Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina16/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Hoofdstuk III : Kapmachtigingen (Bosdecreet art.50 en 81)
III.1.Inleiding

III.1.1.wanneer is een kapmachtiging nodig?

Wanneer er geen goedgekeurd beheerplan is kan een geplande kapping gemachtigd worden via een kapmachtiging. Voor openbare bossen wordt de kapmachtiging verleend op basis van art. 50 van het Bosdecreet. Voor privé-bossen wordt de kapmachtiging verleend op basis van art.81 van het Bosdecreet.


Voor kappingen in domeinbossen waarvoor er geen goedgekeurd beheerplan is, is er in het Bosdecreet geen enkele bepaling te vinden.
Voor elke kapping is een machtiging nodig, dus ook voor kappen van o.m. dode bomen, omgevallen bomen, kapping van struweel.
Indien er volgens het Bosdecreet wel een verplichting is tot het opstellen van een bosbeheerplan, maar de bosbeheerder vraagt toch een kapmachtiging: in de begeleidende brief bij de kapmachtiging wordt de aanvrager gewezen op de verplichting om een bosbeheerplan op te stellen. Eventueel kan hierbij verwezen worden naar de planning rond opstellen beheerplannen van de plaatselijke bosgroep. De verplichting wordt niet als bindende voorwaarde in de kapmachtiging opgenomen.

Bij een volgende kapaanvraag van dezelfde bosbeheerder zal de machtiging geweigerd worden. Los van de machtiging zal dan ook de officiële procedure van ingebrekestelling opgestart worden. (zie ook II.6.2)


Indien er een goedgekeurd bosbeheerplan is, dan worden alle machtigingen in toepassing van het Bosdecreet geïntegreerd in een machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan en/of een wijziging van het bosbeheerplan.

III.1.2.Wat bij dringend noodzakelijke kappingen?

A. Kappingen in privé-bos (art.81, 2de en 3de lid):
 • Kapping om veiligheidsredenen: de bosbeheerder moet dit schriftelijk meedelen binnen de 24 uur na aanvangen van de kapping.

 • Kapping om sanitaire redenen: de bosbeheerder moet dit schriftelijk meedelen minstens 14 dagen voor het aanvangen van de kapping.

De bosbeheerder kan ook onmiddellijk een aanvraagformulier voor kapmachtiging indienen met motivatie voor dringende noodzakelijkheid (dit kan onder vraag 12 op het formulier) en herstelmaatregelen (onder ‘Gegevens over de geplande herbebossing’).
Antwoord van ANB:

- voor kleine ingrepen waar geen heraanplanting nodig is: geen antwoord nodig.

- voor grotere ingrepen waar wel heraanplanting nodig is: aanvrager vragen om binnen de 6 maand een aanvraagformulier voor kapping in te vullen incl. herstelmaatregelen (cf. art.81, derde lid).
Bij de machtiging wordt dan in de aanhef verwezen naar de melding van de dringende noodzakelijkheid en de in de kapaanvraag voorgestelde herstelmaatregelen. De kapping wordt toegestaan mits voorwaarden van heraanplanting.

B. Kappingen in openbaar bos


Voor dringend noodzakelijke kappingen in openbaar bos bestaat er geen aparte procedure.
Dezelfde procedure als voor gewone kapmachtigingen in openbaar bos wordt gevolgd. Kappingen om veiligheidsredenen gebeuren in overleg met de boswachter. (zie II.3.3 B)

III.2.Wie kan de kapmachtiging aanvragen?

Art.81 van het Bosdecreet legt geen beperkingen op m.b.t. wie een kapmachtiging kan aanvragen voor een kapping in privé-bos. Het moet dus niet de bosbeheerder zijn. Indien iemand anders de kapping aanvraagt is er ook geen volmacht nodig.


De toelating tot kappen is onlosmakelijk verbonden met het vervullen van de voorwaarden. Degene die een kapmachtiging met voorwaarden ontvangt moet zelf inschatten of hij aan die voorwaarden kan voldoen. Hij mag slechts tot kappen overgaan zo hij aan de voorwaarden kan voldoen: doordat hij zelf ervoor kan instaan (bijv. als hij zelf de bosbeheerder is) of , indien hij niet zelf de bosbeheerder is, doordat hij zich verzekert dat aan de voorwaarden voldaan kan worden.

Het is dus niet aangewezen dat ANB zelf in de machtiging vermeldt wie voor welke voorwaarde verantwoordelijk is. ANB moet niet proberen de onderlinge verhouding te regelen tussen de bosbeheerder en de aanvrager.


De originele kapmachtiging wordt steeds verstuurd naar de bosbeheerder. Een kopie van de machtiging gaat naar de aanvrager en de gemeente.
In openbaar bos is het de bosbeheerder die de kapmachtiging moet aanvragen.

III.3.Procedure voor het verlenen van een kapmachtiging
III.3.1.Interne taakverdeling

 

Andere openbare bossen dan domeinbossen

Privé-bossen

Opvolging aanvraag-procedure

Cel Beheer

Cel Beleids-uitvoering, team AVES

Ondertekening besluit

Celverantwoordelijke Beheer

Indien VEN-ontheffing: prodiCelverantwoordelijke Beleidsuitvoering

Indien VEN-ontheffing: prodiControle op naleving voorwaarden

Cel Beheer

Cel Beleid, team AVES


III.3.2.Procedure (stroomschema)

III.3.3.De aanvraag - gebruik van het formulier
A.Privé-bossen


De aanvraag wordt bij voorkeur, maar niet verplicht, ingevuld op het standaardformulier, dat van de website van ANB te downloaden is. Aanvragen ingevuld op verouderde formulieren of via een brief kunnen niet geweigerd worden, voor zover ze de nodige gegevens omvatten. Bij ontbreken van gegevens wordt aan de aanvrager gevraagd alsnog het formulier in te vullen.
Indien de aanvraag wel ingevuld is op het juiste formulier, maar niet alle nodige gegevens zijn ingevuld, dan stuurt de dossierbeheerder de aanvrager een mail of brief met de vraag de nodige bijkomende gegevens te verstrekken (onduidelijk plan, aard van de kapping, voorziene heraanplanting enz.)
Verzamelaanvragen door de bosgroepen voor meerdere bosbeheerders zijn mogelijk. De voorwaarden worden dan wel per bestand vastgelegd. De bosbeheerder is diegene die de verantwoordelijk is voor het naleven van de voorwaarden. Verzamelaanvragen zijn vooral nuttig voor uniforme maatregelen (bijv. vogelkersbestrijding, onderhoud van leidingen,…)

B.Openbare bossen


Voor de kappingen die mee opgenomen worden in de gezamenlijke ANB-houtverkoop geldt de ‘liggingstaat’ als aanvraag.

Een formulier analoog als dat voor privé-bos wordt enkel gebruikt voor die kappingen die niet mee opgenomen zijn in de gezamenlijke ANB-houtverkoop.

Indien het bos gelegen is in een ankerplaats, aangeduid conform art. 26 en 29 van het Decreet betreffende de landschapszorg, en de aanvrager is een administratieve overheid: de aanvrager moet aan het dossier een motiveringsnota toevoegen (Besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen B.S. 5.06.2008)

III.3.4.Behandelingstermijn

Voor privé-bossen wordt de machtiging in toepassing van art.81 van het Bosdecreet verleend of geweigerd binnen de 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvrager na verloop van deze termijn geen antwoord gekregen heeft, wordt de kapping als toegestaan beschouwd. Om reden van goed bestuur zal steeds getracht worden de behandeltijd zo kort mogelijk te houden.


Voor machtigingen voor openbare bossen legt art.50 van het Bosdecreet geen behandelingstermijn vast. Als richtlijn geldt dat deze kapaanvragen ook binnen de 60 dagen afgehandeld worden. Wanneer deze termijn overschreden wordt geldt in dat geval niet dat de machtiging als toegestaan beschouwd wordt.

III.3.5.Opvragen van wettelijk vereiste adviezen, interne adviezen en onderzoek van de aanvraag

Voor bossen gelegen in of grenzend aan SBZ: indien de kapping mogelijke een betekenisvol effect heeft op de natuurlijke kenmerken van de SBZ, wordt intern teruggekoppeld met de IHD-teams of het aanspreekpunt passende beoordeling, voor het opleggen van ‘milderende maatregelen’. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de aanvrager voorgestelde maatregelen (natuurtoets) op het aanvraagformulier.

Slechts als blijkt dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is aantasting te voorkomen via het opleggen van voorwaarden, wordt aan de aanvrager meegedeeld dat de kapaanvraag onontvankelijk is omwille van het vermoeden dat er een betekenisvol effect zal zijn. De aanvrager wordt gevraagd hierover contact op te nemen met ANB.
Indien één of meerdere van de percelen liggen in beschermd landschap, dan moet de kapaanvraag binnen de tien dagen na ontvangst van het dossier voor advies voorgelegd worden aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, team Onroerend erfgoed.
In principe gebeurt er voorafgaand aan elke kapmachtiging een terreinbezoek door de beleidsadviseur/boswachter, die daarna een advies/ontwerp-machtiging opstelt.
Het aantal voorafgaande terreinbezoeken bij privé-bossen kan beperkt worden op 2 manieren:
1. via pilootprojecten met de plaatselijke bosgroep.

Bij dergelijk project zal ANB voor bepaalde kappingen slechts steekproefsgewijs een voorafgaande terreincontrole doen. Hierover kunnen per bosgroep aangepaste afspraken gemaakt worden. Zo zal er op voorhand overlegd worden over de visie van de bosgroep over kappingen in een bepaald gebied. De bosgroep moet ook zelf bij elke doorgestuurde kapaanvraag een inschatting geven van de kapping. De bosgroep verbindt er zich toe om geen kapaanvragen door te sturen voor percelen met illegale constructies of waar er duidelijk gevaar voor ontbossing is. (Voor dergelijke aanvragen moet de bosbeheerder de aanvraag in eigen naam indienen). Ook wanneer de bosbeheerder tegen het advies van de bosgroep in een bepaalde kapping wenst uit te voeren is het belangrijk dat dit duidelijk is bij het ontvangen van de kapaanvraag. Wanneer ANB van een bepaalde bosgroep vaststelt dat de aanvragen goed zijn opgesteld en dat de inschatting door de bosgroep overeenstemt met de toestand op het terrein kunnen afspraken gemaakt worden over steekproefsgewijze voorafgaande terreinbezoeken. Het percentage waarvoor een voorafgaand terreinbezoek gebeurt kan variëren met de resultaten van die terreinbezoeken. In een eerste fase wordt het proefproject best beperkt tot dunningen, hakhoutkappingen en exotenbestrijding. In een latere fase kan het project uitgebreid worden naar eindkappen.


2. De dossierbeheerder of beleidsadviseur beoordeelt op basis van het dossier en zijn terreinkennis bij elke aanvraag of het gaat om een eenvoudige kapping, waarbij een voorafgaand terreinbezoek niet nodig is. Streefdoel is om naast de afspraken met de bosgroepen nog bijkomend voor 5% van de dossiers geen voorafgaand terreinbezoek te doen. Bij de eerstvolgende jaarlijkse kwaliteitscontrole zal dit geëvalueerd worden en zal onderzocht worden of er preciezere criteria kunnen vastgelegd worden.

Indien uit het aanvraagformulier blijkt dat de aanvrager na een kaalkap geen herbebossing plant (hetzij natuurlijk hetzij kunstmatig voorziet) wordt hij/zij schriftelijk gewezen op de te volgen procedure inzake ontbossing (art. 90bis van het Bosdecreet) en wordt de aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging niet verder als dusdanig behandeld.III.3.6.machtiging

A.Privé-bos


De machtiging of de weigering van de machtiging wordt opgesteld conform het model ‘besluit betreffende aanvraag tot kapmachtiging’.
Kapmachtigingen voor privé-bossen worden volledig gegenereerd via het kapmachtigingsprogramma. Daarbij wordt het besluit opgebouwd in de databank, door het aanklikken van een reeks standaard memo’s, die indien nodig aangepast of nog aangevuld worden.
De machtiging is als volgt opgebouwd:
1. in een kader: Belangrijkste dossiergegevens: dossiernummer, bosbeheerder en kadastrale percelen
2. Aanhef:

 • verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving :

  • BD art.81 voor privébossen

  • BD art.50 voor openbare bossen

  • BD art.96 of 97 indien naast de kapping ook andere beheerwerken/activiteiten gemachtigd worden (zie hoofdstuk IV) + art.20 voor openbaar bos

  • Bij ligging SBZ: verwijzing naar besluiten aanwijzing vogelrichtlijngebieden of habitatrichtlijngebieden

  • Bij ligging in VEN: verwijzing naar het Natuurdecreet, art.25,§3,2°

  • Indien met de kapmachtiging ook VEN-ontheffing verleend wordt: verwijzing naar het maatregelenbesluit

  • Bij ligging in beschermd landschap: verwijzing naar decreet landschapszorg

 • verwijzing naar het subdelegatiebesluit

 • verwijzing naar de aanvraag, datum van ontvangst en dossiernummer

 • verwijzing naar de wettelijk vereiste adviezen (in beschermd landschap advies Onroerend Erfgoed
 • motivatie:

  • Ligging in VEN + conclusie ivm onvermijdbare en onherstelbare schade

  • Ligging in VEN en al dan niet voldoen aan Criteria voor Duurzaam Bosbeheer

  • Ligging in SBZ + conclusie ivm mogelijke betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ en passende beoordeling

  • Ligging in Beschermd landschap, ankerplaats …

  • Motivatie ivm geen schoontijd, afwijking van standaard schoontijd

  • Motivatie ivm eventuele afwijking van de standaard geldigheidsduur

  • Motivatie verwijzend naar vaststellingen terreinbezoek

  • Motivatie ivm weigering of opleggen bindende voorwaarde… Voor elke weigering of bij opleggen bindende voorwaarde moet in de aanhef een motivering gegeven worden

3. Besluit: • Art. 1. de machtiging wordt toegestaan in volgende percelen [kadastrale percelen]

 • Art. 2. de machtiging wordt verleend voor [omschrijving toegestane kap] .

 • Art. 3 Geldigheidsduur van de machtiging:

De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van de kapmachtiging, tot… anders bepaald.


De standaard geldigheidsduur voor kapmachtigingen bedraagt:
eindkap/kaalkap : 5 jaar

dunning : 5 jaar

jaarlijkse brandhoutkappen: 5 jaar
In specifieke gevallen kan van deze termijn afgeweken worden. Dit wordt gemotiveerd in de aanhef van het besluit. Voor jaarlijks kappen van een geringe hoeveelheid brandhout door kleine boseigenaars of voor hakhoutkap geldt eveneens de standaard termijn van 5 jaar.


 • Art.4. Deze machtiging wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • Schoontijd

  • Dunningsinstructies: hierbij wordt steeds het dunningspercentage vermeld

  • bestrijden Amerikaanse vogelkers

  • instructies ivm onderetage

  • instructies ivm exploitatie

  • herbebossingsplicht

  • tijdens de werken moet de exploitant een kopie van de kapmachtiging bij zich hebben • Art.x. in VEN: indien van toepassing: het feit dat dit besluit ook geldt als ontheffing in kader van natuurdecreet (bijv. voor gebruik glyfosaat bij bestrijding Amerikaanse vogelkers)
 • Art.x. in SBZ: indien van toepassing: milderende maatregelen.
 • Art. x. De kapmachtiging dd… met dossiernr… wordt opgeheven en vervangen door deze machtiging (bij vraag voor aanpassing van de voorwaarden of verlenging van de geldigheidsduur)
 • Art.x. eventuele verlening andere machtigingen cfr. Art.20, 90, 96, 97 BD

Het origineel van de verleende kapmachtiging wordt steeds opgestuurd naar de bosbeheerder. De aanvrager en de betrokken gemeente ontvangen een kopie van de kapmachtiging. De beleidsadviseur krijgt een kopie of heeft toegang tot de map met de digitale bestanden van de kapmachtigingen en het kapmachtigingsprogramma


De machtiging wordt verstuurd met een begeleidende brief, waarin dossiergebonden informatie of algemene opmerkingen (bv. Verplichting opstellen bosbeheerplan, subsidiemogelijkheid of periodes waarin de controle van de kappingen zullen gebeuren) vermeld worden. In de machtiging zelf staan enkel bindende voorwaarden. Ook vrijblijvend advies wordt opgenomen in de begeleidende brief.
Openbare bossen


 • Kappingen niet opgenomen in de gezamenlijke ANB-houtverkoop: de machtiging wordt opgesteld op de zelfde manier als voor privé-bossen.

 • Kappingen wel mee opgenomen in de gezamenlijke ANB-houtverkoop: De door de celverantwoordelijke Beheer ondertekende liggingstaat wordt beschouwd als kapmachtiging

Indien er tegelijk ook een VEN-ontheffing nodig is: ofwel wordt dit samengevoegd in de kapmachtiging en wordt de kapmachtiging en VEN-ontheffing ondertekend door de provinciale directeur. Ofwel wordt er apart een VEN-ontheffing gevraagd.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina