Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina9/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

II.9.Richtlijnen m.b.t. bij te houden gegevens over de goedgekeurde bosbeheerplannen

De gegevens van alle bosbeheerplannen, inclusief de wijzigingen en machtigingen tot afwijking, worden bijgehouden in de databank adabe, op de M:schijf van de Centrale Diensten: M:\BEH_Planning_en_Monitoring\Beheerplannen\Algemeen\ADABE

 

De gegevens worden in de databank ingevoerd, zodra ANB op de hoogte is dat er een beheerplan opgesteld wordt.


De goedgekeurde beheerplannen worden ingetekend op een GIS-laag.

II.10.Kwaliteitscontrole

Jaarlijks worden vanuit de CD bij elke provinciale afdeling een aantal dossiers opgevraagd, ‘at random’ geselecteerd uit de databank, wel verspreid over de regio’s. Er worden geen beheerplannen van domeinbossen geselecteerd, omdat deze dossiers al zowel bij de provinciale dienst als bij de CD behandeld worden.


De CD screenen deze dossiers op naleving van de richtlijnen. Cel beheerplanning en monitoring screent de bosbeheerplannen van openbare bossen. Cel beleidsintegratie screent de beheerplannen van privé-bossen. Hierover wordt een ontwerpverslag opgemaakt. Dit verslag wordt besproken in een overleg met alle dossierbehandelaars. Hierbij wordt opgelijst welke punten bijzondere aandacht vergen en op welke punten de richtlijn aangepast of aangevuld moet worden.

II.11.Ingebrekestelling en ambtshalve opstellen van een bosbeheerplanAmbtshalve opstellen van een bosbeheerplan is mogelijk in 2 gevallen:

  • Wanneer de bosbeheerder geen ontwerp-bosbeheerplan heeft ingediend, terwijl dit wettelijk verplicht is. In dat geval volgt het ambtshalve opstellen na de officiële ingebrekestelling conform art.43§2, 2de lid of §3, 2de lid . Dit gebeurt via een aangetekende brief, waarbij de bosbeheerder wordt gewaarschuwd dat hij binnen de 6 maanden een ontwerp-bosbeheerplan moet indienen. Zo niet zal het ANB ambtshalve een bosbeheerplan laten opstellen en de kosten verhalen op de bosbeheerder.
  • Wanneer er wel een ontwerp- beheerplan werd ingediend, maar na 6 maanden heeft de bosbeheerder het niet of niet voldoende aangepast aan de opmerkingen van ANB of wanneer er 6 maanden na afkeuring nog geen aangepast beheerplan is ingediend, kan het ANB het beheerplan (laten) opstellen en de kosten verhalen op de indiener. Als de indiener bij het verstrijken van de termijn van 6 maanden kan aantonen dat er een beheerplan in opmaak is en dat dit binnen een redelijke termijn zal afgerond worden, dan kan het ANB beslissen de procedure van ambtshalve opstellen nog niet op te starten.

Het ANB stelt per aangetekende brief de indiener op de hoogte van het beheerplan dat werd opgesteld en goedgekeurd.


Officiële ingebrekestelling wordt in de regel enkel toegepast wanneer op het terrein blijkt dat het bos niet conform de geldende regelgeving beheerd wordt of dat er (sluipende) ontbossing dreigt. Wanneer een bosbeheerder naar aanleiding van het vragen van een kapmachtiging gewezen werd op de plicht om een bosbeheerplan op te stellen en hij hieraan geen gevolg heeft en toch nog bijkomende kappingen aanvraagt, wordt de kapmachtiging geweigerd en volgt er een officiële ingebrekestelling gebeuren.


II.12.Controle op de naleving van de goedgekeurde bosbeheerplannen – 5-jaarlijkse evaluatie

Tijdens het uitvoeren van werken in privé-bos moet de exploitant een verwijzing naar het registratienummer van het goedgekeurde bosbeheerplan bij zich hebben. Dit kan zijn: kopie laatste blad, kopie kapregeling of kopie van het goedkeuringsbesluit. Deze verplichting wordt opgelegd als vaste voorwaarde (‘last’) in het goedkeuringsbesluit.


Bij kappingen in openbaar bos moet de exploitant een kapvergunning (BD art. 62) bij zich hebben .
Voor elk goedgekeurd bosbeheerplan gebeurt er in principe om de 5 jaar een evaluatie en terreinbezoek. De bedoeling is

  • evalueren of de in het beheerplan vastgelegde beheerdoelstellingen gehaald worden en of er eventueel een bijsturing van de planning nodig is.

  • Controle i.v.m. naleven van het beheerplan.

De planning voor deze evaluatie kan hiervan afwijken indien de het terreinbezoek kan worden gecombineerd met een terreinbezoek i.f.v. subsidies. Bij deelnemers aan een groepscertificaat in het kader van FSC kan de evaluatie gecombineerd worden met een terreinbezoek door de interne audit FSC- certificering (omdat die interne audit door OC-ANB gebeurt).


Voorafgaand wordt aan de bosbeheerder en/of aan de bosgroep, indien deze betrokken is bij het indienen van het beheerplan, gemeld wanneer het terreinbezoek zal gebeuren. De bosbeheerder of de bosgroep kan dan vrij beslissen of hij er bij wil zijn. Bij gezamenlijke beheerplannen: terreinbezoek melden bij de gevolmachtigde indiener van het bosbeheerplan.
De bosbeheerder krijgt altijd een verslag met de resultaten van het terreinbezoek en de evaluatie, ook als er geen bijsturing van het beheerplan nodig is en er geen afwijkingen of overtredingen vastgesteld zijn (preventief effect + stimulans voor goed beheer).
De datum van het terreinbezoek voor de evaluatie en controle en de resultaten worden bijgehouden in de databank.
Ernstige inbreuken zoals ontbossing, niet vergunde reliëfwijziging, sluikstorten (alleen in ruimtelijke kwetsbaar gebied), illegale constructies worden onmiddellijk aan NI gemeld.
Wanneer er ernstige afwijkingen van het beheerplan vastgesteld worden en de bosbeheerder was niet aanwezig bij het terreinbezoek, dan wordt de bosbeheerder gecontacteerd voor een bespreking op het terrein.
Mogelijke ernstige afwijkingen zijn:


  • niet voorziene eindkappen

  • wijzigingen in boomsoortenkeuze

  • andere wijze van verjonging dan voorzien

  • exploitatieschade (in privé-bos)

  • anders dan voorziene omvorming

Voor vaststellingen exploitatieschade in openbare bossen: ivm niet naleven erkenningsregeling bosexploitanten: zie ANB-richtlijn mbt erkenningsregeling van bosexploitanten (in opmaak)Bij vaststelling van het niet naleven van beheerplan wordt steeds onderzocht in welke mate dit effect heeft op het behalen van de beheerdoelstellingen. Ook wordt ingeschat of de ingreep bij een aanvraag tot afwijking van het bosbeheerplan of tot wijziging van het bosbeheerplan conform deze richtlijn vergunbaar zou zijn. Indien mogelijk, worden er met de bosbeheerder afspraken gemaakt over het indienen van een aangepast beheerplan of het vragen van een machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan ter regularisatie.
De ondertekening van het verslag van het terreinbezoek door de bosbeheerder kan gelden als aanvraag of het bekomen van een machtiging tot afwijking of tot wijziging van het beheerplan voor zover in dat verslag voldoende duidelijk is omschreven op welk punten er precies van het oorspronkelijke beheerplan afgeweken wordt of op welke punten het beheerplan gewijzigd wordt.
Wanneer de bosbeheerder niet ingaat op het voorstel van ANB wordt de vaststelling aangevuld met deze informatie en via het meldingsformulier doorgestuurd naar de celverantwoordelijke NI.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina