Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina8/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

II.7.Comité van beroep

Tegen de afkeuring kan de indiener binnen een termijn van 1 maand, te rekenen vanaf de datum van afkeuring, in beroep gaan bij het Comité.


Na afkeuring door het ANB of bij toepassing van de beroepsprocedure door het Comité heeft de indiener opnieuw 6 maanden de tijd om een aangepast ontwerp-beheerplan in te dienen bij het ANB.

II.8.Flexibele uitvoering van het bosbeheerplan - Procedure voor afwijking en/of wijziging van een goedgekeurd bosbeheerplan
Vraag

Wijze aanvraag

Effect op Beheerdoelstellingen op niveau beheerplan

Effect op planning beheermaatregelen ifv behalen beheerdoelstellingen

Procedure

1.

Beheermaatregel,

buiten marges van flexibele uitvoering beheerplan

of niet voorzien in het beheerplan


Aanvraag machtiging tot afwijking van het beheerplan

Geen effect

Geen effect

Afwijking beheerplan = Machtiging art.44, §2

2

Beheermaatregel, niet voorzien in het beheerplan

Aanvraag machtiging tot afwijking van het beheerplan

Geen effect indien planning bijgestuurd

Moet beperkt worden bijgestuurd om de beheerdoelstellingen te behalen, maar dat kan achteraf

Afwijking beheerplan = Machtiging art.44, §2, met als voorwaarde wijziging beheerplan binnen opgelegde termijn

3

Moet eerst bijgestuurd worden om te zien of de beheerdoelstellingen nog behaald kunnen worden

Weigering machtiging tot afwijking van het beheerplan, + vraag om wijziging beheerplan in te dienen (zie 4)

4

- Herziening bestandsindeling,

- Toevoegen of wegnemen bestanden

- Wijziging beheerplan naar aanleiding van weigeren machtiging voor een beheermaatregel


Gewijzigde gegevens beheerplan indienen ter goedkeuring (BVR beheerplannen, art. 13,§2)

Geen effect indien planning bijgestuurd
Wijziging beheerplan met behoud van registratienummer en geldigheidtermijn

5

Aanpassing beheerdoelstellingen

Nieuw beheerplanGoedkeuren beheerplan met nieuw registratienummer en geldigheidtermijn

II.8.1.Flexibele uitvoering van het bosbeheerplan

De geplande timing van de kappingen en beheerwerken blijkt in de praktijk vaak moeilijk te volgen. Het is voor het behalen van de beheerdoelstellingen niet altijd nodig dat de geplande beheerwerken exact in het jaar gebeuren zoals vermeld in het beheerplan. De bosbeheerder heeft bij het uitvoeren van het beheerplan nood aan voldoende flexibiliteit.


In het bosbeheerplan zelf of in het goedkeuringsbesluit (enkel indien het niet meer mogelijk is de marges in het beheerplan zelf aan te brengen) wordt expliciet aangegeven binnen welke marges de geplande beheermaatregelen kunnen uitgevoerd worden. Daarbij gaan we uit van een zo groot mogelijke flexibiliteit voor de bosbeheerder, zonder het bereiken van de beheerdoelstellingen in gevaar te brengen. De marges moeten wel duidelijk en concreet geformuleerd zijn, zodat bij misbruik via handhaving kan ingegrepen worden.
De gebruikelijke marges: zie onder II.13.1 inhoudelijke beoordeling van het uitgebreid bosbeheerplan 4.5 kapregeling en onder II.13.2 inhoudelijke beoordeling van het beperkt beheerplan 4.1.5 kapregeling.
Mits motivatie kunnen deze marges in elk beheerplan of machtiging afwijken van de in deze richtlijn vooropgestelde gebruikelijke marges.

 1. Bij beperkt beheerplan: details over elke kapping invullen op de bestandsfiche. De kaptabel is slechts een overzicht.

 2. Binnen de in het goedgekeurde beheerplan voorziene marges: geen melding nodig!


Overgangsmaatregel: Wat met de reeds goedgekeurde beheerplannen waarbij er geen duidelijkheid is over de flexibiliteit?

 • Algemeen: Wanneer er niets vermeld is in het beheerplan, blijven de vroegere richtlijnen van kracht:

  • Het is toegelaten de geplande eindkappen uit te stellen tot het eind van de looptijd van het beheerplan, voor zover dit niet leidt tot groepering van kaalkappen binnen de drie jaar over een aaneengesloten oppervlakte groter dan de maximaal toegestane oppervlakte van een kaalkap.

  • Geplande dunningen kunnen uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x-1 tot 1 april van het jaar X+1.

 • domeinbossen: uitzonderlijk kunnen afwijkingen van de in het beheerplan voorziene schoontijd geregeld worden via goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden.

 • Privé- en openbare bossen:

  • naar aanleiding van de 5 jaarlijkse evaluatie (zie II.12) wordt bij elk beheerplan bekeken in welke mate het aangewezen is verduidelijkingen aan te brengen m.b.t. de flexibiliteit bij het uitvoeren van de beheermaatregelen.

  • De bosbeheerder kan voor op korte termijn uit te voeren beheermaatregelen via een machtiging tot afwijking van het beheerplan (zie II.8.2) duidelijkheid krijgen over de periode waarbinnen de beheermaatregel kan uitgevoerd wordenII.8.2.Afwijking van het bosbeheerplan (BD art.44)
A.niet dringend noodzakelijk (BD art.44, §2, 1ste lid)

Wanneer de bosbeheerder één of enkele (machtigingsplichtige) beheermaatregelen wenst uit te voeren die meer afwijken dan de toegestane marges of die niet voorzien zijn in het beheerplan, vraagt hij aan het Agentschap een voorafgaandelijke machtiging tot afwijking van het Bosbeheerplan.


De machtiging tot afwijking kan aangevraagd worden via een brief of e-mail. Aanvragen voor een kapmachtiging, waarbij er al een bosbeheerplan is worden altijd behandeld als een aanvraag tot afwijking van het bosbeheerplan.
De machtiging wordt opgesteld volgens het model op ANB-extranet.
Het Bosdecreet bepaalt dat het ANB binnen de dertig dagen na de mededeling/de aanvraag een ‘onderzoek op tegenspraak’ moet instellen en vervolgens beslist binnen de 60 dagen. Indien er geen beslissing is binnen 60 dagen, wordt het verzoek tot afwijking van het goedgekeurde beheerplan geacht te zijn ingewilligd. (BD, art.44 , §2, 3de lid).
Bij het beoordelen van de aanvraag gelden dezelfde criteria voor de beoordeling van het bosbeheerplan. Ook wordt er onderzocht welke andere machtigingen in toepassing van het Bosdecreet er eventueel nodig zijn (zie tabel bijlage 1) en of er verplichtingen zijn ingevolge toepassing van het Natuurdecreet.
Daarnaast wordt ook ingeschat of de gevraagde afwijking gevolgen heeft voor het behalen van de beheerdoelstellingen
In de machtiging wordt meegedeeld:

 • De beheermaatregel mag uitgevoerd worden (eventueel mits naleven van voorwaarden) en het beheerplan hoeft verder niet aangepast te worden, aangezien er geen effect is op het bereiken van de beheerdoelstellingen.

 • De beheermaatregel mag uitgevoerd worden, maar aangezien de beheermaatregel (beperkte) gevolgen kan hebben voor het behalen van de beheerdoelstellingen moet binnen een opgelegde termijn (standaard 1 jaar) een gewijzigd beheerplan aan het ANB voorgelegd worden. Hierbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke wijzigingen er nodig zijn om de beheerdoelstellingen te behalen.

 • De beheermaatregel wordt niet toegestaan, zolang er geen gewijzigd bosbeheerplan is goedgekeurd.

B.dringend noodzakelijke kappingen of beheermaatregelen (art.44, §2)

Bij dringend noodzakelijke ingrepen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde bosbeheerplan: de bosbeheerder kan de maatregel uitvoeren en onmiddellijk daarna dit melden aan ANB samen met de motivering voor de dringende noodzakelijkheid.


Voor privé-bos : conform BD art.81 moet de melding ten laatste 24 uur na het aanvangen van de kapping gebeuren. Bij kapping om sanitaire redenen moet de kapping minstens 14 dagen op voorhand gemeld worden.

Voor openbare bos: het BD stelt geen termijn vast waarbinnen de melding moet gebeuren (‘onverwijld’)


Deze melding gebeurt op dezelfde wijze (via brief of e-mail) als voor niet dringende afwijking van het bosbeheerplan en wordt behandeld volgens de zelfde procedure. Ook de inschatting van het effect van de maatregel op het behalen van de beheerdoelstellingen en de eventuele noodzaak het beheerplan aan te passen gebeurt op de zelfde wijze als onder A.
Voorbeelden van dringend noodzakelijke kappingen:

 • opruimen van windval na storm

 • kappingen om veiligheidsredenen

 • aanleg van tegenvuur onder de wettelijke voorwaarden en de opruiming die er nadien op kan volgen. (BD art.102)II.8.3.Wijziging van het bosbeheerplan (BVR beheerplannen art.13)Wijziging van een beheerplan is mogelijk indien de wijzigingen enkel gewijzigde beheermaatregelen betreffen met behoud van de beheerdoelstellingen.
Een vraag tot wijziging van een beheerplan kan ingediend worden:

- op vraag van ANB: • naar aanleiding van een beslissing van ANB mbt tot de vraag tot afwijking van het bosbeheerplan (zie onder II.8.2) voor het uitvoeren van een of enkele beheermaatregelen

 • naar aanleiding van de 5-jaarlijkse evaluatie of een terreincontrole, waarbij vastgesteld wordt dat de in het beheerplan opgenomen maatregelen niet meer zullen leiden tot het bereiken van de beheerdoelstellingen of ter regularisatie van niet aangevraagde afwijkingen van het beheerplan

 • op initiatief van de bosbeheerder

  • naar aanleiding van het toevoegen of wegnemen van bestanden

  • naar aanleiding van een aangepaste planning van de beheermaatregelen zonder wijziging van de beheerdoelstellingen

Alleen de gewijzigde gegevens moeten ingediend worden.


ANB meldt bij de ontvangstmelding of het nodig is een nieuwe consultatieronde te organiseren.

Bij de ontvangstmelding beoordeelt ANB ook of de wijzigingen impact hebben op de beheerdoelstellingen. Indien de beheerdoelstellingen door de aangevraagde wijzigingen veranderen, dan is de gevraagde wijziging onontvankelijk en wordt er aan de indiener gemeld dat een volledig nieuw bosbeheerplan moet ingediend worden.


De procedure voor de goedkeuring van de wijzigingen is verder de zelfde als bij het indienen van een nieuw beheerplan. Bij niet omvangrijke wijzigingen wordt er wel naar gestreefd de wijzigingen zo snel mogelijke goed te keuren en dus niet de behandelingstermijn van 6 maanden volledig te benutten.
Voor het wijzigen van administratieve gegevens (adreswijziging, verandering eigendomstoestand, wijziging zakelijke of persoonlijke rechten) is er geen wijziging van het beheerplan nodig. Het beheerplan bindt de opeenvolgende bosbeheerders zolang het beheerplan niet gewijzigd wordt (BD art.43, §5). Deze informatie wordt gewoon bij het beheerplan gevoegd. Het beheerplan op zich blijft geldig en wordt overgenomen door de nieuwe bosbeheerder
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina