Het Puntenplan van het Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid1Dovnload 22.53 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte22.53 Kb.


Het Puntenplan van het Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid1

Wij, de leden van het Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid (ZHZ), willen u een aantal adviezen meegeven op basis van onze ervaringsdeskundigheid. Met behulp van deze adviezen kunt u uw adviezen over mantelzorgbeleid van de gemeente onderbouwen. Wij vragen u om deze adviezen ter harte te nemen en gaan hierover graag met u in gesprek!


Voor elkaar zorgen

Als mensen voor elkaar zorgen en ieder neemt hierin zijn/haar verantwoordelijkheid kunnen we, met elkaar, overbelasting van mantelzorgers voorkomen. De sociale omgeving en de zorgverlenende professionals en/of vrijwilligers zorgen er samen voor dat overbelasting voorkomen wordt.We realiseren ons dat vooralsnog een ideaalbeeld is, daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten.

1. Toegang tot voorzieningen, informatie en ondersteuning


 • Er is adequate kennis over mantelzorg in het Wmo-loket2, bij gespreksvoerders, in sociale wijkteams en goede informatie op de websites.

 • Informatie van een sociale kaart is eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar voor mantelzorgers.

 • Het Wmo-loket is bekend, zichtbaar en vindbaar voor mantelzorgers.

 • Er is een ‘buddy’ die de weg weet naar het loket en binnen de professionele voorzieningen.

 • Organiseer een bereikbaar steunpunt voor mantelzorgers als er een crisis is (24/7).

 • Bied een mogelijkheid voor crisisopvang. Maak afspraken met zorgverleners in de verblijfszorg voor als de situatie escaleert.

2. Het onderzoek


 • Er is een onafhankelijk mantelzorgondersteuner beschikbaar, die samen met de mantelzorger zowel het ‘meldingsgesprek’ (melding van een probleem of vraag) als het ‘indicatiegesprek’ kan voorbereiden. Deze mantelzorgondersteuner staat los van de ondersteuner voor de zorgvrager.

 • De mantelzorger wordt betrokken bij de aanvraag van de zorgvrager, is aanwezig bij het ‘indicatiegesprek’. Er wordt niet alleen gevraagd wat de mantelzorger kan doen, maar ook wat hij/zij zelf aan ondersteuning nodig heeft (eventueel in een apart gesprek).

3. De zorginkoop


 • Neem in het bestek op, dat zorgaanbieders:

  • Maatregelen treffen voor het voorkomen van overbelaste mantelzorgers;

  • Medewerkers trainen in het ‘oog hebben’ voor de mantelzorger door signaliseringsvaardigheden en kennis van de sociale kaart voor het doorverwijzen.

 • Respijtzorg:

  • Logeervoorzieningen staan onder druk. We maken ons zorgen over deze ontwikkelingen. Het logeren is zowel van belang voor de zorgvrager als voor de mantelzorger. Het biedt de mantelzorger de tijd om ‘op adem te komen’. We pleiten er voor het logeren ook in de toekomst mogelijk te maken.

  • Dagbesteding kan ook een vorm van respijtzorg zijn voor de mantelzorger en maakt het vaak mogelijk dat mantelzorgers hun zorgtaken met werk kunnen blijven combineren.

  • Gastgezinnen en vrijwilligers kunnen respijtzorg bieden. We adviseren deze vormen van respijtzorg verder te ontwikkelen.

4. Het zorgproces


 • De zorgverlener ziet de mantelzorger als een gelijkwaardige partner en is hierop getraind, de formele zorg sluit aan bij de informele zorg;

 • De mantelzorger geeft aan wat er nodig is voor hem/haarzelf;

 • De zorgverlener legt, in overleg, actief verbindingen met mensen en hun instanties voor de mantelzorger, zodat hij/zij dit niet zelf hoeft te doen;

 • De zorgverlener ondersteunt de mantelzorger in het grenzen stellen voor zichzelf en het sociale netwerk;

 • De zorgverlener attendeert de mantelzorg op een Steunpunt Mantelzorg;

 • De zorgverlener is bereikbaar voor de mantelzorger op afgesproken tijden;

 • De zorgverlener weet dat er grenzen zijn aan ondersteuning door het sociale netwerk bij cliënten met blijvende ondersteuningsvragen en hij/zij houdt de gelijkwaardige verhoudingen in stand;

 • De mantelzorger moet een beroep kunnen blijven doen op het PGB;

 • De mantelzorger wil ondersteuning die past bij zijn/haar identiteit.

5. Zorgverzekeraar en Zorgkantoor

Besteed in het overleg met de Zorgverzekeraar aandacht aan de mantelzorg(ers). We denken hierbij aan de rol van huisartsen en andere (eerstelijns) professionals en hun taak in het voorkomen en signaleren van overbelasting.

In samenwerking met gemeenten neemt het Zorgkantoor mede verantwoordelijkheid voor goede ondersteuning van de mantelzorgers. Het zorgkantoor kan deze ondersteuning financieel faciliteren.

6. Mantelzorgcompliment: waardering mantelzorgers door de gemeente3


In het (concept)wetsvoorstel Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op welke wijze mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen. Het betreffende budget wordt hiervoor overgeheveld naar het gemeente- fonds. Wij pleiten voor een oormerking van deze middelen.

Het huidige mantelzorgcompliment van €200,- per jaar is bedoeld als blijk van waardering én een tegemoetkoming in de kosten. Wij zijn van mening dat deze twee uitgangspunten de pijlers zijn van een goed waarderingssysteem.


Blijk van waardering

De inzet van mantelzorgers verdient steun en waardering. Uit onderzoek van Mezzo blijkt dat mantelzorgers deze waardering belangrijk vinden.Tegemoetkoming in de kosten

Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar €1.100,- aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Uit onderzoek van MEZZO blijkt dat mantelzorgers zich het meest (50%) gewaardeerd voelen door een vast geldbedrag.


We pleiten voor een gemeentelijke waardering waarmee mantelzorg wordt gewaardeerd en waarmee tevens een tegemoetkoming wordt gegeven in de extra kosten. Dit compliment kan bestaan uit een combinatie van activiteiten, waaronder een gemeentelijke Mantelzorgpas en activiteiten waarmee mantelzorg tijdig in beeld wordt gebracht zodat steun geboden kan worden.

Activiteiten


Verschillende activiteitsvormen kunnen worden gerekend onder waardering:

 • Er- en herkennen. Laten zien dat er oog is voor de inzet van mantelzorgers, dat dit wordt erkend en gewaardeerd.

 • Preventie van overbelasting. Mantelzorgers in beeld krijgen, om tijdig de steun te geven die nodig is.

Ten aanzien van activiteiten waarmee tegemoet wordt gekomen in de kosten van mantelzorg zijn activiteiten te verdelen naar: • Financiële tegemoetkoming: dit kan onder meer via een gemeentelijk mantelzorgcompliment, bijzondere bijstand of vrijstelling van sollicitatieplicht.

 • Materiële hulp: hulp is meestal gericht op de cliënt, maar kan ook vanuit het perspectief van de mantelzorger toegewezen worden. Het kan gaan om woningaanpassing, mantelzorgwoning of -kamer, parkeerkaart, hulpmiddelen en aangepast vervoer.

De ideale waardering bestaat uit een mix van activiteiten, die samen zowel waarderen als een tegemoetkoming geven in de kosten. Deze activiteiten kunnen zowel individueel als groepsgericht aangeboden worden. Door middel van een ‘gemeentelijk compliment’ kan de waardering van mantelzorg op lokaal niveau tot uiting komen. Naast waardering hebben individueel gerichte activiteiten nog een voordeel: ze kunnen bijdragen bij het in beeld brengen en bereiken van mantelzorgers die zichzelf als zodanig nog niet herkennen. Een waardering kan bestaan uit een gemeentelijk mantelzorgcompliment in de vorm van een financiële tegemoetkoming (zoals het huidige mantelzorgcompliment), maar ook activiteiten in natura die tegemoet komen in de extra kosten die mantelzorgers maken. Waardering kan ook bestaan uit gratis deelname aan een activiteit.

Waardering via groepsactiviteiten heeft als voordeel dat er grotere aantallen mantelzorgers worden bereikt en dat zij met elkaar in contact komen. De ervaring leert dat met groepsactiviteiten een andere doelgroep mantelzorgers wordt aangesproken. De Dag van de Mantelzorg, 10 november, is een goed moment voor groepsactiviteiten en biedt de mogelijkheid om hieraan extra bekendheid te geven. Groepsactiviteiten kunnen zowel recreatief als meer inhoudelijk of ondersteunend zijn.

Februari 2014Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid

p/a Zorgbelang Zuid-Holland

Postbus 2148

2800 BG Goudae-mail: kd.jenner@gmail.com (Konrad Jenner, voorzitter)

cvts@ziggo.nl (Kees van ’t Spijker, secretaris)

1 We hebben dit overzicht opgesteld in samenwerking met het programma Aandacht voor Iedereen.

2 Kan ook een gemeentelijk loket zijn of vervangers hiervan.

3 Gebaseerd op een memo van MEZZO betreffende de waardering mantelzorg door gemeenten, 20-11-2013.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina