Handleiding catecheet & mentorDovnload 0.77 Mb.
Pagina1/10
Datum26.08.2016
Grootte0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Blok F
nivo I : 12-13 en 13-14 jarigen
HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR

INHOUD


1. algemene informatie pag.I 2- 10


  1. informatie over deze methode

  2. achtergorndinformatie over dit blok

  3. de canonvensters

  4. kort overzicht van de lessen op alle 3 nivo’ s

2. opzet per avond pag.II 1 ev

3. achtergrondinformatie per avond pag.III 1ev
1. algemene informatie

De handleiding die u voor u hebt is onderdeel van de catechesemethode, die in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Winsum is ontwikkeld.


Doel van deze module is om de jongeren de grote lijn door de bijbel te leren kennen.
Hieronder vindt u eerst wat algemene informatie over de complete methode, en daarna nog wat specifieke informnatie over dit blok.
1.1. Informatie over deze methode

Sinds sept 2006 draait de GKv Winsum met een nieuwe opzet van het jeugdwerk. Daarbij maken we dankbaar gebruik van wat anderen ontwikkeld hebben, maar hebben we toch gekozen voor een eigen opzet en eigen materiaal.Hoe ziet de nieuwe aanpak eruit:
- vereniging en catechese zijn voor de leeftijd 12-18 ineengeschoven.
- De lesstof is verdeeld over de volgende blokken:

  • Wie is God voor jou? (Apostolicum)

  • In gesprek met God (gebed, Onze Vader)

  • Samenleven voor God (gemeenschap der heiligen, kerk)

  • Leven met God (1) (10 geboden)

  • Leven met God (2) (10 geboden)

  • Luisteren naar God (De bijbel)

- Per seizoen behandelen we in elke groep 3 blokken; elke 2 jaar wordt de stof dus herhaald, maar tegelijk uitgebreid en verdiept.

- Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde blok bezig. Hierdoor wordt koppeling naar kerkdiensten/preken goed mogelijk.

- Er wordt gewerkt met memorisatiekaartjes. De bedoeling: alle groepen leren elke week een tekst (meestal een bijbeltekst); deze teksten komen terug in de kerkdiensten, en ook de rest van de gemeente wordt gestimuleerd om mee te doen met het memoriseren.

- Aan elk blok wordt 8 a 9 weken gewerkt. Daarbij werkt de groep gedurende die tijd ook steeds aan een prestatie, die aan het eind in breder verband (ouders/gemeente) gepresenteerd wordt. (voorbeelden: organiseren van een kerkdienst; maken van een videopresentatie; uitvoeren van een project, enz)

- Dinsdag en woensdag zijn de jeugdavonden. Op beide avonden draaien alle leeftijdsgroepen, zodat jongeren kunnen kiezen voor de dinsdag of de woensdag.

- De avonden worden gegeven door een catecheet (eerst verantwoordelijke voor de lesinhoud) en een mentor (eerst verantwoordelijke voor het contact met de jongere). Per blok is er een bijeenkomst van alle catecheten en mentoren (in ons geval 22 personen).

- De opzet van de avond:
19.00-19.15 mentorkwartiertje (gericht op leefwereld jongeren)
19.15- 20.15 catechese (veel interactief; afwisselende werkvormen; ‘Emmaüs- aanpak’; wekeleijks werken aan prestatie)
20.15-21.00 maandelijks: gezamenlijke afsluiting in de soos

Met deze methode wilden we het volgende realiseren: • een duidelijke lijn en een heldere inhoud

 • meer aandacht voor de jongere (daarom o.a. mentoren)

 • boeiende en inspirerende jeugdavonden

 • meer betrokkenheid van de ouders

Als doelstelling voor het hele jeugdwerk werken we met de leus en het logo (met toestemming overgenomen van de GKv Hardinxveld Giesendam): Ieder hart een woonplaats van Christus1.2 achtergrondinformatie over dit blok
In dit blok gaan we het thema behandelen:

Luisteren naar God

In deel 3 van deze map vind je achtergrondinformatie per avond. Hier even kort wat informatie over het hele blok.
- In dit blok zal de hele bijbelse geschiedenis in grote lijnen de revue passeren. Daarbij wordt er naar analogie van de canon van de Nederlandse geschiedenis gewerkt met een canon van de bijbelse geschiedenis bestaande uit 50 vensters (zie 1.4).
In het eerste nivo (12-14 jr) wordt de hele canon voor de eerste keer langsgelopen. In nivo 2 (14-16 jr) wordt dit dan herhaald, maar nu wordt er vooral aandacht gevraagd voor de opeenvolgende fases van Gods verbond met zijn volk. Op het derde nivo (16-18 jr) tenslotte wordt de kennis van de lijn van de bijbel toegepast op een aantal specifieke onderwerpen.
Daarnaast wordt in elke les van nivo 1 een ‘weetje’ over de bijbel behandeld. Nivo 2 begint steeds met een onderwerp uit de actualiteit dat te maken heeft met de lesstof van die avond. Nivo 3 start steeds met een discussie over een onderwerp dat met de lesstof te maken heeft.
(zie 1.5. voor een overzicht)

- Als achtergrondmateriaal voor je eigen voorbereiding zou je naast het door ons aangeleverde materiaal (deel 3 van deze map) ook de volgende boeken gebruiken:  • Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament

  • J. Douma Gaan in het Spoor van het Oude Testament (serie)

  • S.G. de Graaf Verbondsgeschiedenis

  • Jasper Klapwijk Gelukkig Gereformeerd hfst 7-9

  • Sipke van der Land De Bijbel in vogelvlucht

  • C. van der Leest De bijbel een open boek?

Verder is er natuurlijk ook van alles te vinden op internet.


1.3 De canonvensters
Bij dit blok werken we niet met memorisatieteksten. De jongeren krijgen de eerste avond 50 kaartjes met daarom per kaartje een venster van de bijbelse canon. Het makkelijkst is om daarvoor per jongere het kaartspel ‘Canon van de Bijbel’ aan te schaffen. Dit spel is in samenhang met deze module ontwikkeld en is uitgegeven bij drukkerij Profiel te Bedum (isbn 9789052944302). Het kost €14.95. De 50 vensterkaarten geven zicht op de hele lijn van de bijbelse geschiedenis van schepping tot wederkomst. Kunstenares Inger Kamminga heeft bij alle vensters een illustratie gemaakt. Het geheel wordt uitgebracht in de vorm van 50 kaarten. Worden de kaarten op de goede volgorde gelegd, dan is op de achterkanten de tijdlijn van de bijbelse geschiedenis te zien. Bij de kaarten is een handleiding geschreven waarin ook verschillende spelvormen beschreven staan, die met deze kaarten te spelen zijn.
Maar je kunt natuurlijk ook zelf 50 vensterkaartjes maken.

De bedoeling is dat aan de hand van de vensterkaarten de jongeren een duidelijk zicht krijgen op de lijn van de bijbelse geschiedenis.venster naam

toelichting

1

Schepping

Genesis 1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde. In 6 dagen schiep God alles, op de 7e dag rustte Hij.

2

verzoeking in het paradijs

Genesis 3
De mens luisterde naar de slang, koos tegen God en haalde daarmee dood en ellende over zich.

3.

de moederbelofte

Genesis 3: 15
Ondanks de zonde wil God verder met zijn schepping.
vanaf nu twee partijen: het nageslacht van de vrouw en dat van de slang

4.

Noach

Genesis 6-9
God komt met het oordeel van de zondvloed over een wereld, die kiest voor de zonde. Noach en de zijnen worden gespaard.

5

toren van Babel

Genesis 11
De mensen bouwen een toren want ze zoeken eendracht en macht. Maar God verwart hun spraak en breekt de eenheid.

6

roeping van Abraham

Genesis 12
God gaat voorlopig verder met één volk. Hij roept Abraham uit Ur naar Kanaän, dat hij aan Abrahams nakomelingen belooft.

7

verbond met Abraham

Genesis 15 en 17
God sluit een verbond met Abraham en zijn nageslacht. Hij wil hun tot een God zijn, zij zullen zijn volk zijn.

8

geboorte van Izaak

Genesis 21
Na heel lang wachten krijgen Abraham en Sara eindelijk de beloofde zoon: Izaäk.

9

Jakob steelt de zegen

Genesis 27
Isaaks zoon Jacobs ontsteelt zijn broer Esau de zegen. Jacob vlucht naar Haran. Daar trouwt hij met Lea en Rachel, en krijgt hij kinderen.

10

Jozef en zijn broers

Genesis 37 ev
Jacobs zonen verkopen hun jongere broer Jozef naar Egypte. Als hij daar later onderkoning is, vertrekt heel Jacobs familie naar Egypte.

11

geboorte Mozes

Exodus 2
In Egypte is Jacobs familie uitgegroeid tot het volk Israël.
Ze worden onderdrukt, maar Mozes, in het biezen mandje wordt geadopteerd door de dochter van Farao

12

de brandende braamstruik

Exodus 3
Als Mozes opkomt voor zijn volk moet hij vluchten. Na 40 jaar roept God hem. God maakt zijn naam bekend en stuurt Mozes naar Farao om Israël te bevrijden.


13.

uittocht en doortocht

Exodus 12-14
God straft Egypte met 10 plagen. Dan volgt de viering van het Pesag, de uittocht, en daarna de doortocht door de Rode zee. (ca 1400 voor Chr.)

14.

Verbond bij de Sinaï

Exodus 19
Bij de Sinaï : verbondssluiting, de 10 geboden, de zonde met het gouden kalf, Mozes als Middelaar, God komt onder zijn volk wonen.

15

De 12 verspieders

Numerie 13-14
Als het volk aan de grens van Kanaän komt worden 12 spionnen uitgestuurd. Na hun verslag durft het volk niet verder. Als straf moeten ze 40 jaar in de woestijn blijven.

16

Jozua

Jozua 6
Na 40 jaar woestijn volgt de intocht onder Jozua.Jericho’s muren vallen. Alleen Rachab en haar familie ontkomt.

17

Gideon

Rechters 6
Gideon bevrijdde Israël van de Midjanieten. Gideon was één van de rechters, die in de 400 jaar na Jozua leiding gaven aan Israël.

18

Ruth

Ruth
In de periode van de rechters komt de moabitische Ruth met haar schoonmoeder Naomi in Betlehem wonen. Zij wordt de overgrootmoeder van David

19

Samuël

1 Samuël
Aan het eind van de periode van de rechters treedt Samuël als rechter en profeet op. Hij is het die de opdracht krijgt om eerst Saul, en later David als koning te zalven.

20

David

1en 2 Samuël
Met David (ca 1000 jr voor Chr) begint de periode van de koningen. Jeruzalem wordt de hoofdstad. God belooft David dat zijn koningshuis eeuwig zal regeren.

21

bouw tempel in Jeruzalem

1 Koningen 8
Davids zoon Salomo, mag voor de HEER in Jeruzalem een tempel bouwen. Zo krijgt God een vaste woonplaats onder zijn volk.

22

splitsing van het rijk

1 Koningen 12
Als straf voor Salomo’s ontrouw, scheurt het rijk in tweeën: Israël- het 10 stammenrijk- in het noorden; Juda (en Benjamin) – het 2 stammenrijk in het zuiden..

23.

Achab en Elia

1 Koningen 17
Israëls koning Achab (ca 875 vChr) voert in Israël de verering van baäl als officiële godsdienst in. Dat leidt tot een confrontatie met de profeet Elia.

24.

Jona

Jona
Terwijl Jerobeam II over Israël regeert (ca 775 v.Chr) is Assur, met als hoofdstad Nineve, in opkomst als wereldmacht. Jona moet naar Nineve.

25

Israël in ballingschap

2 Koningen 17
In 722 voor Christus is Gods geduld met Israël op. Samaria wordt verwoest, en de bevolking gaat in ballingschap naar Assur.

26

Hiskia

2 Koningen 18
Zo nu en dan is er een koning in Juda die met hervormingen komt. Hiskia (ca. 770 v.Chr) was zo’n koning. In zijn tijd leefde de profeet Jesaja.

27

Jeremia

Jeremia
Jeremia leefde in de laatste jaren voor de ballingschap in Jeruzalem. Hij kondigde het oordeel van de ballingschap aan, maar ook de terugkeer uit ballingschap na 70 jaar.

28

Verwoesting van de tempel

2 Koningen 25
In 586 voor Chr. werd Jeruzalem ingenomen, de tempel verwoest, en het volk in ballingschap weggevoerd naar Babel.

29

Daniël

Daniël 1-6
Daniël, balling in Babel, bleef trouw aan de HEER. Hij kreeg een hoge positie aan het hof in Babel. Hij bad trouw voor het herstel van volk en tempel.

30

de tempel herbouwd

Ezra
Cyrus, de koning van Persië laat het volk weer terugkeren. De eerste groep keert terug olv Jesua en Zerubbabel. In 516 v. Chr. voltooien zij de herbouw van de tempel.

31

Ester

Ester
Ester woont nog steeds in Babel en wordt tot koningin gekozen. Samen met haar oom Mordekai weet zij een poging tot uitroeiing van het joodse volk te voorkomen.

32

Nehemia

Ezra, Nehemia
ca. 460 v.Chr: terugkeer groep olv Ezra.
ca. 445 Nehemia herstelt de muur van Jeruzalem.
ca. 400 de profeet Maleachi. Daarna 400 jaar stilte,

33.

Geboorte van Jezus

Matteüs 1 en Lukas 2
De Zoon van David, die zijn volk zal redden van de zonden wordt geboren in Betlehem in een stal.

34.

Johannes de Doper

Matteüs 3
Als heraut van de grote koning treedt Johannes de doper op. Hij roept het volk op tot bekering, en tot een doop van bekering in de Jordaan.

35

verzoeking in de woestijn

Matteüs 4
Jezus publieke optreden begint met de doop door Johannes in de Jordaan. Direct daarna volgt de verzoeking in de woestijn.

36

Jezus kiest 12 apostelen

Lukas 6
Aan het begin van zijn optreden kiest Jezus 12 apostelen. Zij zullen getuigen zijn van alles wat Jezus doet, en straks met dat getuigenis de wereld in gaan.

37

Jezus optreden

de evangeliën
Drie jaar lang trekt Jezus rond in het land. Hij preekt de boodschap van het Koninkrijk van God, en doet daarbij wonderen en tekenen.

38

Het laatste avondmaal

Matteüs 26
Tijdens de pesag-maaltijd stelt Jezus het avondmaal in. Hij is het die de werkelijke bevrijding uit de salvernij brengt, want Hijzelf is het paaslam.

39

Kruisiging

Matteüs 27
Jezus werd onschuldig veroordeeld en gekruisigd. Aan het kruis hing Hij van God verlaten in het duister. Zo droeg Hij de straf, die wij hadden verdiend.

40

Opstanding

Matteüs 28
Op de derde dag stond Jezus op uit de dood. Zo liet Hij zien dat Hij de dood en de duivel overwonnen heeft. Dit veranderde voor de discipelen alles.

41

Zendingsopdracht

Mattëus 28: 18-20
Voordat Hij naar de hemel ging, gaf Jezus zijn discipelen opdracht om het evangelie bekend te maken in de hele wereld.De doop is het teken voor hen, die bij Hem horen

42

Pinksteren

Handelingen 2
Vanuit de hemel stort Jezus zijn Geest uit op zijn gemeente. Door de kracht van de Geest verovert het evangelie de wereld.

43.

de eerste gemeente

Handelingen 2-7
De eerste geemeente is trouw aan de leer van de apostelen (leren), vormt een hechte gemeenschap (dienen),en is een vierende, biddende en wervende gemeente.

44.

De bekering van Paulus

Handelingen 9
Dankzij vervolging verspreid het evangelie zich vanuit Jeruzalem. Jezus neemt de kerkvervolger Paulus in dienst als apostel voor de heidenen.

45

De eerste zendingsreis

Handelingen 13
In Antiochië onstaat voor het eerst een gemeente uit joden en heidenen. Van daaruit wordt Paulus uitgezonden voor een eerste zendingsreis richting Klein Azië

46

Apostelveragdering in Jeruzalem

Handelingen 15
Moeten ook nietjoodse christenen besneden worden? Een vergadering van de apostelen neemt het besluit dat dat niet hoeft. Het evangelie is voor alle volken.

47

oversteek naar Europa

Handelingen 16
Tijdens de tweede zendingsreis maakt Paulus de oversteek naar Europa (kom over en help ons). Zo komt het evangelie in Macedonië en Griekenland.

48

Paulus in Rome

Handelingen 28
Na de derde zendingsreis wordt Paulus in Jeruzalem gearresteerd. Hij wordt op transport gezet naar Rome. In gevangenschap schrijft hij brieven aan gemeentes.

49

Johannes op Patmos

Openbaring
De apostel Johannes komt aan het eind van zijn leven als balling op Patmos terecht. Daar krijgt hij via visioenen een openbaring voor de kerken.

50

Wederkomst

Openbaring 21 en 22
De periode na Jezus hemelvaart wordt wel ‘de laatste dagen’ genoemd. Elk moment kan Jezus terugkomen. Dan volgt het laatste oordeel, en daarna de nieuwe aarde.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina