Het scharlaken koordDovnload 316.05 Kb.
Pagina5/7
Datum22.07.2016
Grootte316.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1. Naamstelling van de Wrp – criminalisering of kans?
De naam van de Wet is het eerste wat opvalt:

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
Wij hopen dat we het verkeerd zien, in eerste instantie waren we onaangenaam getroffen en zagen daarin een verdere criminalisering van de sector. Ook de teksten in de MvT geven daar ook ruim voeding aan. Dat terwijl uit onderzoeken blijkt dat excessen en misstanden zich juist buiten de vergunde bedrijven afspeelt, daar slechts bij incident voorkomt.
Toch willen we het van meet af aan niet zo negatief zien. We willen er in lezen dat de overheid bedoelde dat vanaf nu een serieuze bestrijding van misstanden zich ook zal richten op het (nog) niet vergunde deel van de sector - met name op een deel wat onder de nieuwe wet ook buiten de regeling om wil blijven functioneren.
Kortom, dat de titel een duidelijk beleidsvoornemen inhoudt; geen criminalisering of stigmatisering.

Dat daarmee een periode wordt ingeluid die een krachtige bestrijding van illegale prostitutie en prostitutie-bedrijven waardoor ook mensenhandel, uitbuiting en dwang adequaat worden bestreden. En niet het decimeren en maximaal inperken van vergunde mogelijkheden.


Dat zich dat in hoofdzaak richt op het niet-vergunde deel en op alle missstanden en niet exclusief op mensenhandel, of situaties waar men min of meer toevallig op stuit.
Uit eerdere toelichtingen, maar in de wettekst niet expliciet opgenomen - wordt een stelsel van verplicht vergunnen door gemeenten bedoeld – al wordt het in de MvT wel aangehaald in de inleiding (MvT 1.1). Verplicht vergunnen houdt ook in dat niet vergunnen (landelijk) krachtig wordt bestreden en dit geen vrijblijvend optreden aan gemeenten toestaat.
Wij verwachten een krachtig en adequaat optreden terzake zodat de naam van de wet ook de kracht krijgt van het beleidsvoornemen wat daaruit spreekt.

Wij hopen dat U dat zult willen benadrukken; aandringt om de mogelijkheden van capaciteit en middelen daarvoor aan te vullen; daar is herschikking van middelen geen goede oplossing! En ook het zweem van criminalisatie van de vergunde bedrijven zult willen wegnemen.


2. Hoe werkt de Wrp – liever 3 hoofdgroepen i.p.v. alle verwarrende onderverdelingen in hoofd-en sub-groepen
Wij zien dat gemeenten eerst moeten beoordelen of het om een ‘seksbedrijf’ gaat en dan onderverdelen in ‘seksinrichting’, ‘escort’ of ‘overig’.

Daarnaast bestaat de registratie voor de prostituee (zie bij punt 5).


Het lijkt ons meer praktisch om heel duidelijk te stellen wanneer er sprake is van een

a. seksinrichting: daar is het aanbieden van prostitutiearbeid op een vaste werkplek mogelijk

b. escortbedrijf: daar is het aanbieden van prostitutiearbeid op een niet vaste werkplek mogelijk, met tevens doormelding aan het landelijk register

c. seksbedrijf: daar is het aanbieden van prostitutiearbeid niet mogelijk.


Bovendien dat gemeenten ook dezelfde begrippen gaan hanteren en niet dat – zoals nu er een gemeente is die seksinrichtingen heeft waar juist géén prostitutie plaatsvindt, in tegenstelling tot alle andere gemeenten waar dan juist wèl prostitutie plaatsvindt. Ook toentertijd werd aangedrongen op eenheid in de regels, beleid en uitvoering...
Wij hopen dat U aan dit punt ook Uw aandacht wilt geven omdat nu de mogelijkheid blijft bestaan dat ‘verscholen prostitutie’ – zoals nu plaatsvindt in massagesalons, sekssauna’s - bij ontkenning daarvan - succesvol buiten de regelgeving voor bedrijven, waar aanbod van prostitutie wèl is vergund, blijft vallen. Immers daar dan bewijzen dat er sprake is van prostitutie is nu ook niet mogelijk gebleken.
3. Nul-optie en andere vestigingsbeperkingen voor bedrijven
We hebben ernstig zorg over de mogelijkheid van de z.g. Nul-optie. In de praktijk zal een gemeente dan moeten afwegen op basis van redenen van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Een regionale afspraak is mogelijk om tot een vaststelling van een gezamenlijk quotum te komen.
In feite wordt daarmee de huidige situatie bij wet nader vastgelegd, echter… óók het plaatselijk beleid terzake zal echter niet feitelijk veranderen. Gemeenten hebben al aangekondigd dat men in de formele criteria geen ruimte krijgt om een Nul-optie te voeren: men zal ´dus´ de ´hele bestuurlijke trukendoos´ moeten opentrekken. Dat wil zeggen dat men op oneigenlijke - onwettige - wijze wetgeving wil gaan toepassen om bedrijven te weren, terwijl de daarvoor geëigende middelen die ruimte niet bieden - ook dat is nu al de praktijk.
Het enige is dat méér gemeenten naar ´andere bestuurlijke mogelijkheden´ zullen grijpen om hun ´recht op een NUL-optie´ veilig te stellen. De Bibob-wet is bv zo´n instrument - we vrezen dat daarmee langzaam maar zeker deze wet nog verder wordt uitgehold door oneigenlijk gebruik…
Ook het beperken naar aantal vergunningen (1) – in veel gemeenten al de huidige praktijk – zal een evenwichtige spreiding van bedrijven op basis van marktwerking tegen gaan en aanleiding zijn tot regionale concentraties in wat grotere gemeenten. (Zie ook MvT 4.5 pag. 25)
Wij delen de kritiek van de Raad van State dat daarmee buurgemeenten - in meerdere opzichten - onevenredig zwaar worden belast.

Te vrezen valt ook dat de meeste 1-bedrijfs-gemeenten (waar nu geen bedrijf gevestigd werd) naar een Nul-optie streven, maar tot nog toe werden tegengehouden. In die gemeente werd het vestigen zo onaantrekkelijk gemaakt dat ondernemers zelfs geen vergunning hebben aangevraagd omdat de omstandigheden dermate onaantrekkelijk waren dat op economische afwegingen vestiging niet realistisch was.

Echter dat was wel het excuus in het verleden dat er voldoende vergunningruimte beschikbaar was waar de sector kennelijk geen behoefte aan had... Dat is wel een erg ‘kort-door-de-bocht’-conclusie!
Het probleem speelt eigenlijk in twee soorten gemeenten:


  1. De ‘behoudende gemeenten’ waar men op morele gronden meent dat relaxbedrijven geweerd moeten worden. In die gemeenten is het onwaarschijnlijk dat er zich een bedrijf succesvol zou kunnen (willen!) vestigen; daar zit eigenlijk al een economische rem.

  2. Gemeenten die uit een zekere gemakzucht een nuloptie wensen om een discussie te voorkomen die vooral wordt gevoed door vooroordelen rond de procedures - die bewoners kunnen voeren op allerlei uiteindelijk niet te honoreren bezwaren – die procedures zijn kostbaar voor de ondernemer en gemeente. Vaak zijn het gemeenten waar men nu 1 vergunning toe staat op een ‘voorgenomen’ onaantrekkelijke plek die dan t.z.t. nog eerst een bestemmingsplan-procedure moet doorlopen…(een ontmoedigingsbeleid, vaak de voorloper van een toe te passen bestuurlijke trukendoos)

Wij vragen op dit punt Uw aandacht om de mogelijkheden van de nul-optie zeer kritisch te bezien omdat op verschillende plekken in de wet en toelichting deze wordt ondersteund door gemeenten de uitdrukkelijke gelegenheid geven om extra voorwaarden te stellen en eventueel vergunningen in te nemen of niet te verlengen o.a. ‘vanwege veranderde inzichten’.


4. Looptijd van de vergunning – variabel per gemeente
De looptijd van de vergunningen is ook een probleem, deze wordt aan de gemeenten overgelaten, om vast te stellen voor 1, 2, 3 of 5 jaar of voor onbeperkte duur.
We hadden via de Commissie terugdringing regelgeving bij EZ en met hulp van MKB-Nederland, net vorig jaar weten te bereiken dat vergunningen gegeven zouden worden voor een onbeperkte tijd. Ze kunnen immers bij gebreken onmiddellijk worden beëindigd. De VNG nam dat ook over in haar advies aan de gemeenten.
Daar komt dus nu i.p.v. méér eenheid vooral meer verschil in. Gemeenten vragen de meest uiteenlopende bedragen als leges en zo hebben we een bedrijf met een vergunning voor onbeperkte duur ad € 22,50 en een die per jaar € 1895,- kwijt is...; sommige gemeenten stoppen er dan ook de kosten voor een jaarlijkse of twee-jaarlijkse hygiëne-controle in; anderen laten het de GGD zelf doorberekenen enz. Niet bepaald duidelijk en vooral niet vergelijkbaar. Verschillen die de ondernemer in verschillende gemeenten ook in een verschillende concurrentiepositie plaatsen. Niet alleen vanwege de kosten maar ook vanwege de procedures die in een aantal gevallen ook gevolgd worden door bezwaarschriftenprocedures.
Het nadeel van een beperking – zeker bij die van minder dan 5 jaar is dat het niet in de pas loopt met huurcontracten en evenmin met zakelijke termijnen bij financieringen.
Zo komt dat ook nóóit goed want welke verhuurder (gelukkig hebben de meesten dat niet door!) wil u een contract aanbieden voor een normale prijs terwijl je van de huurder maximaal maar één jaar zeker bent terwijl een zakelijke verhuur is voor 5 + 5 optie-jaren. Of waar bij gewijzigd inzicht de vergunning tamelijk abrupt eindigt.

Of een bank – nu al geen gemakkelijk onderwerp voor een relaxondernemer! - wil óóit met U zaken doen als er niet de zekerheid is dat U er een zekere periode blijft zitten. Hoe krijg je het dan ooit voor elkaar als je als overheid juist wenst dat banken zorgen voor transparantere geldstromen...

Het zal dus minimaal de tarieven opdrijven en U zakelijk minder zekerheid geven. Wil de overheid verbeteringen zien is dit dus een heel slecht idee.
Wij vragen hier Uw aandacht om vast te stellen dat landelijk een exploitatievergunning gegeven wordt voor een onbepaalde tijd, dat veranderingen moeten worden aangemeld binnen 14 dagen en een vergunning bij niet nakomen van de voorwaarden onmiddellijk ongeldig is. En als dat niet te realiseren is ‘voor een looptijd van ten minste 5 jaar’ om zakelijk ook met het algemene bedrijfsleven in de pas te lopen.
5. Registratie alle prostituees en de organisatie in de praktijk
Er is ruimte voor een gemeente om het pasje pas af te geven en aan te melden aan het landelijke register. Mogelijk pas na een intens gesprek waar diverse deskundigen bij aanwezig moeten zijn van Politie, Belastingdienst, hulpverlening, dat mag de gemeente zelf beslissen. Dat zou wel eens kunnen uitgroeien tot een compleet tribunaal… ik voorzie al de impertinente vragen. Het kan ook zijn dat een pakket aan informatie wordt besproken of waar slechts informatie wordt meegegeven…
Het nut voor een landelijk geregistreerd pasje voor een zelfstandig werkende prostituee (bij thuiswerk en escort) is ook de consequentie duidelijk; omdat je anders een afvoerputje voor illegaal werk creëert zodra je meer legaal werk creëert en bindt aan vergunningen en voorwaarden. Dat is ook waarom we vóór een pasje zijn maar dan uitsluitend voor de alleen werkende prostituee.
Maar….Alle prostituees - dus óók zij die werken in de bedrijven - gaan voorzien van een pasje…vanwege het voorkomen van mensenhandel… Hier ontbreekt dus elk nut en noodzaak.
Aanvankelijk was het van het pasje de bedoeling ter voorkoming van mensenhandel om even ’bij aanmelding’ vast te stellen of iemand vrijwillig werkte… tot men hoorde dat de politie bij werkelijke slachtoffers nog niet na 3 maanden kon rekenen op een getuigenis of erkenning van slachtofferschap… Dus dat werd geschrapt; de registratie voor alle prostituees echter gehandhaafd…

Vervolgens nam men op dat gemeenten wel kunnen beslissen om eerst zo’n ‘tribunaal’ op je af te sturen voor een pasje wordt verstrekt… maar ook weer: in de ene gemeente wèl en in de andere níet... (...het nastreven gelijkheid in regelgeving en uitvoering en controle!)


Het melden via de gemeentebalie is ook een crime, dàt kan ook wel landelijk of met enkele vaste meer neutrale punten. Of bv via de fiscus (meerdere leden vonden dit een betere optie dan de gemeentebalie); men moet als beroepsmatig alleen werkende tòch ook betalen en daar melden… da’s één moeite en… altijd beter dan de gemeentebalie.

Bovendien wat is het nut om op verschillende plekken te registreren. De Belastingdienst kan ook gewoon doormelden aan het landelijk register. Waarschijnlijk is die oplossing ook nog een stuk goedkoper!


Er is nu al geen kans dat iemand in een vergund bedrijf werkt, voor dat bedrijf (loondienst) of in een bedrijf (als zelfstandig ondernemer zoals bij de raamverhuurders of via opting-in) en dan niet bekend is bij het bedrijf èn de Belastingdienst.

Of dat bij een controle van de toezichthouder geen geldig ID getoond kan worden... Dat heeft wanneer dat niet goed zit ook voor het bedrijf ernstige gevolgen... Het pasje voegt niets toe in die situatie.

Waar men zich bewust niet houdt aan regelgeving gaat men het onder de Wrp ook niet doen; zó bezien voegt het al evenmin iets toe.
Wij denken dat ook de Europese regelgeving in het ‘Verdrag van Lissabon’ – per 1 december pas ingegaan! - m.n. in art 1 en art 8 zich daar tegen verzetten:

Artikel 1 vanwege de discriminatie (anders behandelen dan anderen in gelijksoortige situaties) schending van de menselijke waardigheid doordat het stigmatiseert en

artikel 8 vanwege het registreren van irrelevante gegevens en op meerdere plekken – d.w.z. registreren als dat niet een dwingende noodzaak kent.

De Regering zal wel zeggen dat de registratie handelt om de arbeid en niet om de ‘discriminatie’ van de persoon - en natuurlijk is het ‘nuttig’…voor de bestrijding van mensenhandel – wie durft er dan nog tegen te zijn....! Maar misschien moet je niet alles blind accepteren omdat het nodig is‘voor de bestrijding van mensenhandel’


Bovendien gemeenten noteren wàt men in en uit-schrijft (ook daar blijft dus een registratie achter!) en - zo liet de politie Groningen (interview n.a.v. een bezoek van de Minister van Bzk) al in de krant weten - De politie heeft ook inzage in de gemeentegegevens voor de uitvoering van haar taak en daarom wil ze lijsten van alle prostituees die wonen of werken in hun gebied… dan heeft men bij calamiteiten de gegevens van slachtoffers en ook van eventuele getuigen…

Het is werkelijk te dol voor woorden. Het blijft dus niet bij één landelijke punt.


Er is al berekend dat meer dan 1000 ambtenaren (de aangestelde toezichthouders) legaal over de gegevens kunnen beschikken omdat ze direct bevoegd zijn, maar het gaat dus – in feite onwettig! - véél en véél verder – met allerhande sub-registraties!

Ook nu terwijl registratie van prostituees of groepen prostituees niet is toegestaan wordt in een aantal districten wel geregistreerd of legt de gemeente die taak (zonder op dit moment zelf bevoegd te zijn) die taak op aan de relaxondernemer. Als hij dat niet aanvecht heeft hij een probleem...


Die registratie van alle prostituees en het melden bij de gemeente ligt ons daarom wel heel zwaar op de maag! Ongeacht of dat voor een deel of voor alle prostituees zou gelden.
Op de eerder gemelde bijeenkomst van ondernemers op 7 december kwam naar voren dat men tegenstander is van een algemene registratie maar vóór registratie van de alleen werkende prostituee. Een enkele ondernemer zag het anders: Het is een voordeel voor het bedrijf: met een pasje weet hij zeker dat de verblijfsstatus en leeftijd klopt en de prostituee is voorgelicht; dat scheelt weer een hoop werk en geeft je zekerheid; gekoppeld aan een zware controle op de pasjes met name buiten de vergunde bedrijven wordt de concurrentie van illegale prostitutie uitgeschakeld! Met de invoering verwachte één ondernemer géén probleem, de rest verwachte een verdere uitstroom van prostituees die ‘een eigen oplossing’ zoeken.
Nevenprobleem: Handelsregister/beroepenregister
Beroepsmatig werkenden moeten zich ook inschrijven bij de KvK (Handelsregister). De waarborgen terzake de privacy-bescherming werken dan ten aanzien van prostitutie onvoldoende. Het doet ook vreemd aan dat men zegt het pasje maximaal te willen beschermen t.a.v. de privacy, terwijl de inschrijving bij de KvK openbaar van karakter is, mogelijk is zelfs het vestigingsadres (in dit geval het particuliere adres) niet afdoende af te schermen… Daar moet overigens ook een oplossing voor komen!

Bovendien waarom een landelijk pasjessysteem, als kennelijk ook volledig openbaar geregistreerd moet worden via de KvK. Het zal invoering van een pasje tegenhouden als vrouwen het risico lopen dan ook bij de K.v.K. te moeten inschrijven.

Beroepsmatig werkende vrouwen in een seksbedrijf (opting-in) behoeven geen KvK-inschrijving.
Wij vragen Uw aandacht voor dit punt. Ongeacht de uiteindelijke beslissing (geen, deels of alle prostituees in de registratie): Wij vragen Uw speciale aandacht voor de invoering en registratie in de praktijk en zware waarborgen voor prostituees dat haar privacy maximaal wordt gewaarborgd. Vooral over het bekend worden van de gegevens zijn de maatschappelijke gevolgen immens en het rondzingen van gegevens binnen allerhande diensten - die kunnen ook in de toekomst een andere beroepskeuze in de weg staan!

We hopen in de toekomst te zien dat we ons nu voor niets zorgen maken: daar kunt U het verschil in maken!


6. Werkt een prostituee uitsluitend in gezag VOOR of kan ze ook zelfstandig IN een bedrijf werken?
Er zit wel iets in de wet wat ons behoorlijk ongerust maakt; men heeft op veel punten een tekst die kennelijk uitgaat van prostitutiearbeid uitsluitend in gezag; dat willen we dus bepleiten om dat er wel uit te halen!
Zo spreekt men telkens over de prostituee werkt VOOR het bedrijf; in de vorige tekst IN of VOOR een bedrijf. Daarmee liep het ook in de pas met de aanpassing terzake van de Lb-wet per 1-1-2009.

Weinig verschil in tekst maar dat kan wel een probleem worden! VOOR is een gezagsverhouding en IN laat ruimte voor zelfstandigheid…als ondernemer en het beroepsmatig werken van zelfstandigen! Dan komt in de laatste tekst ook weer ‘de werkgever’ en de ‘werknemers’ van het bedrijf voor…


Er moet voor de zelfstandigheid ruimte zijn anders kan eigenlijk de opting-in regeling ook niet meer worden toegepast (dan gaat het om zelfstandig beroepsmatig werk). Maar evenmin kunnen vrouwen bij de ramen als zelfstandige meer werken - daar is het òf ondernemerschap of beroepsmatig werk en nooit een loondienst.:

Stap je als prostituee dan een bedrijf binnen kan het eigenlijk alleen om een loondienst gaan... dat beperkt je in de keuze om je arbeid niet in gezag te willen uitoefenen; dat mag niet de bedoeling zijn...


Overigens het zg. ‘voorwaardenpakket’ waarover in de wet cq. MvT gesproken wordt vindt juist zijn toepassing in bedrijven omdat het om zelfstandige beroepsmatige arbeid gaat. De (fiscale) regeling zou zelfs niet toegepast mogen worden als het gaat om zelfstandig ondernemerschap of om een (fictief)-dienstverband! Bovendien alleen in bedrijven met een vergunning. De opting-in-regeling wordt in 90% van de bedrijven (clubs, privéhuizen en escortbedrijven toegepast.
Wij vragen U erop toe te zien dat de keuzemogelijkheden voor prostituees niet verder beperkt gaat worden tot uitsluitend arbeid in gezag van een werkgever en slechts voor het bedrijf zij haar zelfstandigheid ook naar eigen keus kan bepalen.
7. Discussie over eventuele leeftijdsverhoging 18-21jaar
De leeftijds-discussie zal bij de behandeling van de WRP weer oplaaien. Op een expliciete vraag van de Minister van Bzk reageerden we al eerder – dit antwoord is hierna opgenomen. Onze argumenten zijn nog steeds van toepassing waarom wij vinden dat de leeftijd niet moet worden aangepast.

Uit de consultatie van de bedrijven (op 7 december ll) bleek dat dan mn. de homo-prostitutie geen enkel legaal bestaansrecht meer heeft daar is de leeftijd tussen 18 en max. 27 de regel. Voor m.n. de clubs en privéhuizen (privéhuis - niet te verwarren met een particulier huis of zg. thuiswerk) speelt het probleem niet of nauwelijks en in de escort slechts deels. Voor zg. raamverhuurbedrijven hebben wij geen zicht op de leeftijdssamenstelling.


Verhoging leeftijd voor prostitutie van 18 naar bv. 21.
De discussie over de leeftijd is al enige malen in de Kamer besproken met de Minister en tot nog toe is er geen meerderheid om de leeftijd te verhogen. Men heeft vooral de argumenten vanuit de hulpverlening serieus genomen en wilde de leeftijd op 18 jaar laten.

Toch heeft het CDA dit onderwerp weer op de agenda gezet.

Wij vinden de leeftijdverhoging ook geen goed middel om daarmee de zg. loverboy in een klap op non-actief te zetten, omdat de prostituee dan mondiger zou zijn en niet op de voorstellen en dwang van een pooier (meer is het niet!) in te gaan.

Dat brengt ons op de navolgende opmerkingen:
Wij zijn een voorstander van het handhaven van de leeftijd 18+,

Overigens, los daarvan, om dat ook voor de bezoeker/klant te laten gelden.
De leeftijd van 18+ is nu al de praktijk en ook handhaafbaar gebleken.
Vluchtgedrag uit bedrijven naar een duister circuit is, slechts vanwege de leeftijd 18-21, geen issue – dàn wel.
Relatief weinig vrouwen, in de leeftijd 18-21, werken in de vergunde bedrijven, zo ja vormen ze in doorsnee ook geen probleem; Niet t.a.v. van de veiligheid, gezondheid of openbare orde.
Uitsluiten van de 18-21-jarigen, om een legale werkplek te verwerven, is een relatief klein probleem inruilen voor een groter. Je ontzegt volwassen vrouwen het recht als men in vrijheid wil kiezen voor een beroep – ook al is het niet ieders keus; dan is het wel andermans keuzerecht wat je blokkeert.
Zij die 18-21 zijn en géén ‘pooier-probleem’ hebben of anderszins een probleem opleveren en wel zelf willen werken, dan kan dat alleen illegaal.

Ook een persoonlijke registratie in het landelijk register is dan niet mogelijk voor 18-21 jaar, dat gaat dan leiden tot illegaal werken en/of versluierd werken en valt buiten elke vorm van registratie en controle. Juist dan komt men in een zwakkere positie dan nodig.
De reden waarom men een leeftijdsaanpassing wenst is absoluut begrijpelijk maar het geeft niet enige oplossing voor het probleem ‘loverboys’ – terecht zijn dat pooiers genoemd – die zijn nl. van en voor alle leeftijden. Dat probleem pooier kan ook beter los van enig leeftijdscriterium gezien worden.
Illegaal werken is (ongeacht de leeftijd) zonder een registratie zonder hulp van iemand niet eenvoudig – men heeft dan hulp nodig als men wil starten. Die hulp komt dan meestal niet uit onbaatzuchtige hoek Men vormt dan ook een willige prooi voor een pooier.
De leeftijd is niet bepalend: Men zoekt naar een beïnvloedbare vrouw die men in staat acht geld op te kunnen leveren – niet meer, niet minder – niet specifiek naar 18-21.

Zijn het relatief jonge pooiers (dus zelf in de leeftijd 18-21) dan zoekt men het mogelijk in de eigen leeftijdsgroep om praktische redenen, niet omdat het de enige mogelijkheid is. Is men ouder, dan zoekt men ook op ‘de meest geschikte plek’.
De leeftijd en daarmee het ‘zelfbewust zijn’, is niet allesbepalend voor ‘beïnvloedbaar voor pooiers’

Zelfs rationeel denkende vrouwen (van alle leeftijden) laten zich soms inpalmen; ook de maatschappelijke achtergrond of opleiding zijn niet bepalend. Alleen méér voorlichting en aanbieden van bv. assertiviteitstraining zou dan kunnen helpen. Dat zal niet lukken door ze buiten het reguliere circuit te plaatsen.
Aanpassing van de leeftijd zorgt slechts voor verplaatsing van het probleem naar oudere leeftijden en tegelijk meer illegaal werken. Dat laatste met name juist onder de doelgroep 18-21 jaar, die men nu denkt te beschermen door de leeftijd op te trekken.
Het lijkt ons geen zinvolle actie om de leeftijd te verhogen om daarmee bv. de loverboy wind uit de zeilen te nemen en de mogelijk toekomstige slachtoffers daarvan te beschermen; o.i. is dat goed bedoeld een ‘paard achter de wagen spannen’.

De hulpverleners hebben hun argumenten ook gebaseerd op de jarenlange ervaringen met de slachtoffers van mensenhandel (al of niet door jonge of al wat ‘oudere jongere’ pooiers) en komen vanuit hùn optiek ook op dezelfde uitkomsten.
Inmiddels hebben we als argument langs zien komen dat de relax-ondernemers ook niet jonger dan 21 mag zijn: dus dan zou een prostituee ook 21 moeten zijn.

Dat argument verwerpen wij: de afweging om vrij tot prostitutiearbeid te willen beslissen is iets anders dan het leiding geven aan een bedrijf, waar publiek vrijelijk entree heeft en wellicht ook een bar aanwezig is: dan staat de leeftijd meer in verhouding tot de eisen die men stelt aan de leeftijd van een exploitant van horecagelegenheid die ook handhavend moet kunnen optreden.


Het is ook raar.... dat je met 18 volwassen bent, en kennelijk wèl kunt beoordelen of je in het leger wilt; je ouders de beslissingen geheel aan je moeten overlaten (voor abortus al vanaf je 14e...) ; je mag autorijden; en vanaf dan ben ook verantwoordelijk voor je eigen daden en daarover moet je je ook verantwoorden… (van het jeugdrecht was je al met je 16e verlost en mag je ‘volwassen’ gestraft worden) en dat is dan zo wonderlijk... het is bij prostitutie ineens allemaal anders… Men haalt er dan ook de nog de niet volledige ontwikkeling van het brein bij… maar die is bij een prostituee toch niet anders als bij haar leeftijdgenoten…?!
Wij vragen U in die discussie t.z.t. U vooral af te vragen of het middel (leeftijdsverhoging) niet erger is dan de kwaal; ergo de kwaal gaat verergeren. Bedacht mag worden dat het voor de pooier extra interessant wordt om te jonge vrouwen (en dan is ook de ondergrens van 18 ook weg!) te bemiddelen tegen extreem hoge bedragen, juist vanwege het extra risico op ontdekking.

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina