Handleiding draadloze afstandbediening AlgemeenDovnload 37.55 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte37.55 Kb.

1. Algemeen

De draadloze afstandbediening bestaat uit een ontvanger en een zender (schakelaar). De ontvanger is eenvoudig en snel te installeren. Er kan een keuze worden gemaakt uit twee type zenders, nl. een zender met 2-standen of een zender met 4-standen.

Deze draadloze afstandbediening kan zeer goed gecombineerd worden met een reeds aangelegde standenschakelaar. Denk hierbij aan een tweede schakelaar in de badkamer.

2. Ontvanger

De ontvanger is standaard voorzien van een modulaire kabel met een RJ12/6-connector. Deze connector dient in de zwarte connector bovenop het WTW toestel geplaatst te worden.

De ontvanger wordt nu gevoed met 24 Volt vanuit het WTW toestel. Er kunnen 32 zenders op één ontvanger worden aangemeld. Het aanmelden van de zenders staat beschreven onder punten 4 en 5.

In de ontvanger zijn twee type zenders geprogrammeerd:

Mode 1 - Zender 2-standen (standaard instelling bij aanmelden zender)

Mode 2 - Zender 4-standen


3. Zender

Er kan een keuze worden gemaakt uit twee type zenders met hun eigen functionaliteit. Deze functionaliteit van de beide zenders zijn als volgt.


Zender met 2 standen:Toets

Omschrijving

Boven drukken

Toestel draait in stand 1

Onder kort drukken

(< 1 sec.)Toestel draait 15 minuten in stand 3 en schakelt daarna weer naar stand 1

Onder lang drukken

(> 1 sec.)Toestel draait 30 minuten in stand 3 en schakelt daarna weer naar stand 1

Zender met 4 standen:

Toets

Omschrijving

Links boven drukken

Toestel draait in stand 1

Links onder drukken

Toestel draait in stand 2

Rechts boven drukken

Toestel draait in stand 3

Rechts onder drukken (<1 sec.)

Toestel draait 15 minuten in stand 3 en schakelt daarna weer naar stand 1

Rechts onder drukken (> 1 sec.)

Toestel draait 30 minuten in stand 3 en schakelt daarna weer naar stand 1

4. Aanmelden zender 2-standen

Een losse zender zal niet door de ontvanger worden herkend, maar zal eerst moeten worden aangemeld. Het aanmelden van een zender op een ontvanger gaat als volgt.

1. Sluit de ontvanger aan op het WTW toestel.

2. Verwijder het deksel van de ontvanger.

3. Druk op de knop LRN/SET om het aanmelden te activeren. De led van de knop LRN/SET gaat nu rood knipperen. Mocht dit niet het geval zijn druk dan nogmaals op de knop LRN/SET.

4. Druk 1x op stand 1 van de zender die aangemeld dient te worden. Het aanmelden dient binnen 30 seconden te geschieden. De led van de knop LRN/SET gaat nu even rood branden ter bevestiging van de aanmelding.Let op: als er 2x achter elkaar op dezelfde knop wordt gedrukt, dan is de zender afgemeld in plaats van aangemeld.

5. Druk 1x op de knop LRN/SET om het aanmelden van de zender af te sluiten.

6. De zender is klaar voor gebruik.

7. Monteer het deksel van de ontvanger.5. Aanmelden zender 4-standen

Een losse zender zal niet door de ontvanger worden herkend, maar zal eerst moeten worden aangemeld. Het aanmelden van een zender op een ontvanger gaat als volgt.

1. Sluit de ontvanger aan op WTW toestel.

2. Verwijder het deksel van de ontvanger.

3. Druk op de knop LRN/SET om het aanmelden te activeren. De led van de knop LRN/SET gaat nu rood knipperen. Mocht dit niet het geval zijn druk dan nogmaals op de knop LRN/SET.

4. Druk 1x op stand 1van de zender die aangemeld dient te worden. Het aanmelden dient binnen 30 seconden te geschieden. De led van de knop LRN/SET gaat nu even rood branden ter bevestiging van de aanmelding. Als de led weer rood gaat knipperen, dient er 1x op stand 3 van de zender te worden gedrukt. Ook nu gaat de led weer even rood branden ter bevestiging van de aanmelding.Let op: als er 2x achter elkaar op dezelfde knop wordt gedrukt, dan is de zender afgemeld in plaats van aangemeld.

5. Druk 1x op de knop LRN/SET om het aanmelden van de zender af te sluiten.

6. Druk gedurende 2 seconden op de knop LRN/SET om de mode van de zender aan te passen. De led van de knoppen CLR/MODE en LRN/SET gaan nu beide groen knipperen.

7. Druk 1x op een linker knop van de zender. De led van de knop LRN/SET gaat nu 1x geel knipperen (mode 1).

8. Druk 2x achter elkaar op de knop LRN/SET. De led van de knop LRN/SET gaat nu 2x geel knipperen (mode 2).

9. Druk 1x op de knop CLR/MODE. De led van de knop LRN/SET gaat nu groen knipperen.

10. Druk nogmaals 1x op de knop CLR/MODE. Er zal nu geen led meer branden of knipperen.

11. Druk gedurende 2 seconden op de knop LRN/SET om de mode van de zender aan te passen. De led van de knoppen CLR/MODE en LRN/SET gaan nu beide groen knipperen.

12. Druk 1x op stand 3 van de zender. De led van de knop LRN/SET gaat nu 1x geel knipperen (mode 1).

13. Druk 2x achter elkaar op de knop LRN/SET. De led van de knop LRN/SET gaat nu 2x geel knipperen (mode 2).

14. Druk 1x op de knop CLR/MODE. De led van de knop LRN/SET gaat nu groen knipperen.

15. Druk nogmaals 1x op de knop CLR/MODE. Er zal nu geen led meer branden of knipperen.

16. De zender is klaar voor gebruik.

17. Monteer het deksel van de ontvanger.6. Bedrading ontvanger


1. Allgemeine Beschreibung

Die drahtlose Fernbedienung besteht aus einem Empfänger und einem Sender (Schalter). Der Empfänger ist einfach und schnell zu installieren. Man hat die Wahl aus zwei unterschiedlichen Sendern, nämlich ein Sender mit 2 Stufen oder mit 4 Stufen.

Dieser drahtlose Empfänger ist sehr gut zu kombinieren mit einem schon bestehenden Schalter. Denke dabei an einem zweiten Schalter im Badezimmer.

2. Schaltempfänger

Der Empfänger ist Standard versehen von einem Modularkabel mit einem RJ12/6 Stecker. Dieser Stecker soll oben im schwarzen Stecker des WRG-Gerätes gesteckt werden.

Der Empfänger bekommt seinen 24 Volt Versorgungsspannung vom WRG-Gerät. Es ist möglich 32 Sender auf einem Empfänger an zu lernen. Wie man einen Sender anlernen soll steht in Punkt 4 und 5.

Im Schaltempfänger sind zwei unterschiedliche Sendern programmiert:

Mode 1 - Sender 2-Stufen (Standard Einstellung beim anlernen Sender)

Mode 2 - Sender 4-Stufen


3. Sender

Man hat die Wahl aus zwei unterschiedlichen Sendern mit der eigenen Funktionalität. Dieser Funktionalität der beiden Sender sind wie folgt.


Sender mit 2 Stufen:


Taste

Funktion

Oben drücken

Gerät dreht in der Stufe 1

Unten kurz drücken

(< 1 Sek.)Gerät dreht 15 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 1

Unten lange drücken

(> 1 Sek.)Gerät dreht 30 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 1

Sender mit 4 Stufen:


Taste

Funktion

Links oben drücken

Gerät dreht in der Stufe 1

Links unten drücken

Gerät dreht in der Stufe 2

Rechts oben drücken

Gerät dreht in der Stufe 3

Rechts unten drücken (<1 Sec.)

Gerät dreht 15 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 1

Rechts unten drücken (> 1 Sec.)

Gerät dreht 30 Minuten in der Stufe 3 danach schaltet das Gerät wieder zur Stufe 1

4. Anlernen Sender 2-Stufen

Ein Sender ist Standard nicht durch einen Empfänger anerkannt, aber soll zuerst angelernt werden. Das anlernen eines Senders geht wie folgt.

1. Schließen Sie den Empfänger an am WRG-Gerät.

2. Entfernen Sie den Deckel des Empfängers.

3. Der Lernmodus wird über die Taste LRN/SET aktiviert. Led der Taste LRN/SET blinkt rot. Blinkt die Taste LRN/SET nicht, drücken Sie noch mal die Taste LRN/SET.

4. Betätigen Sie 1x Stufe 1 des anzulernenden Senders. Das anlernen soll innerhalb 30 Sekunden stattfinden. Led der Taste LRN/SET wird kurz rot brennen.Achtung: wird eine Taste eines bereits angelernten Senders 1x betätigt und erkannt, ist der Sender gelöscht worden.

5. Der Lernmodus wird beendet durch 1x die Taste LRN/SET zu betätigen.

6. Der Sender ist jetzt gebrauchsfähig.

7. Montier den Deckel des Empfängers.


5. Anlernen Sender 4-Stufen

Ein Sender ist Standard nicht durch einen Empfänger anerkannt, aber soll zuerst angelernt werden. Das anlernen eines Senders geht wie folgt.

1. Schließen Sie den Empfänger an am WRG-Gerät.

2. Entfernen Sie den Deckel des Empfängers.

3. Der Lernmodus wird über die Taste LRN/SET aktiviert. Led der Taste LRN/SET blinkt rot. Blinkt die Taste LRN/SET nicht, drücken Sie noch mal die Taste LRN/SET.

4. Betätigen Sie 1x Stufe 1 des anzulernenden Senders. Das anlernen soll innerhalb 30 Sekunden stattfinden. Led der Taste LRN/SET wird kurz rot brennen. Blinkt der Led wieder rot, soll man 1x Stufe 3 des Senders betätigen. Auch jetzt wird der Led wieder kurz rot brennen.Achtung: wird eine Taste eines bereits angelernten Senders 1x betätigt und erkannt, ist der Sender gelöscht worden.

5. Der Lernmodus wird beendet durch 1x die Taste LRN/SET zu betätigen.

6. Die Funktionsprogrammierung wird aktiviert, indem die Taste LRN/SET betätigt wird. Led der Tasten CLR/MODE und LRN/SET werden beiden grün blinken.

7. Betätige 1x Stufe 1 des Senders. Led der Taste LRN/SET wird 1x gelb blinken (mode 1).

8. Betätige 2x hintereinander die Taste LRN/SET. Led der Taste LRN/SET wird 2x gelb blinken (mode 2).

9. Betätige 1x die Taste CLR/MODE. Led der Taste LRN/SET wird grün blinken.

10. Betätige noch mal die Taste CLR/MODE. Der led wird jetzt nicht mehr brennen oder blinken.

11. Die Funktionsprogrammierung wird aktiviert, indem die Taste LRN/SET betätigt wird. Led der Tasten CLR/MODE und LRN/SET werden beiden grün blinken.

12. Betätige 1x Stufe 3 des Senders. Led der Taste LRN/SET wird 1x gelb blinken (mode 1).

13. Betätige 2x hintereinander die Taste LRN/SET. Led der Taste LRN/SET wird 2x gelb blinken (mode 2).

14. Betätige 1x die Taste CLR/MODE. Led der Taste LRN/SET wird grün blinken.

15. Betätige noch mal die Taste CLR/MODE. Der led wird jetzt nicht mehr brennen oder blinken.

16. Der Sender ist jetzt gebrauchsfähig.

17. Montier den Deckel des Empfängers.6. Verdrahtung Schaltempfänger
611468-0

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina