Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina7/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

II.6.Bosbeheerplan-proces en procedure voor goedkeuring van een bosbeheerplan

Met bosbeheerplan-proces wordt bedoeld: alle acties i.v.m. beheerplannen die voorafgaan aan de officiële indiening van het bosbeheerplan.II.6.1.Interne taakverdeling

 

Domeinbossen

Andere openbare bossen

Privé-bossen

Gemengd Gezamenlijk

Beheerplan-proces

Pd, Cel Beheer

Pd, cel Beheer

Pd, cel beleidsuitvoering

Pd, In overleg

opvolging

Officiële goedkeuringsprocedurePd, cel Beheer + CD, afdeling Beheer

Pd, cel beleidsuitvoering, team AVES

Pd, cel beleidsuitvoering, team AVES

Pd, cel beleidsuitvoering, team AVES + indien domeinbos: CD afdeling Beheer

Ondertekening Goedkeuringsbesluit

Afdelingshoofd Beheer

Provinciale directeur

Provinciale directeur

Provinciale directeur of indien met domeinbos: AG

5 jaarlijkse evaluatie

Pd, cel Beheer

Pd, cel Beheer

Pd, cel beleidsuitvoering, team AVES

Pd, cel beleidsuitvoering, team AVES

Machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan (art.44)

Provinciale directeur

Provinciale directeur

Provinciale directeur

Provinciale directeur

Voor de inhoudelijke opvolging van het bosbeheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen de begeleiding tijdens de opmaak van het beheerplan (het beheerplan-proces) en de eigenlijke procedure voor de goedkeuring.


Beheerplan-proces:

 • Domeinbossen en openbare bossen: de celverantwoordelijke Beheer organiseert intern de taken rond het beheerplan-proces

 • privé-bossen: de celverantwoordelijke Beleidsuitvoering organiseert intern de taken rond het beheerplan-proces

 • gemengde gezamenlijke beheerplannen: per dossier wordt taakverdeling overlegd tussen de celverantwoordelijken Beleid en Beheer.


Vanaf start van de officiële procedure:

 • domeinbossen: cel Beheer – afdeling Beheer CD. De databank wordt bijgehouden bij de CD

 • openbare bossen: cel Beleid – team AVES:

  • indien cel Beheer al betrokken was bij het opstellen moet team AVES bij de beoordeling rekening houden met de afspraken die cel Beheer gemaakt heeft met de indiener

  • indien cel Beheer nog niet betrokken was: team AVES vraagt inhoudelijke input van cel Beheer.

 • privé-bossen: cel Beleid – team AVES

  • indien team gebiedsgericht betrokken was bij het opstellen moet team AVES bij de beoordeling rekening houden met de afspraken die cel gebiedsgericht beleid gemaakt heeft met de indiener.

 • gezamenlijke beheerplannen met domeinbos:

  • na de consultatie meldt team AVES aan de CD, afdeling Beheer dat er een bosbeheerplan met domeinbos is. Afhankelijk van het belang beslist afdeling Beheer of een voorafgaand advies vanuit de CD noodzakelijk is

  • de volledige procedure wordt doorlopen in de provinciale afdeling

  • daarna wordt het beheerplan doorgestuurd naar afdeling Beheer bij de Centrale Diensten voor goedkeuring van het deel domeinbos.

 • Voor alle bossen, dus ook de domeinbossen wordt de registratie en het bijhouden van een aantal gegevens voor overzichten gecoördineerd door team AVES.

De provinciale directeur keurt de bosbeheerplannen goed van privé-bossen en openbare bossen. Bosbeheerplannen van domeinbossen worden door het afdelingshoofd van de afdeling Beheer goedgekeurd. Gezamenlijke bosbeheerplannen met zowel privé-bos als openbaar bos en domeinbos worden goedgekeurd door het hoofd van het Agentschap.


Het zelfde geldt voor de wijzigingen van bosbeheerplannen. De machtigingen tot afwijking van bosbeheerplannen worden goedgekeurd door de provinciale directeur.

II.6.2.Welke strategie volgt ANB om het opstellen van bosbeheerplannen te stimuleren/sturen/versnellen?

   • Bij aanvragen voor een kapmachtiging voor privé-bos, waarbij er nog geen bosbeheerplan is (en dit is wettelijk wel vereist), wordt in de begeleidende brief bij de kapmachtiging informatie gegeven over de verplichting tot opstellen van een bosbeheerplan. Wanneer later nog nieuwe kappingen aangevraagd worden, wordt de kapmachtiging geweigerd wegens ontbreken van een bosbeheerplan, tenzij er duidelijke redenen zijn om nog uitstel te verlenen voor het opstellen van een bosbeheerplan (Bijv. planning van de bosgroep) . Tegelijkertijd wordt de bosbeheerder dan officieel in gebreke gesteld. Bij ingebrekestelling wordt rekening gehouden met de planning van de bosgroepen of van ANB.
   • De zelfde regel geldt ook voor kapmachtigingen voor openbaar bos, maar dan beperkt tot openbare bossen groter dan 5 ha.
   • Ook bij boseigendommen kleiner dan 5 ha zal de aanvrager van een kapmachtiging gewezen worden op de mogelijkheid om vrijwillig een (eventueel gezamenlijk) bosbeheerplan op te stellen.
   • Bij aanvragen voor subsidies wordt systematisch gewezen op de verplichtingen inzake het opstellen van een bosbeheerplan.
   • Openbare bossen: ANB, afdeling Beheer is de initiatiefnemer/trekker voor bosbeheerplannen van domeinbossen en van openbare bossen
   • Privé-bossen: o.m. de bosgroepen kunnen initiatiefnemer zijn via hun planning voor het opstellen van gezamenlijke bosbeheerplannen voor bepaalde boscomplexen
 • Stimuleren van opmaak gezamenlijke bosbeheerplannen openbaar – privé: Hiervoor moet er van bij het begin van de planning al overleg zijn tussen ANB-Beheer en de bosgroep.
   • Boscertificering: via het verspreiden van info over de voordelen van certificering wordt ook het opstellen van bosbeheerplannen gestimuleerd.
   • Officiële ingebrekestelling (BD art. 43, §2, 2de lid en §3, 2de lid) : zie II.11 :wordt toegepast bij vastgestelde overtredingen of slecht beheer.

II.6.3.Bosbeheerplan-proces: welke begeleiding voorziet ANB voor de opsteller van een bosbeheerplan?


Openbare bossen:

zie ANB-richtlijn Technisch beheer (in opmaak)


privé-bossen:

overleg met ANB voorafgaand aan indienen beheerplan stimuleren: • informatie m.b.t. overlappende procedures Natuurdecreet

 • bespreking bestandsindeling

 • bij uitgebreid bosbeheerplan: bespreking van aantal metingen en te volgen methodiek

 • overlopen beheerdoelstellingen

 • bespreking van het ontwerp-bosbeheerplan: multidisciplinair overleg: fauna- en florabeleid en gebiedsgericht beleid hierbij betrekken.

II.6.4.overzicht procedure vanaf officiële indiening tot finale goedkeuringII.6.5.ontvangstmelding en beoordelen van volledigheid en ontvankelijkheid van het bosbeheerplan

Het ontwerp-bosbeheerplan wordt door de aanvrager in 1 exemplaar ingediend bij de provinciale dienst. (Het besluit art.7 bepaalt dat het ontwerp moet ingediend worden in 4 exemplaren, maar het volstaat als er na de goedkeuring nog 3 bijkomende exemplaren worden bezorgd).


Conform Art. 7 van het BVR van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen wordt een ontwerp beheerplan in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid.
De term ‘volledig’ houdt in dat er wordt gekeken of het plan alle punten bevat zoals ze voorzien zijn in de inhoudsopgave in bijlage van het Besluit. De term ‘ontvankelijk’ wil zeggen dat het ontwerp-plan alle elementen omvat die minstens aanwezig moeten zijn om de latere inhoudelijke toets mogelijk te maken.
Een beperkt bosbeheerplan moet om ontvankelijk te zijn ingevuld zijn op het officiële formulier. Alle rubrieken moeten ingevuld worden. In samenspraak met het ANB kunnen bosgroepcoördinatoren of professionele opstellers van beheerplannen werken met een aangepaste digitale versie.
Bij een uitgebreid bosbeheerplan moet de inhoudstafel uit bijlage 1 bij het besluit beheerplannen gevolgd worden. Het is mogelijk dat bepaalde rubrieken niet van toepassing zijn of dat extra rubrieken worden toegevoegd. In het geval van geïntegreerde beheerplannen zijn afwijkingen mogelijk. Zie hierover II.4.
Bij een uitgebreid bosbeheerplan moet er om het beheerplan ontvankelijk te kunnen verklaren ook duidelijkheid zijn rond

 • aanwezigheid illegale constructies ,….

 • Aanwezigheid waardevolle KLE’s

 • Situatie m.b.t. toegankelijkheid

Daarom gebeurt er best een terreinbezoek, zelfs ook nog voor de consultatie! Voor de openbare bossen, wordt hierover input gevraagd van cel Beheer.
Algemeen, maar in het bijzonder wanneer in een uitgebreid bosbeheerplan het creëren van open plekken voorzien wordt moet al van bij de beoordeling van de ontvankelijkheid en volledigheid aandacht gegeven worden aan volgende punten:

 • Is het voorgestelde beheer voldoende concreet en transparant?

 • Is het duidelijk in welke mate en op welke manier de CDB worden nagestreefd?

Zie hierover meer in de ANB-richtlijn 2006/04 ‘criteria voor het creëren van open plekken in het bos en voor het beheer van bestaande open plekken in het bos’
Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid moet meteen ook onderzocht worden of in het ontwerp-bosbeheerplan met flankerende van toepassing zijnde regelgeving rekening gehouden wordt:


 • Indien het plan een geïntegreerd beheerplan is, wordt ook onderzocht of alle nodige gegevens conform de regelgeving in het dossier terug te vinden zijn. Bij een Geïntegreerd Park- en Bosbeheerplan wordt onderzocht of alle nodige informatie voor een Harmonische Park- en Groenbeheerplan in het plan zit en deze gemakkelijk terug te vinden is (bv. Verwijzingen naar de gestandaardiseerde inhoudsopgave van HPG-plannen). Hetzelfde geldt voor geïntegreerde natuur- en bosbeheerplannen en geïntegreerde beheerplannen voor bos en bosreservaat. (zie ook II.4)
 • Indien het bos gelegen is in VEN:
  • Zijn de aanwezige vegetaties en KLE duidelijk omschreven?

  • Maakt de indiener een inschatting van mogelijk onvermijdbare en onherstelbare schade door de voorgestelde beheermaatregelen?

  • Is er met de goedkeuring van het beheerplan ook een ontheffing van de VEN-verboden nodig is (bijv. voor gebruik bestrijdingsmiddelen, wijziging afwatering,…): • Indien het bos gelegen is in of grenzend aan SBZ:

  • Maakt de indiener een inschatting van mogelijke betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ?

  • Indien betekenisvolle aantasting mogelijk: worden er milderende maatregelen voorgesteld (indien ja, terugkoppelen met IHD-teams of aanspreekpunt passende beoordeling) (zie hierover I.2.3)
 • Indien het bos ligt in een gebied waarvoor er een goedgekeurd natuurrichtplan bestaat?

  • Houdt de opsteller bij het formuleren van de beheerdoelstellingen en maatregelen rekening met het goedgekeurde natuurrichtplan?
 • Indien het bos gelegen is in een definitief aangeduide ankerplaats of erfgoedlandschap aangeduid conform art. 26 en 29 van het Decreet betreffende de landschapszorg, en de aanvrager is een administratieve overheid: de aanvrager moet aan het dossier een motiveringsnota toevoegen5. Deze motivering kan ook opgenomen zijn in het deel 4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen

 • Wanneer in het beheerplan terreinen opgenomen zijn die beschermd zijn als stads- of dorpsgezicht moet de indiener voor werken die strijdig zijn met de beschermingsvoorschriften een machtiging vragen aan Agentschap Ruimte en Erfgoed.

Het Agentschap, team AVES, bezorgt binnen een termijn van één maand een ontvangstmelding aan de indiener, waarin ofwel het beheerplan voor verdere behandeling wordt aanvaard of waarin wordt gemeld welke ontbrekende gegevens er nog aan het ANB moeten bezorgd worden.

Bij uitgebreide bosbeheerplannen is het beheerplan pas helemaal volledig als ook het verslag van de consultatieronde aan het beheerplan is toegevoegd en de indiener zo nodig het ontwerp beheerplan aangepast heeft aan de resultaten van de consultatieronde (art.8, §3). Pas dan wordt het registratienummer meegedeeld.
Bij beperkte bosbeheerplannen wordt zodra het ontwerp volledig en ontvankelijk bevonden wordt het registratienummer meegedeeld aan de indiener. (zie II.6.7)


II.6.6.Openbare consultatie + advies vraag CBS bij ‘principiële toegankelijkheid’

De verplichte consultatieronde geldt enkel voor uitgebreide bosbeheerplannen.


Wanneer de bosbeheerder kiest voor ‘principiële toegankelijkheid’, waarbij de ontwerp-toegankelijkheidsregeling dus enkel bestaat uit een standaard alinea in het bosbeheerplan, dan wordt het advies van de gemeente over de toegankelijkheidsregeling gevraagd tegelijk met de start van de openbare consultatie. Dit gebeurt door de standaardalinea samen met de gegevens van eigenaar/bosbeheerder en percelen op te nemen in een brief aan de gemeente. Het bosbeheerplan zelf moet dus niet meegestuurd worden. (zie ANB-richtlijn 2010/04 procedure voor goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling).
De consultatieronde van het ontwerp-beheerplan moet binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangstmelding aangekondigd worden in minstens één regionale krant. Tijdens deze periode van consultatie (30 dagen) moet het ontwerp-beheerplan ter inzage gelegd worden bij het Agentschap of bij de bosgroep. Voor grotere projecten is het aangewezen dat ook op de milieudienst van de gemeente een ontwerp-beheerplan ter inzage ligt.

In de consultatie-aankondiging moeten minstens volgende gegevens vermeld worden: • de plaats (en openingsuren) waar het ontwerp-beheerplan kan ingekeken worden

 • de begin- en einddatum van de consultatieperiode

 • een korte omschrijving van het onderwerp van het ontwerp-beheerplan en van de beheerdoelstellingen voor het boscomplex.

 • De mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk aan het Agentschap kunnen worden gericht (of indien betrokken partij, aan de bosgroep).

Na afloop van de periode van consultatie zal het Agentschap of de bosgroep instaan voor de inzameling van alle opmerkingen en bezwaren op de locaties waar het ontwerp-beheerplan kon ingekeken worden. Samen met een bewijs van de aankondiging worden deze vervolgens naar de indiener van het ontwerp-beheerplan gestuurd met het verzoek om de opmerkingen te verwerken en het ontwerp-beheerplan en een verslag van de consultatieronde binnen een termijn van 30 dagen opnieuw in te dienen bij het Agentschap. Het verslag vermeldt waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren.


In het bijzondere geval dat het bos, of delen ervan waarover het beheerplan gaat binnen beschermd landschap ligt, wordt de indiener gevraagd om twee exemplaren van de tweede ontwerpversie in te dienen bij het Agentschap.
De termijn van indiening van de tweede ontwerpversie (dertig dagen na afsluiten van de consultatieronde) kan in sommige gevallen te kort zijn. Dit is soms het geval voor openbare bossen waar eventuele aanpassingen opnieuw formeel moeten goedgekeurd worden door het bestuur. In die gevallen kan in overleg met het Agentschap de termijn verlengd worden.

II.6.7.Registratie


Voor beperkte bosbeheerplannen: team AVES deelt het registratienummer mee zodra het dossier ontvankelijk en volledig is.
Voor uitgebreide bosbeheerplannen: Het na de consultatie aangepaste ontwerp-beheerplan wordt op datum van binnenkomen geregistreerd door team AVES. Het toegekende registratienummer wordt aan de indiener meegedeeld. Als het dossier nog niet volledig zou zijn, zal nog gewacht worden op de noodzakelijke aanvullingen, vooraleer een registratienummer wordt toegekend.
Het registratienummer is een uniek nummer dat als volgt is opgebouwd:
Code dossier: UBBP/BBBP

Provincie: AN/LI/VB/OV/WV

Jaartal: 2 cijfers

Nr: 4 cijfers (hernummeren per jaar + aparte nummering per type beheerplan en per provincie)II.6.8.Opvragen van de wettelijk vereiste adviezen + interne adviezen

Voor bossen gelegen in of grenzend aan SBZ, waarbij bepaalde werken mogelijks een betekenisvol effect hebben, en waarbij er milderende maatregelen voorgesteld worden om dat effect op te vangen wordt intern teruggekoppeld met de IHD-teams of het aanspreekpunt passende beoordeling. Bij grote en/of complexe dossiers is het aan te raden dat iemand van de IHD-teams of het aanspreekpunt passende beoordeling deel uitmaakt van de stuurgroep die het beheerplan-proces begeleidt.


Indien in het ontwerp-beheerplan gronden opgenomen zijn die liggen in beschermd landschap, dan moet het ontwerp-beheerplan binnen de tien dagen na ontvangst van het dossier voor advies voorgelegd worden aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, team Onroerend erfgoed.

II.6.9.Terreinbezoek, verslag met nodige wijzigingen en Finale beoordeling

De finale beoordeling gebeurt door het team AVES, met behulp van input van Beheer voor de openbare bossen en van teamgebiedsgericht beleid, indien dit team betrokken was bij het beheerplan-proces.


Na toekennen van het registratienummer volgt in principe een terreinbezoek waarbij eventuele aanpassingen aan het ontwerp-bosbeheerplan worden voorgesteld en besproken. Wanneer er bij beheerplannen van openbare bossen al overleg op het terrein geweest is met cel Beheer, is een nieuw terreinbezoek niet meer nodig. Ook bij uitgebreide beheerplannen voor privé-bos, waarbij er al voor de consultatie een terreinbezoek is geweest, is een nieuw terreinbezoek niet meer nodig.
Wanneer er geen opmerkingen zijn bij het ontwerp-beheerplan dient het goedgekeurd te worden via een goedkeuringsbesluit (zie verder) binnen de 6 maanden na het toekennen van het registratienummer.
Wanneer het beheerplan niet ongewijzigd kan goedgekeurd worden: Binnen de 6 maanden na het toekennen van het registratienummer bezorgt team AVES de opsteller een verslag met een overzicht van de aan te passen punten. Hierbij wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen verplicht aan te passen punten en vrijblijvend advies om bepaalde gedeeltes aan te passen.
Na ontvangst van dit verslag heeft de indiener 6 maanden de tijd om bij de provinciale afdeling van het ANB een aangepast ontwerp-beheerplan in 4 exemplaren in te dienen (één voor de indiener, één voor de gemeente, één voor de beleidsadviseur of boswachter en één voor team AVES). Indien het bos over meerdere gemeentes of beheerregio’s ligt, wordt aan de indiener gevraagd de nodige bijkomende exemplaren te bezorgen.
Indien het opnieuw ingediende ontwerp-beheerplan voldoende is aangepast en goedgekeurd kan worden, stelt team AVES het goedkeuringsbesluit op (volgens het model-besluit op ANB-extranet) en legt het ter ondertekening voor aan de provinciale directeur. Voor domeinbossen wordt het goedkeuringsbesluit opgesteld door de Centrale diensten, cel beheerplanning en monitoring. Daarna wordt het ter ondertekening voorgelegd aan het afdelingshoofd Beheer.
In het goedkeuringsbesluit worden o.m. volgende punten opgenomen:
Aanhef:

- verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving (Bosdecreet en Natuurdecreet)

- verwijzing naar ontvangstmelding en registratienummer

- verwijzing naar de wettelijk vereiste adviezen

- motivatie:

Ligging in VEN + conclusie ivm onvermijdbare en onherstelbare schade

Ligging in SBZ + conclusie ivm mogelijke betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ en passende beoordeling

Ligging in Beschermd landschap, ankerplaats …

Al dan niet voldoen aan Criteria voor Duurzaam Bosbeheer

Natuurtoets ivm vegetatiewijziging of wijzigen van KLE

Besluit:


 • het beheerplan wordt goedgekeurd (of niet goed gekeurd)

 • machtigingen in toepassing van Art. 90, of 97 BD

 • in VEN: indien van toepassing: het feit dat de goedkeuring ook geldt als ontheffing in kader van natuurdecreet

 • in SBZ: indien van toepassing: expliciete vermelding van de in het beheerplan opgenomen milderende maatregelen of bijkomende milderende maatregelen die niet in het beheerplan opgenomen zijn.

 • bij uitgebreide bosbeheerplannen: bepaling ivm successierechten

 • verwijzen naar de beroepsmogelijkheid

 • wijzen op de mogelijkheden voor ‘flexibele’ uitvoering van het beheerplan, met eventuele randvoorwaarden (indien dit niet voldoende duidelijk is in het beheerplan zelf)

 • voorwaarden i.v.m. schoontijd (indien niet voldoende duidelijk in het beheerplan zelf).

 • in beschermd landschap: het beheerplan geldt ook als landschapsbeheerplan…

 • voor de te bebossen percelen van privé-boseigenaar in agrarisch gebied: de goedkeuring geldt ook als advies van ANB in toepassing van art. 87, 4de lid.

 • Tijdens het uitvoeren van werken moet de exploitant een verwijzing naar het goedgekeurde bosbeheerplan bij zich hebben (zie II.12.)

Het goedgekeurde beheerplan wordt officieel gemaakt door het af te stempelen met het zegel van de Vlaamse leeuw en er het registratienummer op te schrijven.


Indien het opnieuw ingediende ontwerp-beheerplan niet voldoende is aangepast of als er na 6 maanden nog geen aangepast ontwerp-beheerplan is ingediend, wordt de indiener per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de afkeuring en de redenen tot afkeuring. De afkeuring is eveneens opgesteld volgens het model besluit. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de motivering.
Beheerplannen die niet tijdig aangepast zijn kunnen dus niet onbehandeld blijven liggen. ANB moet een beslissing nemen: goedkeuring, eventueel onder voorwaarden, of afkeuring. De opsteller van het beheerplan moet immers gebruik kunnen maken van zijn recht om in beroep te gaan.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina