Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina23/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

IV.9.11.Begrazing – het houden van dieren binnen een omheining

Begrazing valt onder de noemer ‘het houden van dieren binnen een omheining’. Hiervoor is een machtiging nodig in toepassing van art.97 §1, 9 (openbare bossen) of art.97, §2, 9 (privé-bossen). Bij goedkeuring van het bosbeheerplan moet voor deze werken ook expliciet een machtiging verleend worden in toepassing van art.97.

In privé-bos is er voor vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote afstand geen machtiging nodig. Omvorming van bestaande bossen tot graasweide wordt gelijkgesteld met ontbossing.

Richtlijn: • Het houden van dieren binnen een omheining wordt in principe niet toegestaan, behalve in het kader van begrazingsprojecten met doel natuurbeheer of natuurherstel. Een uitgebreide ecologische motivering is noodzakelijk, bij voorkeur in het kader van een uitgebreid bosbeheerplan.

 • Motiveringen voor het al dan niet machtigen van aanvragen voor begrazing zijn te vinden in de brochure ‘Nieuwe boslandschappen via graasbeheer’, Jan Van Uytvanck & Chris Decleer, INBO en Bert Dedoncker, Bernard Van Elegem en Dirk Bogaert, ANB(2009)

IV.9.12.Vuur maken

Vuur maken binnen een afstand van 100 m van bossen is niet alleen verboden in art.99 van het bosdecreet, maar ook volgens art.89, 8° van het veldwetboek28. Volgens dit artikel is het maken van vuur op minder dan 100m van een bos altijd strafbaar, er is niet voorzien dat er een machtiging kan verleend worden.


In openbare bossen gelden bovendien ook nog volgende bepalingen:

BD, art.20, 5: [Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan is het zonder machtiging van het Agentschap in de openbare bossen verboden] 5. Vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.

BD. Art. 69. Het is de koper en zijn arbeiders verboden elders vuur te maken dan op de in de verkoopsvoorwaarden of door de boswachter toegelaten plaatsen, op straffe van …

Het ANB neemt aan dat het Bosdecreet hier te beschouwen is als een lex specialis en het Veldwetboek als een lex generalis. De lex specialis gaat voor op de lex generalis. Dat betekent dan dat ANB een machtiging kan verlenen voor vuur maken op basis van art.99 van het Bosdecreet en dat dan het verbod van art.89, 8° veldwetboek niet meer geldt. Het vuur moet dan wel nog steeds ingevolge art. 89, 8° Veldwetboek aangestoken worden op minstens 100 m van de andere in dat artikel vermelde goederen en plaatsen.


Vlarem II, art.4.4.1.1. bepaalt: ‘Onverminderd de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet is de vernietiging door verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook verboden behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van:

 

Richtlijn: • Het maken van vuur kan om volgende redenen toegestaan worden:

  • verbranden van takhout na exploitatie: enkel indien dit nodig is om ecologische redenen

  • verbranden om fytosanitaire redenen (bijv. bij aantasting door letterzetter in picea-bestanden)

  • kampvuur (vooral voor jeugdverenigingen): na overleg met gemeente en brandweer

 • O.m. volgende voorwaarden kunnen opgelegd worden:

  • voorafgaandelijk de plaatselijke brandweer en de beleidsadviseur/boswachter verwittigen

  • Vaste kampvuurplaats op minimum 25 m van de bomen en struiken

  • Enkel gebruik maken van liggend dood hout, er mogen geen dode bomen gekapt worden

  • Het kampvuur mag enkel gehouden worden als het windstil is

  • De vlammen mogen niet hoger zijn dan 2 m

  • Het vuur mag niet aangestoken of aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen, brandversnellers of afval

  • Tijdens het kampvuur moeten de nodige blusmiddelen aanwezig zijn

  • De verantwoordelijk zorgt ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt na het beëindigen van de activiteit

IV.9.13.Afsluitingen

Een afsluiting plaatsen rond een privé-bos valt niet onder het begrip 'constructie' zoals bedoeld in art.97 van het Bosdecreet. Enkel het gebruik van prikkeldraad en het houden van dieren binnen een omheining is verboden zonder machtiging.

 

Voor het plaatsen van een afsluiting is er in principe wel een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het BVR van 14 april 2000 (vele malen gewijzigd), artikel 3, 9° stelt wel een reeks uitzonderingen vast, waarbij er dus geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Deze uitzondering gelden maar voor zover ze niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen :9° de plaatsing van de volgende afsluitingen: 

a) afsluitingen die bestaan uit palen met prikkel- of schrikdraad; 

b) afsluitingen met een maximumhoogte van twee meter, die bestaan uit palen en draad of draadgaas, uit één betonplaat met een maximumhoogte van 40 centimeter en draad of draadgaas, opgericht ter afsluiting van een goed. Op die afsluitingen mogen in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw constructies worden aangebracht ter bescherming van de privacy, zoals zeildoek, gevlochten kunststofstrips of rieten matten;

c) voortuinmuurtjes in metselwerk of andere voortuinafsluitingen met een maximale hoogte van 50 centimeter; 

d) poorten, geplaatst tussen twee kolommen met een maximale hoogte van 2,50 meter;

e) houten panelen met een maximale hoogte van twee meter, met een maximale lengte van tien meter per zijdelingse en achterste perceelsgrens, opgericht ter afsluiting van een goed, en in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw. Die panelen worden niet ter hoogte van de voortuin geplaatst;

De vrijstelling, vermeld in b), c), d) en e) geldt niet in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, noch in een beschermd of voorlopig beschermd landschap, noch in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheerplan of deelbekkenbeheerplan, noch in de vijf meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen. De vrijstelling, vermeld in b), c), d) en e) geldt enkel voor de afsluiting van bestaande, gevormde huiskavels.

Onder onmiddellijke omgeving dient de ruimte gelegen binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw te worden verstaan.;]

 

Voor het afsluiten van een perceel privé-bos, zonder huis op het perceel of gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied is het plaatsen van een afsluiting zonder stedenbouwkundige vergunning en zonder machtiging van ANB dus enkel mogelijk als de afsluiting bestaat uit palen en gladde schrikdraad (prikkeldraad mag niet omwille van het Bosdecreet). Voor andere afsluitingen moet een stedenbouwkundige vergunning gevraagd worden. 

Het volledig verbieden van het plaatsen van een afsluiting kan niet volgens het burgerlijk wetboek art.647. Dit artikel laat iedere eigenaar toe om zijn erf af te sluiten, behoudens het eventuele recht van uitweg van naburige eigenaars.
IV.9.14.Constructies

Voor het plaatsen van constructies in het bos is er een machtiging nodig in toepassing van art. 97, §1, 5 (openbare bossen) of art.97, §2, 1 (privé-bossen). Bij goedkeuring van het bosbeheerplan moet voor het plaatsen van constructies ook expliciet een machtiging verleend worden in toepassing van art.97.


Voor de meeste constructies is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig. Over de vraag of het plaatsen van de constructie beschouwd kan worden als ontbossing: zie ANB-richtlijn 2006/01 ‘definitie bos, ontbossen en open plekken in het bos’, deel II.1. In dat geval wordt de ontbossing en het plaatsen/oprichten van de constructie helemaal geregeld via de stedenbouwkundige vergunning eventueel voorafgegaan door een ontheffing van het ontbossingsverbod (zie ANB-richtlijn 2009/03 ‘Ontbossing – de toepassing van art.90bis van het Bosdecreet’).
Constructies die niet gepaard gaan met ontbossing moeten gemachtigd worden in toepassing van art.97 , daarnaast is er ook vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Het BVR van 14 april 2000 (vele malen gewijzigd) stelt wel een reeks uitzonderingen vast, waarbij er dus geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Deze uitzondering gelden maar voor zover ze niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen:

 • zaken die tot de normale tuinuitrusting behoren in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw: zie opsomming onder art.3, 10°

 • de oprichting van bijenstallen of bijenkorven, niet in woongebied (art.3, 12°)

 • het plaatsen van toegangspoortjes, wegafsluitingen, slagbomen, wegwijzers en verbodsborden, informatieborden, zitbanken en vuilnisbakken, het plaatsen van veeroosters, voor zover de beheermaatregelen zijn opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan, beheerplan voor een natuurreservaat, natuurinrichtingsproject, landinrichtingsproject, ruilverkaveling29.

Zie voor een volledige lijst de tekst van het besluit zelf, dit besluit wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld. Raadpleeg de gecoördineerde versie op www.ruimtelijkeordening.be.


Voor het plaatsen van tenten in een bivakzone overeenkomstig de voorwaarden van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling in toepassing van art. 5,§3 van het BVR van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten is er geen aparte machtiging nodig.
Richtlijn:

 • constructies ivm recreatie: ANB plant de opmaak van een vademecum ‘recreatieve infrastructuur’. Inhoudelijke criteria zullen vastgesteld worden na afwerking van dat vademecum.

 • Andere constructies worden in principe niet toegestaan, tenzij de plaatsing al is toegestaan via een stedenbouwkundige vergunning waarvoor ANB al een gunstig advies verleend heeft, of indien de plaatsing voorzien is in een natuurrichtplan, natuurinrichtingsproject, landinrichtingsproject, ruilverkaveling.1 BVR 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd door het BVR 3juli 2009.

2 Landschappelijke waardevolle agrarische gebieden vallen niet onder de agrarische gebieden met bijzondere waarde.

3 BVR 3 juli 2009 indexering subsidiëring natuurreservaten, B.S. 2 september 2009

4 Deze verplichting geldt niet voor de privé-boseigenaars die de toegankelijkheid beperken tot de principiële toegankelijkheid ttz enkel voetgangers krijgen toegang tot de boswegen.

5 (Besluit van 9 mei 2008 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen B.S. 5.06.2008)

6 De atlas der buurtwegen wordt door de provincie beheerd. Voor de provincie Antwerpen is de atlas digitaal raadpleegbaar (www.provant.be), en Oost-Vlaanderen (http://gisoost.be) en Limburg (http://gis.limburg.be). Meer info ook hier: www.tragewegen.be.

7 De Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) is een product van AGIV waarin de belangrijkste waterlopen zijn opgenomen, met vermelding van hun categorie. (www.agiv.be)

8


9 Definitie korte omloophoutteelt: BD art 4, 14bis1. Korte-omloop-houtteelt: teelt van snelgroeiende houtachtige gewassen waarbij de bovengrondse biomassa periodiek tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst; ( ing. decr. 19 mei 2006, art. 24, 3°, I: 30 juni 2006)];


10 Cornelis J., Hermy M., Roelandt B., De Keersmaeker L. & Vandekerkhove K. (2009) - Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie. INBO.M.2009.5. Agentschap voor Natuur en Bos en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, 316p.

11 Zie voor metadata PNV gis-laag:

http://metadata.agiv.be/Details.aspx?fileIdentifier=7298e391-c45b-40bf-95f9-f1fda879fd0d12 Van Landuyt, W., Vanhecke, L. & Hoste, I., 2006. Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In: Van Landuyt, W., Hoste, I., Vanhecke, L., Van den Bremt, P., Vercruysse, W. & De Beer, D. Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, pp. 68-81. Brussel & Meise, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer


13 Opgelet, dit rapport dateert van voor de publicatie van de meest recente Rode Lijst van Hogere Planten (Van Landuyt et al., 2006)

14() Bemelmans, 1991. De bossen van het noordelijk halfrond, de boreale bossen, de bossen van de gematigde streken en van België. Toespraak op de houtdag 1991, NVHB.

15() Rondeux, Lecomte, Florkin, Thirion & Hébert, 1998. Quelques orientations chiffrées sur l'accroissement des chênaies en région wallonne. Silva Belgica 105 n° 3/1998, p. 35 - 43.

16() Rondeux, Lecomte, Florkin, Thirion & Hébert, 1997. Quelques données inédites sur l'accroissement des peuplements de hêtre en Région wallonne. Silva Belgica 104 n° 5/1997, p. 7 - 14.

17 Tenzij grote delen van het bos bezet zijn met snelgroeiende boomsoorten zoals Corsikaanse den, dan worden aangepaste jaarlijkse kapquanta gehanteerd.

18 art3, punt 23° bis van het BVR 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waartoe geen stedenbouwkundige vergunning nodig is


19 De geldende regels voor speelterreinen en speeltoestellen zijn te vinden in de Koninklijke besluiten (KB’s) van 28 maart 2001, betreffende de uitbating en veiligheid van speelterreinen. Je kan deze regels nalezen op www.recreabel.be en op de website van het Ministerie van Economische zaken:

http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/consumentenveiligheid/16-veiligheid_speelterreinen_nl.asp?ref=16#Reglementering
20 Het Landschapsdecreet legt enkel de verplichting van de motiveringsnota op indien het een definitief aangeduide ankerplaats betreft.

21 art3, punt 23° bis van het BVR 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waartoe geen stedenbouwkundige vergunning nodig is


22 De geldende regels voor speelterreinen en speeltoestellen zijn te vinden in de Koninklijke besluiten (KB’s) van 28 maart 2001, betreffende de uitbating en veiligheid van speelterreinen. Je kan deze regels nalezen op www.recreabel.be en op de website van het Ministerie van Economische zaken:

http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/consumentenveiligheid/16-veiligheid_speelterreinen_nl.asp?ref=16#Reglementering
23 Voor mechanische bestrijding van niet-houtachtige agressieve soorten: geen machtiging nodig.

Mechanische bestrijding van houtachtige agressieve soorten: cf. kapmachtiging of bosbeheerplan.
24 art.3, 23bis, a, van het BVR 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

25 Art.3, 18 b van het zelfde besluit

26 Art.3, 23bis, b van hetzelfde besluit

27 Natuurdecreet, art. 2, 20°: waterrijke gebieden: gebieden met moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan 6 meter.

28 Art.89,8° van het veldwetboek: Met geldboete van tien frank tot twintig frank en met gevangenisstraf van één dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:

8° Zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.29 art3, punt 23° bis van het BVR 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waartoe geen stedenbouwkundige vergunning nodig is


i

Brussel,

Filiep Cardoen Roel Vanhaeren

Afdelingshoofd Beleid Afdelingshoofd BeheerANB handleiding – bosbeheerplannen en kapmachtigingen


Pagina van

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina