Het rendement van ict in onderwijs anno 2002Dovnload 332.72 Kb.
Pagina1/17
Datum17.08.2016
Grootte332.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

HET RENDEMENT VAN ICT IN ONDERWIJS ANNO 2002.


Een overzicht van informatie die in verband staat met het rendement van ICT in onderwijs.
Inhoudsopgave in de vorm van kruisverwijzingen.

(Links naar plaatsen binnen dit document (“kruisverwijzingen”) zijn lichtblauw geblokt. U gaat terug naar het voorafgaande schermbeeld door met de muis te klikken op de pijl naar links die u linksboven in uw beeldscherm aantreft).


Opzet van het rapport.

Conventies.

1. Overzicht en indeling van toepassingen van ICT in onderwijs.

2. Eindtermen. Onderwijsdoelen.

3. Inventarisatie van nut of baten van ICT voor onderwijs.

4. Toekomstig of potentieel nut.

5. Kosten van ICT.

6. Het economisch rendement van ICT in onderwijs.

7. Een case-study: het rendement van e-mail.

8. Onderwijskunde en rendement van ICT in onderwijs.

9. ICT als D (development) in R&D.

10. Leermiddelenbanken, clearinghouses en wat dies meer zij.

11. Specifieke ICT toepassingen voor onderwijs.

12. Digitale leeromgevingen.

13. Conclusies.


Opzet van het rapport.


Dit rapport probeert een beeld te geven van het rendement van ICT in onderwijs en van zaken die voor het krijgen van inzicht in dit rendement van belang zijn.

Er is geprobeerd om in de gegeven tijd een zo goed en bruikbaar mogelijk rapport te schrijven. Daarom is de behandeling niet uitputtend. Wel is geprobeerd om de resultaten uit de belangrijkste gevonden documenten zo goed mogelijk weer te geven. Waar doenlijk zijn de oorspronkelijke auteurs zelf aan het woord gelaten. Dat voorkomt vervorming door (onnodige) parafrasering. Parafrasering heeft echter wel plaatsgevonden waar samenvatting wenselijk leek om ruimtelijke verhoudingen te bewaren, en om meerdere bronnen of informatie te combineren. De literatuur en tekst zijn (voor zover mogelijk) getoetst door middel van gesprekken met collega’s en door werkbezoeken aan onderwijsinstellingen van verschillend type.

Het rapport gaat vergezeld van een verzameling bronbestanden. Waar bronbestanden niet gedownload konden worden zijn links naar de bronbestanden of –sites opgenomen. Het is breder (behandelt meer onderwerpen) dan de meeste rapporten over rendement die in de loop van het onderzoek zijn geraadpleegd. Het wil op de eerste plaats de stand van de kennis over rendement weergeven, en op de tweede plaats de aandacht vestigen op aspecten die essentieel zijn voor het bewerkstelligen van een positief rendement van ICT, maar wellicht niet de aandacht krijgen die ze verdienen. De breedte van het rapport betekent niet noodzakelijk dat het minder diep is. Wel gaat het minder in op details. Voor details zijn links opgenomen naar de literatuur.

Wat betreft de literatuurverwijzingen wijkt dit rapport af van de conventies die in de papieren media worden gevolgd. Dit rapport is bedoeld als digitaal rapport. De papieren versie is een gebrekkig aftreksel. De bronnen zitten in de (digitale) bijlagen, en zijn met het rapport verbonden via hyperlinks. Waar downloaden niet mogelijk bleek is met een link volstaan. Alleen voor stukken die niet in digitale vorm gevonden konden zijn de standaard-conventies gevolgd. Overigens bevatten digitale (web )publikaties vaak minder informatie dan standaard-conventies vereisen (bijvoorbeeld publicatie­datum, uitgeversnaam en plaats, naam redacteur).
Het rapport heeft als doelstellingen:


  • Het verschaffen van inzicht in de stand van zaken in het onderzoek naar het rendement van ICT in onderwijs;

  • Het verschaffen van inzicht in factoren die van invloed zijn op het rendement van ICT in onderwijs en het denken over dat rendement;

  • Het aangeven van acties die het rendement van ICT in onderwijs kunnen vergroten.

Het rapport is als volgt opgebouwd.

In de eerste paragraaf wordt aangegeven wat ICT voor onderwijs zoal inhoudt. Er is een grote verscheidenheid aan toepassingen. Om wat orde in die verscheidenheid te brengen hebben verschillende auteurs geprobeerd ze te in te delen in groepen. Ze doen dat op verschillende manieren. Enkele representatieve en illustratieve voorbeelden van indelingen worden beschreven.

De volgende zes paragrafen gaan over het rendement van ICT in vrij enge zin. Dus over baten, kosten en de verhouding baten/kosten. Baten en kosten hebben in ieder geval ten dele een subjectief karakter. Wat betreft de baten is dat probleem in belangrijke mate opgelost door de vaststelling van eindtermen voor het onderwijs door regering en Kamer. Een leermiddel heeft nut als het bijdraagt aan het realiseren van eindtermen. Het rendement van een leermiddel is groter naarmate het daar meer of doelmatiger aan bijdraagt, eventueel in vergelijking met andere leermiddelen. In een discussie over het rendement van leermiddelen zouden eindtermen dus een hoofdrol moeten spelen. Om dit te verduidelijken laat paragraaf 2 voor verschillende schoolsoorten zien wat er in de eindtermen staat dat verband houdt met ICT.

De volgende drie paragrafen inventariseren baten en kosten van ICT voor onderwijs. Paragraaf 6 is in zekere zin de paragraaf waar het allemaal om begonnen is. Ze geeft een overzicht van de literatuur over het rendement van ICT voor onderwijs. Het deel over rendement in min of meer enge zin wordt afgesloten met een samenvatting van een boeiende studie over het rendement van e-mail. Boeiend ook omdat het een aantal belangrijke sociale effecten en perspectieven van ICT-toepassingen laat zien.

Daarna volgen vijf paragrafen die onderwerpen behandelen die van wezenlijk belang zijn voor het rendement van ICT voor onderwijs en het begrip daarvan, maar gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het is bijvoorbeeld niet onaannemelijk dat op grond van onderwijskundige kennis aan het onderwijs eisen moeten worden gesteld waaraan momenteel alleen met behulp van bepaalde ICT-toepassingen kan worden voldaan. Een ander punt is dat ICT voor onderwijs niet alleen een grote verscheidenheid vertoont, maar bovendien zeer veranderlijk is. ICT is volop in ontwikkeling. Met dat gegeven moet rekening worden gehouden in de discussie over het rendement van ICT. Wat niet rendabel is kan rendabel worden. Met deze observatie kan ook de beleids­ontwikkeling zijn voordeel doen. Want de kosten van het ontwikkelingsproces vormen een groot deel van de kosten, en hebben dus grote invloed op het rendement.

De intensiteit van het gebruik van bestaande toepassingen is mede bepalend voor het rendement van die toepassingen. Optimaal gebruik van bestaande toepassingen is echter een probleem omdat er extreem veel toepassingen (producten en diensten) zijn. Het ontsluiten van de informatie hierover is een onvoldoende opgelost probleem. Het wordt toegelicht in paragraaf 10.

Omdat het aannemelijk lijkt dat veel vruchteloos heen en weer gepraat over het rendement van ICT voor onderwijs tenminste voor een deel veroorzaakt wordt door het spreken en denken in termen van de abstractie “ICT voor onderwijs” wordt in een aparte paragraaf een betrekkelijk willekeurige greep toepassingen genoemd en toegelicht. Een relatief nieuwe klasse van grotere toepassingen is die van de digitale leeromgeving. Omdat dit type toepassing belangrijke nieuwe mogelijkheden schept en beduidend meer is dan vervanging van “traditionele” methoden of technieken wordt er een aparte paragraaf aan gewijd. De bedoeling is om de meerwaarde van deze klasse van toepassingen op zijn minst aannemelijk te maken.

In de paragrafen 13 en 14 tenslotte worden enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Pro memorie. Op 22 mei 2002 werkten alle links.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina