Het OndernemingsplanDovnload 72.78 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte72.78 Kb.
Het Ondernemingsplan

Handleiding voor de startende ondernemer

Onderstaand plan is een verkorte versie van “Het Ondernemingsplan” dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven. Alleen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zijn volledig. “Het Ondernemingsplan” is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.


Gebruiksaanwijzing

U kunt dit ondernemingsplan elektronisch invullen.  • De grijze vakjes geven aan dat u hier tekst kunt intypen.

  • Met de Tab-toets springt u naar het volgende invulveld.

  • U komt ook keuzemogelijkheden tegen, zoals 'ja/nee' en 'veel/weinig'. Wanneer u hierop klikt, kunt u uw antwoord op de vraag aangeven. Als u de vraag met 'ja' wilt beantwoorden, klikt u dus op het woord 'ja'.

Veel succes!1. Persoonlijke gegevens

In dit gedeelte geeft u naast Naam/Adres/Woonplaats o.a. aan waarom u ondernemer wilt worden.2. Omschrijving plan

Welke onderneming wilt u starten en voldoet u aan de eisen om te kunnen starten?


Bent u al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
3. Marketing aanpak

In “Het Ondernemingsplan” is er een onderscheid gemaakt in de marketing aanpak voor industrie, ambacht, groothandel, detailhandel, horeca en dienstverlening: u vindt in “Het Ondernemingsplan” specifieke vragen per sector


Vragen die aan de orde komen zijn o.a.:

Welk product of dienst gaat u produceren/aanbieden? Tegen welke prijs? Op welke wijze gaat u uw producten distribueren? Op welke wijze gaat u promotie maken?

Wie zijn uw klanten?

Wie zijn uw concurrenten? Waarom koopt de klant bij u en niet bij de concurrent?


4. Investeringen en financiering

4.1 Investeringsbegroting

Vermeld hier de investeringen die u moet doen bij de start van uw bedrijf en in de loop van het eerste jaar(bedragen exclusief BTW):
Start + 1e jaar

Vaste activa*

Immateriële vaste activa (bijv. Goodwil/entreegelden) €

Grond inclusief kosten €

Gebouwen en overig onroerend goed €

Bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld verbouwingen) €

Machines en installaties €

Inventaris en gereedschap €

Computerapparatuur €

Transportmiddelen €

Overige duurzame activa (bijvoorbeeld deelnemingen) €

Voorfinanciering BTW van vaste activa €

+

Totaal vaste activaVlottende activa

Voorraad grondstoffen €

Voorraad gereed product/handelsgoederen €

Onderhanden werk €

Debiteuren €

Overlopende posten (onder meer waarborgsom) €

Kas, bank, giro €

+

Totaal vlottende activaOpenings- en aanloopkosten** €

+

Totaal investering

Moeten er zekerheidsstellingen afgegeven worden? ja/nee

(bijvoorbeeld bankgarantie voor huur)

Zo ja, tot welk bedrag? €

* De bedragen per soort actief zoveel mogelijk specificeren, met name bedragen boven € 10.000,-

** Afsluitkosten kredieten, notaris, advieskosten, drukwerk, levensonderhoud eerste maanden


4.2 Financiering met eigen middelen*

Hoeveel middelen kunt u en uw eventuele partner zelf inbrengen:

Spaargeld €

Eigen auto** €

Verhoging privé-hypotheek €

Achtergesteld vermogen (bijvoorbeeld familieleningen) €

Inbreng bedrijfsmiddelen 2) €

+

Totaal eigen vermogen (A)

* Als u met een compagnon start, dan moet uw compagnon deze vragen ook beantwoorden.

** Hoe is de waarde bepaald?4.3 Financiering met vreemd vermogen

Lang/middelang vermogen

Hypotheek bedrijfspand (looptijd jaar) €

Middellang bankkrediet (looptijd jaar) €

Leningen (gemeenten en anderen) (looptijd jaar) €

Leasing (auto's, machines, computers) (looptijd jaar) €

+

Totaal lang/middellang vreemd vermogen (B)Kort vermogen

Rekening-courant bankkrediet (looptijd jaar) €

Leverancierskrediet €

Factormaatschappij €

Nog te betalen kosten €

Nog te beੴalen belastingen €

Overige €

+

Totaal kort vreemd vermogen (C)

+

Totaal eigen en vreemd vermogen (=A+B+C)

4.4 Toelichting balanspositie

Kunt u de investeringen in de vaste activa met offertes ondersteunen? ja/nee

Zo nee, hoe heeft u de investeringen dan bepaald?

Hoe heeft u uw voorraadniveau geraamd?*

Hoe heeft u de omvang van het onderhanden werk geraamd en wat is de waarderingsgrondslag?*

Hoe heeft u de omvang van de debiteuren geraamd?*

* Bij de ramingen moet u rekening houden met seizoensinvloeden. U moet dus het maximumniveau begroten

Bereken de solvabiliteit (eigen vermogen/totale investeringen) %

(dit is 4.2 (A) eigen vermogen/ 4.1 totaal investering)

Is de solvabiliteit voldoende ja/nee

Heeft u over de financiering van uw plannen al contact opgenomen met een bank? ja/nee

Zo ja, met welke bank, wat zijn de telefoonnummers en wie was uw gesprekspartner?

Hebben deze contacten geleid tot bepaalde toezeggingen? ja/nee

Zo ja, welke?

Heeft u al een aanvraag ingediend voor een krediet vallende onder de Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf 1988? ja/nee

Zo ja, bij wie?

Heeft u voor de financiering van uw plannen contact opgenomen met de Gemeentelijke Sociale

Dienst? ja/nee

Zo ja, met wie en welke afspraken zijn daarbij gemaakt?

5. Exploitatiebegroting

5.1 Exploitatiebegroting (bedragen exclusief btw)

Omzet en brutowinst/toegevoegde waarde:1e jaar 2e jaar

Omzet € €

Omzet € €

Omzet € €

Omzet € € +

Totaal omzet

Inkoopwaarde/grondstoffengebruik - € € Kortingen en bonussen + € € Directe inkoopkosten - € € Diensten derden - € €Bruto winst/toegevoegde waarde (A)

Bruto winst in procenten van de omzet % %Kosten:*

Personeelskosten (a) € €

Productiekosten (b) € €

Huisvesting- en inventariskosten (c) € €

Vervoer/transportkosten (d) € €

Verkoopkosten (e) € €

Algemene beheerskosten (f) € €

Afschrijvingen (g) € €

Rente- en bankkosten (h) € €

+

Totale kosten (B) €Netto resultaat (A-B) € €

Bijzondere baten en lasten € €

+

Resultaat vóór belastin € €

Vennootschapsbelasting** - € €

Winstuitkering** - € €

Privé-uitgaven*** - € €Ingehouden winst/kapitaalmutatie € €

* Specificatie van a t/m h zie 5.2; vul deze eerst in

** Alleen van belang bij Besloten Vennootschap

*** Specificatie van privé zie paragraaf 6.1; vul deze eerst in5.2 Specificatie exploitatiekosten

1e jaar 2e jaar

Personeelskosten:

Bruto lonen/salarissen personeel* € €

Sociale lasten € €

Pensioenpremies/pensioendotaties € €

Reiskosten en andere vergoeding € €

Ingehuurd personeel € €

Opleidingskosten € €

Overige personeelskosten + € €Totaal** (a) € €

Productiekosten:

Hulpstoffen € €

Onderhoud machines/installaties € €

Energie € €

Huur/lease materieel € €

Verzekeringen materieel € €

Overige productiekosten + € €

Totaal** (b) €

Huisvesting- en inventariskosten:

Huur € €

Energie en water € €

Zakelijke lasten onroerend goed € €

Onderhoud en schoonmaak € €

Kleine inventaris/onderhoud € €

Huur/ lease inventaris € €

Verzekeringen € €

Overige kosten € €

Af: ontvangen huur - € €Totaal** (c) € €

Vervoer- en transportkosten:

Werkplaatskosten € €

Lease € €

Autokosten € €

Brandstofkosten € €

Verzekeringen € €

Overige kosten € €

Af: privé-gebruik € €Totaal** (d) € €

* Indien van toepassing splitsing lonen/ salarissen in direct (DPk) € €

en indirect personeel (IPK) € €

** Invullen bij 5.1Verkoopbevordering

Reclame- en advertentiekosten € €

Representatiekosten € €

Verpakking en emballage € €

Promotiekosten € €

Beurskosten € €

Overige verkoopbevordering + € €

Totaal* (e) € €

Algemene beheerskosten

Controle en advieskosten € €

Kantoor-/telefoon-/portikosten € €

Contributies en abonnementen € €

Verzekeringen € €

Reis-/verblijf-/representatiekosten € €

Overige beheerskosten + € €

Totaal* (f) € €

Afschrijvingen:

Immateriële vaste activa (afschr. jaar) € €

Gebouwen en overig onroerend goed (afschr. jaar) € €

Bouwkundige voorzieningen (afschr. jaar) € €

Machines en installaties (afschr. jaar) € €

Inventaris en gereedschap (afschr. jaar) € €

Computerapparatuur (afschr. jaar) € €

Transportmiddelen (afschr. jaar) € €

Overige duurzame activa (afschr. jaar) € €

+

Totaal* (g) €Rentekosten:

Familieleningen (rente %) € €

Bankkrediet(en) (rente %) € €

Leverancierskrediet (rente %) € €

Hypotheek (rente %) € €

Overige (rente %) € €

Bankkosten (rente %) € €

+

Totaal* (h) € €

* Invullen bij paragraaf 5.1

5.3 Toetsing aflossingscapaciteit

1e jaar 2e jaar

Ingehouden winst/kapitaalmutatie* € €

Afschrijvingen* + € €

Vervangingsinvesteringen - € €Beschikbaar voor aflossing en uitbreidingsinvesteringen € €

Aflossingsverplichtingen**

hypotheek bedrijfspand - € €

middellang bankkrediet - € €

leningen - € €

leasecontracten - € €

inperking rekening-courant bankkrediet - € €

Uitbreidingsinvesteringen - € €

Liquiditeitsmutatie5.4 Toelichting exploitatiebegroting

Geef aan op welke wijze u de omzet heeft geraamd (aantal klanten, gemiddelde besteding/order per klant, bezettingsgraad).

Welke groeiverwachting heeft u voor de komende jaren?

Geef aan op welke wijze u de inkoopwaarde heeft geraamd (ervaring, branchegegevens, calculaties)

Geef aan op welke wijze u de loonkosten heeft geraamd.

Hoe kunt u bepaalde tegenvallers in de omzet of de toelevering opvangen?
  1. Specificatie Privé

Er moet inzicht zijn in de hoogte van de totale privé-uitgaven. Die moeten lager zijn dan de nettowinst. Het overblijvende deel van de winst en de middelen uit afschrijvingen, zijn nodig voor het aflossen van krediet(en) en om te investeren.

Specificeer uw privé-uitgaven en -ontvangsten.  1. Liquiditeitsprognose

In deze prognose wordt gevraagd naar de schommelingen in de kredietbehoefte in de afzonderlijke kwartalen voor de komende twee jaren.Specificeer uw ontvangsten en uw betalingen per kwartaal. Indien de betalingen hoger zijn dan de ontvangsten, heeft u een kredietbehoefte in dat betreffende kwartaal.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina