Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina5/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

II.4.Relatie met andere beheerplannen

II.4.1.Algemeen

Algemeen wordt vanuit het ANB de opmaak van geïntegreerde beheerplannen aangemoedigd. Tijdens het beheerplanproces (zie II.6) wordt aan de opsteller alle beschikbare informatie over de verschillende types beheerplannen aangereikt, met daarbij de nodige uitleg over het combineren van de verschillende goedkeuringsprocedures.


II.4.2.Beheerplan van een bosreservaat

Het beheerplan van een bosreservaat wordt opgesteld conform de bepalingen van het BVR dd. 20 januari 1993 ‘tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten’ (B.S. 27 mei 1993).


Als een bosreservaat binnen een groter boscomplex ligt, waarvoor een uitgebreid bosbeheerplan wordt opgemaakt, kan de indiener opteren om de beide plannen maximaal op elkaar af te stemmen en eventueel zelfs in één document te bundelen.
Een dergelijk gecombineerd beheerplan zal dan wel duidelijk moeten aangeven welke delen erkend of aangewezen zijn als bosreservaat, en moet ook beide goedkeuringsprocedures doorlopen.


II.4.3.Het beheerplan voor Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG)


Uitgebreide informatie over Harmonisch Park- en Groenbeheer is beschikbaar via de verschillende vademecums.
Het HPG-plan is tot nu toe niet verankerd in regelgeving. De goedkeuring van een HPG-plan heeft daarom geen juridische gevolgen. Het is oorspronkelijk bedoeld voor openbare eigenaars, waarbij het opstellen van een HPG-plan gestimuleerd wordt via subsidies via de Samenwerkings-overeenkomst. Voor privé-bosbeheerders zijn er tot nu toe geen financiële stimuli beschikbaar.
Het komt vaak voor dat bossen bepaalde parkachtige elementen omvatten, of dat binnen parken omvangrijke bosgedeelten liggen. In beide gevallen wordt vanuit het ANB aangemoedigd om een geïntegreerde aanpak te volgen. Dit houdt dan in dat ofwel een (uitgebreid) bosbeheerplan wordt gemaakt, maar met aandacht voor de specifieke kenmerken van de sporadische parkelementen volgens de principes van HPG, ofwel een overkoepelend HPG-plan wordt gemaakt voor het hele gebied, waarbij de bosgedeelten worden getoetst aan de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer.
Ook hier zal het van belang zijn dat een duidelijke afbakening wordt gemaakt van welke delen als bos beschouwd worden en welke delen als park. Een dergelijk HPG-plan wordt dan voor de bosgedeelten juridisch als een uitgebreid bosbeheerplan beschouwd, met dezelfde voorwaarden (ook naar procedure) en voordelen als een normaal uitgebreid bosbeheerplan.
Verwijzingstabel inhoud HPG-beheerplan – bosbeheerplan: zie bijlage 2

II.4.4.Het landschapsbeheerplan

Volgens het Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapzorg kan - met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling van een beschermd landschap - een landschapsbeheerplan opgesteld worden (art. 32 §1). Een bosbeheerplan dat aangevuld wordt met een luik waarin maatregelen ter verwezenlijking van de beheerdoelstelling voor een beschermd landschap zijn opgenomen, kan gelden als landschapsbeheerplan (art. 32 §4).


De wetgeving voorziet dus expliciet in de mogelijkheid om het bosbeheerplan en het landschapsbeheerplan met elkaar te integreren. De procedure voor erkenning van het bosbeheerplan als een landschapsbeheerplan loopt via de verplichte en bindende adviesverlening vanwege het Agentschap Ruimte en Erfgoed, team Onroerend Erfgoed, in het kader van de goedkeuringsprocedure van het bosbeheerplan.
Het luik met landschapsbeheermaatregelen is voor een uitgebreid bosbeheerplan punt 4.16 beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen. Bij een beperkt bosbeheerplan gaat het over het facultatieve luik in het laatste gedeelte van het formulier.
Wanneer de bosbeheerder subsidies wil vragen in het kader van het Landschapsdecreet wordt het Team Onroerend Erfgoed best al van bij de opmaak van het bestek betrokken. Er wordt immers best nog voor het opstellen van het beheerplan bepaald welke werken subsidieerbaar zijn.

II.4.5.Het beheerplan voor een natuurreservaat


Een natuurreservaat wordt erkend of aangewezen in toepassing van het Natuurdecreet, art. 32. Voor elke natuurreservaat moet een beheerplan opgesteld worden (ND, art. 34).
Voor bossen die gelegen zijn in natuurreservaten moet in afwijking van de artikelen 43 tot en met 46 van het Bosdecreet geen bosbeheerplan, maar wel een natuurbeheerplan conform het Natuurdecreet opgesteld worden (BD art.47).
Natuurreservaten liggen vaak midden in of vlakbij bossen waarvoor een uitgebreid bosbeheerplan wordt opgemaakt. Vanuit het ANB wordt dan aangemoedigd om te onderzoeken of er ecologische en/of recreatieve interacties bestaan tussen het natuurreservaat enerzijds en het bos waarvoor een UBHP wordt opgemaakt anderzijds. De opsteller wordt aangeraden om de beheermaatregelen af te stemmen op het beheer in het natuurreservaat.
Wanneer het aanpalende natuurterrein nog niet officieel erkend werd als natuurreservaat, en de opmaak van het natuurbeheerplan parallel loopt met de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan, dan kan ervoor geopteerd worden om de beide plannen in één document te bundelen. Een dergelijk gecombineerd beheerplan zal dan wel duidelijk moeten aangeven welke delen onder welk statuut vallen, en moet ook beide goedkeuringsprocedures doorlopen.
Voor natuurterreinen die niet onder de toepassing van het Bosdecreet vallen, maar waarvoor geen erkenning als natuurreservaat gevraagd wordt, is het opstellen van een beheerplan niet verplicht.

De beheermaatregelen moeten dan vergund worden via RO-vergunningen, natuurvergunningen of ontheffingen in VEN. De goedkeuring van het beheerplan door ANB kan gelden als advies van ANB bij de vergunningaanvraag voor RO-vergunning of natuurvergunning aan de gemeente.


ANB onderzoekt verder nog of het mogelijk is voor alle beheermaatregelen voor 20 jaar ver een zgn. ‘gefaseerde stedenbouwkundige vergunning’ te verlenen
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina