Hebt dan de waarheid en de vrede lief (Zacharia 8: 19) VèHaEmmèt VèHaSjaloom, Ehavoe – ובהאDovnload 105.53 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte105.53 Kb.Waarheid & Vrede


Hebt dan de waarheid en de vrede lief (Zacharia 8:19)

VèHaEmmèt VèHaSjaloom, Ehavoe ובהא םולשהו תמאהו


Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swedish_Empire_(1560-1815)_nl.pngJaar 11, № 1 (Totaal: № 58), 1 Iyyar, Nieuwe Maan, 1 mei 2014

Waarheid & Vrede
Jaargang 11, № 1, (Totaal: № 58)

5983 AM¹, 1 Iyyar, Nieuwe Maan,

1 mei 2014

¹5983 jaar sinds de schepping, mijn interpretatie
Oplage: 535

E-mail oplage: 100


Geschreven door: Bert Otten

Proeflezeres : Nelly Otten

Telefoon : Nelleke van der Schuur
Adres: Waarheid & Vrede

Postbus 2033

2800 BD Gouda

Telefoon: 06 – 23 18 90 47


Email: waarheidenvrede@versatel.nl

Website: http://www.waarheid-en-vrede.nl/


Bijdragen op:
NL80 ABNA 06 07 31 62 17, t.n.v. B Otten, Gouda

Met vermelding van: Gift: Waarheid & Vrede


IBAN NL80 ABNA 06 07 31 62 17

BIC ABNA NL 2A
Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit werk. Alle giften worden gebruikt voor de kosten van het blad. Het blad komt tot stand door vrijwilligerswerk.
Bijbelstudietijdschrift:
Waarheid & Vrede is een gratis Bijbelstudietijdschrift met verdiepende artikelen over Gods Sabbatten, Nieuwe Manen, Gods Feesten, de Hebreeuwse Kalender, de Stammen Israëls, getalssymboliek, etc. Waarheid & Vrede heeft een sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse visie. Waarheid & Vrede komt 5 à 7 keer per jaar uit.
Doelstelling:
Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 12:4)”. Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Lukas 12:2)”. Vooral nu met internet wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: ”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken … om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, dat nu, in de eindtijd, dit blad een doorgeefluik van kennis Gods moge zijn, om Gods wetten, inzettingen en verordeningen te onderwijzen.

Inhoud:
2 Colofon & Mededelingen

3 Tien Tekenen Tussen Naftali & Zweden

1e Teken: Naftali: mijn worsteling

4 2e Teken: Naftali, een hinde in vrijheid

5 3e Teken: Naftali, schone woorden

6 4e Teken: ruim bedeeld, rijk gezegend

7 5e Teken: neem het Meer in bezit

8 6e Teken: Naftali, … in het noorden

9 7e Teken: Naftali, man-vrouw gelijkheid

10 8e Teken: Naftali, … koper

11 9e Teken: Naftali, duisternis … licht …

12 10e Teken: Naftali & Jozef


Waarom zoeken naar de stammen?
Na Salomo’s dood splitste het Rijk zich in een Noorderrijk, ook wel Huis Israëls, Efraïm of Samaria genoemd en in een Zuiderrijk, ook wel Huis Juda, Jeruzalem of Sion genoemd. Het Huis Efraïm en het huis Juda zijn nu twee volkeren (Eze 37). Het Huis Israëls (Efraïm) is na de Assyrische ballingschap nooit teruggekeerd en is verdwenen onder de volkeren. Het huidige Jodendom stamt af van het zuidelijke rijk bestaande uit Juda en delen van Simeon, Levi en Benjamin. Waarom is het van belang de verloren stammen van het noordelijke rijk te identificeren?

De ergste tijd ooit in de wereldgeschiedenis staat voor de deur voor de ‘Israël volkeren’. Zowel het Huis Israëls (Verloren Stammen) als het Huis Juda (Joden) zijn enorm afgedwaald van Gods Geboden (evolutie, secularisatie, materialisme, godloosheid en goddeloosheid). Volgens bepaalde profetieën zal minder dan 10% van de Israël volkeren overblijven: Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is …en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden …(Jes 6:11-13).

De Tien Stammen kregen de naam Israël, zij kregen ook de naam Jakob. Jakob legde zijn naam op Efraïm en Manasse. Voor Jakob staat de Grote Verdrukking voor de deur: Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden (Jer 30:7).

Het doel van deze serie over de stammen is niet om ons in hoogmoed op de borst te slaan, maar om vertwijfeld te zijn over de zondige staat van de ‘Israël volkeren’ en van Juda (het Jodendom). God roept ons op tot berouw: Keert weder, afkerige kinderen [Huis Israëls èn Juda], luidt het woord des HEREN … Ik zal u nemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht, en u brengen te Sion (Jer 3:14). Eén uit een geslacht en twee uit een stad, dat is zo weinig, dat wellicht minder dan 10% van de Verloren Stammen dat zullen overleven. De Holocaust doodde 1/3 van alle Joden. De Benauwdheid van Jakob voor de Verloren Stammen zal nog erger zijn. Onze volkeren hebben zwaar gezondigd en God totaal verlaten. Het is belangrijk de identiteit der Stammen bekend te maken om hen te waarschuwen. Dat is het werkelijke doel van deze serie over de stammen: verootmoediging door kennis, en terugkeer tot God.Bert Otten


Tien Tekenen Tussen
Naftali & Zweden
Er is geen rechtstreekse geschiedenis van de stam Naftali naar de Zweden. We hebben het over één van de Verloren Stammen. De blanke autochtone bevolking bestaat al uit verschillende achtergronden. Hoe kan er dan ‘n stam zijn? Vergelijk het met het Jodendom. Het Jodendom kent veel bekeerlingen, toch is er al 2500 jaar lang een Joodse (Juda) kern. De kern geeft zijn eigenschappen en genen af aan de periferie. Kijkend naar de Bijbelse ‘tekenen’ moet er ooit een kern van Naftali in Zweden terechtgekomen zijn. De latere instroom wordt daardoor beïnvloed. Hieronder ga ik zegeningen en profetieën als ‘tekenen’ tussen Naftali en de Zweden opvoeren uit de Bijbel. Natuurlijk zijn twee of drie tekenen toeval, bij zes tekenen hebben we beet en bij tien tekenen moet men wel erg veel ‘geloof’ hebben om nog in toeval te geloven. Wat hieronder komt is geen geschiedkundig bewijs, maar een ‘openbaringsbewijs.’


. 1e Teken: Naftali: mijn worsteling .


Toen zei Rachel: Ik heb WORSTELINGEN [naftulej] Gods met mijn zuster GEWORSTELD [niftalti]; ook heb ik de overhand gehad; en zij noemde zijn naam Nafthali [MIJN WORSTELING] (Genesis 30:8, SVV).
Jakob had 7 jaar voor Rachel gewerkt en zou met Rachel trouwen. Laban bedroog hem en gaf hem Lea. En na de huwelijksweek met Lea, werkte hij nog eens 7 jaar voor Rachel. Hoe dat bedrog verlopen is weten we niet, maar Rachel zal er niet blij mee geweest zijn. Maar zij had de liefde van Jakob, en Lea niet.

Er ontbrandde een voortplantingsstrijd tussen de zusters. Lea kreeg maar liefst vier zonen en Rachel bleef onvruchtbaar. Ze liet het er niet bij zitten en ging de strijd aan met haar slavin Bilha, zoals Saraï ooit Hagar inzette. Een soort draagmoederschap in de Oudheid. Bilha’s kinderen zouden als die van Rachel gelden. Bilha baart een zoon en Rachel noemt hem Dan (recht, gericht). Maar het is haar niet genoeg. Bilha wordt weer zwanger en baart voor Rachel een tweede zoon en Rachel noemt hem ‘mijn worsteling’. Want ik heb grote worstelingen met mijn zusteer geworsteld (en overwonnen).


Ontworsteling van Zweden
Zoals Rachel met haar zus worstelde, zo ontworstelde Zweden (Naftali) zich aan een broederstam Denemarken-Noorwegen (Benjamin). Na de Vikingentijd waren de Zweden in politieke verbanden met Denemarken en Noorwegen terecht gekomen.

Wikipedia: De Zweedse Onafhankelijkheidsoorlog of Bevrijdingsoorlog was een oorlog die van 1521 tot 1523 duurde. Zweden scheidde zich met succes af van de Unie van Kalmar waarin Zweden, Denemarken en Noorwegen zich in 1397 verbonden hadden. De bevrijdingsoorlog volgde na een 70 jaar durend conflict tussen de Denen en Zweden, nadat Zweden in 1448 Karel VIII van Zweden tot koning had gekozen, terwijl Denemarken voor Christiaan I van Denemarken koos. Directe aanleiding voor de oorlog was een invasie van de Denen in Zweden en het daaropvolgende Stockholms bloedbad, waarbij … [in] 1520 in Stockholm 94 mensen, vooral edellieden en geestelijken, werden geëxecuteerd. De opstand werd geleid door Gustaaf Wasa, die op 6 juni 1523 in Strängnäs door de Rijksdag tot koning van Zweden werd gekozen … in juni 1523 werd Stockholm door de Zweden ingenomen. In september van dat jaar werd ook Österland (Zweeds Finland) veroverd. Op 1 september 1524 werd het Verdrag van Malmö gesloten waarin de Zweedse onafhankelijkheid door Denemarken-Noorwegenerkend werd.


. 2e Teken: Naftali, een hinde in vrijheid .


Naftali is een LOSGELATEN hinde … (Gen 49:21, NBG’51)).

Naftali, een HINDE in VRIJHEID … (Gen 49:21, NBV).

Toen heiligden zij KEDES in Galilea, op het gebergte van Naftali … (Jozua 20:9).

En uit de stam Naftali: Kedes, de VRIJSTAD voor de doodslager, in Galilea, en haar weidegronden … (Jozua 21:32).
Genesis 49 gaat over profetieën ten aanzien van de stammen in de eindtijd (acharit hayamim, vers 1). Jakob vergelijkt de stam Naftali met een vrouwelijk hert, een hinde, in vrijheid.

We zien die vrijheid ten aanzien van Naftali ook nog terug in het feit dat de vrijstad van het noorden, Kedes, in het stamgebied van Naftali lag.

De Zweden hebben ontegenzeggelijk iets met ‘vrijheid’.


Zweden & Vrijheid
In een artikel getiteld De Zweed is solist dankzij zorgstelsel, schrijft Petra Sjouwerman in Trouw (01/12/06): Een nieuw boek toont aan dat de Zweedse verzorgingsstaat geen uiting is van collectivisme, maar juist van diepgeworteld individualisme.

In Zweden is een debat ontstaan na de verschijning van een veelzijdige studie in de Zweedse volkspsychologie. De schrijvers Lars Trägårdh en Henrik Berggren, beide historici, voeren in hun boek aan dat het Zweedse collectivisme geen uitvinding is van de sociaal-democraten, die zestig jaar aan de macht waren de laatste zeventig jaar. Volgens hen is de verzorgingsstaat juist een logisch uitvloeisel van een sterke behoefte aan individualisme en onafhankelijkheid.

… (Is de Zweed een mens?), was binnen recordtijd uitverkocht. De titel is overigens ontleend aan een boek uit 1946, waarin de Zweed als volgt werd beschreven: „Hij komt moeilijk in contact met anderen, is verlegen, triest en heeft het zwaar. Zijn leven bestaat vooral uit volhouden.”

Volgens de schrijvers is het doel van de verzorgingsstaat dat het individu een grote mate van onafhankelijkheid kan bereiken. De zorg die de staat biedt is misschien ’koud’, maar de regels zijn glashelder, van wieg tot graf, en het individu behoudt zijn autonomie in dit systeem. Hulp vragen aan familieleden daarentegen creëert afhankelijkheid en schuldgevoelens. Bovendien is die hulp grillig en onvoorspelbaar.

Zweden kunnen uit een ongelukkige relatie stappen, tijdelijk ophouden met werken of van beroep veranderen zonder dat ze financieel aan de grond raken. Studerende kinderen zijn niet afhankelijk van hun ouders, en ouders zijn niet afhankelijk van hun kinderen. Dat tegenover bijvoorbeeld ruime kinderopvang en bevallingsverlof van 18 maanden torenhoge belastingen staan, accepteren de Zweden omdat het systeem hen grote individuele vrijheid biedt. …

Etnoloog üke Daun: “Het beeld dat buitenlanders van Zweden hebben is dat ze stil zijn en niet groeten. Zij interpreteren het feit dat een Zweed niet teruggroet als de boodschap dat hij alleen wil zijn. Maar het is juist een manier om beleefdheid te tonen, om de ander het privilege te gunnen om alleen te zijn. Want eten of een kop koffie drinken in alle rust, met een krantje erbij, dat is het paradijs.”

Pipi Langkous
Een ander Zweeds boegbeeld van ultieme vrijheid is natuurlijk Pipi Langkous.

Wikipedia: De roman draait om een vrijgevochten jong meisje, Pippi … Langkous … Ze woont samen met haar aapje, meneer Nilsson, en haar paard Kleine Witje in Villa Kakelbont, tot groot ongenoegen van de morele voorhoede in het stadje, die vindt dat het gezin de basis van gezond opgroeien vormt en dat een kind niet alleen hoort te zijn, zelfs al wil het kind dat zelf.


Du gamla, du fria
Du gamla, du fria is het volkslied van Zweden, genoemd naar de eerste regels: Gij oude, Gij vrije, Gij berghoge noorden. … Ik groet U, lieflijkste land op Aarde …


. 3e Teken: Naftali, schone woorden .


Naftali is een losgelaten hinde; hij laat SCHONE WOORDEN horen (Gen 49:21).

Nafthali is een losgelaten hinde; hij GEEFT SCHONE WOORDEN (Genesis 49:21, SVV).
Zweedse Taal
Het is goed om weer te benadrukken dat volgens Genesis 49:1 deze profetieën van Jakob voor de ‘acharit hayamim’, voor ‘het laatst der dagen zijn’. De ‘schone woorden’ van de stam Naftali kunnen we in de eerste plaats laten slaan op de Zweedse taal. Die is zeer zangerig, het lijkt wel of de Zweden zingen wanneer ze praten.
Dubbele klemtonenWie met Zweeds begint zal merken dat het lezen het snelst gaat omdat veel woorden lijken op de Duitse, Engelse of Nederlandse variant. Ook zijn er zeer veel leenwoorden. Wat betreft luisteren en spreken zal het leren van Zweeds moeilijker zijn. Het Zweedse spreektempo ligt hoog en veel uitgangen worden ingeslikt. De uitspraak van letters is anders dan bij ons. En een geheel extra letter is de y, waarvan de uitspraak tussen de u en i ligt. Dit is met oefening overigens wel goed aan te leren. Kenmerkend aan het Zweeds zijn de dubbele klemtonen in woorden met twee of meer lettergrepen. Deze klemtonen liggen op verschillende toonhoogten waardoor de taal 'zangerig' klinkt. Deze zang is voor anderstaligen moeilijk aan te leren. Wie de Zweedse woorden - net als de Zweden zelf - voor in de mond legt, direct achter de voortanden, krijgt het gevoel voor de taal eerder onder de knie. En zo wordt ook de y opeens gemakkelijk. Internet:

http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/65232-talen-leren-moeilijke-en-makkelijke-talen.html

The Swedish Chef
Een bekende parodie op het zangerige Zweeds is de Zweedse chefkok van de Muppets:

Wikipedia: Aan het begin van bijna iedere sketch zingt de Zweedse kok steevast hetzelfde liedje, waarbij hij onder de kreet "bork-bork-bork" zijn gereedschap achter zich neergooit, steevast potjes en pannetjes van de stellingen gooiend. Het liedje wordt gezongen in een imitatie-Zweeds. Na het lied gaat de chef verder met zijn half-verstaanbare taaltje waarin de Zweedse klanken geparodieerd worden. Tussen zijn commentaar door is af en toe een Engels woord begrijpbaar, zodat de kijker de sketch kan volgen.De Nobel Prijzen
Bij ‘schone woorden’ van de Zweden denken we ook aan de Nobelprijzen.

Wikipedia: Alfred Bernhard Nobel … (1833-1896) …was een Zweeds chemicus en industrieel. Het bekendst is zijn uitvinding van het dynamiet in 1866, hoewel hij ook een reeks andere explosiemiddelen heeft uitgevonden en gefabriceerd. … Nobel bepaalde in zijn testament dat van de rente van zijn kapitaal van circa 32 miljoen Zweedse kronen elk jaar op zijn sterfdag (10 december) vijf Nobelprijzen moesten worden uitgereikt. Hiertoe moest de Nobelstichting worden opgericht. In zijn testament stipuleerde hij dat de prijzen bestemd moesten zijn voor hen die in het afgelopen jaar aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft. …In 1888 leefde Nobel in Parijs en las op 13 april in een plaatselijke krant dat hij was overleden (men verwarde Alfred met zijn broer Ludvig Nobel die inderdaad pas gestorven was) en in zijn necrologie werd hij betiteld als de ‘handelaar in de dood’, die dankzij zijn uitvinding van dynamiet rijk werd van het oorlogsleed dat hij de mensheid aandeed. Dat bericht had een grote invloed op hem wat hem aanzette om te proberen zijn naam te zuiveren. Hij veranderde uiteindelijk in 1895 zijn testament zo dat zijn nalatenschap gebruikt moest worden voor wat uiteindelijk de Nobelprijzen werden voor natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, letterkunde en de vrede. Alleen de prijs voor de vrede wordt in Oslo uitgereikt, de andere prijzen in Stockholm.
Nobel lezing
English Wikipedia: Volgens de statuten van de Nobel Stichting, moet elke laureaat een openbare lezing houden over een aspect gerelateerd aan het onderwerp van hun prijs. De Nobel lezing als retorisch genre nam jaren in beslag om zijn huidige formaat te verkrijgen. Deze lezingen [‘schone woorden’ in het land van Naftali] worden gewoonlijk gedurende de Nobel Week (de week voor de uitreikingen en Nobel banket) gehouden, maar dit is niet verplicht. De Nobel laureaat behoort de lezing binnen zes maanden na de prijsuitreiking te houden.
Zweedse literatuur
De Zweedse literatuur heeft zeven winnaars van de Nobelprijs voor de Literatuur voortgebracht, waaronder Selma Lagerlöf (1909).


. 4e Teken: ruim bedeeld, rijk gezegend .


En van Naftali zei hij [Mozes]: Naftali is VERZADIGD van het WELBEHAGEN en VERVULD van de ZEGEN des HEREN …

(Deut 33:23a).

Over Naftali zei hij [Mozes]: ‘Naftali is door de HEER RUIM BEDEELD, RIJK GEZEGEND door ZIJN GUNST … .’ (Deut 33:23a, NBV)
Naftali was ruim bedeeld, rijk gezegend, ook al in de Oudheid. Het stamgebied van Naftali behoorde tot het vruchtbaarste van het land Kanaän (oostelijk Galilea). Josephus noemt het stamgebied van Naftali een ‘aards paradijs’.
Zweedse Welvaart
Zweden behoort tot de rijkste en meest welvarende landen op aarde, Wikipedia:

Het huidige Zweden is een constitutionele monarchie en een van de rijkste, welvarendste en meest ontwikkelde landen ter wereld. Zweden staat zevende in de Index van de menselijke ontwikkeling van de Verenigde Naties en eindigde in 2008 als eerste in de democratie-index van het blad The Economist.
Zweedse Economie
Wikipedia over de Zweedse economie: Het zou niettemin sterk profiteren van de Industriële revolutie, die toen begon.

Zweden had een aantal voordelen. Ten eerste beschikte het over grote hoeveelheden ijzererts en hout. Bovendien maakten de vele rivieren en watervallen het mogelijk om goedkoop elektriciteit te winnen. Zweden haalde de achterstand snel in. Tussen 1895 en 1914 bijvoorbeeld verdubbelde de industriële productie. Ook opvallend is het aantal succesvolle startende ondernemers uit die inhaalperiode, zoals Gustaf de Laval en Lars Magnus Ericsson, grondleggers van respectievelijk Alfa Laval en Ericsson, en Alfred Nobel. Zij profiteerden veelal van de bescherming die octrooien boden.

Ook wordt wel beweerd dat de Zweedse cultuur en mentaliteit positief bijdroegen. Zweden zouden, vanwege het koude klimaat, meer geneigd zijn tot samenwerking en minder nadruk leggen op individuele rechten. Vakbond LO en werkgeversorganisatie SAF, beide rond 1900 opgericht, regelden de lonen centraal.

Zweden profiteerde van zijn neutraliteit tijdens de twee Wereldoorlogen. Zelfs tijdens de crisis in de jaren 1930 slaagde het erin zijn economie te laten groeien. Na 1945 ging deze groei door, omdat Zwedens industrie in tegenstelling tot die in andere landen nog intact was.

Zweedse Welvaartstaat
De Sociaal-Democratische Partij ("Socialdemokratiska Arbetareparti") heeft in de Zweedse politiek sinds 1932 een dominante rol gespeeld. Behalve een periode van zes jaar tussen 1976 en 1982, heeft de Sociaal-Democratische Partij van 1932 tot 1991 altijd deel uitgemaakt van de regering, ofwel alleen ofwel in een coalitie met andere partijen. Na drie jaar waarin er een niet- socialistische regering aan de macht was gingen de sociaal-democraten in 1994 weer regeren.

De Zweedse welvaartsstaat wordt traditioneel gekenmerkt door een hoog niveau van sociale bescherming, gebaseerd op algemene dekking en solidariteit, een omvangrijke publieke sector, een lage werkloosheid, regulering van de arbeidsmarkt, grotendeels gebaseerd op collectieve overeenkomsten, en een relatief sterke groei.

www.europarl.europa.eu/
Zweeds model onder druk
Over Zweden spreekt Thomas Janson, secretaris van het TCO, een Zweedse vakbonds-confederatie die 15 vakbonden verenigt en 1,2 miljoen leden heeft. Meer dan 60 procent daarvan is vrouw. Zweden wordt veel omschreven als de ultieme welvaartsstaat, met haar sociaal model dat uit vier pilaren bestaat: sterke vakbonden, flexibele arbeidswetten, proactief beleid voor de arbeidsmarkt en gezinnen, en universeel welzijn. Dit model is succesvol gebleken, maar ook in Zweden heeft de crisis tot een aantal beslissingen van de overheid geleid, met zeer negatieve gevolgen voor de Zweden. Zweden heeft sinds 2006 een regeringscoalitie die vrij conservatief is en vanaf de eerste dag substantiële veranderingen is gaan doorvoeren in het welvaartssysteem.

www.dewereldmorgen.be/
Zweedse (Naftali) ‘Paradijs’
Naftali is ruim bedeeld door de HEER en rijk gezegend door zijn gunst. Deze typeringen zijn zeer zeker van toepassing op het Zweedse volk.

. 5e Teken: neem het Meer in bezit .


En van Naftali zei hij [Mozes]: Naftali … NEEM HET MEER IN BEZIT en het ZUIDEN (Deut 33b).

En van Naftali zeide hij: Naftali, … nam in bezit het MEER en de warme streek (Deut 33:23b, LEI).

And of Naphtali he said, O Naphtali, … the SEA (Hebr. – yam) and its fishes will be his (Deut 33:23b, BBE).

Over Neftali sprak hij: Neftali … Het MEER met de ZUIDstreek is zijn bezit (Dt 33:23b, CANIS).

Over de stam van Naftali zei hij: ‘Naftali, … neem het MEER van Kinneret in bezit, het MEER EN ZIJN OMGEVING.’ (Deut 33:23b, GNB).

Och om Naftali sade han: »Naftali … VÄSTERN och SÖDERN tage du i besittning.»

5 Mosebok 33:23 (SWD17)
Meer v Galilea / Zee v Tiberias
Het tweede deel van de zegen van Mozes was, dat Naftali het meer/de zee, en het zuiden in bezit zou nemen. In het Hebreeuws staat er ‘yam’, en dat betekent zowel meer (van Galilea), als binnenzee (Dode Zee), als de zee (Middellandse Zee). De Groot Nieuws Bijbel vertaalt dit heel vrij, maar wel zoals het in de Oudheid is gegaan: ‘neem het meer van Kinneret in bezit, het meer en zijn omgeving.’
Zweden en meren
Volgens http://www.thelocal.se/20080612/12382 zijn er minstens 100.000 meren in Zweden. De oorspronkelijke Zweden (Svear) leefden in midden Zweden. Zij veroverden het zuiden en de meren van het zuiden in de Middeleeuwen.

De grootste meren zijn: Vänern (5519 km²) , Vättern (1886 km²) , Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Torneträsk, Siljan, Hornavan, Akkajaure, en Uddjaure.

Zweedse meren en kanalen
Meren in Finland
Vijf eeuwen lang (ca. 1300 – 1800) maakte Finland deel uit van Zweden (Er zijn nog steeds 5% Zweedstaligen in Finland). In Finland zijn er natuurlijk nog meer meren. Volgens Wikipedia zijn er in Finland 187.888 meren groter dan 500 m².


Meren in Finland
Met het in bezit nemen van Finland namen de Zweden (Naftali) natuurlijk ook de meren van Finland in bezit.
Zweedse Vikingen – het zuiden
Minder bekend is dat de Zweedse Vikingen diep Rusland introkken, Wikipedia:

De Zweedse Vikingen richtten hun aandacht aanvankelijk op de Baltische gebieden, maar later trokken zij steeds dieper Rusland in, waar ze belangrijke nederzettingen stichtten zoals Staraja Ladoga en Novgorod. Ze gebruikten de Russische rivieren als verkeersaders naar de Zwarte Zee en vervolgens het rijke Constantinopel (de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk), en verder naar het Midden-Oosten. Zelfs de Kaspische Zee werd via de Wolga aangedaan door Vikingen die handelden met (of plunderden bij) de aanliggende volkeren.Zweedse Gouden Eeuw
Dat Naftali zich zou uitbreiden naar de zee (yam) en naar het zuiden is ook van toepassing op de Zweedse gouden eeuw. De Oostzee en Botnische golf werden min of meer een Zweedse binnenzee in de 17e en 18e eeuw, ‘Naftali, neem de zee en het zuiden in bezit’.

Wikipedia: In de 17e en 18e eeuw kende Zweden zijn Gouden Eeuw en werd het grondgebied met wapengeweld uitgebreid. In die tijd was Zweden twee keer zo groot als nu, en omvatte naast Finland ook grote delen van de Baltische staten en delen van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Naties, zoals grote delen van Pommeren, Wismar en Bremen-Verden.


Het Groot Zweedse Rijk maakte van de Oostzee een ‘Zweedse vijver’

in de 17e eeuw


. 6e Teken: Naftali … in het noorden … .


Het vendel van de legerplaats van Dan zal aan de NOORDzijde zijn … Voorts de stam Naftali … (Num 2:25, 29)

Dit nu zijn de namen der stammen. Van het NOORDELIJKE einde, langs de weg van Chetlon … Naast het gebied van Dan van de oostzijde tot de westzijde: Aser een deel; naast het gebied van Aser van de oostzijde tot de westzijde: Naftali een deel (Ezech 48:2-3).
Naftali – Noorden
De stam Naftali is sterk verbonden met het noorden. De 12 stammen waren rondom de tabernakel gegroepeerd. Naftali behoorde tot de drie stammen die ten noorden ervan gelegerd waren.


De Tabernakel met de Stammen
Land van Naftali
Met het land van Naftali werd niet alleen het stamgebied van Naftali


Naftali in het noorden

bedoeld, maar ook geheel Galilea, het noorden van Israel. Bij de indeling van de stammen door Jozua werd Naftali de meest noordelijke stam. De Danieten kwamen pas in de tijd van de richteren naar het noorden.


Duizendjarig Rijk
Ezechiël 40-46 beschrijft de tempel van het Duizendjarig Rijk, van het Sabbats Millennium. Ezechiël 47-48 geeft de nieuwe stamgebieden aan voor de teruggekeerden van het restant der twaalf stammen. Veel in Ezechiël 40-48 is anders dan het was. Dit is ook zo ten aanzien van de stamgebieden. Zebulon en Issachar wonen niet meer in het noorden, maar in het zuiden. Juda woont niet meer ten zuiden van Jeruzalem en de tempel, maar ten noorden ervan, om maar een paar dingen te noemen. Naftali echter blijft in het noorden en behoort tot de drie meest noordelijke stammen.


Naftali in het Vrederijk, derde stam

van het noorden vandaan

Zweden & het Noorden
De Zweden zijn met 9 miljoen een van de meest noordelijk wonende volkeren van die omvang. Zweden ligt tussen de 55e en 70e breedtegraad. De meeste Canadezen en Russen wonen zuidelijker op de wereldbol dan de Zweden. En Finland (5,5 miljoen), Noorwegen (5 miljoen) en Alaska (735.000) hebben een veel lager inwonersaantal. Zweden is het grootste land in Noord-Europa.
Zweedse volkslied
‘Het noorden’ heeft een prominente plek in het Zweedse volkslied, Wikipedia vertaling:
1. Gij oude, Gij vrije, Gij berghoge noorden.

Gij stille, Gij vreugderijke schone!

Ik groet U, lieflijkste land op Aarde,

Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken,

Uw zon, Uw hemel, Uw groene streken.
2. Gij troont op herinneringen van grootse dagen,

toen Uw naam geëerd over de Aarde vloog.

Ik weet dat Gij zijt en Gij zult zijn wat Gij waart.

Ja, ik wil leven en sterven in het Noorden,

ja, ik wil leven en sterven in het Noorden.
4. Met God zal ik vechten voor huis en haard,

voor Zweden, het geliefde vaderland.

Ik verruil U nooit, tegen niets in de wereld

Nee, ik wil leven en sterven in het Noorden,

nee, ik wil leven en sterven in het Noorden.
Naftali en de Zweden hebben iets met het noorden, dat is duidelijk.


. 7e Teken: Naftali, man-vrouw gelijkheid .


4 De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israel;

5 zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-el op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak.

6 Zij nu ontbood BARAK, de zoon van Abinoam uit Kedes in NAFTALI, en zeide tot hem: Heeft de HERE, de God van Israel, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten,

7 en Ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toe voeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en Ik zal hem in uw macht geven?

8 Barak echter zeide tot haar: INIDEN GIJ MET MIJ GAAT, ZAL IK GAAN, MAAR INDIEN GIJ NIET MET MIJ GAAT, GA IK NIET.

9 Zij zeide: Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want IN DE MACHT VAN EEN VROUW zal de HERE Sisera overgeven. Toen stond Debora op en ging met Barak naar Kedes

(Richteren 4:4-9).
M/V gelijkheid
Het verhaal over Barak en Debora is het verhaal met de grootste m/v gelijkheid in de Bijbel. Je moet tegen Sisera gaan vechten, zegt Debora. Alleen als jij meegaat, ga ik, zegt Barak. Barak is een Naftaliet uit de stad Kedes.
Zweden sekse-neutraal
Zweden is het meest sekse neutrale land van Europa, met de grootste man-vrouw gelijkheid. Men heeft zelfs een keurmerk voor films bedacht om man-vrouw gelijkheid aan te geven:

Wie films kijkt weet dat je vooraf een waarschuwing krijgt of de film seks, geweld, discriminatie of grof taalgebruik bevat. In Zweden hebben vier bioscopen nu iets extra's bedacht: een keurmerk dat bepaalt in hoeverre de film discrimineert op basis van geslacht.

Om dit keurmerk, de A-rating, te krijgen moet een film de zogenoemde Bechdeltest doorstaan. Een film slaagt voor de test als er minstens twee vrouwelijke personages zijn. Die vrouwen moeten een gesprek voeren en dat gesprek moet dan niet alleen over mannen en kleding gaan. Het gaat de Zweden om het stereotype van de vrouw. Met het keurmerk willen ze kijken hoe vaak en hoe typisch zo'n stereotype wordt neergezet in een film.

Films als Star Wars, The Lord of the Rings en op een na alle Harry Potter-films krijgen de rating niet. The Hunger Games, waarin Katniss Everdeen een slagveld moet overleven zonder eten en onderdak, slaagt wel voor de Bechdeltest, meldt AP.

"De waardering zegt niets over de kwaliteit van de film. Ons doel is om de vertegenwoordiging van vrouwen in films te verbeteren", zegt Ellen Tejle, directeur van een van de bioscopen die de nieuwe rating toepast.

Zweden is het meest seksegelijke land in de EU. Veel Zweden strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld speelgoed verkocht in neutrale kleuren.

http://nos.nl/op3/artikel/572052-seksekijkwijzer-in-zweden.html
Zweden staat voor gelijkheid
Een Nederlandse schrijfster op internet over de Zweedse interpretaties van gelijkheid en vrijheid:

http://kungslilja.wordpress.com/2013/01/06/gelijkheid-versus-vrijheid/

Zweden staat voor gelijkheid (jämställdhet). Gelijkheid tussen man en vrouw. Het is een van de hoogste doelen voor veel Zweden en het gelijkheidsideaal domineert de Zweedse politiek. Bijzonder veel politieke en economische maatregelen zijn erop gericht om mannen en vrouwen in dezelfde richting te sturen. Het heeft financiële voordelen om het ouderschap gelijk te verdelen tussen man en vrouw. Er bestaat zo goed als gratis kinderopvang, zodat beide ouders kunnen werken. Vrijwel elk bedrijf heeft een jämställdhets commissie. Personeel op crèches en scholen worden opgeleid om ‘gelijkheid te onderwijzen.’ Zodoende heeft Zweden een zeer hoog aandeel vrouwen met een betaalde baan, en bijvoorbeeld bijna 50% vrouwen op topposities in de politiek.

Helaas is de jämställdhet in de praktijk lang niet zo utopisch als het klinkt. De Zweedse gelijkheid beperkt de vrijheid, veelal van vrouwen. Er zijn mijns inziens twee problemen met de interpretatie van gelijkheid in Zweden. Ten eerste gaat men er vanuit dat verschillen tussen mannen en vrouwen puur gebaseerd zijn op culturele en maatschappelijke verschillen, niet op biologische. Ten tweede heeft men als ‘ideaal’ de traditionele mannelijke rol genomen: werken, de kost verdienen, carrière maken.

Je wordt als vrouw geacht om je als ‘man’ te gedragen. ‘Vrouwelijke’ activiteiten, zoals thuis blijven met je jonge kinderen of parttime werken, worden niet gewaardeerd en zelfs ontmoedigd, zowel sociaal als vanuit de politiek. Kies je er als vader voor om meer ouderschapsverlof op te nemen dan je vrouw, dan kun je lovende woorden verwachten. Andersom krijg je afkeurende blikken.

De behandeling van Debora als gelijke door Barak is een teken van Naftali.
. 8e Teken: Naftali, … koper … .


En koning Salomo ontbood CHIRAM uit Tyrus. Hij was de zoon van een weduwe uit de stam NAFTALI, terwijl zijn vader een Tyriër was, een KOPERSLAGER; hij was vervuld met de wijsheid, het verstand en de kennis, nodig om elk werk in KOPER te verrichten; deze nu kwam tot koning Salomo en voerde al diens werk uit. Hij vormde namelijk de beide KOPEREN zuilen … Ook maakte hij 2 kapitelen om die op de toppen der zuilen te plaatsen, gietwerk van KOPER … Voorts maakte hij 2 vlechtwerken voor de kapitelen … Dan maakte hij nog de granaatappelen, en wel 2 rijen rondom op het ene vlechtwerk … Voorts maakte hij de zee, van gietwerk, 10 el van rand tot rand … terwijl een meetsnoer van 30 el haar rondom kon omspannen … Zij stond op 12 runderen … Verder maakte hij de onderstellen, en wel 10, van KOPER … Verder maakte hij 10 KOPEREN bekkens … Ook maakte Chiram de potten, scheppen en sprengbekkens. Zo voltooide Chiram al het werk, dat hij voor koning Salomo aan het huis des HEREN had te doen: de 2 zuilen, de 2 bollen der kapitelen op de top der zuilen, de 2 vlechtwerken om beide bollen der kapitelen op de top der zuilen te bedekken, de 400 granaatappelen voor beide vlechtwerken, twee rijen granaatappelen voor elk vlechtwerk, om de beide bollen der kapitelen op de zuilen te bedekken, de 10 onderstellen en de 10 bekkens op de onderstellen, de ene zee, de 12 runderen onder de zee, en de potten, scheppen en sprengbekkens; al deze voorwerpen die CHIRAM voor koning Salomo voor het huis des HEREN maakte, waren van gepolijst KOPER (1Kon 7:13-45).

Falunkopermijn
Wikipedia: Het Mijngebied van de grote Koperberg, waaronder de Falun-kopermijn, is één van de veertien werelderfgoederen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO in Zweden en is opgenomen op deze lijst in 2001.

De Zweedse naam voor het monument is Kopparbergslagen. Het bevindt zich bij Falun, rondom de berg Kopparberget. Het is een unieke getuige van de industriegeschiedenis van Zweden.

Al in de 9e eeuw werd hier koper afgebouwd. In de 17e eeuw werd dit gebied het belangrijkste industriegebied van Zweden. Vanaf de 18e eeuw ging het echter bergafwaarts. Uiteindelijk in 1992 werd de laatste mijn gesloten.

Het grote gat in de grond dat door mijnbouw is ontstaan bij Falun is typisch voor dit monument. In Falun vindt men vele historische gebouwen. In de omgeving zijn er veel overblijfsels van de periode van industriële bloei.


De kopermijn in Falun
De opname op de wereld-erfgoedlijst was een gevolg van:

Criterium II: het delven van koper was gebaseerd op Duitse technologie, maar het gebied was een van de grootste producenten van koper in de 17e eeuw en oefende veel invloed uit op de mijnbouwtechnologie in de gehele wereld gedurende 2 eeuwen.

Criterium III: Het gehele landschap van Falun wordt gedomineerd door de overblijfselen van de kopermijnbouw. De productie begon in de 9e eeuw en werd beëindigd aan het einde van de 20e eeuw.

Criterium V: De zich opvolgende perioden in de economische en sociale revolutie van de koperindustrie in het gebied van Falun, van kleine tot grote industriële activiteit, tekent zich af in de vele industriële, stedelijke en huiselijke overblijfselen, die de tijd hebben overleefd.
Great Copper Mountain
Engelse Wikipedia: Great Copper Mountain (Swedish: Stora Kopparberg) was een mijn in Falun, Zweden, die een millennium lang in dienst was, van de 10e eeuw tot 1992. De mijn produceerde tot wel tweederde van Europa’s koper behoefte en hielp veel van Zwedens oorlogen te financieren in de 17e eeuw. Technologische ontwikkelingen in de mijn hadden wereldwijd twee eeuwen lang een grote invloed op de mijnbouw. … Gouden tijdperk. In de 17e eeuw piekte de productie capaciteit. Gedurende deze tijd werd de opbrengst van de mijn gebruikt om verscheidene oorlogen van Zweden als grootmacht te financieren. De Zweedse Rijksraad verwees naar de mijn als de schat en het bolwerk van de natie. Het moment van maximale productie was in 1650, met een productie van meer dan 3000 ton koper. De berg was al een half millennium in gebruik tegen het einde van zijn gouden tijdperk. Productie was geïntensifieerd in de voorgaande jaren en tegen 1687 werd de rots door tal van schaften doorkruist en instortingen waren niet ongebruikelijk. … Zweden had vrijwel een monopolie op koper, welke het behield gedurende de 17e eeuw. Het enige land met een vergelijkbare koperproductie was Japan, maar Europese import uit Japan was van geen belang.


. 9e Teken: Naftali, duisternis … licht … .


Doch er zal geen DONKERHEID wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en OVER HET LAND VAN NAFTALI, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk dat in DONKERHEID wandelt, ziet een GROOT LICHT; over hen die wonen in een land van DIEPE DUISTERNIS, STRAALT een LICHT (Jes 9:1-2).

En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon [Nazaret] en Naftali [Kafarnaum], opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en HET LAND NAFTALI, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in DUISTERNIS gezeten is, heeft EEN GROOT LICHT GEZIEN, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een LICHT OPGEGAAN (Mt 4:13-16).
In het land van Naftali (Kapernaüm) woonde een volk in duisternis, de Joden ten tijde van het NT. En zij hebben een groot licht gezien, Jezus Christus. Dáár slaat de profetie in de allereerste plaats op. Maar profetieën hebben vaak een dubbele vervulling, en zo kunnen we deze profetie ook als teken tussen Naftali en Zweden opvoeren.
Poolcirkel
Het noorden van Zweden ligt boven de poolcirkel. Wikipedia: De poolcirkel: De poolcirkels zijn bijzondere parallellen op 66½° NB en ZB. Op de poolcirkels komt de zon één dag per jaar niet op en gaat de zon één dag per jaar niet onder. Het aantal dagen per jaar dat de zon niet opkomt of niet ondergaat, wordt groter naarmate men vanaf de poolcirkels in de richting van de polen gaat. De plaats waar de zon een dag per jaar niet ondergaat verschilt per jaar. Soms ligt deze noordelijker, soms zuidelijker van de poolcirkel. Ieder jaar heeft dus een eigen poolcirkel. De breedte van 66,5 is het gemiddelde van deze jaarlijkse schommelingen.


De poolcirkel aangegeven met witte stenen ten zuiden van Jokkmokk
In het uiterste noorden van Zweden komt de zon een aantal dagen niet op rond 21 december. Er heerst duisternis, maar van tijd tot tijd kan het poollicht of noorderlicht dan geobserveerd worden.
Poollicht
Wikipedia: Het poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer dat bij duisternis kan worden waargenomen. Men ziet het vooral op hoge geografische breedtes en dat betekent dat het verschijnsel vooral 's winters zichtbaar is. Andere namen zijn noorderlicht (aurora borealis) en zuiderlicht (aurora australis). Als het poollicht zich voordoet zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht en heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.


Het poollicht
Walpurgisnacht
In Zweden viert men ook de Walpurgisnacht. Wikipedia:

Walpurgisnacht is een van oorsprong Europees voor-christelijk feest, dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei.


Walpurgis Vreugdevuur in Zweden
Zweedse Lichtfeesten
Andere typisch Zweedse feesten zijn het midzomernachtfeest, waarmee de zonnewende wordt gevierd en het Luciafeest.

Wikipedia: Het Luciafeest is een typisch Zweeds lichtfeest dat op 13 december … In Zweden markeert het Luciafeest nu het begin van de kerstperiode. De traditie heeft elementen van het voorchristelijke midwinter-lichtfestival overgenomen.


Zweden - Lucifers
De veiligheidslucifer (Zweeds: säkerhetständstickan) werd in 1844 uitgevonden door de Zweedse chemicus Gustaf Erik Pasch. Er waren vroeger wel 130 lucifer fabriekjes in Zweden.


. 10e Teken: Naftali & Jozef .


En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha, haar tot een slavin (Gen 29:29).

En zij gaf hem haar slavin Bilha tot vrouw; en Jakob kwam tot haar … Wederom werd Bilha, de slavin van Rachel, zwanger en baarde Jakob een tweede zoon. Toen zeide Rachel: Op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik overmocht; en zij gaf hem de naam Naftali (Gen 30:4, 7-8).

En hij begon tot hen te zeggen: Hoor mijn kinderen, gij zonen van Naftali, hoor de woorden van uw vader. Ik ben geboren uit Bilha, en omdat Rachel slim handelde, gaf ze Bilha in plaats van zichzelf aan Jakob. En Bilha werd zwanger en baarde me op Rachels knieën, daarom noemde ze mij Naftali. Want Rachel hield heel veel van mij, want ik was op haar schoot geboren; en toen ik nog jong was kuste ze mij veelvuldig, en zei: Moge ik een broeder van je krijgen uit mijn eigen baarmoeder, eentje zoals jij. Vandaar dat Jozef als mij was, in alle dingen, in antwoord op Rachels gebeden (Testament van Naftali, H. 1:5-8).
Rachel Stammen
Er zijn vijf Rachel stammen: Efraïm, Manasse, Benjamin, Dan (via Bilha) en Naftali (via Bilha). De stammen Efraïm en Manasse vormen de Angel-Saksische volkeren. Over hen staat geprofeteerd: Maar zijn vader [Jakob] weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon [Jozef], ik weet het; ook hij [Manasse] zal tot een Volk [VS] worden en ook hij zal groot worden; nochtans zal zijn jongere broeder [Efraïm] groter zijn dan hij, en diens nageslacht zal een Volheid van Volken [GB & Gemenebest] worden (Gen 49:19).

In het Testament van Naftali claimt de aartsvader Naftali een speciale band met Jozef, via zijn moeder Bilha, die hem op Rachels knieën gebaard had.

We zien ook een speciale band tussen de Rachel-stammen in de eindtijd. Daar waar de Lea stammen vooral op het continent van Europa wonen: Issachar (Groot-Friezen), Zebulon (Centraal Nederland), Aser (zuidelijke Nederlanden), Ruben (noordelijke tweederden van Frankrijk) en Gad (delen van Zwitserland), wonen de Rachel-stammen in Scandinavië en op de Britse eilanden: Dan (Ierland), Efraïm (Engeland), Benjamin (Denemarken, IJsland en Noorwegen) en Naftali (Zweden).

Er is een speciale band tussen de Engelstalige en Scandinavische volkeren.


Zweden - USA
Zo heeft Naftali (Zweden) een speciale band met Manasse (VS). Veel Zweden zijn naar Amerika geëmigreerd, Wikipedia:

Zweden wonen vooral in Zweden (9 miljoen) en in de Verenigde Staten (4,4 miljoen mensen van Zweedse origine). Ook zijn er kleine gemeenschappen in Canada (330.000) en Finland (300.000). Tussen 1820 en 1930 emigreerden ongeveer 1,3 miljoen Zweden, toentertijd eenderde van de bevolking, naar Noord-Amerika. Met name Minnesota staat bekend als een staat met veel inwoners van Zweedse, of algemener: van Scandinavische, herkomst.

Voorgaande tekenen zijn voor mij de sterkste tien tekenen tussen Naftali en Zweden.

Bert Otten
Opmerking: Guni, Gunieten

De zonen van Naftali … van Guni het geslacht der Gunieten (Num 26:48). Het is van een andere etymologische oorsprong, maar het is opmerkelijk dat veel Zweedse namen met Gun- beginnen: Gunborg, Gunnar, Gunbjörn, Gund, Gundel, Gundhard, Gunfrid, Gungärd, Gunhard, Gunleif, Gunder, Gunhild, Gunilla, Gunne, Gunvor, etc.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina