Heemkundekring GroesbeekDovnload 37.36 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte37.36 Kb.
Heemkundekring Groesbeek

(www.heemkundekringgroesbeek.nl)


Verslag van de ledenvergadering van 12 december 2012, aanvang 20.00 uur in De Mallemolen.
Aanwezig:

Bestuur: Gerrie Driessen, Wim van der Weide, Sjef Schmiermann, Leo Zilessen en Bram den Boer.

Leden: 16 personen.


  1. Opening: (voorzitter)

Geachte aanwezigen, hartelijk welkom op de najaarsvergadering van de Heemkundekring Groesbeek. Een bijzonder woord van welkom tot mevrouw Marleen Becker uit Berg en Dal die zich als nieuw lid heeft aangemeld.

Bericht van verhindering is ontvangen van: Peter Janssen – Piet Arents - Klaas Bouwer –Max Blans – Ine Kersten/Will Giesbers.

Geachte aanwezigen, alvorens over te gaan tot punt 2 van de agenda - wil ik even stil staan bij het overlijden van ons erelid Thom Luijben op 17 nov j.l. Hij bereikte de leeftijd der zeer sterken, 90 jaar. Tom was op 14 nov. 1973 mede initiatiefnemer tot de oprichting van onze vereniging en was van voorjaar 1980 tot 19 maart 1992 naast bestuurslid ook penningmeester. Wegens zijn verdienste voor onze kring werd hij in 1992 met algemene stemmen benoemd tot erelid. Terecht! want Thom heeft veel voor ons betekent. Ten eerste omdat hij al vrij vlug het archief van zijn vader (voormalig gemeentesecretaris van Groesbeek) aan ons overdroeg –en omdat vader Luijben zeer geïnteresseerd was in de plaatselijke geschiedenis kwamen we in bezit van een rijke bron van informatie. Thoms hobby was fotograferen en zijn foto’s uit de periode 1945 -1955 zijn voor Groesbeek van groot historisch belang. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan bij het bureau van Wederopbouw, welke periode hij op mijn verzoek nauwgezet beschreven heeft. Het is gepubliceerd in 1982 - in ‘Groesbeek 1945 -1950. Het dorp der verwoesting herrijst’. Op blz. 102 – 109 doet hij onder de aanhef: Bureau Wederopbouw’ gedetailleerd verslag van de destijdse wederopbouw beslommeringen, een lezenswaardig verhaal, waarmee hij zijn naam boekstaafde. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij onze vergaderingen trouw bezoeken. We herdenken Thom Luijben dan ook als een aimabel en bevlogen lid van onze kring. Zijn uitvaart is door Wim v.d. Weide en mij bijgewoond, terwijl Bram namens onze kring de familie schriftelijk gecondoleerd heeft.
2. Vaststelling verslag ledenvergadering van 15 mei 2012.

Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


3. Activiteiten overzicht van de afgelopen periode.

Op 24 mei 2012 ontving de gemeenteambtenaar Willy Ezendam een mail van Arnoud Geux te Sint Lucas. Geux liet weten bezig te zijn met een promotieonderzoek naar het werk en de ideologie van prof ir. Granpré Moliere, de architect van de vorige Antonius van Padua kerk in Breedeweg. Geux vroeg om de bouwtekeningen en verzocht verder foto’s en publicaties over de in 1944 verwoest kerk. In het gemeentearchief bevonden zich de bouwtekeningen, de rest van de gevraagde informatie, foto’s enz., is door mij verstrekt.

Begin juli een mail van prof. Geert Dibbets, bestuurslid van de Stichting Heemkunde Malden. Hij was bezig met een artikel over een in de jaren dertig op het gemeentehuis te Malden voorgedane kwestie en vroeg om informatie over een oud inwoner en voormalig gemeenteambtenaar van Malden, die in 1941 te Groesbeek was overleden. Onderzoek in het gemeentearchief wees uit de Th. J. H. van den Bogaard als: ‘ex vice - consul Ned. te Algiers’ stond ingeschreven op adres Bisschop Hamerlaan 7 te Berg en Dal.

Enige tijd later mailt Geert Dibbets: ‘Bezig met het schrijven van een bijdrage over het raadhuis van de gemeente Heumen in Malden (dat er dit jaar 100 jaar staat) liep ik op tegen allerlei conflicten, o.a. tussen Jan J. Luden en de Heumense burgemeester Van den Broek. Daarbij komt zijdelings ook D.G. Montenberg even aan de orde. Van diens 2de echtgenote Geertruida Bijvoet is mij onbekend waar ze geboren en waar ze overleden is’. Omdat ik die gegevens niet paraat had, heb ik Dibbets het adres van gegeven van een nazaat van Derk Montenberg, die intussen alle vragen heeft beantwoord.

From: Marcel van den Berg Sent: Tuesday, June 19 To: denboer.bram@gmail.com Subject: boek gemeentelijke monumenten. (…) Het is een wens van wethouder Giesbers om een boek uit te brengen over de gemeentelijke monumenten. Is het opstellen van een dergelijk boek iets wat de Heemkundekring zou kunnen en willen? Zo ja, wat zou dan een benodigd budget ongeveer zijn? Medio augustus moet ik een voorstel aanleveren richting het college. Met vriendelijke groeten, Marcel van den Berg. Het verzoek is besproken tijdens de bestuursvergadering van 12 juli jl. Sjef heeft daarna een gedetailleerd projectvoorstel uitgewerkt, terwijl bij een drukkerij offerte werd aangevraagd. Een en ander is ter kennis gebracht van het gemeentebestuur, dat de opzet van Sjefs zeer waardeerde, maar de uiteindelijke kosten te hoog vond.

Tijdens de op 24 juli gehouden Jaarmarkt werd onze kraam op het Dorpsplein bemand door Wim van der Weide, Peter Beisiegel, Piet Janssen en mijn persoon. Als publiekstrekker waren bij de kraam opgesteld twee panelen met foto’s en informatie. Omdat die activiteit veel tijd in beslag neemt (van 8 uur tot 17 uur) en omdat die dag naar verhouding weinig revenuen oplevert, is besloten onze aanwezigheid daar te beëindigen – na 21 jaar daar acte de préséance te hebben gegeven. Zelf heb ik daar onafgebroken 18 jaar aan deelgenomen - de kroon echter spant Wim van der Weide die 21 jaar lang in onze kraam op de Jaarmarkt te spreken was, welke mogelijkheid vooral benut werd door Vierdaagse wandelaars. Als derde volgt Bram den Boer die om en nabij 18 keer volbracht heeft en als vierde Peter Beisiegel met 8 jaar.

8 aug. Heemkundekring Groesbeek Secretariaat: Gen. Gavinstraat 48-6562 ML te Groesbeek. Aan: Het bestuur van de Coöperatie Erfgoed Gelderland Postbus 4040 7200 BA te Zutphen Groesbeek, 8 augustus 2012, Geacht bestuur, Bij deze verzoekt het bestuur van de vereniging Heemkundekring Groesbeek om het lidmaatschap van uw nieuwe coöperatie. Bij deze brief zijn gevoegd: een kopie van de statuten van 7 december 1976, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het financieel verslag over 2011. Uit uw brief hebben wij begrepen, dat de voor dit lidmaatschap verschuldigde contributie nauwelijks zal verschillen met die in de oude situatie. Waarvan akte. De lidmaatschapsovereenkomst zien wij tot slot t.z.t. graag tegemoet. Met vr.gr. Namens het bestuur van de Heemkundekring Groesbeek, Bram den Boer.

Op 14 aug. ten gemeentehuize de afscheidsreceptie bijgewoond van de ambtenaar en archivaris van het gemeentearchief Hein Hazelaar. Namens onze vereniging heb ik Hein hartelijke bedankt voor de sinds 1995 bestaande uitermate prettige samenwerking. Als stoffelijk blijk van onze erkentelijkheid is Hein het boek over de protestantse kerk aangeboden, in welke uitgave zijn naam genoemd wordt.

Op 28 aug. ten gemeentehuize bijeenkomst belegd met Arno Stam, consulent informatiebeheer bij Gelders Erfgoed, over advisering opstelling zoekregister voor Groesbeekse publicaties. Hierbij aanwezig waren Bram, Wim, Piet Janssen en mijn persoon. De verstrekte adviezen en aanbevelingen waren zeer nuttig, de uitvoering daarvan echter zal - behalve energie en tijd – enige honderden euro’s kostenkosten. Derhalve beraad het bestuur zich nog op welke wijze ons archief toegankelijk gemaakt kan worden.

Bram: Zoekregister GE: op 28/8 jl. overleg gehad met Arno Stam van het Gelders erfgoed (GE). Er zijn al zoeksystemen, maar er komt in 2013 een gebruiksvriendelijker systeem, die door meerdere personen op eigen locatie kan worden gebruikt. Dat af te wachten en dan pas afspraken maken over eventuele cursus en wie er met dat systeem aan de slag gaat.

11 sept. mail van Nico van der Feest uit Roermond: We zijn bezig met een reportage archeologisch onderzoek tussen Hulsbroek en de Mies, zijn daar wel eens archeologische resten aangetroffen en waarom ligt daar zoveel oorlogstuig in de grond? Antwoordt: Geachte heer Van der Feest, in onze Heemkundekring is Bram den Boer de man die het meeste weet van de archeologische resten in de Groesbeekse bodem, helaas is hij met vakantie. Zover mij bekent zijn er tussen de Hulsbroek en de Mies geen vondsten gedaan. Betreffende het aangetroffen oorlogstuig laat ik u weten dat gehele oppervlakte van Groesbeek daarmee vervuilt is. Het door u onderzochte terrein was tussen 17 sept. 1944 en 8 febr. 1945  niemandsland, de Duitsers schoten vanaf de grens en de geallieerden vanuit het dorp Groesbeek. In kaart van de toen gelegde mijnen ziet u in de bijlage. Overgenomen uit het boek Groesbeek 1945 -1950 . Het dorp der verwoesting herrijst. Met vriendelijke groet. GGD.  

12 september mail van architectenbureau Kerkhoff – dat vroeg naar bijzonderheden van een te verbouwen huis aan de Heer Zegerstraat, vroeger bekend als café ’t Zwarte Paard.

Mail van mevr. K. Kuipers - die betrokken is bij het project Herinrichting park het Groeske.

Zij schrijft: We zijn bezig de kinderen van de scholen Adelbrecht-Windekind en Carolus en de wijkbewoners van de wijk Mariendaal rond het Groeske meer te betrekken bij de geschiedenis en natuur van Groesbeek op die plek. Het zou heel waardevol zijn daarbij ook de schat aan kennis uit de heemkundekring te ontsluiten. Ook zijn we op zoek naar oude foto's van de Groesbeek en van het park zoals het vroeger was. (…)


30 september mail van Kees Hopmans - Bij mij op de Rotary Club in Wageningen is een studente via een uitwisselingsprogramma binnengekomen. Zij is Wallonse en komt uit een plaatsje ten zuiden van Brussel. Mij staat bij dat er mensen uit Groesbeek daar naar toe zijn geëvacueerd in het najaar van 1944. Ken jij die plaatsnamen waar de Groesbekers waren ondergebracht?

Kees is medegedeeld dat de Groesbeekse evacuees in 1944 zijn opgevangen in Oost- Vlaanderen in en rond Geeraardsbergen, zoals te Ath, Aspelare, Steenhuizen en Hasselt.

Op 27 sept. mailt Jan van der Male – de organist van de Looiersgrachtkerk in Amsterdam –: ‘Wij bezig de orgelhistorie van onze kerk uit te zoeken. Het huidige orgel blijkt te zijn gebouwd door Bernard J. Hasselaar die ook het orgel van de Hervormde Kerk in Groesbeek heeft gebouwd. Graag willen we een artikel over deze orgelbouwers Hasselaar in De Orgelvriend publiceren met een foto van het orgel –kunt u ons daaraan helpen’. De organist is voorzien van een recente door Jean van Bernebeek gemaakte foto van het orgel –waarmee hij zeer content was.

5 oktober vraaggesprek met twee studenten uit Wageningen ( woordvoerster was Karin Schaap), die namens De Ploegdriever onderzoek deden naar het draagvlak tot deelnamen aan een regionaal orgaan landschapsbeheer voor de nieuw te vormen gemeente Berg en Dal. De dames medegedeeld dat de Heemkundekring het initiatief met belangstelling zal volgen, echter dat een financiële bijdrage – gevraagd werd om contributie te betalen- niet te verwachten is. Bram: Mailverkeer over deelname van de HKG over aan de zgn. landschapscommunity met Arno v.d. Kruis van de Ploegdriever. De HKG doet er niet aan mee vanwege onvoldoende meerwaarde van die deelname voor onze kring.

Op verzoek van mevr. Kirsten Kuipers op 5 okt. de presentatie van het ontwerpplan park Het Groeske (groengebied tussen de Hoflaan en Mariendaalseweg) opgeluisterd met twee panelen foto’s en tekst over het gebied. De panelen zijn door de gemeente daar naar toe gebracht, waar ze door Wim van der Weide en mij beplakt zijn. Onze bijdrage werd door de organisatie prijs gesteld, door Kirsten Kuipers als volgt verwoord: Het was erg leuk dat u erbij was en dat u alle moeite gedaan had de foto's en teksten te vergroten. Dat was echt een waardevolle toevoeging aan het geheel en mensen reageerden er ook heel positief op. Prachtig!
Op maandagmorgen 15 oktober is ten gemeentehuize in onze archiefruimte weer begonnen - na een zomerstop van vijf maanden- met het archiveren en documenteren van foto’s en knipsels. Hiermee hebben zich belast: Wim. v.d. Weide, Piet Janssen, Peter Beisiegel, Peter Janssen en mijn persoon. Peter Janssen doet voornamelijk ‘veldwerk’ gewapend met nog onbeschreven foto’s trekt hij van huis naar huis door Groesbeek. Tijdens zo’n dag kwam hij bij Corry van Elst, die hem een partijtje krantenknipsels meegaf. De genoemde werkgroep werd op maandagmorgen 5 nov. benaderd door Sylvia Fleuren (Stichting Toerisme en Recreatie - Ster) die ons vroeg medewerking te verlenen bij opzetten van een wandeling langs allerlei historische of interessante plekken in Groesbeerk. Gedacht wordt een kort en bondige beschrijving van bepaalde objecten en plekken. Ter illustratie een oude foto of ansichtkaart of een recente foto. Het werkstuk zou digitaal en/of in drukvorm dienen te verschijnen. Haar verzoek zal binnenkort door het bestuur besproken worden.

Bram: Ontvangen is de lidmaatschapsovereenkomst van de HKG van de coöperatie Gelders Erfgoed. De kosten daarvan bedragen 100 euro p.j. Reden om als het even kan meer gebruik te maken van de diensten van die organisatie. Bram heeft zich overigens aangemeld voor een symposium van die organisatie op 15 november a.s. te Apeldoorn, dat mede n.a.v. van deze nieuwe coöperatie is georganiseerd.Uitnodiging van het erfgoedplatform Heumen c.a. over een openingsbijeenkomst over de Cisterciënzers in deze regio vanavond in de bibliotheek te Malden.

Geacht bestuur van Heemkundekring Groesbeek,

Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, St. Heemkunde Malden en het Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden hebben het genoegen u uit te nodigen deel te nemen aan de feestelijke opening van de tentoonstelling “De Cisterciënzers in het Land van Maas en Waal” in de bibliotheek van Malden. Voor de besloten bijeenkomst zijn de Heumense erfgoedinstellingen die samen het Erfgoedplatform vormen, het College van Burgemeester en Wethouders, ambtenaren, politieke partijen en historische verenigingen van de naburige gemeenten Mook – Middelaar, Groesbeek en Wijchen uitgenodigd. Het voorlopige programma is als volgt: 29 oktober 2012: Welkomstwoord door de organiserende verenigingen:          Ben Boersema, Erfgoedplatform Gemeente Heumen        Jacques Pouwels, St. Heemkunde Malden        Wim Kattenberg, Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden. *Lezing door Drs. W. Kattenberg over “De Cisterciënzers in het Land van Maas en Waal” * Officiële opening door Paul Mengde, burgemeester van Heumen. Na de opening is er gelegenheid de tentoonstelling, bestaande uit onder meer posterborden en een video te bekijken onder het genot van een drankje. Wij hopen dat uw bestuur bij de feestelijke opening aanwezig zal zijn. Vanwege de beperkte ruimte is het aantal gasten per organisatie beperkt tot twee. Graag ontvangen wij een bevestiging van uw komst. Hoogachtend, Harrie Joosten en Petra Thijssen. Bijgewoond door de voorzitter en de secretaris (GGD en B den B.)

Von: Wim Kattenberg [mailto:w.a.kattenberg@hetnet.nl]


Gesendet: maandag 29 oktober 2012 9:54 An: zibo-1@hetnet.nl
Betreff: Repertorium

Beste heer Zilessen, Sorry, dat ik zo laat reageer op uw Repertorium. Ik wilde er echt in duiken. Diep onder de indruk van uw archiefwerk. Dit is allemaal nodig om een verantwoord beeld te krijgen van deze niet onbelangrijke familie voor ons gebied. U laat zien hoe zij er alles aan gedaan hebben in de top door te dringen. Werkelijk amazing hoe ze er steeds in slagen dan weer Gelre en dan weer Kleef op de hand te krijgen. Hoe is het mogelijk daartussen in stand te blijven ?  Uiteraard heb ik gezocht naar verbindingen met het Wijchense. Dat in de Akte van 2 aug. 1265 (i.v.m. Waardenburg),  Wijchen, wat de aanwezige ridders betreft, niet wordt genoemd is te begrijpen, omdat de Heerlijkheid pas in 1392 Gelders wordt. Toen viel het nog - moeten we aannemen - rechtstreeks onder de Duitse keizer. Interessant is dat Batenburg wordt genoemd. Kennelijk word Batenburg pas reichsunmittelbar na 1265.  Hartelijk dank voor uw Repertorium; een belangrijke bron voor de regionale geschiedenis. met vriendelijke groeten,   Wim Kattenberg

zondag 4 november MAIL van de Canadese Jill MacRae
Aan: webmaster@geschiedenisgroesbeek.nl
Onderwerp: Getting to Groesbeek

Hello Mr Janssen,

I visited the Canadian War Cemetery in Groesbeek over 15 years ago and would like to return this weekend for November 11 as it is Remembrance Day in Canada. I'm travelling in Europe and really wanted to make it for this weekend. It would be memorable to be at the cemetery on this day. My friend (another Canadian working in Europe) will be joining me. We will spend Saturday in Amsterdam and are trying to find the best way to reach Groesbeek. Renting a car seems to be very expensive for a single day (155$+) - so I'm looking for alternative transport. Bus #5 will leave Nijmegen Central Station and go to Groesbeek. But which stop will take me to the War Cemetery? Any of them? Unfortunately I cannot read the following page:

Also do you have any information on the bus schedules? I imagine it will be more limited on Sundays. Or perhaps it would be easier to take a taxi? It is important that we arrive in Groesbek before 11:11am on November 11th as this is the time for a moment of silence at all Remembrance day ceremonies. Do you know if there will be any kind of special ceremony? Thank you for your help!- Jill MacRae


Michel heeft de mail naar mij doorgestuurd en ik op mijn beurt naar Marco Cillessen, die de twee Canadezen jonge vrouwen zijn op zondag 11 nov. bij de bushalte Oude Molen heeft gehaald en naar de begraafplaats gebracht, waar ze samen met ruim 100 andere Canadezen, de Groesbeek Airborne Vrienden en andere belangstellenden de gebruikelijke herdenking (Poppy Day) hebben bijgewoond.
In oktober is in verband met het toen aanstaande 75 – jarig jubileum van het Groesbeeks Weekblad – op verzoek van de redacteur Huib Janssen – een fotocollage samengesteld uit de in ons fotoarchief bewaarde foto’s van het weekblad. Bij het achterhalen van de namen van afgebeelde personen, heeft Peter Janssen zich zeer verdienstelijke gemaakt. De jubileum uitgave verscheen 27 nov. j.l. –waarin ook een bijdrage stond van ons lid Jan Norp. Verder 14 uit ons fotoarchief afkomstige foto’s – uitvoerig van tekst en uitleg voorzien – meer dan drie pagina’s. Ik moest helaas constateren dat de naam van de Heemkundekring maar een keer terloops vermeld wordt –.

Veel erger is echter dat erop de voorpagina een recent gemaakte foto staat van een groepje zes wat oudere mannen – die in het bijschrift gekwalificeerd worden als de oprichters en de naamgevers van het 75 jaar bestaande Groesbeeks Weekblad. – Drie van hen waren in 1937 nog niet geboren – de drie andere

een of twee jaar oud. Zelfs met de heroprichting van het weekblad in 1964 kunnen geen bemoeienis hebben gehad – waar ze echter wel prat op gaan.

Komt nog bij de bewering dat de aanleiding van het opnieuw verschijnen van het Groesbeeks Weekblad gezocht moest worden in het niet goed functioneren van het hier in 1964 bestaande weekblad ONZE KRANT – welk weekblad nota bene een uitgave zou zijn Grafische bedrijf Janssen uit Gennep –eveneens geschiedvervalsing van de eerste orde. Juist is dat het te Groesbeek in 1958 door drukkerij Van Bernbeek uitgegeven weekblad Onze Krant in 1964 al zes jaar niet meer bestond. Geachte vergadering - u begrijpt dat ik mij genoodzaakt zag de redactie te corrigeren.

From: A. den Boer Sent: Monday, November 05, 2012 3:52 PM To: michel janssen . Subject: opgravingsverslag Husenhoof voor website Heemkundekring

Beste Michel:  graag plaatsing van de bijlage op onze website. Bijbehorende foto’s krijg je van Peter Beisiegel gemaild. Laat me even weten als het stuk op de site staat? Alvast bedankt voor de moeite!. Bram

Bram, in verband met voorgestelde publicatie in GR. Weekblad is de volgende activiteit kort samengevat: (...)
Ter afsluiting een door Geert Dibbets, bestuurslid van de Heemkundekring Malden, geschreven artikel over een door de Gedeputeerde Staten van Gelderland in 1846 gedaan voorstel om de gemeente Heumen samen te voegen met de gemeente Groesbeek. Dibbets schreef: ‘dat toen de Heumense raad hierover vergaderde, de vlammen van verontwaardiging uit het raam van de secretarie moeten zijn gespoten - want met Groesbeek – tja dat was nou wel het onmogelijkste wat je kon bedenken’ aldus Dibbets - die vroeg of de gemeente Groesbeek een soortgelijk brief van G.S. ontvangen had en hoe daarop gereageerd was. Om daarachter te komen heb ik in het gemeentearchief de raadsnotulen uit die tijd ingezien. Bleek dat daarover op 29 jan 1849 kort en bondig is vergaderd - genotuleerd onder agendapunt ‘vereniging van gemeentens’. Een kopie daarvan heeft Geert Dibbets ontvangen. Te Groesbeek had men niet veel woorden nodig om G.S. te verzoeken van hun voornemen af te zien. De te Heumen gehouden raadsvergaderingen waren dienaangaande veel uitvoeriger, evenals de naar G.S. verstuurde brieven, waarvan de strekking mordicus tegen was. Dibbets heeft zijn bevindingen begin 2012 gepubliceerd in het ‘Contactblad Stichting Heemkunde Malden nr. 13’. Het is een uitvoerig verhaal geworden, circa 7 A4 tekst. Het is de bedoeling daar later nog eens uitgebreid uit te citeren.
4. Rondvraag:

Joke Vrijmoet reageert op de door Gerrie laatst vermelde actie met de opmerking dat meer recentelijk er toestanden zijn geweest rond een voorgenomen herindeling tussen Ubbergen en Groesbeek.

Mevrouw Heinen herinnert ons aan de door de eeuwen heen veranderende grenzen in ons grensgebied en vraagt het bestuur of er acties zullen worden ondernomen tot intergemeentelijke samenwerking tussen heemkundige verenigingen. Bram antwoordt dat in de gemeente Groesbeek 3 historische clubs zijn en dat er voor zover nodig afstemming plaatsvindt. Er is geen aanleiding om vanwege de op handen zijnde MUG herindeling te streven naar een groter historisch verband. Voorts wordt de mening onder de leden gepeild over een voornemen om volgend jaar samen met de Heimatsverein Kranenburg een ledenbijeenkomst te houden (in Kranenburg). Alle aanwezige leden vinden dit een goed initiatief. Wellicht kan Bert Thissen (gemeentearchivaris van Kleef) hierbij worden betrokken. Het bestuur zal zich gaan beraden over de exacte invulling van zo’n bijeenkomst.

Naar aanleiding van een vraag over het 40 jarig bestaan van de Heemkundekring in 2013 reageert Bram, dat de HKG als vereniging pas in 1976 is opgericht, doch dat de gestructureerde lokale heemkundige activiteiten inderdaad in 1973 zijn gestart. Daar zal in 2013 bij worden stilgestaan door het publiceren door Gerrie van een artikelenreeks in Het Groesbeeks Weekblad. Viering 40 jaar HKG dus pas in 2016.

Jan Norp vraagt aandacht voor het centraal/digitaal archiveren van het heemkundearchief.

Bram: we hebben nu ons handen meer dan vol met het beschrijven van een veelheid van foto’s en teksten. Volgende stap is het opstellen van een digitaal zoekregister m.b.t. alle heemkundige uitgaven/boeken met hulp van het Gelders Erfgoed. Gerrie zegt Jan toe diens suggestie in ieder geval in het bestuur te bespreken.Teun van Grinsven heeft de eerste steen van het Hollands Klooster, dat destijds werd verplaatst naar een nieuw zusterklooster aan de Haydnstraat in overleg met de eigenaar Coen Sollie, veiliggesteld en laten restaureren. Dat was nodig omdat dat voormalig klooster werd gesloopt. Het is de bedoeling om die steen in 2013 op zijn originele plek opnieuw aan te brengen. Deze herplaatsing gebeurt overigens met de volle medewerking van de eigenaar van het huidige appartementencomplex, Oosterpoort. Het bestuur van de HKG zal voor die plechtigheid worden uitgenodigd. Gerrie uit zijn waardering voor deze prima actie van Teun.
Groesbeek, 21 december 2012,
Bram den Boer, secretaris HKG


hk. verslag ledenverg. 12.12.12

autovorm 1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina