Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina19/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

IV.3.Procedure voor het verlenen van een machtiging
IV.3.1.Interne taakverdeling
 

Andere openbare bossen

Privé-bossen

Opvolging aanvraag-procedure

Cel Beheer

Cel Beleids-uitvoering, team AVES

Ondertekening besluit

Celverantwoordelijke Beheer

Indien VEN-ontheffing: provinciale directeurCelverantwoordelijke Beleidsuitvoering

Indien VEN-ontheffing: provinciale directeurControle op naleving voorwaarden

Cel Beheer

Cel Beleid, team AVES


IV.3.2.Procedure (stroomschema)

Identiek aan dat van de kapmachtigingen (hoofdstuk III)


In het Bosdecreet is de procedure voor aanvraag en behandeling van dergelijke machtigingen ervan niet bepaald.
Richtlijn: ANB volgt dezelfde procedure als bij kapmachtigingen, m.a.w. de aanvragen worden behandeld binnen 60 dagen na ontvangst van de aanvraag.
Indien het gaat over bosbeheerwerken zullen de meeste aanvragen wellicht combinaties zijn met een kapmachtiging of een machtiging tot afwijking van of een wijziging van het bosbeheerplan.

IV.3.3.De aanvraag - gebruik van het formulier

A.Privé-bossen


Er zijn geen specifieke formulieren voorhanden. De aanvraag kan gebeuren via een gewone brief of mail.


B.Openbare bossen

Voor die beheerwerken die in het kader van het technisch beheer door ANB beschreven worden in de jaarlijkse lijst ‘beheerwerken’ wordt het indienen van deze lijst beschouwd als de aanvraag.


Beheerwerken of andere ingrepen/activiteiten die niet via dergelijke lijst aangevraagd zijn moeten via een gewone brief of mail aangevraagd worden.

Indien het bos gelegen is in een ankerplaats, aangeduid conform art. 26 en 29 van het Decreet betreffende de landschapszorg, en de aanvrager is een administratieve overheid: de aanvrager moet aan het dossier een motiveringsnota toevoegen (Besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen B.S. 5.06.2008)IV.3.4.Behandelingstermijn

Er is geen wettelijke behandelingstermijn voorzien.


Interne richtlijn: de aanvragen worden binnen een termijn van 60 dagen behandeld.

IV.3.5.Opvragen van wettelijk vereiste adviezen, interne adviezen en onderzoek van de aanvraag

Voor bossen gelegen in of grenzend aan SBZ: indien de gevraagde ingrepen/activiteiten mogelijke een betekenisvol effect heeft op de natuurlijke kenmerken van de SBZ, wordt intern teruggekoppeld met de IHD-teams of het aanspreekpunt passende beoordeling, voor het opleggen van ‘milderende maatregelen’.

Slechts als blijkt dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is aantasting te voorkomen via het opleggen van voorwaarden, wordt aan de aanvrager meegedeeld dat de aanvraag onontvankelijk is omwille van het vermoeden dat er een betekenisvol effect zal zijn. De aanvrager wordt gevraagd hierover contact op te nemen met ANB.
Indien één of meerdere van de percelen liggen in beschermd landschap, dan moet de aanvraag tot machtiging binnen de tien dagen na ontvangst van het dossier voor advies voorgelegd worden aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, team Onroerend erfgoed.
In principe gebeurt er voorafgaand aan elke machtiging een terreinbezoek door de beleidsadviseur/de boswachter, die daarna een advies/ontwerp-machtiging opstelt.

IV.3.6.machtiging

A.Privé-bos

Indien de werken/activiteiten gecombineerd worden met een kapping: de machtiging wordt verleend tegelijkertijd in één besluit met de kapmachtiging. (zie hoofdstuk III)


Anders: De machtiging of de weigering van de machtiging wordt opgesteld conform het model ‘besluit betreffende aanvraag tot machtiging’. Zie model op ANB-extranet.
De machtiging is als volgt opgebouwd:
1. kader: Belangrijkste dossiergegevens: dossiernummer, bosbeheerder en kadastrale percelen
2. Aanhef:

 • verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving :

  • BD art.20, 90, 96, 97 of 99

  • Bij ligging SBZ: verwijzing naar besluiten aanwijzing vogelrichtlijngebieden of habitatrichtlijngebieden

  • Bij ligging in VEN: verwijzing naar het Natuurdecreet, art.25,§3,2°

  • Indien met de machtiging ook VEN-ontheffing verleend wordt: verwijzing naar het maatregelenbesluit

  • Bij ligging in beschermd landschap: verwijzing naar decreet landschapszorg

 • verwijzing naar het subdelegatiebesluit

 • verwijzing naar de aanvraag, datum van ontvangst en dossiernummer

 • verwijzing naar de wettelijk vereiste adviezen (in beschermd landschap advies Onroerend Erfgoed
 • motivatie:

  • Ligging in VEN + conclusie ivm onvermijdbare en onherstelbare schade

  • Ligging in VEN en al dan niet voldoen aan Criteria voor Duurzaam Bosbeheer

  • Ligging in SBZ + conclusie ivm mogelijke betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ en passende beoordeling

  • Ligging in Beschermd landschap, ankerplaats …

  • Motivatie ivm geen schoontijd, afwijking van standaard schoontijd

  • Motivatie ivm eventuele afwijking van de standaard geldigheidsduur

  • Motivatie verwijzend naar vaststellingen terreinbezoek

  • Motivatie ivm weigering of opleggen bindende voorwaarde… Voor elke weigering of bij opleggen bindende voorwaarde moet in de aanhef een motivering gegeven worden

3. Besluit: • Art. 1 de machtiging wordt geweigerd/ verleend voor [omschrijving van de toegestane werken/activiteiten] in [opsomming van de kadastrale percelen].

 • Art. 2. Geldigheidsduur van de machtiging: er wordt voor dit type machtigingen geen standaard geldigheidsduur bepaald. In elke machtiging moet geval per geval de geldigheidstermijn bepaald worden.

De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van de kapmachtiging, tot… anders bepaald.
 • Art.3. Deze machtiging wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • Art.x. in VEN: indien van toepassing: het feit dat dit besluit ook geldt als ontheffing in kader van natuurdecreet
 • Art.x. in SBZ: indien van toepassing: milderende maatregelen.
 • Art. x. De machtiging dd… met dossiernr… wordt opgeheven en vervangen door deze machtiging (bij vraag voor aanpassing van de voorwaarden of verlenging van de geldigheidsduur)

Het origineel van de verleende machtiging wordt steeds opgestuurd naar de bosbeheerder. De aanvrager en de betrokken gemeente ontvangen een kopie van de machtiging. De beleidsadviseur krijgt een kopie of heeft toegang tot de map met de digitale bestanden van de machtigingen.


De machtiging wordt verstuurd met een begeleidende brief, waarin dossiergebonden informatie of algemene opmerkingen. In de machtiging zelf staan enkel bindende voorwaarden. Ook vrijblijvend advies wordt opgenomen in de begeleidende brief.

B.Openbare bossen

 • Indien de gevraagde Ingrepen/activiteiten niet opgenomen zijn in de jaarlijkse lijst van uit te voeren beheerwerken: de machtiging wordt opgesteld op de zelfde manier als voor privé-bossen.

 • Indien de gevraagde Ingrepen/activiteiten opgenomen zijn in de jaarlijkse lijst van uit te voeren beheerwerken: de door de celverantwoordelijke beheer goedgekeurde lijst wordt beschouwd als machtiging

Indien er tegelijk ook een VEN-ontheffing nodig is: De VEN-ontheffing wordt tegelijk met de machtiging verleend. (ondertekening door de prodi)IV.3.7.Wijzigingen of afwijkingen van de voorwaarden van de verleende machtiging

De wijziging of afwijking wordt schriftelijk aangevraagd en gemotiveerd. ANB neemt de beslissing door de vorige machtiging in te trekken en een nieuwe machtiging met aangepaste voorwaarden te verlenen.


Verlenging van de geldigheidsduur kan niet. Wanneer er geen inhoudelijke wijzigingen zijn ten opzichte van de eerste aanvraag, wordt de oude machtiging opgeheven en vervangen door een identieke nieuwe machtiging met enkel een nieuwe geldigheidsperiode. Wanneer een nieuwe inhoudelijke beoordeling nodig is, moet de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina