Habitatvoorkeur van de noordse woelmuis in een veengebiedDovnload 6.45 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte6.45 Kb.
Samenvatting afstudeeronderzoek

Habitatvoorkeur van de noordse woelmuis in een veengebiedAnnemarie ’t Hart
ar Hart
De noordse woelmuis (Microtus oeconomus) komt overal in Europa boven de 52°

breedtegraad voor in grasland en moerasgebied. De ondersoort Microtusoeconomus arenicola komt in kleine aantallen alleen voor in verschillende kleine

gebieden in Nederland. Deze laatste soort staat vanwege zijn beperkte leefgebied en door het afnemen van de populatie op de rode lijst van Nederland en de World Conservation Union (IUCN). Het dier komt ook voor in de Nieuwkoopse Plassen. Dit gebied is volgens de

RAMSAR-definitie een wetland en aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor

het toekomstig beheer is het noodzakelijk de huidige verdeling van de noordse woelmuis

over het gebied te kennen. Met de Mark-programmatuur voor data-analyse van

capture/ recapture data is de habitatvoorkeur in een veengebied onderzocht. In grotere populatiedichtheden komt de noordse woelmuis voor in dotterbloemhooilanden. Daarnaast komt de soort in lagere dichtheden voornamelijk voor in eenjarig rietland en veenmosrietlanden. Het dier komt hier ook voor in enkele graslanden, waarschijnlijk door het ontbreken van concurrentie. De verdeling over het gebied lijkt vooral

afhankelijk van beschutting tegen de wind. Mogelijk is er een andere onbekende factor die

de verdeling beïnvloedt. Het historische en huidige beheer zou de verdeling van de

populatie mogelijk beter kunnen verklaren. Er lijken een aantal grotere groepen te zijn in het

gebied op enige afstand van elkaar. De huidige verdeling van de populatie over het

gebied is een goed uitgangspunt voor de overleving van de soort op de korte termijn.

Op de langere termijn is het noodzakelijk dat er contacten ontstaan tussen deverschillende groepen in Nederland. De ontwikkeling van de voor deze soort,

specifieke leefgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) loopt nog achter op schema. Deze stagnerende ontwikkeling is ook op Europees niveau terug te vinden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina