Het vonnis van danteDovnload 78.67 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte78.67 Kb.


HET VONNIS VAN DANTE

LESPLAN voor 4VWO, Nederlands.

Afbeelding: http://www.lenssen.nl/dll/Plaat%20Purgatorio.jpg 


Ellen van de Corput, Annabelle Roovers en Linda Bertens

Cursus: Het Literaire Erfgoed

Docenten: F. Brandsma en J. van der Helm

Datum: 13-04-2010

Inhoudsopgave1. Introductie 3
2. Tijdschema 4
3. Inleiding: De Goddelijke Komedie van Dante 5

3.1. Wie was Dante? 5

3.2. Context: Dante en de Middeleeuwen 5

3.3. Reis door het hiernamaals 6

3.4. De Louteringsberg en de zeven hoofdzonden 7
4. Opdracht: Aan de slag met vier hoofdzonden op de Louteringsberg 8
5. Nabespreking 9
6. Bijlage 1: De krantenartikelen 10
7. Bijlage 2: De straffen in de Goddelijke Komedie 16
8. Bijlage 3: Afbeelding Louteringsberg 19
9. Bijlage 4: Afbeeldingen van de straffen van Dante 21

1. Introductie

Dit lesplan is gemaakt door derdejaars studenten Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, naar aanleiding van de cursus ‘Het Literaire Erfgoed.’ Tijdens deze cursus hebben wij ons bezig gehouden met teksten uit de Middeleeuwen. Een van deze teksten was de Goddelijke Komedie/Divina Commedia van Dante, die het uitgangspunt vormt van dit lesplan. De titel van het lesplan is Het vonnis van Dante. We hebben voor deze titel gekozen omdat de leerlingen tijdens deze les, net als Dante, voor rechter mogen spelen.

Het lesplan is bedoeld voor een les Nederlands (70 minuten) aan leerlingen uit 4vwo.

Er zal zowel klassikaal als in groepjes worden gewerkt. In het tijdschema kunt u zien hoe de les precies is ingedeeld. Het belangrijkste thema van de les zijn de hoofdzonden en hoe er boete wordt gedaan op de Louteringsberg. Wij zijn ervan uit gegaan dat de docent gebruik kan maken van bijvoorbeeld een Smartboard om afbeeldingen te laten zien.
Het doel van de les is de leerlingen kennis te laten maken met een beroemd en invloedrijk werk uit de Middeleeuwen. De leerlingen zullen daartoe eerst een inleiding krijgen met algemene informatie over de tekst en de auteur. Zo krijgen ze een beeld van waar de tekst over gaat, wie Dante was, hoe zijn reis door het hiernamaals eruit ziet, wat de zeven hoofdzonden zijn en hoe deze worden gestraft. Er zal vooral worden ingegaan op de Louteringsberg, omdat de leerlingen hier later mee aan de slag gaan. De hoofdzonden en de begrippen ‘contrapasso’ en ‘analogie’ zijn hier belangrijk. De informatie voor dit deel vindt u verderop in dit lesplan. Er wordt van de leerlingen gevraagd dat ze creatief zijn en hun fantasie gebruiken tijdens het tweede deel van de les. Zondaars worden door Dante niet simpelweg voor een bepaalde periode in de gevangenis geplaatst. Om dit te illustreren zal de docent in de inleiding ook een aantal voorbeelden geven van straffen uit de Goddelijke Komedie.
Hierna gaan de leerlingen gericht aan de slag met vier van de zeven hoofdzonden op de Louteringsberg. Hier zitten de zondaars die berouw hebben getoond en een passende straf moeten uitvoeren om in de hemel te komen. Aan de hand van krantenartikelen moeten leerlingen bepalen welke zonde iemand heeft begaan en wat een passende straf zou zijn. Aan elk groepje worden twee artikelen uitgedeeld. Tijdens dit deel van de les zullen voorbeelden uit de actualiteit toegepast worden op een Middeleeuwse tekst. In de derde bijlage vindt u een afbeelding van de Louteringsberg, die u samen met de artikelen aan de groepjes kunt uitdelen. Er zal ook van de leerlingen gevraagd worden de straf die ze hebben bedacht te tekenen.
Aan het einde van de les moeten de leerlingen presenteren welke zonden ze hebben gevonden en welke straffen ze hebben bedacht. Ze laten dan ook de tekening zien die ze hebben gemaakt. Nadat verteld is wat ze hebben gevonden, geeft de docent steeds een voorbeeld uit de Goddelijke Komedie, dat laat zien hoe deze zonde in die tekst wordt gestraft. Dit voorbeeld bestaat uit een stukje tekst uit één van de canti en een afbeelding van de straf. Dit voorbeeld hoeft niet overeen te komen met de straf die door de leerlingen is bedacht. Het is vooral van belang dat de leerlingen de begrippen ‘contrapasso’ en ‘analogie ’goed hebben toegepast en kunnen beargumenteren waarom ze voor een bepaalde zonde hebben gekozen.

Ten slotte zal de les door de docent klassikaal worden afgerond. De docent kan dan samenvatten wat de leerlingen tijdens deze les hebben gedaan en geleerd. Ook kan nog kort herhaald worden waarom dit werk van Dante zo’n belangrijke plaatst heeft in de wereldliteratuur.

2. Tijdschema


0-25 minuten

De docent introduceert het onderwerp/thema (zonde) en vertelt over de auteur en de inhoud van de Goddelijke Komedie.

25-45 minuten

De docent deelt de klas in 4 groepen. De artikelen worden uitgedeeld.

Ieder groepje bepaalt voor 2 artikelen welke zonde is begaan, wat een passende straf is en tekenen deze straf.45-70 minuten

Klassikaal presenteren van de oplossingen. Groepjes vertellen over hun bevindingen en de docent zal een voorbeeld uit de Goddelijke Komedie geven.

Uitleiding, samenvatting van de les.3. Inleiding: De Goddelijke Komedie van Dante

Dit deel van de les zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. De docent zal uitleg geven over Dante, de context van het werk (de Middeleeuwen) en de reis die Dante door het hiernamaals maakt. In de volgende paragrafen is de benodigde informatie verzameld. Met het oog op het tweede deel van de les is het vooral van belang dat de leerlingen een goed idee krijgen van wat de Louteringsberg is. Hoe ziet deze eruit en waarom zijn de zielen hier beland? En wat zijn de zeven hoofdzonden?

Dante past twee soorten straffen toe: straffen waarbij sprake is van analogie en straffen waarbij sprake is van contrapasso. De docent zal hier voorbeelden van geven. Omdat deze inleiding klassikaal wordt gegeven, is het verstandig dat de tafels per twee staan opgesteld en de leerlingen dus nog niet in groepjes zitten.


3.1. Wie was Dante?
Dante Alighieri was de schrijver van een van de belangrijkste werken van de Middeleeuwen: de Divina Commedia, oftewel de Goddelijke Komedie. Dante werd in 1265 geboren in Florence, Italië. Daar woonde hij tot hij in 1302 voor de rest van zijn leven verbannen werd. Hij is gestorven in 1321. Dante was naast schrijver ook politicus en hij werd verbannen omdat hij het niet eens was met de politieke situatie in die tijd. Italië was toen nog geen eenheid: er waren verschillende steden met verschillende regerende partijen, die vaak ook nog eens ruzie met elkaar hadden. De Divina Commedia, een werk dat bestaat uit drie boeken, heeft hij geschreven tijdens zijn verbanning. Hij is zowel de schrijver van dit boek als de hoofdpersoon.

3.2. Context: Dante en de Middeleeuwen
Een ‘commedia’ is een term voor een verhaal dat treurig begint, maar een goede afloop heeft.
Hier betekent ‘komedie’ dus niet dat het werk grappig is. Dante begint zijn reis door het hiernamaals in de hel, maar hij eindigt in de hemel. Daar vindt hij ook het meisje terug op wie hij vroeger verliefd was: Beatrice.

Eén van de redenen dat de Goddelijke Komedie zo’n groot succes werd, is dat het werk was geschreven in de volkstaal. In de Middeleeuwen was er een verschil tussen de geschreven en de gesproken taal. Er waren niet zo veel mensen die konden lezen en schrijven en daarom waren er maar weinig mensen die teksten schreven. Deze teksten waren meestal geschreven in het Latijn, de taal van de kerk en wetenschap. De taal die gesproken werd, de volkstaal, was anders. Omdat Dante zijn Goddelijke Komedie in die volkstaal schreef, was het werk geschikt voor een groot publiek.


Het werk was zo’n succes dat er verschillende kopieën van werden gemaakt. Toen het boek uitkwam bestond de boekdrukkunst nog niet, dus moest het werk met de hand gekopieerd worden. Nu nog zijn er veel van die kopieën/handschriften bekend.

Het werk is geschreven aan het einde van de Middeleeuwen, in de eerste helft van de veertiende eeuw. Italië bevond zich toen in een overgangsfase van de Middeleeuwen naar de Renaissance. De Renaissance begint in Italië en verspreidt zich later over de rest van Europa.

Tijdens de Renaissance hadden schrijvers veel aandacht voor boeken en onderwerpen uit de klassieke oudheid. Dit zie je ook al bij Dante. Veel personages in de Goddelijke Komedie komen uit de oudheid, zoals Vergilius. Vergilius is de schrijver van Aeneis, een verhaal over de stichting van Rome. In de Goddelijke Komedie is hij de gids van Dante en samen reizen ze door de hel en beklimmen ze de Louteringsberg. In het boek komen natuurlijk ook veel personages uit de Middeleeuwen en uit het Florence van Dantes tijd voor. Het werk geeft een goed beeld van de Middeleeuwen: van de theologie, de wetenschappen, filosofie, kunsten en politiek van die periode.
3.3. Reis door het hiernamaals
Zoals gezegd bestaat de Goddelijke Komedie uit drie boeken: Hel (Inferno), Louteringsberg (Purgatorio) en Hemel (Paradiso). Het is een dichtwerk, geschreven op rijm. We spreken hier van canti (zangen). Elk deel bestaat uit 33 canti en samen met de proloog zijn er dus precies 100 canti. Het getal 3 komt ook weer terug in het aantal regels per strofe; dit zijn er meestal 3.

Dante heeft zijn werk de titel Mijn Komedie meegegeven. Later heeft een andere beroemde Italiaanse schrijver, Boccaccio, het werk de Goddelijke Komedie genoemd.


Dante beschrijft een denkbeeldige reis die hij in het jaar 1300 gemaakt heeft door de drie rijken van het hiernamaals. Deze drie rijken zijn gebaseerd op het christelijke concept van het leven na de dood: mensen die tijdens hun leven slecht waren gingen naar de hel en mensen die goed waren gingen naar de hemel. Tussen de hel en de hemel was nog een andere plek, de Louteringsberg, waar mensen heengingen die zondig waren geweest, maar spijt hadden van wat ze hadden gedaan. De Louteringsberg is dus te vergelijken met het Vagevuur. Op de Louteringsberg kregen ze een tijdelijke straf, waardoor ze boete konden doen voor hun zonden, om vervolgens door te kunnen gaan naar de hemel.
Dante reiste eerst door de hel, samen met zijn gids Vergilius. Boven de poort van de hel staat de beroemde spreuk “Laat alle hoop varen, gij die hier binnen treedt.” In het wereldbeeld van Dante is de aarde het middelpunt van het universum (geocentrisch wereldbeeld). Binnen in de aarde is de hel, een soort trechter die uit negen kringen bestaat en uitmondt in de plek waar Lucifer vast zit in het ijs. Dit is dus het binnenste punt van de aarde, dat het verst verwijderd is van God. De hel zou zo gevormd zijn toen Lucifer, een opstandige engel, door God uit de hemel werd gegooid.

In de negen kringen van de hel zitten verschillende zondaars. In de eerste vijf kringen, de bovenhel, zitten zondaars die zich schuldig hebben gemaakt aan incontinentia, het niet in bedwang kunnen houden van driften en lusten. In de benedenhel (vanaf de zesde kring), zitten de geweldplegers en bedriegers. Dante heeft veel van zijn politieke vijanden in de hel geplaatst. Wat opvallend is, is dat deze hel weinig te maken heeft met vuur. Weinig straffen in de hel hebben iets met vuur te maken en Lucifer zit opgesloten in het ijs.


In het derde boek betreedt Dante de hemel. Hij doet dit samen met Beatrice. Hij heeft haar ontmoet toen hij negen jaar oud was en werd verliefd op haar. Zij is later echter met iemand anders getrouwd en gestorven toen Dante nog leefde. De hemel is een plaats van licht. Rondom de aarde draaien negen hemelsferen. Ook zijn er engelen te vinden in de hemel, en natuurlijk God.

3.4. De Louteringsberg en de zeven hoofdzonden
Voor deze les is het tweede boek het belangrijkst, de Louteringsberg. De Louteringsberg is een berg die omgeven is door water en bestaat uit zeven ommegangen. In Dantes wereldbeeld wordt maar één halfrond van de aarde bewoond. Het andere halfrond bestaat uit zee en hier bevindt zich de Louteringsberg. Op elke ommegang wordt één van de zeven hoofdzonden gestraft:
1. Superbia: hoogmoed, trots. Mensen die willen uitblinken en daarbij andere mensen vernederen.

2. Invidia: jaloezie, afgunst. Invidere betekent zien, kijken naar.


3. Ira: toorn, wraak willen nemen, verblindende woede.
4. Acedia: luiheid. Mensen zijn te passief, ondernemen niets. Ook mentale traagheid, melancholie: je komt tot niets.
5. Avaritia: hebzucht, gierigheid, verspillen van geld. Te veel gericht zijn op aards bezit.

6: Gula: vraatzucht, gulzigheid.


7. Luxuria: lust, te veel toegeven aan de liefde.
Alle zonden hebben te maken met het te veel of te weinig op iets gericht zijn. Al deze zondaars konden geen maat houden. Op de Louteringsberg moeten de zielen voor een bepaalde periode een vervelende taak verrichten of in een bepaalde toestand verblijven om daarna naar de hemel te mogen. De Louteringsberg is dus te omschrijven als een plek waar mensen gezuiverd of gereinigd worden van hun zonden.
In de Goddelijke Komedie worden mensen niet met een gevangenisstraf gestraft. Dante heeft voor iedereen een straf verzonnen die past bij de zonde die ze hebben begaan. We spreken hier van contrapasso’s. We kunnen de contrapasso vergelijken met het het (bijbelse) principe van oog om oog, tand om tand. Dante past de contrapasso op twee manieren toe:

- contrapasso bij contrast: de straf is een tegenhanger van de zonde.

- contrapasso naar analogie: de straf is een wrede voortzetting van de zonde.

Bij de zonde van invidia, jaloezie, past Dante een contrapasso bij contrast toe. Mensen die tijdens hun leven te jaloers zijn geweest op andere mensen, en dus te veel naar andere mensen hebben gekeken, moeten op de Louteringsberg rondlopen met ogen die zijn dichtgenaaid met ijzerdraad. Ze kunnen nu helemaal niets meer zien.

Een ander voorbeeld zijn de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan acedia, luiheid. Zij moeten de hele tijd rondjes rennen. Een derde voorbeeld is de straf van zij die zich schuldig hebben gemaakt aan gula, gulzigheid. Op de Louteringsberg krijgen zij geen eten en drinken meer.

Bij de zonde avaritia, de hebzuchtige mensen en de verspillers, past Dante een contrapasso naar analogie toe. Deze mensen waren te veel gericht op aardse bezittingen en moeten nu op hun buik op de harde aarde liggen.

Een tweede voorbeeld vinden we bij ira, verblindende woede. De zondaars lopen nu in een dikke rook, die symbool staat voor hun woede. Daarnaast zijn er nog de wellustigen (luxuria). Zij zitten gevangen in een muur van vuur.
In het volgende deel zullen de leerlingen zelf contrapasso’s gaan verzinnen, zowel contrapasso’s naar analogie als bij contrast.

4. Opdracht: Aan de slag met vier hoofdzonden op de Louteringsberg

In het tweede deel van de les gaan de leerlingen in groepen aan de slag met een opdracht.

Nu ze weten hoe het hiernamaals is ingedeeld, hoe de Louteringsberg eruit ziet en welke zonden hier worden gestraft, gaan ze zelf aan de slag met vier hoofdzonden. Deze vier zonden zijn acedia (luiheid), avaritia (hebzucht), invidia (jaloezie) en ira (toorn, woede).

Bij elke zonde horen twee krantenartikelen. De klas wordt in vier groepen verdeeld, zodat elke groep twee artikelen krijgt. Ook kan de docent een afbeelding van de Louteringsberg, met daarop de zonden, uitdelen. Bij elk artikel moet de groep beargumenteren om welke zonde het gaat. Vervolgens moeten ze bij deze zonde een straf verzinnen, zoals ze die in de inleiding hebben gezien. Bij één artikel bedenken ze een contrapasso naar analogie en bij het andere artikel een contrapasso bij contrast. Zo passen ze beide mogelijkheden toe. Ze moeten de straf niet alleen opschrijven, maar ook tekenen. Bij de canti van de Goddelijke Komedie zijn vele afbeeldingen gemaakt. Door de leerlingen ook een afbeelding te laten maken, spreekt de straf meer tot de verbeelding. Ze hebben hiervoor een kwartier de tijd. Om ervoor de zorgen dat geen groep twee dezelfde zonden krijgt, kunt u de artikelen bijvoorbeeld als volgt uitdelen:
Groep 1: artikel 1 (acedia) en artikel 5 (invidia)

Groep 2: artikel 2 (acedia) en artikel 7 (ira)

Groep 3: artikel 3 (avaritia) en artikel 6 (invidia)

Groep 4: artikel 4 (avaritia) en artikel 8 (ira)

Er is ook een tweede optie mogelijk, waarbij er in totaal vier verschillende artikelen gebruikt worden. Er zijn dan twee groepjes die werken met hetzelfde artikel. De opdracht blijft verder hetzelfde als hierboven. Bij de bespreking van de artikelen kan er meer discussie ontstaan tussen de groepjes die zich over hetzelfde krantenartikel bogen. U kunt de artikelen als volgt uitdelen:
Groep 1: artikel 1 (acedia) en artikel 5 (invidia)

Groep 2: artikel 3 (avaritia) en artikel 7 (ira)

Groep 3: artikel 1 (acedia) en artikel 7 (ira)

Groep 4: artikel 3 (avaritia) en artikel 5 (invidia)

5. Nabespreking

Wanneer de leerlingen klaar zijn met de opdracht, worden de resultaten klassikaal gepresenteerd. Van elk groepje kunnen één of twee leerlingen worden aangewezen om dit te doen. Zij vertellen en laten zien:

- waar het artikel over gaat,

- welke zonde is begaan,

- welke straf ze hebben bedacht en of dit een contrapasso bij contrast of naar analogie is,

- de tekening die de straf uitbeeldt.

De docent zal bij elke besproken zonde een voorbeeld geven uit de Goddelijke Komedie, dat aangeeft hoe Dante deze zonde straft. Ook kunt u in de vierde bijlage afbeeldingen vinden van straffen die Dante toepast. Zoals we in de introductie hebben gezegd, gaat het erom dat de leerlingen goed kunnen beargumenteren waarom ze voor een bepaalde zonde hebben gekozen en het principe van de contrapasso’s goed hebben toegepast.

Voor dit gedeelte van de les is een kwartier gereserveerd, maar uitloop is mogelijk. Nadat de oplossingen zijn gepresenteerd, zal de docent de les afsluiten. De docent kan de les dan kort samenvatten, herhalen waarom dit zo’n belangrijk literair werk uit de Middeleeuwen is of vragen wat de leerlingen van de les vonden.

6. Bijlage 1: De krantenartikelen

Hier vindt de docent de artikelen waarmee de leerlingen aan de slag zullen gaan. Het zijn in totaal acht artikelen uit verschillende kranten. Elk groepje zal met twee artikelen gaan werken.

De krantenartikelen per zonde:

1 & 2: Acedia

3 & 4: Avaritia

5 & 6: Invidia

7 & 8: Ira

Artikel 1:Tiener ontslagen via Facebook

LONDEN - De Britse Chelsea Taylor (16) moest via Facebook vernemen dat ze niet langer in een tearoom in Lancashire mocht werken. Het meisje had een briefje van 10 pond (ongeveer 10 euro) verloren op weg naar de winkel om koekjes voor haar collega's te kopen.

Ze las haar ontslagbrief op Facebook. Het bericht stond vol spelfouten en werd afgesloten met twee kusjes. Het meisje was er van over haar toeren. Ze zorgde wel ongewild voor een primeur: ze zou de eerste ooit in Engeland zijn die via Facebook de bons kreeg. Magere troost.

Haar moeder is woest: Niet eens de beleefdheid om het haar persoonlijk te vertellen. Het is walgelijk en harteloos om dat een tiener aan te doen. (PO)

Bron: Algemeen Dagbladhttp://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/471702/2010/03/23/Tiener-ontslagen-via-Facebook.dhtml

Artikel 2:Ryanair dropt passagiers op verkeerde eiland

Een aantal Britse vakantiegangers is woedend op de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair. De Britten vlogen woensdag van Zuid-Engeland naar het Canarische eiland Lanzarote, maar wegens slechte weersomstandigheden in het gebied landde het toestel op het buureiland Fuerteventura.

Ryanair vertrok snel, maar de toeristen werden aan hun lot overgelaten. Britse media meldden vrijdag dat er geen medewerker van Ryanair meer op het vliegveld te bekennen was zodat de Britten zelf accommodatie en een tocht met een veerboot voor de volgende ochtend moesten regelen.
In een reactie laat de lowbudgetmaatschappij weten dat het volgens de Europese regelgeving juist heeft gehandeld, omdat overmacht de oorzaak is en de maatschappij dan niet verplicht is de passagiers tegemoet te komen.

Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20100219_088

Artikel 3:

GaGa klaagt producer aan

Lady GaGa heeft producer Rob Fusari aangeklaagd. Volgens de zangeres heeft Fusari ervoor gezorgd dat GaGa een platencontract heeft ondertekend waar hij zelf te veel aan zou verdienen.[...] .De producer eist 35 miljoen van GaGa.

Fusari beweert dat hij tevreden zou zijn geweest met een bedankje van GaGa, maar de zangeres laat niets meer van zich horen. De producer ontdekte GaGa in 2006 in New York. Hij stelde meteen een contract op en zocht contact met een grote platenmaatschappij, maar verloor het contact met de zangeres toen het erotiekgehalte van haar acts toenam. Het is niet bekend wat GaGa precies van Fusari eist, aangezien de inhoud van de aanklacht nog niet is vrijgegeven.
Bron: http://www.spitsnieuws.nl/archives/media/2010/03/gaga_klaagt_producer_aan.html#more

Artikel 4:


Eerlijke Italiaan boos over te lage beloning

Geplaatst op maandag 22 maart 2010 om 12:58ROME (ANP) - De 31-jarige Italiaanse verkoper Simone Chiessi uit Reggio Emilia heeft een rechtszaak aangespannen tegen een bouwondernemer die hem een te lage beloning heeft gegeven voor het terugvinden van zijn portemonnee. […]

Vorige maand vond de man de beurs met 715.000 euro aan waardecheques. Twee ervan, ter waarde van 110.000 euro, had hij direct kunnen verzilveren, maar de eerlijke verkoper bracht de portemonnee naar de carabinieri.

[...] Maar de bouwondernemer, [...], liet een paar dagen geleden via zijn advocaat weten dat hij Chiessi 500 euro kon bieden als beloning.

Daarmee neemt de vinder geen genoegen en sleept de ondernemer voor de rechter.


Bron: Metro

http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=19&id=184817

Artikel 5:Taakstraf geëist voor incident waterpolo

Van onze verslaggeefster Anja Sligter op 09 oktober '09, 00:00, bijgewerkt 22 oktober '09, 15:24ALMELO - Officier van justitie eist ook jeugddetentie tegen jongste van twee waterpolozusjes. Advocaat acht doodslag niet bewezen.De officier van justitie heeft donderdag in Almelo taakstraffen geëist tegen twee waterpolozusjes (17 en 22) wegens poging tot doodslag. Tegen de jongste eiste hij ook vier maanden jeugddetentie. Deze zaak werd achter gesloten deuren behandeld omdat ze tijdens het incident nog minderjarig was.

De meisjes zouden vorig jaar bij de waterpolowedstrijd tussen Neede en SG Twente een tegenspeelster extreem lang onder water hebben geduwd. Het spel zat in een dood moment. Alle speelsters zwommen terug naar hun positie toen het slachtoffer, de speelster van Neede die net had gescoord, onverwacht van achteren werd aangevallen door het jongste zusje. De keepster, het oudste zusje, kwam uit haar doel om zich actief met de worsteling te bemoeien. Ondanks het fluitconcert van de scheidsrechters lieten de zusjes deze tegenspeelster niet los, aldus getuigen.

Volgens het slachtoffer is zij daarbij vier keer onder water geduwd. Zij slaagde er niet in om de zussen – beiden fors van postuur - van zich af te krijgen. Ze snakte naar adem en heeft daarna nog een half uur al hyperventilerend op de kant gelegen. De twee scheidsrechters hebben bij de politie verklaard zoiets in hun sportcarrière nog nooit te hebben meegemaakt. Het slachtoffer heeft aan de acute doodsnood een posttraumatisch stresssyndroom overgehouden en eist schadevergoeding.

[...]

Het was een overtreding, maar voor poging tot doodslag is geen bewijs. Ook bestreed de advocaat opzet of voorwaardelijke opzet. Daarvoor hadden de zusjes met elkaar moeten overleggen en dat hebben ze niet. Volgens de advocaat hebben de zusjes spijt van hun acties in het water.Bron: Volkskrant

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1300834.ece/Taakstraf_geeist_voor_incident_waterpolo

Artikel 6:X Factor-Janna verbolgen

van onze redactie AMSTERDAM -  X Factor-deelnemer Janna vindt het onterecht dat ze vrijdag het veld moest ruimen. "Sommige acts zongen faliekant vals."

Dit heeft de zangeres geroepen in het programma Life 4 You, waar ze samen met de meidengroep Fierce kwam vertellen over haar optreden in X Factor. Toen Carlo Boszhard haar vroeg wie dan zo vals zong antwoordde ze: "Nou, de jongetjes van 4 Granted, maar beugel dragende meisjes vinden dat leuk, die sms'en."

De pupil van Eric van Tijn (categorie 26 plus) wist van te voren dat er maar twee mogelijkheden waren. "Of ik zou er de eerste keer al uit liggen, of ik zou winnen. Ik ben een meisje van extremen."

Bron: http://www.telegraaf.nl/prive/6503072/__X_Factor-Janna_verbolgen__.html?sn=prive

Artikel 7:'Aanstichter strandfeest moet in inrichting'
ROTTERDAM - De 25-jarige Asim B. moet van het Openbaar Ministerie (OM) worden opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD).
Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam, waar B. terechtstaat voor opruiing tijdens het strandfeest Sunset Grooves in Hoek van Holland op 22 augustus vorig jaar.

Het OM beschuldigt B. ervan dat hij die avond anderen heeft opgezweept en heeft aangezet tot geweld tegen feestgangers en de politie. Diverse bezoekers van het dancefeest kregen rake klappen, aldus het OM. Later die avond escaleerde het geweld zodanig dat politiemensen zich genoodzaakt voelden hun dienstwapen te trekken en waarschuwings- en gerichte schoten te lossen. (…)


Volgens het OM is B. een ‘opruier pur sang’. Hij is bij de politie in Rotterdam al langer bekend als iemand die anderen opjut en zelf bedreigingen en beledigingen uit. Vrijwel altijd is de politie het doelwit van zijn acties, aldus de aanklager, die hem ‘beestachtig gedrag’ verwijt op de avond van het strandfeest. Justitie ziet B. als de aanstichter waardoor die avond de vlam in de pan is geslagen.

Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1366737.ece/Aanstichter_strandfeest_moet_in_inrichting

Artikel 8:

Vandalisme groeit onder Utrechtse jongeren

UTRECHT - Een derde van de Utrechtse jongeren maakt zich wel eens schuldig aan vandalisme of diefstal. Dat is meer dan twee jaar geleden, zo blijkt uit de vrijdag gepresenteerde Jeugdmonitor van de gemeente Utrecht.

Het tweejaarlijkse onderzoek werd uitgevoerd onder tweede- en derdeklassers van het voortgezet onderwijs. Van de ondervraagden zegt eveneens een derde zich wel eens agressief te gedragen.Wethouder Rinda den Besten erkent dat er nog veel te verbeteren is. ‘We proberen al langer problemen aan te pakken door actieve voorlichting en begeleiding van ouders. Maar het duurt even voordat zoiets landt’, stelt ze.

Het succesvolle project ‘Vreedzame Wijk’ op scholen in Overvecht wordt ook in de probleemwijk Zuilen ingezet om scholieren beter met elkaar te laten omgaan.
Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1338405.ece/Vandalisme_groeit_onder_Utrechtsejongeren

7. Bijlage 2: De straffen van Dante

Hier vindt de docent de antwoorden die Dante gegeven zou hebben bij elk artikel. Nadat de leerlingen klassikaal hebben verteld welke zonde zij uit een artikel hebben gehaald en een bijpassende straf hebben getekend, zal de docent de onderstaande 'antwoorden' geven.
Artikel 1 en 2: acedia
Artikel 1: ‘Tiener ontslagen via Facebook’

Degene die haar ontslagen heeft komt vanwege de zonde luiheid ofwel acedia in de Louteringsberg terecht. De collega's van het meisje hadden niet de moeite genomen om haar persoonlijk te vertellen dat ze ontslagen is. Als straf en dus contrapasso moeten de zondaars rondrennen op de vierde ommegang van de Louteringsberg.


Artikel 2: ‘Ryanair dropt passagiers op verkeerde eiland.’

De luchtvaartmaatschappij Ryanair maakt zich schuldig aan de zonde acedia: gemakzucht of luiheid. Ryanair heeft een aantal passagiers op een verkeerde plek afgezet en hen vervolgens aan hun lot overgelaten. Er is geen verantwoordelijkheid getoond. Daarom komen de verantwoordelijken in de vierde ommegang van de Louteringsberg terecht: als straf voor de zonde moeten ze daar continu rondjes rennen. Bij deze straf is er duidelijk sprake van contrapasso: wat de zondaars tijdens hun leven te weinig hebben gedaan, actief handelen, moeten ze nu constant doen.


Citaat Divina Commedia, Louteringsberg; Canto 18:
115 Vergeef het ons dat wij niet blijven staan:

Niet onbeleefdheid is daarvan de reden;

Wij hebben haast en moeten verdergaan.

Artikel 3 en 4: avaritia
Artikel 3: ‘Gaga klaagt producer aan.’

De producer komt op de Louteringsberg terecht. Hij eist een bedrag van 35 miljoen euro aan lady GaGa omdat hij geen bedankje krijgt van haar. De zonde die hij heeft begaan heet hebzucht ofwel avaritia. Voor die zonde komt hij op de vijfde ommegang van de Louteringsberg. Als straf moeten de zondaars op hun buik liggen met hun gezichten op de harde grond. Dit is dus een contrapasso bij analogie. Omdat de zondaars in hun leven teveel waarde hechtten aan aardse goederen, worden zij nu gestraft door continu naar de grond te moeten kijken.


Artikel 4: ‘Eerlijke Italiaan boos over te lage beloning.’

De Italiaan die de waardecheques heeft gevonden was niet tevreden met zijn beloning van €500,- en eist meer. Deze man lijdt dus aan hebzucht ofwel avaritia. Voor het begaan van deze zonde komt de vinder op de vijfde ommegang van de Louteringsberg. Als straf moet de zondaar op zijn buik liggen met zijn gezicht op de harde grond. Dit is dus een contrapasso bij analogie. Omdat de zondaars in hun leven teveel waarde hechtten aan aardse goederen worden zij nu gestraft door continu naar de grond te moeten kijken.


Citaat Divina Commedia, Louteringsberg; Canto 19:
115 De wijze waarop God ons laat kastijden

Toont wat de hebzucht met ons heeft gedaan;

Er is op deze berg geen wreder lijden.
118 Daar wij de blik niet opwaarts lieten gaan,

Maar steeds omlaag en naar het aardse keken,

Dwingt God ons nu de ogen neer te slaan.

Artikel 5 en 6: invidia
Artikel 5: ‘Taakstraf geëist voor incident waterpolo.’

De zusjes komen op de tweede ommegang van de Louteringsberg terecht. Er was geen opzet in het spel om de tegenspeelster daadwerkelijk te verdrinken. Uit het artikel blijkt dat het jongste zusje jaloers was op de tegenspeelster, omdat zij zojuist had gescoord. De contrapasso die bij de zonde jaloezie ofwel invidia hoort is het dichtnaaien van de ogen omdat die verkeerd kijken. Wat houdt dat in? In de Divina Commedia wordt uitgelegd dat invidia een zonde is die men begaat met de ogen. Men kijkt teveel naar de anders en wordt daardoor jaloers. Daarom is de bijpassende straf het dichtnaaien van de ogen.


Artikel 6: ‘X Factor-Janna verbolgen.’

Janna komt in de tweede ommegang van de Louteringsberg terecht. Ze kan het niet verdragen dat ze direct uit het programma X Factor is gestemd en is jaloers op degenen die wel door zijn. Ze beledigt een groep die wel door is en beweert dat ze vals zongen. De contrapasso die bij de zonde jaloezie ofwel invidia hoort is het dichtnaaien van de ogen, omdat die verkeerd kijken. In de Divina Commedia wordt uitgelegd dat invidia een zonde is die men begaat met de ogen. Men kijkt teveel naar de anders en wordt daardoor jaloers. Daarom is de bijpassende straf het dichtnaaien van de ogen (contrapasso bij contrast).


Citaat Divina Commedia, Louteringsberg; Canto 13
70 Bij elke schim waren met ijzerdraad

De beide ogen dichtgenaaid als bij de

Sperwer, die zich niet anders temmen laat.


Artikel 7 en 8: ira
Artikel 7: ‘Aanstichter standfeest moet in inrichting.’

Asim B. maakt zich schuldig aan ira, oftewel woede. Hij is een opruier: hij zet anderen aan tot geweld door het verspreiden van zijn hatelijke praatjes. Hij komt daarom in de derde ommegang van de Louteringsberg. De straf die hij hiervoor krijgt is dat hij moet rondlopen in een dikke, donkere rookwolk. Deze rookwolk staat symbool voor de woede die hij tijdens zijn leven voelde. Het gaat hierbij dus om contrapasso bij analogie: de straf is een weerspiegeling van de begane zonde.


Artikel 8: ‘Vandalisme groeit onder Utrechtse jongeren.’

Deze jongeren maken zich schuldig aan de zonde ira, verblindende woede. Ze gedragen zich agressief en vernielen uit woede of balorigheid. Daarvoor komen zij in de derde omwenteling van de Louteringsberg. Hun straf daar is dat ze verblijven in een dikke rookwolk, die symbool staat voor de woede die zij in hun leven voelden: het gaat hierbij dus om contrapasso naar analogie.


Citaat Divina Commedia, Louteringsberg; Canto 16:

1 Geen helse duisternis, geen aardse nacht

Die donker was, omdat de hemellichten

Verdwenen in een zware wolkenvracht,


4 Versluierde ooit zo onze gezichten

Als deze rook die ons had aangeraakt

En zich, ruw prikkelend, steeds meer verdichtte.

8. Bijlage 3: Afbeelding LouteringsbergAfbeelding: 16e eeuwse gravure

Afbeelding: Uit de Nederlandse vertaling van Van Dooren9. Bijlage 4: Afbeeldingen van de straffen van Dante

Acedia (15e eeuws handschrift)

Avaritia (Gustave Doré)
Ira (Gustave Doré)
Invidia (Gustave Doré)

Luxuria (William Blake)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina