Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina6/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

II.5.Relatie met de toegankelijkheidsregeling

Conform art. 12, §4 van het Bosdecreet moet de toegankelijkheid van een bos worden geregeld door een toegankelijkheidsregeling die niet strijdig is met de inhoud van het bosbeheerplan. Voor ieder bos moet een toegankelijkheidsregeling worden opgesteld met uitzondering van: 1. bossen waarvoor cf. art. 43, §3 van het Bosdecreet geen verplichting bestaat tot opmaak van een beheerplan

 2. privé-bossen die cf. art. 10 §2 van het Bosdecreet voor bepaalde of onbepaalde duur, geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden gesteld. Deze ontoegankelijkheid moet kenbaar gemaakt worden aan de belangrijkste ingangen via het verbodsbord V.14 uit de bijlage bij het BVR van 5/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de Natuurreservaten.Beheerplan verplicht?

TR verplicht?

Domeinbos

Ja

Ja

Openbaar bos

Ja

Ja

Toegankelijk privébos ≥ 5ha

Ja

Ja

Toegankelijk privébos < 5ha

Nee

Nee

Ontoegankelijk privébos ≥ 5ha

Ja

Nee

Ontoegankelijk privébos < 5ha

Nee

Nee

II.5.1.Inhoudelijk

Het Bosbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling (TR) zijn twee verschillende en op zichzelf staande documenten die dus elk afzonderlijk interpreteerbaar moeten zijn. De TR wordt beschouwd als een onderdeel bij het beheerplan, indien er een beheerplan vereist is. De goedkeuring van het beheerplan impliceert echter niet de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling. De finaliteit van beide documenten is ook verschillend in die zin dat het beheerplan in hoofdzaak een planning inhoudt tussen het ANB en de beheerder en dat de toegankelijkheidsregeling een regeling inhoudt voor derden.


In de toegankelijkheidsregeling worden de bepalingen opgenomen betreffende recreatief medegebruik in relatie met de burger. Via de TR moet de bezoeker dus op de hoogte worden gesteld van volgende facetten:

 • wie (= type gebruiker) mag het gebied bezoeken ?

 • welke vorm van gebruik wordt toegestaan ?

 • waar (welke wegen/zones) kan de gebruiker terecht ?

 • wanneer kan de gebruiker het gebied bezoeken ?

De TR bestaat uit twee delen:

- toegankelijkheidskaart met alle toegankelijke wegen en zones

- Een omschrijving van de toegankelijkheid in relatie tot de bijbehorende toegankelijkheidskaart met tevens aanduiding van de periode van toegankelijkheid.

Voor richtlijnen i.v.m. procedure en inhoudelijke beoordeling van het TR : zie ANB-richtlijn 2010/04 procedure voor goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling (in opmaak). Een sjabloon voor het TR is te vinden op de website www.natuurenbos.be
In het beheerplan zelf worden eerder de beheermaatregelen opgenomen die in functie van recreatie genomen worden. (onderhoud wegen, borden plaatsen, recreatieve infrastructuur, speelzone, dode bomen enz….)


  • Uitgebreid beheerplan:

4.12 beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid

   • 4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen: hier volstaat een verwijzing naar het TR, dat een onderdeel uitmaakt van het bosbeheerplan.

   • 4.12.2 Speelzones

   • 4.12.3 Recreatieve infrastructuur
  • Beperkt beheerplan:

3.3 beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie

4.3 beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de sociale en educatieve functie
II.5.2.Procedureel

De procedure voor de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling is grosso modo dezelfde als voor een bosbeheerplan. (art.11, §1 van het BVR van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.) De procedurele verschilpunten moeten toegeschreven worden aan het verschil in finaliteit van beide documenten (zie hoger).


Zo moet de toegankelijkheidsregeling, na3 de indiening bij het ANB ter goedkeuring, voor advies worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente(n) op wiens grondgebied het betreffende bos is gelegen. Indien in de toegankelijkheidsregeling een speelzone is voorzien, dan moet bijkomend ook een advies worden aangevraagd aan de Gemeentelijke Jeugdraad. Voor deze adviezen is geen wettelijke termijn vastgelegd, maar het advies moeten verleend zijn binnen de termijn van goedkeuring van het TR of bosbeheerplan. ANB vraagt het CBS advies te verlenen binnen 45 dagen na ontvangst van de adviesvraag.
Het tweede belangrijke verschilpunt speelt zich af bij de goedkeuring. Aangezien een toegankelijkheidsregeling een reglement is, dus een verordenend besluit, dat strafrechtelijk wordt gesanctioneerd is het de minister bevoegd voor het natuurbehoud die de toegankelijkheidsregelingen definitief goedkeurt. Zie art. 11, §1 van het toegankelijkheidsbesluit. Deze bevoegdheid is door het besluit van 30 november 2009 (B.S. 11 februari 2010) verder gedelegeerd naar de administrateur generaal.
De burger wordt officieel in kennis gesteld van de toegankelijkheidsregeling via diverse kanalen:

 • de toegankelijkheidsregeling wordt aangebracht op infopanelen aan de voornaamste ingangen van het bos4

 • de toegankelijkheidsregeling wordt bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

 • een kopie van de goedgekeurde toegankelijkheidsregeling wordt vanuit het ANB verstuurd naar de betrokken gemeentes.


Gezien de goedkeuringsprocedure van de toegankelijkheidsregeling de procedure van het overeenkomstige beheerplan volgt, op de hierboven vermelde uitzonderingen na, worden beide documenten idealiter samen ingediend ter goedkeuring bij het ANB. Op die manier kan de goedkeuringsprocedure zowel voor de indiener als voor het ANB op de meest efficiënte wijze worden doorlopen.
Na de goedkeuring van het beheerplan wordt de toegankelijkheidsregeling ter goedkeuring aan de AG voorgelegd (zie 2010/04 procedure voor goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling (in opmaak)). De goedkeuring van het beheerplan wordt al meegedeeld aan de bosbeheerder en de maatregelen in het beheerplan kunnen al uitgevoerd worden in afwachting van de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling door de minister.
Wanneer er tijdens de consultatieronde of in het advies van de gemeente opmerkingen op de toegankelijkheidsregeling gegeven worden, die ook van belang zijn voor het al of niet uitvoeren van bepaalde beheerwerken, dan kan geval per geval besloten worden om de goedkeuring van het beheerplan op te schorten tot na de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling. (bijv. bij inrichtingswerken in een speelzone)
In sommige gevallen kan het aangewezen zijn om beide procedures los te koppelen. In deze gevallen worden volgende afspraken gemaakt:

Wanneer een toegankelijkheidsregeling los van een beheerplan ter goedkeuring ingediend wordt:

   • Bij ontvangst van een toegankelijkheidregeling wordt altijd onderzocht of dit implicaties heeft voor het bereiken van de doelstellingen van het Beheerplan. Indien dan blijkt dat het beheerplan moet aangepast worden, gebeurt de goedkeuring van het toegankelijkheidsreglement pas na de goedkeuring van de wijziging van het BP.
   • Wanneer er nog geen beheerplan is: de toegankelijkheidsregeling wordt volgens de normale procedure behandeld. De indiener wordt bij de ontvangstmelding wel gewezen op de verplichting een bosbeheerplan op te stellen.Wanneer een bosbeheerplan ter goedkeuring ingediend wordt, waarbij het bos wel toegankelijk is, maar er is nog geen toegankelijkheidsregeling:

   • Het beheerplan wordt behandeld volgens de normale procedure. Bij de ontvangstmelding wordt de indiener er wel op gewezen worden dat een toegankelijkheidsreglement dient opgesteld te worden.

   • Wanneer er gewoon principiële toegankelijkheid is (boswegen zijn enkel voor voetgangers toegankelijk), volstaat als Toegankelijkheidsregeling een eenvoudige standaardbepaling. ‘Het bos X is enkel toegankelijk voor voetgangers op de boswegen’, die in het bosbeheerplan kan worden opgenomen. Er is dan geen bebordingsplan nodig.


Wat met alle al goedgekeurde bosbeheerplannen, waarbij er nog geen toegankelijkheidsregeling is goedgekeurd?

 • In het besluit wordt er een overgangsperiode voorzien van 6 jaar. Er wordt een gedoogbeleid gevoerd tot er een nieuw bosbeheerplan moet opgesteld worden. Voor de beheerplannen waarbij er gewoon principiële toegankelijkheid is kan dan bijv. twee maal per jaar een gezamenlijk ministerieel besluit tot goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling gemaakt worden.

 • Bij vragen tot afwijking van het bosbeheerplan of vragen tot wijziging van het beheerplan wordt de bosbeheerder gewezen op de nieuwe regelgeving i.v.m. opstellen toegankelijkheidsregeling.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina