HandelingsplanDovnload 0.58 Mb.
Pagina1/8
Datum23.08.2016
Grootte0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8HANDELINGSPLANNING

(proces)


EN

HANDELINGSPLAN

(product)OP MAAT

VAN

.Documenten

Communicatie

Klassenraden

Evaluaties

Rapporteringen

Dynamisch

In werking vanaf schooljaar 2006 – 2007 Versie: 02/03/2006Inhoud
Inleiding 2

Situering van de begrippen handelingsplan en handelingsplanning in

het buitengewoon onderwijs 3

De verschillende fasen van het cyclisch proces van handelingsplanning 5

Fase I: Het bepalen van de beginsituatie 6


  1. De oriëntatiefase 7

  2. De diagnostische fase

Fase II: Doelenfase 9

Fase III: Voorbereidingsfase: het bepalen van de strategie 10


  1. De inhoud van het opvoedings- en onderwijsaanbod 11

  2. De wijze waarop het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt gerealiseerd 12

  3. De planning van de realisatie van het opvoedings- en onderwijsaanbod

binnen de leerlingengroep

  1. De organisatorische maatregelen 13

5. De planning van de toetsing van de doelen
Fase IV: Uitvoeringsfase 14

Fase V: Fase van de evaluatie 15  1. Evaluatie van de handelingsplannning 16

  2. Evaluatie van de leerlingenvorderingen

Samenvattend overzicht van het proces van handelingsplanning 18

Schematische voorstelling van de handelingsplanning 20
Verduidelijking van elementen in de fasering 21

Ontwikkelingsdoelen OV3: Visietekst

Beroepsprofielen OV3: Visietekst 27
Handelingsplan = product
Chronologische benadering van de fasen bij de instap van een nieuwe leerling 28


1 De inhoud van het opvoedings- en onderwijsaanbod

Inleiding

Dit document 'Handelingsplanning en handelingsplan op maat van SBSO De Mast' is tot stand gekomen op basis van de brochure “Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. De inhoud van deze brochure wordt grotendeels behouden en aangevuld met de specifieke uitwerking in de school.

De informatie op de internetsite ‘Dienst voor Onderwijsontwikkeling’ waarin de ontwikkelingsdoelen en de nodige beroepsprofielen van het buitengewoon secundair onderwijs staan omschreven.

Uitgebreid overleg met de pedagogisch adviseurs van het gemeenschapsonderwijs en de orthopedagogen van onze school.


In het buitengewoon onderwijs (BuO) staan de specifieke opvoedings en onderwijsbehoeften van de individuele leerling centraal. Daarom doorlopen kinderen in het BuO geen gemeenschappelijk leerprogramma, maar een 'eigen' curriculum dat aangepast is aan hun specifieke noden en mogelijkheden.

Het adequaat afstemmen van het opvoedings- en onderwijsaanbod op de mogelijkheden van de leerling gebeurt via het cyclisch proces van handelingsplanning.


Om tot een optimaal proces van handelingsplanning te komen, is het belangrijk inzicht te hebben in de verschillende fasen van het cyclisch proces van handelingsplanning.

In het buitengewoon onderwijs vormt de handelingsplanning immers de basis van het orthopedagogisch handelen.


De brochure is als volgt opgebouwd.

Op basis van organogrammen worden de begrippen handelingsplan en handelingsplanning gedefinieerd, aangezien deze termen vaak door elkaar worden gebruikt met als gevolg dat begripsverwarring en misverstanden kunnen ontstaan. Vervolgens wordt het cyclisch proces van handelingsplanning uitvoerig toegelicht.

In de literatuur bestaat er vrij veel eensgezindheid over de wijze waarop het proces van handelingsplanning verloopt.

De specifieke invulling echter van de verschillende specifieke fasen van handelingsplanning verschilt wel eens. Vanuit die uiteenlopende benaderingen wordt ten slotte het model voor handelingsplanning schematisch weergegeven voor onze school.

De visie omtrent de ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon secundair onderwijs wordt neergeschreven met tevens de nadruk op overlapping van vakgebieden en differentiatie in het lesgebeuren. Structuur brengen in de klas is essentieel om tot leervordering te komen.

Een fasering van de doelenfase en voorbereidingsfase wordt voor de BGV leerkracht een combinatie van ontwikkelingsdoelen en beroepsprofielen. Zodat de BGV leerkracht mee kan participeren in de oriënteringsfase en diagnostische fase van de ASV leerkracht.

Een chronologische benadering van de handelingsplanning wordt uitgewerkt met de mogelijkheid tot bijsturing in het proces. Wie doet wat, wanneer, al of niet in overleg en al of niet in samenspraak met externen.

Vervolgens worden linken gelegd tussen ‘Wordbestanden’ en een databestand zodat alle mogelijke bijsturingen in het proces mogelijk zijn. De juiste structuur en vormgeving maakt het mogelijk om een dynamisch handelingsplan te realiseren waarbij het personeel geen extra planlast heeft. De eenvoud in opstelling en het overzichtelijk werken maakt het mogelijk dat eenieder in onze school in staat moet zijn om met dynamische handelingplan te kunnen werken.


Situering van de begrippen handelingsplan en handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs

Voor het gewoon onderwijs legt het Vlaamse parlement de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vast. Deze ontwikkelingsdoelen of eindtermen moeten bij alle leerlingen nagestreefd en/of bereikt worden. Hiermee wordt een minimumkwaliteit gewaarborgd.


Omdat het buitengewoon onderwijs zijn onderwijsaanbod afstemt op de ontwikkelingsmogelijkheden, de prognose en de evolutie van de individuele leerling, is het niet mogelijk om voor alle leerlingen dezelfde doelstellingen voorop te stellen. De specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften kunnen immers voor elke leerling verschillend zijn. Bijgevolg kan het concept eindtermen, nl. minimumdoelen die gelden voor alle leerlingen, niet toegepast worden op het BuO.
Om de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te waarborgen en te bevorderen legt de overheid per type (buitengewoon basisonderwijs) en per opleidingsvorm (buitengewoon secundair onderwijs) ontwikkelingsdoelen vast. Voor bepaalde types en opleidingsvormen in het BuO kunnen de eindtermen en/of de ontwikkelingsdoelen van het overeenstemmende niveau van het gewoon onderwijs worden overgenomen als ontwikkelingsdoelen.

Ontwikkelingsdoelen in het BuO zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van een leerlingengroep.

In BuO-scholen is het schoolteam zelf verantwoordelijk voor de selectie van de ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde leerling of leerlingengroep (DVO, 1997). Voor elk van de ontwikkelings- of leergebieden, die worden vastgelegd door de overheid, moeten ontwikkelingsdoelen worden gekozen en nagestreefd. Hierbij dient de school er rekening mee te houden dat haar onderwijsaanbod in overeenstemming moet zijn met de ontwikkelingsdoelen van het georganiseerde type BuO en/of de georganiseerde opleidingsvorm.

Het selecteren gebeurt door het schoolteam in samenspraak met het cbl en zo veel mogelijk in overleg met ouders en andere betrokkenen.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) zal het nastreven van de einddoelstellingen per opleidingsvorm, bepaald in het KB van 28 juni 1978, mee bepalend zijn bij de selectie van de ontwikkelingsdoelen.


Scholen hebben een inspanningsverplichting. Dit betekent passende ontwikkelingsdoelen selecteren en deze geselecteerde doelen nastreven en zoveel mogelijk bereiken bij een leerling of leerlingengroep.

Vertrekkend van de beginsituatie van de leerling of de leerlingengroep worden door handelingsplanning de ontwikkelingsdoelen, het tempo, de methoden en de evaluatie vastgelegd. Handelingsplanning is een belangrijk orthopedagogisch proces met verschillende fasen en facetten.


Het begrip handelingsplanning krijgt volgende invulling:
Handelingsplanning is het cyclisch proces van het orthopedagogisch handelen met als doel onderwijs op maat van elke leerling te bieden.


Handelingsplanning = PROCESInstap

Het product van het proces van handelingsplanning is de schriftelijke neerslag: het handelingsplan.


In het decreet Basisonderwijs (Art. 46) wordt het begrip handelingsplan als volgt gedefinieerd:
Met in achtneming van de door de regering opgelegde ontwikkelingsdoelen wordt in het buitengewoon onderwijs voor één of meer leerlingen samen op basis van zijn (hun) opvoedings- en onderwijsbehoeften, een handelingsplan opgemaakt. Dit plan bevat voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt o.m. de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van het schoolbestuur, voor hem (hen) wil nastreven.

Het handelingsplan geeft weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, medische en paramedische hulpverlening wordt geïntegreerd in het onderwijs en opvoedingsaanbod.
In een handelingsplan worden bovendien de verschillende elementen van het pedagogisch-didactisch handelen weergegeven, o.a. de beginsituatie aan de hand van een diagnose, leerdoelen, leerinhouden, methodes, evaluatie, rapportering en bijsturing (Vl.O.R., 1996).  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina