(art.6 lid 1 sub 7 Handelsregister), anders gaat men ervan uit dat er geen beperkingen zijn (art.29 WvK).

Vof heeft juridisch wel een afgescheiden ondernemingsvermogen. Vof-crediteuren gaan voor privé-crediteuren vd vennoten.
6.6 Samenwerkingsovereenkomsten: de commanditaire vennootschap

Bij commanditaire vennootschap onderscheid maken in beherende en stille vennoten.

Beherende vennoten = zij vertegenwoordigen de vennootschap, bepalen het beleid. Zij vormen het gezicht vd vennootschap. Wetsartikelen mbt tot maatschap ook van toepassing, tenzij anders is geregeld.

Stille vennoten = fungeert uitsluitend als geldschieter (art 19 lid 1+2 WvK), mag zich niet met het beleid bemoeien. Bij overtreding door stille vennoot wordt hij automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor schulden en verbintenissen vd cv (art.21 WvK).


6.7 Rechtspersonen: de NV en BV

Men wil niet risico lopen dat men schulden kan achterhalen op privé-vermogen, daarom reikt de wet (boek 2 BW) de mogelijkheid tot het oprichten van een rechtspersoon.

Rechtspersoon = zelfstandig drager van rechten en plichten, net als natuurlijk persoon. Alleen rechtspersoon wordt gebonden, niet de bestuurders.

Wettelijk bepalingen hierover in BW, boek 2 art.64-174 (NV) en 175-284 (BV).


6.7.1 De oprichting van een NV of BV

Allereerst besluit vd oprichter(s) ten grondslag liggen (rechtshandeling), daarna moet de oprichting bij notariële akte worden aangegaan. Aan de hand vd informatie maakt notaris een

ontwerpakte, hierin staan statuten. Deze bevatten regels omtrent de organisatie en de bevoegdheden vd diverse organen. Deze moeten goedgekeurd worden door het ministerie van Justitie. Gaat deze akkoord, dan is het ministerie verplicht om een verklaring van geen bezwaar af te geven. Vervolgens maakt notaris akte op en bestaat de BV of NV. Dan moet er nog ingeschreven worden in het handelingsregister vd KvK (art.8 Handelsregister) en mededeling in de Staatscourant. Zolang inschrijving niet heeft plaatsgevonden is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor iedere rechtshandeling.

In samenvatting zeven stappen: 1. rechtshandeling tot oprichting van een BV/NV

 2. conceptakte van oprichting gemaakt door notaris

 3. concept naar ministerie van Justitie gestuurd

 4. verklaring van geen bezwaar verstrekt

 5. akte van oprichting bij notariële akte gepasseerd

 6. inschrijving in het handelsregister

 7. publicatie in de staatscourant


6.7.2 De BV i.o. en de NV i.o.

Oprichting duurt enkele maanden. Tot dat tijdstip verrichten de oprichters en/of het toekomstig bestuur vaak allerlei transacties (kopen van gebouwen, inventaris en sluiten van arbeidsovereenkomsten) ten behoeve vd NV of BV in oprichting. De personen die dit doen zijn hoofdelijk aansprakelijk. Regels hierover in art. 93 en 203 boek 2 BW.


6.7.3 De organen van een NV en BV

Ten minste 2 organen: de algemene vergadering van aandeelhouders en een directie (bestuur). Ook kan het mogelijk zijn dat er een Rad van Commissarissen is. Bij een structuurvennootschap is het verplicht dat er een RvC is. Ook wordt de ondernemingsraad vaak als een orgaan beschouwd. In art.107 en 217 boek 2 BW staat dat de AVA alle bevoegdheid behoort die niet aan het bestuur of anderen is toegekend, maar er staat ook dat deze bevoegdheden door de wet en in de statuten gestelde grenzen behoren.

Groot deel van de BV’s zijn eenmansvennootschappen (AVA en bestuur), dan wel familievennootschappen. Merendeel van de NV’s zijn open vennootschappen.
6.7.4 Aandelen en de aandeelhouder

AVA bestaat uit personen die aandelen bezitten. De aandelen die werkelijk zijn uitgegeven vormen het geplaatste kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is het bedrag van de totale aandelen en het gestort kapitaal is dat deel vh geplaatst kapitaal dat daadwerkelijk in geld aan de vennootschap is overgemaakt.

Minimumbedrag voor gestort kapitaal bij NV 45.378 euro en bij BV 18.151. Ten minste een vijfde vh maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn en hiervan moet ten minste 25 % gestort zijn.

BV kan alleen maar aandelen op naam uitgeven, een NV kan zowel aandelen op naam als aan toonder uitgeven. Eigenaren van aandelen op naam staan in het register van aandeelhouders.

Als er aandelen op naam zijn uitgegeven (BV), moeten de statuten van de BV een blokkeringsregel bevatten. Deze beperkt mogelijkheden om de aandelen aan een ander over te dragen. De statuten van een NV mogen deze regeling bevatten.

In blokkeringregeling (art. 195 boek 2 BW) van een BV staan ook de aanbiedingsverplichting (eerst aandelen aanbieden aan medeaandeelhouders) en de goedkeuringsverplichting (voor overdracht vd aandelen moet aan een orgaan vd BV toestemming worden gevraagd).

4 Soorten rechten van de aandeelhouder:


 • financiële rechten = recht hebben op dividend

 • vergaderrechten = stemrecht in de AVA, hangt wel af vh aantal aandelen en de waarde

 • informatierechten = recht op afschrift vd jaarrekening en van mondelinge informatie

 • rechten mbt de goede gang van zaken = recht op enquête en op instellen vd jaarrekeningprocedure

6.8 De algemene vergadering van aandeelhouders

Minimumbevoegdheden vastgesteld door de wet voor de AVA: 1. benoeming, schorsing en ontslag vd bestuurders

 2. benoeming, schorsing en ontslag van tenminste 2/3 vd RVC, als deze aanwezig is

 3. geven van opdracht aan accountant om de door bestuur opgestelde jaarrekening te onderzoeken.

 4. vaststelling vd door het bestuur opgemaakte jaarrekening

 5. wijzigen vd statuten, omzetten (in andere ondernemingsvorm) en ontbinden vd vennootschap

 6. verminderen vh geplaatste kapitaal (niet lager dan het minimum)

 7. goedkeuren van bepaalde transacties, verricht binnen 2 jaar na oprichting

Statuten mogen alleen een oligarische clausule bevatten (art. 133 en 243 boek 2 BW). Dit is een bepaling waarin staat dat het benoemingsrecht vd AVA mbt de bestuurders en commissarissen zal plaatsvinden op basis van een bindende voordracht vh bestuur van ten minste 2 personen per vacature. Als het bestuur zelf iets meer dan een derde vd aandelen bezit, heeft het volledig greep op de samenstelling.
6.9 Het bestuur

Belast met de dagelijkse leiding. Vertegenwoordigt de NV of BV. Niet aansprakelijk.

Art. 130 en 240 boek 2 BW = regeling dat als bestuurder transactie aangaat waar goedkeuring van de RVC of de AVA nodig is, deze transactie desondanks aan de vennootschap is gebonden. Art. 9 boek 2 BW = iedere bestuurder moet een behoorlijke vervulling van zijn taak behouden tegenover de NV/BV. Doet hij dit niet kan hij verantwoordelijk gesteld worden.

Art. 162 boek 6 BW = tegenover derden kan bestuurder altijd op grond van onrechtmatige daad in persoon worden aangesproken.

Misbruikwetten = failliet dmv kennelijk onbehoorlijke vervulling door bestuurder, bestuurder wel aansprakelijk.
6.10 De Raad van Commissarissen

Niet verplicht, maar mag (art. 140 e.v. en 250 e.v. boek 2 BW). AVA is bevoegd de RVC te benoemen. Taak van RVC is toezicht houden op het beleid vh bestuur en op de algemene gang van zaken id vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Naast controleren ook adviseren (art.140 en 250).


6.11 De structuurvennootschap

AVA erg veel macht, op grond hiervan is de structuurwet opgesteld (in boek 2 BW): • in structuurvennootschap is RVC verplicht.

 • Aantal bevoegdheden die normaal bij AVA liggen, verplaatst naar RVC

Voorwaarden voor structuurvennootschap = geplaatst kapitaal + reserves meer dan 113 miljoen, OR ingesteld en ten minste 100 werknemers

RVC neemt van AVA over: recht op benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en recht om de jaarrekening vast te stellen.

En bepaalde besluiten moeten goed gekeurd worden door RVC = art. 164 en 274 boek 2 BW.

RVC heeft coöptatiestelsel = wijst zijn eigen leden aan, die door AVA, bestuur of OR zijn voorgedragen. AVA, bestuur of OR kunnen bezwaar tegen de benoeming hebben.


6.12 De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij

Stichting = mag geen winst uitkeren, geen geschikte juridische vorm,art. 285 lid3 boek 2 BW.

Vereniging = geen winst verdelen (art. 26 lid 2 boek 2 BW). Uitzonderingen zijn:

- coöperatie = bij notariële akte opgerichte vereniging en is dus een rechtspersoon, art. 53 lid 1 boek 2 BW. Net als iedere vereniging een A(lgemene) V(ergadering) en een bestuur. Bevoegdheden staan in art. 40 lid 1 boek2 BW. Aansprakelijkheid op verschillende manieren.

- onderlinge waarborgmaatschappij = vereniging met als doel, met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij met het oog daarop voor haar leden uitoefent, art. 53 lid 2 boek 2 BW. Verder zelfde als Coöperatie.

Bij grote coöperaties en OWM’s moet ook RVC aanwezig zijn.
6.13 De wet op de ondernemingsraden

OR = vertegenwoordiging van werknemers in een onderneming. Aanwezig zijn in onderneming met ten minste 50 werknemers. Gekozen orgaan

Personeelsvertegenwoordiging = tussen 10 en 50 werknemers. Gekozen orgaan.

Personeelsvergadering = geen gekozen orgaan.

Wat verstaat de Wet op Ondernemingraden (WOR) onder een onderneming = een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin dmv een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht (art. 1 sub c). Winst makend of niet moet een OR hebben (ook overheidsinstellingen).

OR bestaat uit gekozen werknemers, ontmoetingen tussen directie en OR dmv overlegvergadering (minstens 6 x per jaar). Leden minimaal 3, maximaal 25.

Rechten van OR: recht op overleg(art. 23 WOR)/initiatief, advies (art. 25 WOR), instemming (art. 27 WOR) en informatie (art. 31 WOR).

6.14 Het recht op enquête

Wet heeft mogelijkheid aangereikt om het beleid van een onderneming via de rechter te corrigeren: recht van enquête. Rechter is de Ondernemingskamer (OK). Recht kan alleen bij NV, BV, coöperatie en OWM.

Ook openbaar ministerie kan een belang van onderzoek indienen. Gang van zaken staan beschreven in art. 349 e.v. boek 2 BW. Bijv. bij wanbeleid kan OK persoon of rechtspersoon schorsen ontbinden (art. 356 boek 2 BW).
6.15 De jaarrekening

NV, BV, coöperatie en OWM moeten jaarrekening publiceren. Wordt tot in detail aangegeven in art. 360 e.v. boek 2 BW.

Jaarrekening bestaat uit: balans, V & W-rekening en toelichting op deze twee. Moet een getrouw beeld zijn van vermogen en resultaat volgens de normen in art 364.-377 boek 2 BW.

Jaarrekening moet gepubliceerd worden, dmv neerlegging bij handelsregister.Alle plaatjes nog bekijkenRecht: H7: Ondernemingsrecht

 • Ondernemingsvormen:

1. eenmanszaak

2. samenwerking (gebaseerd op een overeenkomst; ook wel personenassociatie genoemd (= maatschap

v.o.f. en cv)

3. rechtspersoon (= NV, BV, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting.

Ook rechtspersonen kunnen samenwerken; een aantal rechtspersonen – vaak bv – die

onder gemeenschappelijke leiding staan van een zogenaamde moedervennootschap (meestal

nv of bv) noemt men een concern)


 • Onderneming:

Zelfstandig, op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven

 • Bedrijf:

De als beroep uitgeoefende werkzaamheid in industrie, handel of verkeer (een onderneming kan uit 1 of meer bedrijf bestaan, een bedrijf bevat een gesloten organisatie)

 • Beroep:

Maatschappelijke werkkring waarvoor men de vereiste bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft gekregen


 • Eenmanszaak:

Ondernemingsvorm waarbij één eigenaar/kapitaalverschaffer een beroep of bedrijf uitoefent. Deze eigenaar/kapitaalverschaffer is zowel met zijn ondernemingsvermogen als met zijn privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die hij maakt met betrekking tot de eenmanszaak

3 aandachtspunten: -het feit dat iemand kiest voor de eenmanszaak als ondernemingsvorm wil nog niet zeggen, dat hij ook alleen in zijn zaak werkzaam is; hij kan wel arbeidsovk aangaan; maar is zelf volledig aansprakelijk voor de nakoming

-omdat de eenmanszaak een ondernemingsvorm is, kunnen daarop bepaalde wetten van toepassing zijn (bv. Wet op ondernemingsraden)

-de vestiging van een eenmanszaak moet worden ingeschreven in het handelsregister
 • Maatschap:

Overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met als doel het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen (ieder brengt iets in (bv. Geld, goederen, goodwill of arbeid), winst/verlies wordt onder vennoten verdeeld met een verdeelsleutel (evenredig aan ingebrachte vermogen)) Niet verplicht tot inschrijving in het handelsregister, dat is alleen verplicht voor een onderneming, een bedrijf met winstoogmerk, bijna alle maatschappen zijn organisaties van vrijeberoepsbeoefenaren.

 • Beheersdaden:

Activiteiten, binnen maatschapsverband verricht, die passen binnen de doelstelling van de maatschap. Dergelijke activiteiten binden de maatschap. Iedere maat is verhoudingsgewijs aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen. Vallen binnen het maatschapsdoel. (als een rechtshandeling geen beheersdaad is, is het een beschikkingshandeling. Beheersdaden: iedere maat is voor hetzelfde deel aansprakelijk, als het een beschikkingshandeling is, is alleen die ene maat daarvoor aansprakelijk)

 • Beschikkingshandelingen:

Alle activiteiten binnen maatschapsverband die niet als beheersdaden zijn te beschouwen. Ze binden alleen de maat die de handeling heeft verricht. Vallen buiten het maatschapsdoel.

Voorbeeld: een tandartspraktijk: kopen van een huis: geen beheersdaad, aanschaf behandelstoel: wel een beheersdaadBeschikkingshandeling wordt beheersdaad als:

 • de andere maat / maten achteraf de verrichte rechtshandeling bekrachtigt

 • als de verrichte rechtshandeling voordelig is voor de maatschap

 • wanneer de maat vooraf volmacht heeft gekregen om namens de maatschap te handelen
Beheersdaden


Beschikkingshandeling
Alle maten voor


Maten binden alleen zichzelf, behalve:gelijke delen
aansprakelijk

Bekrachtiging achteraf
Rechtshandeling voordelig voor maatschap
Volmacht vooraf

Voorondersteld bij openbare maatschap • Vennootschap onder firma:

Maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Voor alle activiteiten verricht binnen de doelstellingen van de vof, zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Vof-schuldeisers hebben voorrang op het vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun vorderingen echter ook verhalen op het privé-vermogen van de vennoten.

Waarin verschilt de vof van een maatschap? • vennoten van een vof dienen zich in te laten schrijven in het handelsregister

 • bij vof vennoten allen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die één van hen namens de vof aangaat. (indien de ovk binnen het doel van de vof valt) Houdt dus in: ieder van de betrokkenen kan men aanspreken tot betaling van de hele schuld

 • de vof heeft juridisch gezien wel een afgescheiden ondernemingsvermogen. De vof-crediteuren kunnen zich bij voorrang op dit vermogen verhalen; zij gaan dus vóór de privé-crediteuren van de vennoten (als een vof staakt, zonder vermogen, hebben de vof-crediteuren net zoveel recht als de privé-crediteuren)
 • Commanditaire vennootschap:

Ondernemingsvorm waarbij naast beherende ook stille vennoten (kunnen) optreden. Voor beherende vennoten gelden dezelfde regels als bij de vof.

- beherende vennoten: vertegenwoordigen de vennootschap, stellen het beleid vast en bepalen daarmee het gezicht van de CV. Deze vennoten functioneren als vennoten van een vof. Juridisch gezien vormen de beherende vennoten onderling ook inderdaad een vof.- stille vennoten: fungeert uitsluitend als geldschieter, mag geen daden van beheer verrichten, noch op andere wijze in de vennootschap werkzaam zijn. Overtreding leidt tot sanctie: de stille vennoot wordt automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de CV

Eenmanszaak:

Maatschap:

Vof:

CV:

Aantal ondernemers:

Eén

Meer dan één

Meer dan één

Meer dan één (excl. Stille venn)

Aansprakelijkheid behalve schulden:

Ondernemer/eigenaar naar geheel aansprakelijk, ook privé

Maten voor gelijke delen, ook privé

Vennoten hoofdelijk aansprakelijk, ook privé

Idem als vof, stille vennoten

Scheiding vermogen?:

Nee

Nee

Ja, vof-vermogen ten behoeve van vof-crediteuren

Idem als vof

Verplichtingen bij oprichting:

Inschrijving handelsregister

-

Inschrijving handelsregister

Inschrijving handelsregister • Rechtspersonen (NV en BV):

Zelfstandig dragen van rechten en plichten en dus rechtssubject. Uitgangspunt is dat degenen die handelen namen een rechtspersoon, niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortkomende verplichtingen. Rechtspersonen zijn: NV, BV, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Bedrijven kiezen doorgaans niet de vereniging of de stichting als ondernemingsvorm / rechtspersoon.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina