Historia 1641: ro vak A3 (E40) A1 (E19) aanleg laterale wegen (rangeerweg)Dovnload 6.89 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte6.89 Kb.
NOTA

Betreft : Ontsluiting Luchthaven

Stand van zaken dossiers


 • Historia 1641: RO - vak A3 (E40) - A1 (E19) aanleg laterale wegen (rangeerweg)

  Dit project is op het voorstel vijfjarenprogramma 2002-2006 geprogrammeerd in 2006.
  Het voorstel van dit project vloeit voort uit de studie "verkeersstructuurschets zone Zaventem" die in opdracht van het kabinet in de loop van 1999 met finalisering in 2000 werd uitgevoerd. Deze studie kan beschouwd worden als een "streefbeeldstudie" voor bewust wegvak van de RO. • Historia 519: RO - 4de rijstrook tussen A1 (E19) en A3 (E40)

  Dit project is op het voorstel vijfjarenprogramma 2002-2006 eveneens geprogrammeerd in 2006.
  Het dient samen met het project historia 1641 behandeld (zie hierboven) vermits het over hetzelfde wegvak gaat. • Historia 581: RO - 4de rijstrook tussen A1 (E19) en A12

  Dit project is op het voorstel vijfjarenprogramma 2002-2006 geprogrammeerd na 2006.
  Momenteel is bij onze afdeling een streefbeeldstudie in de maak voor het wegvak van de RO tussen A10 (E40) en A1 (E19).
  Het vak waarvan sprake in project 581 valt hieronder.


Voor de 3 bovenvermelde projecten dient door de afdeling A.R.O.H.M. nog een RUP opgemaakt. Voor het vak A10 (E40) - A12 bestaat reeds een MER-studie. Voor het vak A12 - A1 (E19) en A1(E19) - A3 (E40) zal wellicht ook nog een MER-rapport dienen opgemaakt. Hiervoor zullen de diensten van AMINAL en van de mobiliteitscel worden ingeschakeld. • Historia 727: verbindingsweg vanaf A3 tot luchthaven

  Dit project is op het voorstel vijfjarenprogramma 2002-2006 geprogrammeerd na 2006. Een plan-MER en een RUP dienen hiervoor nog opgestart te worden. Hiervoor zullen de diensten van AMINAL, AROHM en de Mobiliteitscel ingeschakeld worden.De omleidingsweg van Steenokkerzeel staat op het reserveprogramma van 2002. Het project is reeds goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie. De onteigeningen zijn lopende (17 van de 24 innemingen zijn reeds aangekocht). Aangezien de gezamenlijke onteigeningskosten hoger oplopen dan 1 miljoen euro, wordt dit heden voorgelegd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor Financiën en Begroting.


 • Historia 1037: verbindingsweg vanaf A1 tot luchthaven, vervollediging complex Machelen en aanleg ongelijkgronds kruispunt N211 x N21

Dit project staat op het investeringsprogramma 2003 teneinde de verkeersveiligheid en de verbinding naar de geplande afstandsparkings van de Luchthaven te verbeteren (= rechtstreekse verbinding van de internationale luchthaven van Zaventem met het hoofdwegennet).


Momenteel is de afdeling Ruimtelijke Planning bezig met de opmaak van een nota voor de Vlaamse Regering met aanbevelingen met betrekking tot een beslissing over een principieel tracé voor de spoorontsluiting, op basis van de aspecten ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu. Hierin werd eveneens de aanleg van de primaire weg I naar de Luchthaven onderzocht. Daarna zal de afdeling Ruimtelijke Planning een RUP opstarten. Het RUP zal zowel de spoorontsluiting als de primaire verbindingsweg (vervollediging complex + ongelijkgronds kruispunt) omvatten.
Voor het ontwerp van de herinrichting van het kruispunt en de vervollediging van het complex is momenteel een simulatiestudie lopende bij de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.


 • kruispunten Watertorenlaan/Haachtsesteenweg en Stationsstraat/Haachtsesteenweg (timing overeen te komen met de Vlaamse administratie)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina