Het RhanerveldDovnload 7.15 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte7.15 Kb.

Het Rhanerveld

Ten noarn van Heldern lig 't Rhanerveld. Vrogger was dit gebied amoa natte heide en venne. Doar wödden völle schadn ('n soart plagge) estökken. De Schaddenveldsweg is der noa enuumd. Van ziekn die in de joarn dattig op 't Sanetoarium laangen he'k wè is venommen hoe mooi of 't doar was. Orchideeën zaten er völle, net as gentiaan'n, vliegnvangerties, beenbreek en wat a nie mear. 't Mut doar emiegeld hemmen van de ringslang'n.


't Gebied is a lange eleen ontgungen. De Boksloot hebt ze toen egraam veur de anvoer van stadsmes ma ok umme water of te voeren. Wat oaver is ebleem, bint weilaan'n, zaandwééng'n, gewone smalle wééng'n, stukn bos en maisakkers. Op 'n pa plekn hej nog 'n stèè woar wat biezunders stiet. Ma det mu'j ma net weten. Nog heure ik doar de wulpe, de kiefte en de wielewaal. Allene nie zo völle mear as vrogger.
De Boksloot lig der nog steeds kearsrech. 't Water is helder en 't krioelt van 't lèèm. Det is zon stèè woar a'j soms nog biezundere plantn könt vinnen. Vanof de Eelerbarg, kump der 'n 'Econologische Verbindingszone' noar 't kenaal hen langs de Boksloot. Det bint de plann'n.

Ma ook wil ze (smearig) kenaalwater vanuut 't kenaalwater deur de Boksloot noar 't Helder Broek hen voeren. Je kunt oe dan ofvroagen wat der van de natuur in en umme de Boksloot oaverblif. Mien vrouwe en ik fietst geanne in die buurte. De wèèng'n en de sleute bint kearsrech en bienoa oavera ku'j wied votkieken, tiepies ontginning. Ma 't is doar vake stille, veul op ziedwèèng'n.


Oale boerderiej'n mu'j der ok niet verwachen. Wat der stit is amoa a verbouwd. Allene de Corneliahoeve vinne wie steeds wear mooi umme te zien a'w der langsfietst. Die boerderieje is in de joarn dattig ebouwd as 'n soart modelboerderieje en imponeart nog steeds. In die tied lèveren ze ok melk en zo an 't Sanetoarium.
Kiek de mooïïgheid der niet van of zeg ze wè is. Ma volgens mie is 't earder aansumme. Ie mut learn zien hoe mooi sommige plekn nog bint. En det verwach ie nie in zo'n ontginningsgebied.

Afgelopen winter zag ik 'n 't Rhanerveld 'n stukkie weg met an wearskaantn barkn met 'n mooie witte stam. Doar he'k toen 'n foto van emaakt. Ik wol det weardoen, as ze uutelopen waren in 't veurjoar. 'n Lessen zunnag van april was ik doar wear en toen was 't nog te vrog. De meeste barkn waren a uutelopen, ma disse barkn waren nog nie zo verre. 'n Wekke later bin'k doar wear hen egoan umme een foto te maken. Ik vinne 't prachtig, die witte stamm'n met det jonge frisse gruun. Zoiets ku'j allena ma in 't veurjoar zien. Toen wie der fietsen, bluuien de Pinksterbloem'n volop langs de Boksloot. Ma waterranonkel zag ik nog nie. Ok de pearebloem'n bint late. Misschien mut der ears rèèng kommen umme hele weilaann'n met gelle pearebloemn te ziene. De wilde seringen bluuit hier en doar a wè en de iekn begint net uut te lopen.

Weideveugel bint der nog steeds. Ma elk joar vroage ik mie of hoelange nog? 't Wöd der steeds minder. In de wiedte heurn wie 'n grutto, de wulpe is der nog steeds en de kieffen waren druk bezig 'n buizerd vot te jaangen. An de aandre kaante van de weg zaangen wie nog 'n buizerd. Langzaam in kringen drèèiend gung e umhoge. Wie bint éém ofestapt umme doar van te genieten.

Ok de wielwaal ku'j hier nog heuren en ziene. Ma dan mu'j van die klèène bussies hemmen. Meesta in de buurte van de boerderiejn.

In 't Rhanerveld woont ok Dora. Det is oale kunnigheid van oons. A'w doar fiets zèè'w vaka teeng meka: Loa'w èèm bie Dora angoan. Det deu'w disse kear ok. Dora's huus stiet miln in 't bos. De krentn bluuien bie heur, ma ok de tulpnboom en völle struukn. Zie zat buutn in de zunne en uut de wind. Wie waren netuurlijk welkom. Det vun 'n hond ok. Zie had 'm nog nie zolange. Hie was nog ma 'n moand of neenge oald en nog arg spöls en nie muu te kriengen.

a'j in 't Rhanerveld veugel wilt heuren en ziene dan mu'j 'n middag bie Dora goan zitten kieken. Doar he'j oongn te kot. Toen wie der zaten waren de bonte vliegnvangers net trugge. Zie hadden de nöskassies ok a evunnen. Ik had 't nog nooit ezeen, ma smangs steun ze as 'n kolibrie veur de nöskassies met trillende vleugels.Der zit völle mear. Verschilnde soartn spechen ku'j doar heuren. De grote bonte spechte kump 't meeste veur. 'n Heeln middag heurn wie 't roffelen van 'm. 't Lachen van de gruune spechte he'k doar ok eheurt en ok zwatte spechte ku'j teengkommen. Ik heb der mear as vear soartn mezen eteld. Roodbössie, janneman, gieteling, markolle, holtdoeve, liesters, boomklever, boomkroeper. Ik mut earluk zengen, det wat Dora den middag verteld hef, doarvan is nie zovölle tot mie deuredrungen. Ma toen wie waer op huus an fietsen, zèè'w teeng meka da'w 'n mooin middag hadden ehad.
mei 1996

Johan Alferink
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina