Het blue club bulletin 3e jaargang nr. 2, Maart 1996 andere opzet dinsdagDovnload 99.97 Kb.
Datum12.10.2016
Grootte99.97 Kb.
HET BLUE CLUB BULLETIN

3E JAARGANG - NR. 2 , MAART 1996
ANDERE OPZET DINSDAG verder op te vijzelen.

(m.i.v. 2 april) Iedereen die overweegt om zich

te abonneren op Bridge Beter

De oefenclub op vrijdag is op (geschikt voor iedere bridger

het ogenblik zo druk dat men al die minimaal 2 cursussen heeft

een aantal weken van te voren gevolgd) krijgt een gratis 1e moet boeken anders is men te exemplaar ter beoordeling !!

laat en rest alleen nog de re- Indien het blad u inderdaad

servelijst. De andere oefenmo- aanstaat, geeft de Blue Club

gelijkheid overdag is op dins- u op als nieuw abonnee. U ont-

dag maar daarvan krijgen we vaak vangt dan als premie een boek-

te horen dat men de huidige tijd je van Berry Westra dat aan-

(10.30-14.30 uur) niet zo ge- sluit op de theorie uit Van

schikt vindt ("je bent je dag Start tot Finish 1 en 2. Dit

kwijt").Daarom hebben we beslo- boekje zal niet in de boek-

ten om m.i.v. 2 april de speel- handel verschijnen dus grijp

tijden te wijzigen en wel als uw kans !

volgt:


* Gezelligheidsdrive (24 spellen) "BRIDGE"

van 10.00-13.30 uur en

* De OEFENCLUB (18 spellen) van De ervaren bridger die "wat

10.00-13.00 uur. meer wil" en ook uitgebreidere

informatie wil over de vele

Het spijt ons voor de deelnemers bridgereizen, kan zich abonne-

die juist tevreden zijn over de ren op Bridge, het officiële

huidige opzet, maar de drive oude orgaan van de Nederlandse

stijl (met sandwiches o.a. met de Bridge Bond. Voor de spotprijs

beruchte eiersalade van Mariemme) van TWEE TIENTJES kunt u zich

is dus binnenkort verleden tijd. op dit moment abonneren op

Bridge dat 11 keer per jaar

Het inleggeld voor de gezellig- verschijnt. Opgave a.u.b. via

heidsdrive wordt verlaagd tot de Blue Club; ook van "Bridge"

 7,50 (voor de Oefenclub is het zijn gratis nummers beschik-

"gewoon"  6,- per persoon). baar.

Bij voldoende deelname zal de

Oefenclub net als op vrijdag De "DUBBELE RENONCE"

worden gesplitst in A en B.

In de basisboekjes van Van"BRIDGE BETER" MAGAZINE Start tot Finish kunt u over

de "dubbele renonce" weinig Berry Westra, als hoofdredacteur tot niets vinden terwijl het

van dit inmiddels zeer geliefde toch om de haverklap voorkomt!

blad ( 49,50 per jaar,11 nrs) De hoogste tijd dus om hier-

kondigde recent een nieuwe actie over eens iets zwart op wit te

aan om het aantal abonnees nog zetten !Wellicht heeft een sterkere OPLOSSING DOUBLE DUMMY- bridger u wel eens het advies PROBLEEM VORIGE BULLETIN

gegeven :

 A86


SPEEL NOOIT IN DE DUBBELE RENONCE H73

 10532


zonder u daarbij verdere uitleg te  VB5

geven. Wat is nu eigenlijk "in de  B109 ╔═════╗  5432

dubbele renonce spelen"? Dat is  B109 ║ ║  8654

het inspelen van een kleur (door  HVB ║ ║  98764

de verdedigende partij) die zowel  A1087 ╚═════╝  -

de dummy als de leider niet meer  HV7

heeft terwijl de leider nog wel  AV2

aan beide kanten troef heeft !  A

 H96432


In de dubbele renonce spelen is

vrijwel altijd zeer in het voordeel We kregen vele leuke reac-van de leider: hij kan nl. in de ties op dit puzzeltje,

dummy troeven en in zijn hand een varierend van "Het heeft

verliezer afgooien of omgekeerd me anderhalf uur gekost!"

(dus troeven in de hand en aan ta- tot "Geef me alsjeblieft

fel een verliezer opruimen). de oplossing want ik wordt

er gek van"! Daar gaan we:

Kijkt u eens naar het volgende eind- zuid speelde 6, H voor

speldiagram (zuid leider,  troef):  A en klaver naar  V.

Nu bleek het slechte zit-

 V Als we alleen sel in troef maar zuid  8 de NZ-kaarten maakt als volgt zijn con-

 - bekijken, gaat tract:3 troeven gevolgd

 - er altijd nog door H, V en  A. Nu

 - ╔═══╗  - een hartenslag 5 troeven en A, V en

 9 ║ ║  - verloren. Stel  H incasseren. Dan volgt

 H ║ ║  B west is aan slag.  10 van tafel die zuid

 - ╚═══╝  A Met open kaarten troeft met  H ! West is

 B kan west  9 in- "gestript" in alle zij-

 2 casseren en maakt kleuren en heeft alleen

 - zuid de laaste nog  A108. Indien hij

 - slag maar als overtroeft met  A moet

west in de fout hij van  108 afspelen;

gaat door  H te spelen (hij speelt  8 laat zuid naar  9 in

dan in de dubbele renonce) komt zuid zijn hand lopen en  10

van zijn hartenverliezer af door aan zou hij uiteraard nemen

de ene kant af te troeven en aan de met  B en dan is  9 de

andere kant zijn hartenverliezer op 12e slag. Indien west  H

te ruimen."Niet handig van west" is niet overtroeft (en dus

wellicht uw reactie. Mee eens, maar ondertroeft met  8), is

stel nu dat de leider OOST aan slag hij ook de klos: zuid

heeft weten te brengen ! Arme oost heeft nog geen slag ver-

kan alleen maar in de dubbele renon- loren en speelt in slag 12

ce spelen en zo komt zuid op "legale eenvoudig naar  B toe

wijze" van zijn hartenloser af. voor zijn 12e slag !!

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄


HET BLUE CLUB BULLETIN
3e jaargang - nr. 3 , mei 1996

===========================================================================
Z O M E R P R O G R A M M A

===========================
* Behalve in de hieronder genoemde vakantieperiode gaan de Drives en Oefenclubs op dinsdag en vrijdag de hele zomer gewoon door !
* De Blue Club is gesloten van donderdag 11 t/m maandag 29 juli
* G R O T E B R I D G E D R I V E op zaterdag 6 juli ;

Aanvang: 13.00 , uitslag en prijsuitreiking ca. 18.00 uur;

Inschrijfgeld :  20,- per paar; fraaie prijzen in natura en natuurlijk de wisseltrofee voor de winnaar.
* De altijd populaire ZOMERLESSEN met aansluitend een drive met

leuke prijzen vinden plaats op de volgende DINSDAGEN :


- 13 augustus : negatief doublet De oplossing om al die hinderlijke tussen-

biedingen van de tegenpartij te pareren !!

- 27 augustus : het bod in de kleur van de tegenpartij

In de kleur van de tegenpartij wilt u natuurlijk niet spelen maar het

cue-bid is wel een ideaal bod om partner in lastige biedsituaties aan

de praat te houden !!


Let op: deze lessen beginnen om 19.45 uur tot ca. 23.15 uur.
Natuurlijk is er weer een stencil over de behandelde theorie.

Kosten :  15,- per persoon per les; u kunt u aanmelden voor

beide lessen maar ook voor één van de twee.
=================================================================

"DOUBLE-DUMMY" probleem
 HV1092 Dit spel werd gespeeld door het 1e team

 H9 van de woensdagavond bridgeclub; ze heb-

 HV92 ben net een competitiewedstrijd achter

 H2 de rug en besluiten nog 1 spel te spelen!

 B876 ╔═════╗  543 Het NZ-(echt)paar biedt keurig 7 SA; het

 V876 ║ ║  B1054 ziet er gezond uit: als de klavers lopen

 B876 ║ ║  105 heeft zuid 14 slagen (!) nl. 6 's, AHV,

 6 ╚═════╝  B1094 AHV en  AH. De leider speelt na -start

 A voor  A opgewekt  H en  A ...... en is  A32 dan even minder vrolijk. Zuid wist 7 SA

 A43 in de praktijk toch nog te maken.

 AV8753 Lukt het u - met "open kaarten" - ook ???


Oplossing puzzel afstand van een hartentje; nu

gooide zuid zijn waardeloos

 HV1092 geworden klavertje af en ver-

 H9 volgde met  H en  A. Hier-

 HV92 onder viel het hele -parle-

 H2 ment en zo was in slag 13 de

 B876 ╔══════╗  543  3 - zonder dat OW er iets

 V876 ║ ║  B1054 tegen konden doen - hoog ;

 B876 ║ ║  105 7 SA geboden en gemaakt !

 6 ╚══════╝  B1094 =============================

 A

 A32 De 1 -opening als 5-kaart A43

 AV8753 Deze afspraak houdt in dat je

uitsluitend 1  mag openen in-

Toen in 7 SA - te spelen door dien je minimaal een 5-kaart 

zuid - bleek dat de klavers hebt. HET grote voordeel van

4-1 zaten waren er maar 11 top- deze afspraak is dat partner

slagen; de 12e slag vond zuid met een 3-kaart  mag steunen;

in de ruiten en de 13e kwam uit dan is er immers de zekerheid

een "dubbele dwangpositie" ! van 8 troeven samen.Het gevolg

Dit is een vrij zeldzame eind- is dat we met 'n 4333-verde-

spelvariant waarbij beide tegen- ling niet meer met 1  mogen

standers in onoverkomelijke af- openen en noodgedwongen met 1

gooiproblemen komen;het volledi- moeten beginnen. HET grote na-

ge spelverloop was als volgt: deel:de 1 -opening wordt min-

Slag 1:  A Slag 2:  H der betrouwbaar, niet "voorbe- Slag 3:  A (west  weg) reidend" - zoals vaak onjuist

Slag 4:  V waarop west in dwang wordt beweerd - maar af en toe

zat; hij moest zowel  B als  B- (schatting 1 op de 25 keer)ge-

vierde vasthouden en gooide dus baseerd op slechts een 3kaart.

een tweede hartentje weg. Er zijn experts die "gewoon"

Slag 5:  V Slag 6:  A 4-kaart  spelen (o.a. Hans

Slag 7:  naar  9 ! Kreijns en Berry Westra) maar

Slag 8 & 9 :  HV (in zuid  weg) er zijn ook veel topparen die

Dit was er over: 5-kaart  spelen.

 10 Aan u de keus !!!

 H2

 H Indien u 5-kaart  speelt of - gaat spelen nog even voor alle

 B ╔═════╗  - duidelijkheid het volgende :

 V8 ║ ║  B105

 B ║ ║  - * met twee 4-kaarten( bv.  en

 - ╚═════╝  B ) blijft u gewoon de laag-

 - ste openen (1 in dat geval)

 A93

 - * als u 1  opent zegt dat ab- 8 soluut niets over de schop-

penlengte.

Nu volgde  H uit noord en nadat

west al eerder "in de tang" had

gezeten was nu oost aan de beurt!

Oost kon  B niet missen want dan

werd zuid's  8 hoog dus deed hij


HET BLUE CLUB BULLETIN

4 e jaargang - nr. 1 , november 1996

-----------------------------------------------------------------------------------------------
BALANGRIJKE DATA 3. West Noord Oost Zuid

2 pas 2 pas

De Blue Club is gesloten van maandag 23 december 4 SA pas 5 pas

t/m donderdag 2 januari. 6 pas pas pas
Op vrijdag 20 december zijn er KERSTDRIVES 74 A . 7

van 10.00 - 13.00 uur en van 20.00 - 23.30 uur. A95 B. 2

Het inschrijfgeld is 10,- per persoon en natuurlijk V1042 C. A

is er weer een leuke prijzentafel. 10743 D. 7

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄De nieuwe cursussen beginnen weer in de week van

6 januari ( zie hiervoor de aparte folder ). O p l o s s i n g e n .

Geef u zo snel mogelijk op indien u belangstelling

hebt, bij voorkeur ruim voor de feestdagen. 1. Het juiste antwoord is C. Als je

I.v.m. vakantie is opgave na 25 december slechts partner een goede kleur heeft

onder voorbehoud mogelijk.Iedereen die ingeschreven getoond d.m.v. een volgbod(

staat krijgt schriftelijk bericht. Geen bericht gehad ? sterke 5+kaart) of een preemp-

U staat niet ingeschreven !!! tieve opening dan kom je "al-

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ tijd" uit in zijn kleur. Een ope-ningsbod - zoals nu 1 - kan

S T A R T P R O B L E M E N ? ? ? op een slechte 4-kaart gedaan

zijn en dus mag u ook voor

Het tegenspel wordt over het algemeen als het moeilijk- iets anders kiezen; tegen 'n troef-

ste onderdeel van Bridge beschouwd. Goed tegenspelen contract wil ik graag veilig uit-

begint bij het uitkomen. Test uw kennis aan de hand komen om vooral maar geen

van de volgende 3 problemen. U bent steeds Zuid en u slag cadeau te doen:vandaar V.

moet uitkomen na het gegeven biedverloop. 2. "Als er SA geboden is moet je

1. West Noord Oost Zuid Zuid heeft: 10872 niet met partners kleur uitkomen,

pas 1 1 1 872 want dan is de tegenpartij gedekt

2 pas pas pas VB10 in die kleur". Op de een of andere

A72 manier is dit onzin-regeltje op dewereld gekomen. Partner toonde

A. A B. 2 C. V D . 8 met zijn 1 -volgbod een goede

lange kleur en die moet vrijge-

2. West Noord Oost Zuid Zuid heeft 82 speeld worden m.a.w. de dekking

1 1 2 SA pas V7632 bij OW moeten z.s.m. weggepest

3 SA pas pas pas B9642 worden. Kom dus uit met 8 !!!

6 3. Kom niet met A uit ! Dat geeftA 2 B. 2 C. 6 D. 8 alles weg. Kom uit met 2 in de

hoop 6 down te spelen !

HET BLUE CLUB BULLETIN

4e jaargang - nr. 2 , maart 1997

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe cursussen Quizje
In de week van 7 april beginnen Wat opent u op de volgende

de nieuwe cursussen; zie voor handen ? Voor zover belang-

het programma de aparte folder. rijk: u bent niet kwetsbaar.

Voor de vergevorderde bridger A. B.

is er op maandagavond een inter-  A  -

ressante cursus waarbij populai-  HV109765  HV1097654

re conventies als de Multi 2 ,  HB2  B1097

de Muiderbergse 2 /, Truscott,  98  9

Multi-Landy, e.d. aan de orde

komen. C. D.

 A  A

Paasdrives HV109765  HV109765

 HB2  AHB

Er zijn 2 Paasdrives op vrijdag  A8  A8

28 maart : een op vrijdagochtend

en een op vrijdagavond. Aangezien OPLOSSINGEN:

deze drives al praktisch vol zijn

op het moment dat het Bulletin A. 13 pt en 7 à 8 slagen met

uitkomt, houden we er nog een en harten als troef. Dit spel

wel op dinsdag 25 maart van 10.00 is (veel) te sterk voor 3 

tot 13.30 uur. Bij alle paasdrives maar te zwak (zowel in speel-

is er een leuke prijzentafel en als honneurkracht) voor 2 .

bedraagt het inleggeld  10,- per Open dus "gewoon" met 1 .

persoon.

B. 6 pt, een ACHTkaart en

Bridge Beter Magazine ruim 7 speelslagen. Open

niet 3 maar 4 !!! De kans

Ook dit jaar is er weer een actie dat de tegenpartij een hoog

om nieuwe abonnees te werven voor schoppencontract kan maken is

dit boeiende en leerzame maand- aanwezig. Maak ze het leven

blad. Iedereen die zich nu abon- zo zuur als mogelijk: na 3 

neert ontvangt het leuke boekje hebben ze het makkelijker !

"Bridge Beter met Berry Westra".

(niet in de boekhandel te krijgen) C. 17 pt en 8 à 9 slagen met

Voor belangstellenden is er een harten als troef. Een per-

gratis 1e exemplaar beschikbaar fecte 2 -opening: partner,

(zolang de voorraad strekt). Naar voor de manche heb ik heel

ons idee is Bridge Beter geschikt weinig bij je nodg ! 1 aas en

voor degenen die minimaal cursus 1 2 of 3 troefjes is voldoende!

en 2 (liever ook de Praktijk) heb-

ben gevolgd. Over enkele weken D. 21 pt maar 10 slagen met

stuurt de Blue Club een lijst met harten als troef. U hebt

nieuwe abonnees op naar Bridge de manche "in eigen hand".

Beter Magazine dus a.u.b. zo spoe- Open 2  om de manche te for-

dig mogelijk opgeven. ceren en de kans op slem mee

te nemen.


Tenslotte nog twee leuke Oost zat hierop "in dwang".Hij

spellen uit de afgelopen had nog  H en  B1072 en moest

wintermaanden. nog een kaart afgooien. Oost kon

zeker geen ruiten missen en deedFraaie dwangpositie. daarom terecht afstand van  H

in de hoop dat zijn partner  V

Een dwangpositie is een speel- had. Dat was niet het geval en

wijze waarbij een tegenstander Dick kon tevreden V als 12e slag

in onoverkomelijke afgooipro- noteren. 6  gemaakt was natuur-

blemen wordt gebracht;hij wordt lijk de "top" in NZ.

-meestal op een lange kleur-als

het ware uitgeperst, vandaar Dodelijk tegenspel

dat in de Engelstalige litera-

tuur de term squeeze wordt ge- Op het volgende spel straften

bruikt. De volgende squeeze is Jules Wareman en Hetty Harteveld

afkomstig van de oefenclub op een afspelfoutje van de leider

vrijdagochtend. bekwaam af:

 A3  AB65

 B  65

 AHV65  AHV98

 2  87432  9876  H4  65  V9872

 98765 ╔═══════╗  H102  82 ╔══════╗  A93

 98 ║ ║  B1072  B1072 ║ ║  65

 HVB65 ╚═══════╝  A10  V10972 ╚══════╝  H83

 HVB1054  103

 AV43  HVB1074

 43  43

 9  AB4


Nadat Tiny Pennock als noord Tegen 4  van zuid startte Hetty

had geopend met 1  (twee 5- met  10 ("interne serie") door

kaarten ? eerst de hoogste) oost goed overgenomen met  H om

parkeerde zuid, Dick Driessen, te voorkomen dat zuid  B maakt

zichzelf even later in 6  !! (als zuid  AVB heeft, maakt hij

Niet kinderachtig geboden maar altijd drie klaverslagen). Zuid

Dick maakte het waar bij het nam met  A (duiken was beter ge-

spelen. Na klaveruitkomst, de weest) en speelde  H door Jules

2e ronde getroefd,keek hij nog uitstekend gedoken ! De tweede

tegen 3 -verliezers aan. Uit troef nam hij wel en speelde kla-

de diverse mogelijkheden koos ver na. West nam 2 slagen mee in

Dick de volgende, elegante die kleur en speelde nu heel goed

speelwijze:  A en een harten  na (van Heer-klein!) om dummy's

hoog getroefd in noord, met 3 entree voor de ruiten weg te wer-

terug naar de zuidhand om de ken. Dat was dodelijk: de leider

troeven te halen. Na 4 maal nam  A en probeerde AHV maar

troef speelde Dick ook zijn oost troefde en zuid moest - hoe

laatste troef uit en de arme dan ook - nog een -slag afstaan.

================================================================= 2E LUSTRUM: Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de Blue Club haar

deuren opende; ter ere van het 2e lustrum organiseren

we in de zomer - naast de traditionele GROTE BRIDGEDRIVE ( dit jaar op zaterdag 5 juli) - in ieder geval een LUSTRUMDRIVE.

In het volgende bulletin volgen data en nadere bijzonderheden.HET BLUE CLUB BULLETIN
4e jaargang - nr. 3 , juni 1997
=================================================================
Z O M E R P R O G R A M M A

---------------------------


* Behalve gedurende de hieronder genoemde vakantieperiode gaan de Drives en Oefenclubs op dinsdag en vrijdag de hele zomer door !
* De Blue Club is gesloten van maandag 7 t/m donderdag 24 juli;
* De 3 e G R O T E B R I D G E D R I V E op zaterdag 5 juli ;
Aanvang: 13.00 uur, uitslag & prijsuitreiking om ca. 18.00 uur;

Inschrijfgeld :  20,- per paar ; fraaie prijzen in natura en

natuurlijk de wisseltrofee voor de winnaars (vorig jaar waren

dat Han en Tilly Forbes). Er worden 8 ronden van 4 spellen ge- speeld !


* Dit jaar geen zomerlessen maar wel een interessant programma ter ere van ons tweede lustrum nl.
- een 3-tal voorronden waarbij steeds de 10 à 12 beste paren zich plaatsen voor de F I N A L E die wordt gespeeld op zondag 7 september (aanvang: 13.30 uur).
De voorronden vinden plaats op maandag 28 juli, dinsdag 5

augustus en maandag 11 augustus. AANVANG : 20.00 uur.

A.U.B. ruimschoots van te voren aanmelden !!!


U kunt voor meerdere voorronden inschrijven maar indien u al geplaatst bent voor de finale moet u - indien de voorronden overboekt zijn - op verzoek plaats maken voor een ander paar.

Het inschrijfgeld voor de voorronden - leuke prijzen in natura - bedraagt  15,- per paar; op de finaledag wachten

u een aantal leuke verrassingen dus probeer bij de 32 paren te komen die zich hiervoor plaatsen.
- Eveneens ter ere van ons 2e lustrum hebben wij een pittige

quiz samengesteld (deze staat op de achterkant van dit bul- letin); de lustrumquiz bestaat uit 8 problemen in multiple- choice-vorm. Onder de goede inzenders worden twee bridgecur- sussen ter waarde van 195,- verloot. De winnaars worden bekend gemaakt op de finaledag van ons 2e lustrum.

* De nieuwe cursussen starten in de week van maandag 15 septem- ber; zie voor het programma de aparte folder.
* Tot slot wensen wij u allen een zeer goede zomer toe !2 E L U S T R U M - Q U I Z

=============================
Deelname aan deze lustrumquiz is eenvoudig; kruis het volgens u

juiste antwoord aan en lever dit Bulletin, voorzien van uw naam,

in aan de bar. Er staan 2 bridgecursussen ter waarde van  195,-

op het spel !!!


-----------------------------------------------------------------

1.  HB1098432 Wat is uw openingsbod 0 2 

 - op deze hand. U bent 0 4 

 VB10 gever en niet kwetsbaar. 0 3 

 54 0 pas

-----------------------------------------------------------------

2.  AH Waarmee opent u ? 0 2 

 AV82 0 2 

 V10932 0 2 SA

 AH 0 1 

-----------------------------------------------------------------

3.  AH76 Het biedver- U Partner 0 2 SA

 10 loop begint 1  1  0 3 

 V105432 als volgt : 1  2  0 pas

 H7 Wat nu ?? ?? 0 3 

-----------------------------------------------------------------

4.  H10654 Uw partner opent niet kwets- 0 3 

 AV7105 baar met 3 ; wat doet u ? 0 3 

 4 0 pas

 A10 0 3 SA

-----------------------------------------------------------------

5.  H10943 Uw partner opent met 1 , u 0 2 

 B104 reageert met 1 . Partner 0 2 SA

 AH2 vervolgt nu met 2 . Wat is 0 2 

 96 uw tweede bijbod ? 0 3 

-----------------------------------------------------------------

6.  B2 U Partner Wat is uw 0 4 

 AB1096 1  2  derde bod? 0 3 SA

 V8 3  3  0 pas

 AB53 ?? 0 4 

-----------------------------------------------------------------

7.  AH1087 U opent dit handje met 2  ; 0 2 

 AHV4 partner wijst af met 2 . 0 2 

 HV10 Wat nu ? 0 3 SA

 A 0 3 

-----------------------------------------------------------------

8.  H102 Na links 1  geeft uw partner 0 1 SA

 AV93 een informatiedoublet. Wat 0 2 SA

 V94 is uw reactie ? (Rechts van 0 3 SA

 V95 u wordt gepast) 0 pas

-----------------------------------------------------------------
N A A M :

========= -------------------------------

HET BLUE CLUB BULLETIN
5e jaargang - nr. 1 , november 1997

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELANGRIJKE DATA Jacoby-transfers behandelt!

Dit onder het motto : ze

De Blue Club is gesloten van maandag gaan het later toch leren,

22 december t/m donderdag 1 januari. dus liever direct invoeren

(lastig !!) dan later over-KERSTDRIVES zijn er op de volgende schakelen op iets anders.

data :


Verder gebruikt Berry een

dinsdag 16 december: 10.00-13.30 uur andere Staymanvariant (met

vrijdag 19 december: 10.00-13.00 uur zowel een 4-kaart  als

vrijdag 19 december: 20.00-23.30 uur een 4-kaart  wordt na 2 

niet 2 SA geboden maar 2 )

Het inschrijfgeld is  10,- per per- en zijn de antwoorden op de

soon en natuurlijk zijn er weer leuke twee-openingen anders. Voor

prijzen te winnen. een positief bijbod heb je

bij Berry niet alleen wat

De nieuwe cursussen beginnen weer in meer punten nodig nl. 8

de week van maandag 12 januari (zie (dus afwijzen met 0-7 pt)

hiervoor de aparte folder). maar bovendien een goede

Geef u zo snel mogelijk op indien u 5-kaart.

interesse hebt; het gaat stormlopen!

Iedereen die zich opgegeven heeft Berry Westra heeft een zeer

krijgt schriftelijk bericht. heldere stijl van schrijven

Geen bericht gehad ? U staat niet en zijn boekjes hebben wat

ingeschreven ! meer diepgang dan Van Start

tot Finish.NIEUWE CURSUSBOEKJES

Indien u belangstelling

In september zijn wij (alleen voor hebt voor de boekjes van

de beginnerscursus) overgeschakeld Berry kunt u natuurlijk

op de door Berry Westra geschreven altijd t.z.t. een opfris-

cursusboekjes Leer bridge met Berry cursus volgen. Tevens kuntWestra. Het gebruik van Boekje 1 van u de boekjes bij ons aan-

deze auteur is dermate goed bevallen schaffen; er zijn inmiddels

dat de Blue Club geleidelijk aan zal 2 boekjes uit en de prijs

overschakelen van Van Start tot Fi- per deel bedraagt  19,-.

nish naar Leer bridge met Berry.

Cadeau-tip nodig voor de

Moeten degenen die Van Start tot feestdagen ?

Finish hebben geleerd zich zorgen

gaan maken ?? Absoluut niet nodig !! Breng eens een bezoek aan

Ook in de boekjes van Berry wordt het de unieke bridgewinkel

ACOL-systeem behandeld en het totaal- A L E R T in Scheveningen.

pakket is in grote lijnen hetzelfde. Adres: Gentsestraat 24.

Hier en daar is de volgorde anders. Tel. : 351 50 84.

Het meest in het oog springend is

dat Berry al in zijn eerste boekje


HET BLUE CLUB BULLETIN
5e jaargang - nr. 1 , november 1997

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELANGRIJKE DATA Jacoby-transfers behandelt!

Dit onder het motto : ze

De Blue Club is gesloten van maandag gaan het later toch leren,

22 december t/m donderdag 1 januari. dus liever direct invoeren

(lastig !!) dan later over-KERSTDRIVES zijn er op de volgende schakelen op iets anders.

data :


Verder gebruikt Berry een

dinsdag 16 december: 10.00-13.30 uur andere Staymanvariant (met

vrijdag 19 december: 10.00-13.00 uur zowel een 4-kaart  als

vrijdag 19 december: 20.00-23.30 uur een 4-kaart  wordt na 2 

niet 2 SA geboden maar 2 )

Het inschrijfgeld is  10,- per per- en zijn de antwoorden op de

soon en natuurlijk zijn er weer leuke twee-openingen anders. Voor

prijzen te winnen. een positief bijbod heb je

bij Berry niet alleen wat

De nieuwe cursussen beginnen weer in meer punten nodig nl. 8

de week van maandag 12 januari (zie (dus afwijzen met 0-7 pt)

hiervoor de aparte folder). maar bovendien een goede

Geef u zo snel mogelijk op indien u 5-kaart.

interesse hebt; het gaat stormlopen!

Iedereen die zich opgegeven heeft Berry Westra heeft een zeer

krijgt schriftelijk bericht. heldere stijl van schrijven

Geen bericht gehad ? U staat niet en zijn boekjes hebben wat

ingeschreven ! meer diepgang dan Van Start

tot Finish.NIEUWE CURSUSBOEKJES

Indien u belangstelling

In september zijn wij (alleen voor hebt voor de boekjes van

de beginnerscursus) overgeschakeld Berry kunt u natuurlijk

op de door Berry Westra geschreven altijd t.z.t. een opfris-

cursusboekjes Leer bridge met Berry cursus volgen. Tevens kuntWestra. Het gebruik van Boekje 1 van u de boekjes bij ons aan-

deze auteur is dermate goed bevallen schaffen; er zijn inmiddels

dat de Blue Club geleidelijk aan zal 2 boekjes uit en de prijs

overschakelen van Van Start tot Fi- per deel bedraagt  19,-.

nish naar Leer bridge met Berry.

Cadeau-tip nodig voor de

Moeten degenen die Van Start tot feestdagen ?

Finish hebben geleerd zich zorgen

gaan maken ?? Absoluut niet nodig !! Breng eens een bezoek aan

Ook in de boekjes van Berry wordt het de unieke bridgewinkel

ACOL-systeem behandeld en het totaal- A L E R T in Scheveningen.

pakket is in grote lijnen hetzelfde. Adres: Gentsestraat 24.

Hier en daar is de volgorde anders. Tel. : 351 50 84.

Het meest in het oog springend is

dat Berry al in zijn eerste boekje

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina