Het lokaal pactDovnload 15.85 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte15.85 Kb.
HET LOKAAL PACT
Op 1 februari 2008 kwam het Lokaal Pact tot stand. Het is een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en elke individuele Vlaamse gemeente afzonderlijk.
De overeenkomst bevat zowel engagementen voor de Vlaamse Regering als voor de gemeente.

Engagementen van de Vlaamse regering:


 • Overname in 2008 van de uitstaande leningsschulden van gemeenten en/of OCMW’s voor een bedrag van max. 100 € per inwoner. • Vrijstelling van onroerende voorheffing op nieuw materiaal en outillage2 en compensatie van de gemeenten en provincies voor de door hun gederfde opcentiemen tengevolge van de vrijstelling.
 • Vermindering op de onroerende voorheffing voor lage energie- en zeer lage energiewoningen met 100% compensatie voor de gederfde opcentiemen.
 • Via Aquafin zal het Vlaams Gewest een groter aandeel van de kosten verbonden aan de nog te leveren rioleringsinspanningen op zich nemen.

Hiertegenover staan een aantal engagementen van de gemeente:

1. Geen belastingverhoging in 2009. De aanslagvoeten en /of tarieven mogen dus niet stijgen ten opzichte van 2008 en ze mogen geen nieuwe belastingen invoeren. Dit engagement geldt niet voor retributies3.
De gemeente kan op gemotiveerd verzoek een uitzondering vragen op dit engagement o.a. voor:


 • het invoeren van een nieuwe bedrijfsbelasting of een belastingverhoging indien deze nieuwe belasting of verhoging reeds voor 1 januari 2008 was gepland in het kader van een rationalisering van de bedrijfsbelastingen. De totaal geraamde inkomsten van die nieuwe belasting of de verhoging mogen niet hoger zijn dan de inkomsten van de afgeschafte belastingen;

 • het invoeren van een eigen gemeentelijke leegstandsheffing ter vervanging van de Vlaamse leegstandsheffing;

 • het vervangen van een door de rechter vernietigde belasting door een nieuwe waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan bij de vernietigde;

 • het verhogen van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 1. Zoveel mogelijk het principe “de vervuiler betaalt” hanteren. De gemeente mag een forfaitaire sokkel voor de huisvuilbelasting behouden, maar deze mag uiterlijk tegen 2010 ten hoogste 55 euro bedragen.
 1. Geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen meer invoeren tot 31 december 2012.
 1. Ten laatste in 2009 de belasting op kantoorruimten en op tewerkgesteld personeel afschaffen.
 1. Een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit voeren.
  Dit houdt in:

- dat in de resterende periode van de legislatuur de gemeente over alle verhogingen van of nieuwe belastingen ten laste van bedrijven minstens 12 maanden op voorhand moet beslissen.

- dat de gemeente op haar website een overzicht moet geven van alle belastingverordeningen samen met de integrale teksten van de verordeningen, alsook een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle belastingen.

Daarnaast is er nog een engagement van de Vlaamse Regering, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies dat bestaat in de volledige overdracht van de provinciewegen naar het gewest of de gemeenten, naargelang de categorisering. Deze overdracht wordt gerealiseerd in de periode tussen 1 november 2008 en 1 november 2009.

De toetreding tot het Lokaal Pact was een keuze die elke gemeente voor zich moest maken. Ondertussen maakte de Vlaamse overheid bekend dat alle 308 Vlaamse gemeenten zijn toegetreden.


Meer info ?

Klik hier http://www.binnenland.vlaanderen.be/lokaal_pact/index.htm voor de volledige tekst van het Lokaal Pact en andere nuttige informatie rond de schuldovername.of

neem contact op met Cindy Laureys, UNIZO-studiedienst, tel. 02/238 05 31, e-mail: cindy.laureys@unizo.be

1 Heffing op het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen om inkomensverlies te compenseren dat de Vlaamse gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

2 Alle toestellen, machines en andere installaties die gebruikt worden voor een nijverheids-­, handels­- of ambachtsbedrijf

3 Bedragen die een terugbetaling betekenen van werkelijke kosten verbonden aan een individueel en vrijwillige gevraagde dienst van de gemeente.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina