Historiek document Locatie documentDovnload 194.56 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte194.56 Kb.
Patris: Referentiedocument voor de databasesHistoriek document

Locatie document


Dit is een snapshot van een online-document. Papieren kopieën zijn alleen geldig op de dag dat ze afgedrukt worden. Neem contact op met de auteur als u twijfels hebt over de actualiteit van dit document.

De bron van het document vindt u in


Revision History


Date of this revision: 01/04/2004

Date of next revision (17/05/2004)Revision Number

Revision Date

Autor

Summary of Changes

Changes marked

v0.1

15/03/04
Initiële versie

N

V0.2

15/04/04

C.Jimenez

Inleiding / Context / Methode

Y

V0.3

26/04/04

V. Urbain

Commentaar op de referentietabel

Y

V0.4

29/04/04

J. Hulders, O. Beghain

M. DerrienHerziening van het document

N

Inhoudstafel1. Inleiding 5

2. Context 6

2.1 Overzicht 6

2.2 Het Cetic-rapport 6

3. Het referentiedocument 8

3.1 Inleiding 8

3.2 Doelstellingen 8

3.3 Onze methode 8

3.3.1 De verschillende stappen 8

4. Analyse van de GAP  10

4.1 Referentietabel 11

4.2 Besluit van de analyse 12

4.2.1 Doelstellingen 12

5. BIJLAGE 1 13

6. BIJLAGE 2 15

6.1 Documentaire inventaris van databases 15

6.2 Bijkomende informatie over databases 19

6.2.1 CADNETLOCO 20

6.2.2 CADMAP 31

6.2.3 TP380 32

6.2.4 TP385 33

6.2.5 Formulieren 60 34

6.2.6 HYPO 37

6.2.7 Statis 38

6.2.8 Berekening van de successierechten 40

6.2.9 TP480 41

6.2.10 TPALIM 42

6.2.11 TP430 42

6.2.12 TP390 42

6.2.13 Depkas 42

6.2.14 TP230 44

6.2.15 TP410 44

6.2.16 Scheepshypotheken 45

6.2.17 VZW's 48

6.2.18 Taks op het lange termijnsparen 48

6.2.19 Zegelwerkplaats 50

6.2.20 Prijscourant 50

6.2.21 Genwin 51

6.2.22 Comptext 53

6.2.23 UNICAD 54

6.2.24 TBT 58

7. BIJLAGE 3 65
1.Inleiding


 • In het kader van de voorstudie van het Patris-systeem, is het noodzakelijk een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige omgeving en zo goed mogelijk de behoeften te bepalen wat de informatie betreft die moet vastgelegd worden ter ondersteuning van de business van FOD-FIN Patrimoniale documentatie zoals beschreven door Coperfin (T5). Daarom legt dit referentiedocument de nadruk op de verschillende elementen die de sleutel vormen om met succes de oplossing te bepalen die moet geïmplementeerd worden inzake de beschikbaarheid van de informatie.
 • Dit document zal mettertijd evolueren aangezien onze analyses en besluiten gebaseerd zullen zijn op de informatie die resulteert uit het gebruik (use-cases) en die ons in voorkomend geval één voor één zal doorgegeven worden.


2.Context

2.1Overzicht

Er gebeurden reeds een aantal onderzoekingen waarvan de resultaten kunnen gebruikt worden voor de creatie van het gegevensmodel:

 • Coperfin 1 (boek ICT)

 • Opleidingsmateriaal FOD-FIN

 • Nota’s van de AKRED2.2Het Cetic-rapport


Wij wensen vooral te wijzen op de rapporten van de CETIC die een uniek gegevensmodel voorstellen voor de patrimoniale documentatie, volgens een gestructureerde werkwijze. Deze documenten werden onlangs opgesteld en goedgekeurd door het bestuurscomité van de AKRED.

Dit rapport voorziet de opsplitsing van de informatie van het statische model in 3 groepen: • De informatie betreffende personen: het kan gaan om natuurlijke personen die geïdentificeerd worden door middel van hun naam, voornamen, geslacht, burgerlijke staat ... maar ook de datum van hun eventuele naturalisatie, de verwantschapsband tussen personen, …. Wat de rechtspersonen betreft, behelst de informatie het type bedrijf, het BTW-nummer, de oprichtingsdatum, de eventuele datum van vereffening, ...

 • De informatie betreffende de rechten: het gaat om zakelijke rechten, zoals de volle eigendom, de blote eigendom verhoogd met het erfpachtrecht … maar ook meer diepgaande informatie zoals de soorten erfdienstbaarheden. De andere zakelijke rechten omvatten de hypotheken, privileges, onderpanden, … Bovendien bestaan er ook persoonlijke rechten of schuldvorderingen. Ten slotte kunnen we nog spreken van intellectuele eigendom maar de AKRED beschikt over geen enkele informatie over dit onderwerp.

 • De informatie met betrekking tot de activa: in dit geval moet er een onderscheid worden gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Voor elk onroerend goed beschikt de AKRED over informatie, zoals het kadastraal nummer, de oppervlakte, de liquidatiewaarde, de normale waarde, het fiscale statuut, … Voor een gebouwd goed, zijn er bijkomende gegevens beschikbaar, onder andere het jaar waarin de bouw ervan voltooid werd, het jaar van de laatste fysieke wijziging, … en een classificatie van de gebouwde goederen. • Voor de ongebouwde goederen, zijn er bijkomende gegevens beschikbaar wat het rendement betreft per hectare, gegevens over de bodemkwaliteit, … De AKRED heeft classificaties vastgelegd, zowel voor de gebouwde als de ongebouwde goederen. Geen enkele classificatie van de onroerende goederen werd uitgewerkt maar er is wel een overzicht beschikbaar.

Het CETIC-rapport onderscheidt 3 soorten van mutaties:

 • de mutaties met betrekking tot personen: bijvoorbeeld wegens huwelijk, scheiding, overlijden, adreswijziging,...

 • de juridische mutaties, onder andere wegens verkoop, schenking, vonnis, lening,...

 • de mutatie van goederen zoals de fysieke mutaties (wijziging van de grenzen van een perceel) en fiscale mutaties (wijziging van het kadastraal inkomen). De gegevens van de AKRED zijn vooral gekenmerkt door hun toegankelijkheid en hun betrouwbaarheid.

 • Het type ondersteuning van gegevens (op papier of op elektronisch medium) en de verspreiding van die gegevens binnen de AKRED hebben een grote invloed op hun toegankelijkheid. De betrouwbaarheid heeft te maken met het aantal fouten en het chronologisch verschil van de gegevens ten opzichte van de werkelijkheid, en met hun echte integraliteit. Het gegevensmodel beschreven voor de AKRED in het CETIC-rapport is gebaseerd op 11 diagrammen die abstractie maken van de details van de eigenlijke invoering van deze gegevens. Deze diagrammen zijn al geschreven in UML, de standaardtaal die gebruikt wordt voor het ontwerp van de modellen, die u ook terugvindt in deze offerte. Deze diagrammen dienen als vertrekbasis binnen het kader van deze module.


3.Het referentiedocument

3.1Inleiding


Dit document biedt de mogelijkheid om de verschillende informatiebronnen op te sommen die pertinent zijn voor de uitwerking van het gegevensmodel (een gegevensmodel is een geheel van concepten om gegevens te beschrijven vanuit de reële wereld, de link tussen de gegevens en de semantiek van de gegevens) opdat de resultaten van de opdracht het meest rekening zouden houden met de beslissingen en de opties die in het verleden reeds werden genomen.

3.2Doelstellingen


Het doel van dit document is de informatie te beschrijven die nodig is voor de definitie van het gegevensmodel zoals hierboven beschreven, namelijk:

 • Analyse van de gaps (ontbrekende informatie -zie hoofdstuk 4)

 • Een inventaris van de databases (zie in bijlage 1)

 • Een lijst van contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de informatie (zie bijlage 2)

Dit document zal later kunnen gebruikt worden om de risico’s te berekenen indien de informatie niet opgenomen wordt in het nieuwe gegevensmodel en de oplossingen die moeten ontwikkeld worden op basis van de resultaten van de analyse van de delta.

3.3Onze methode


Om aan de doelstellingen van het referentiedocument te beantwoorden, zullen wij een GAP-analyse doorvoeren tussen het bestaande (AS-IS) en de behoeften (TO-BE).

Deze methode heeft als voordeel dat er een referentiekader beschreven wordt dat vervolgens de mogelijkheid zal bieden om op basis van onze onderzoeksresultaten, ons vervolgens in staat zal stellen om het meest precieze gegevensmodel en oplossingsmodel te bepalen met het oog op de implementatie.


3.3.1De verschillende stappen
 1. AS – IS (het bestaande)

  • De beschikbare informatie en informatiebronnen begrijpen die aan de basis liggen van de behoeften van de klanten van FOD-FIN patrimoniale documentatie.

  • De « gegevenslijst » identificeren van de huidige databases, de lokalisering van de informatie en het gebruik ervan om de huidige business te ondersteunen.

 2. TO-BE (de behoeften): De behoeften identificeren op het vlak van de terbeschikkingstelling van de informatie/ van de gegevens

 • Analyse van de gegevens die in het CETIC-rapport staan

 • Analyse van de geconsolideerde gegevens door middel van de definitie van de gebruiksgevallen (use case) 1. De GAP

 • De delta identificeren tussen het bestaande (as-is) en de behoeften (to-be)

 • De ontbrekende informatie of gegevenstypes beschrijven.


4.Analyse van de GAP 


De tabel hieronder geeft het geheel van de informatie weer die verzameld werd voor de volledige analyse van de GAP.

De gegevens zijn gegroepeerd per categorie. Voor elk functioneel element of gegeven zal men, voor de bestaande

systemen, de authentieke bron en de database(s) aangeven waarin dit element aanwezig is.

Voor de toekomstige systemen zal men aangeven wat het bestaan rechtvaardigt van het functionele element of het gegeven en de bestemming ervan (Patris-database of andere).


4.1Referentietabel
1Categorie

2AS-IS

3TO-BE

 

4Functioneel element

Authent.

5Database

6Pertinent

7Patris

8Andere

 

9Entiteit

10Veld

11Beschrijving

12Bron
13Cetic

14UC

 

 

Opmerking : een referentie-element is ofwel een Error: Reference source not found«Functioneel Element» of een Error: Reference source not found«Entiteit » bestaande uit Error: Reference source not found«Velden» met een Error: Reference source not found«Beschrijving»

Tabel -> zie Bijlage 3


4.2Besluit van de analyse

4.2.1Doelstellingen
 1. Op gedetailleerde manier de analyseresultaten beschrijven tussen

  1. De beschikbare gegevens (AS-IS) en de gegevens noodzakelijk om de functionaliteiten te ondersteunen

van het Patris-systeem voor het beheer van patrimoniale gegevens beschreven in T5

  1. De lokalisatie van bestaande systemen en de TO-BE systemen (Patris, andere)

Opmerking: Dit deel is een actief gedeelte tijdens de hele duur van de analysefase.

5.BIJLAGE 1


Lijst van contactpersonen voor elke DBNaam

Beschrijving

IT

DB

1

CADNET-LOCO

Bijhouden van de kadastrale legger en de losse rekeningen betreffende onroerende goederen

 Wim Waegeman

DL/I 7 (IMS) VSAM

2

CADMAP

Digitaal Cadastraal Plan

 Wim Waegeman

Oracle

3

TP380

Bezit van roerende goederen (incl, onroerende goederen in het buitenland) - juridische toestand van de titularissen.

De mobiele rekeningen (bevat alle informatie over de roerende- en/of onroerende goederen van een persoon)Patrick De Smedt
Guido Drieghe

Isam

4

TP385

Idem voor rechtspersonen.

Guido Drieghe

ISAM

5

Formulieren 60

Lokale en onafhankelijke bureauticatoepassing ter automatisering van formulieren 60 (registratieformaliteit)

 Maurice Amorison

Access2000

6

HYPO

Beheerssysteem voor hypothecaire formaliteit. 48 onafhankelijk DB.

 Guido Drieghe &
Andy Van Bogget

Oracle 7 Workgroup Server Release 7.3.3.0.0

7

Statis

Toepassing voor de AKRED-statistiekek

Jean-François Pellin

MySQL

8

Calcul des droits de successions

Berekening successierechten voor de verschillende gewesten

Minten/Van de Velde

Excel

9

TP480

Verzameling van in te vorderen schulden registratie - schuldvergelijking met DB en BTW

Patrick De Smedt

Isam

10

TPALIM

Toepassing alimentatievorderingen

Peter Baetens, Bruno Deneve

Isam

11

TP430

Centraal bestand concessies - jaarlijkse invordering

Patrick De Smedt

Isam

12

TP390

Bestand rechtspersonen - hoofdingen

Guido Drieghe

Isam

13

Depkas

Beheer deposito's en consignaties. Ingeval van een betwisting moet men het geld op een rekening storten die door de staat wordt beheerd.

Guido Drieghe Christian Guillaume &

Dirk Van HerrewegenVisual Dbase 5.5

14

TP230

Toekenning financie nummers registratie

Patrick De Smedt

Isam

15

TP410

Beheer paswoorden

Christian Guillaume

Isam

16

Scheepshypotheken

Beheer van de zeeschepen

Patrick Syemons

Dbase 4

17

VZW's

Beheer legger 30

Christian Guillaume

Dbase 4

19

Taks op het lange termijnsparen

Jaarlijkse aangifte voor het lange termijnsparen vanuit de bank- en verzekeringswereld

Patrick De Smedt

Isam

20

Zegelwerkplaats

Beheer van de abonnementen voor drukwerken

Patrick Syemons

Dbase 4

21

Prijscourant

Aanleg van de prijscourant voor publicatie in het Staatsblad

Patrick Syemons

Access

25

Genwin

Verzameling van berekeningsprogramma's voor intresten, prorata, registratierechten

Christian Guillaume

Visual Dbase

27

UNICAD

Genereert statistieken tbv controleurs


Luc Bael

MS access 2000

28

TBT

Toepassing voor de dashboards. DataWarehouse


CSC

Oracle

29

Statis


Toepassing voor de AKRED-statistieken


Pellin

MYSQL

30

Comptext

Boekhouding van de kadastrale uittreksels

Benoit Demasy

DBSAE IV


6.BIJLAGE 2

6.1Documentaire inventaris van databases


Overeenkomsten betreffende het invullen van volgende tabel:

 1. Link naar D6 ->

  1. Het veld leeglaten als er geen link bestaat naar D6

  2. Het toegangspad toevoegen naar D6 ( URL , navigatiepad )

 2. Ontwerpschema, fysiek schema, SQL-scripts

  1. Typ de letter « V » in als er een schema bestaat voor deze databases

  2. Vul hier een datum in (dit zal de dag aangeven waarop de informatie beschikbaar is)

  3. Laat het veld leeg als er geen schema beschikbaar is

 3. Ontwerpschema

  1. Vul de letter ‘V’ in als er een ontwerpschema bestaat voor deze database

  2. Vul hier een datum in (dit zal de dag aangeven waarop de informatie beschikbaar is)

  3. Laat het veld leeg als er geen schema beschikbaar is

 4. Functioneel domein

  1. ENR = Enregistrement

  2. CAD = Cadastre

  3. DOM = Domaine

  4. HYP = Hypothèques

 5. Commentaar

  1. Vul het commentaarveld in met alle belangrijke gegevens over deze databases


Databases

Link naar D6

Ontwerp-schema

Fysiek SchemaWoorden-

boek gegevensSQL-scripts

Funct. Domein

Commentaar

1

CADNET-LOCO

CADNET -> http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=106
Loco : -> http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=172
Security:->http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=193


V

V

V

 

CAD, ENR
3

TP380(mobiele rekening)

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=160 http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=158

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=159

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=161

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=210

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=214

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=215

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=216

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=217

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=218 http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=213

 V

V 

ENR
4

TP385(mobiele rekening)

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=194

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=195

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=196

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=206

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=207

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=208

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=211

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=212

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=213

 

 

 

 

ENR
5

Formulieren 60

 

V

V

V

V

ENR

Stand alone MS-access toepassing. Deze toepassing zal geïntegreerd worden in LOCO .

6

HYPO


http://10.2.30.133/D6/action/DetailDB?pID=176


V

V

V

V

HYP

Bestaan 2 typen boekhouding ( Hypo & Etat ).

7

Statis

 

 V

 V

V

V

ENR

Men moet het ontwerp herzien van de DB.

8

Berekening van de successierechten

 

 

 

 

 


ENR,HYP
9

TP480(schuld van PP)

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=164 http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=165

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=166

 

 

 

 

DOM
10

TPALIM

 

 

 

 

 

ENR

In ontwikkeling.

11

TP430(concessie)

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=162

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=163

V

V

 

ENR
12

TP390(mobiele rekening)

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=194
http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=195

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=196

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=206

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=207
http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=208

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=211

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=212

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=213
 

 

 

 

ENR
13

Depkas

http://10.2.30.133/D6/action/DetailDB?pID=178

 

V

V

 

ENR

Ontwerpmodel te hernemen in Rational.

14

TP230

http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=184

http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=190 

 

 

 

ENR
15

TP410

 http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=158 

 

 

ENR
16

Scheepshypotheken

 

 

 

 

 

HYP

DB4 toepassing

17

VZW' –ASBL
 

 

 V

 

ENR

DB4 toepassing

19

Taks op het lange
termijnsparen

http://10.2.30.133/D6/action/ViewAnnexe?pID=158

http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=164

http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=165

http://10.2.30.133/D6/action/INVViewFromList?DBID=166 V

 

 V

 21

Prijscourant

 

V

V

V

V

ENR
25

Genwin

 

 

 

 

 

ENR
27

TBT

Doorsturen van ASCII-bestand van aced, hypo naar tbt om er statistieken van te maken.

ASCII-bestanden

ASCII-bestanden

V
ENR,CAD,DOM,HYP

SAS

28

UNICAD

 

 

V
(access)

V

(via mssqlserver)V

(via mssqlserver)CAD, ENR

MS Access

29

 Comptext
 

 

V

 

CAD

Dbase VI toepassing


6.2Bijkomende informatie over databases


Dit hoofdstuk biedt u de mogelijkheid om alle databases uitvoerig te documenteren om goed hun inhoud te kennen

De informatie zal tekstueel of schematisch zijn

(ontwerpschema ontwikkeld met rational XDE). Is typisch alle informatie die op dit moment niet bestaat bij de

database-eigenaars en die nodig is voor de juiste ontwikkeling van de modellering van de nieuwe database.


6.2.1CADNETLOCO

6.2.2CADMAP6.2.3TP3806.2.4TP3856.2.5Formulieren 606.2.6HYPO


( crf D6 )

6.2.7Statis


- realiseert maandelijkse en jaarlijkse statistieken op documenten die verwerkt zijn op het registratiebureau.

(De documenten zijn afkomstig van de notarissen, deurwaarders, kadasterbureaus.

Het personeel van de registratiebureaus moet deze verwerken).

-Biedt de bestuurders de mogelijkheid om een directe kijk te hebben op de taken uitgevoerd door hun bureaus.

-Het is een toepassing volledig bestemd voor het intranet, waarbij een wachtwoord nodig is.

( Elke bestuurder of bediende ziet alleen de gegevens betreffende zijn bureau )

-De gegevens zitten in mysql op het adres 10.2.30.18/burcadenr. Bevat 54 tabellen.

-De toepassing werd ontworpen door Jean_François Pellin en draait op de 10.2.16.70/statis_proto_2/


6.2.8Berekening van de successierechten


Gebaseerd op het principe van een successie-aangifte als gevolge van een overlijden.

De goederen ( roerende en onroerende goederen) van de overledene worden aangegeven vervolgens geraamd.

Er gebeurt een opsplitsing van de goederen rekening houdend met het testament, naargelang het gaat om eigen goederen of gemeenschappelijke goederen.

Uit deze berekening volgen er twee soorten output: een voor de boekhouding en een voor het kadaster.

!! zelfs voor iets waarvoor men geen inkomsten ontvangt, moet men een aangifte doen en moet dit geregistreerd worden op het kadaster. Voorbeeld van een bos dat geërfd wordt:

Een kind erft ¼ van een bos, het andere ¼ en de moeder de ½ . Dit moet geregistreerd worden.


6.2.9TP4806.2.10TPALIM

6.2.11TP4306.2.12TP390


Idem TP385

6.2.13Depkas


Deposito- en consignatiekas: bijvoorbeeld ontslagen uit de gevangenis op borgtocht, failliet, …

Ontwikkeling: Visual Dbase 5.5
6.2.14TP2306.2.15TP410

6.2.16Scheepshypotheken

6.2.17VZW's6.2.18Taks op het lange termijnsparen

6.2.19Zegelwerkplaats6.2.20Prijscourant

6.2.21Genwin


Genwin is een geheel van programma’s, rekenmachines die in een successie-aangifte worden gebruikt om het volgende uit te voeren:

 1. Interestenberekening.

 2. Schatting van de handelswaarde van de aandelen die niet beursgenoteerd zijn.

 3. Berekening van de prorata van de interesten.

 4. Verkoopsregistratierechten.

De verkregen resultaten zijn in bijlage toegevoegd bij de aangifte.


6.2.22Comptext6.2.23UNICAD


Samenvattende beschrijving van de tabellen en doel van de toepassing

Dataflow-diagramDataFlow-diagram


6.2.24TBT6.2.24.1Detail op het ACED-niveau (Kadaster)

6.2.24.2Detail op het Hypo-niveau7.BIJLAGE 3


1 Categorie : te analyseren gegevens (personen, goederen, rechten, percelen, hypotheken, mutaties, …)

2 AS-IS : informatie verzameld in de bestaande systemen (database).

3 TO-BE : groepeert alle nodige gegevens om de business van FOD-FIN Patrimoniale Documentatie te ondersteunen..

4 Functioneel element : beschrijft een te implementeren functionaliteit die een impact heeft op het TO-BE-model

5 Database : bestaande lijst van databases die het toepassingsgebied dekt van het Patris-project

6 Pertinent : beschrijft de delta tussen de gegevens in het bestaande systeem en de CETIC-analysedocumenten en use cases

7 Patris : duidt op alle gegevens die zullen opgenomen worden in de patrimoniale databases.

8 Andere : duidt op alle gegevens die de eigendom zullen blijven van de bestaande systemen (AS-IS).

9 Entiteit : duidt op een tabel die bestaat in een database

10 Veld : duidt op een kolom van een « Entiteit » (Tabel)

11 Beschrijving : details van een veld afkomstig van een « Entiteit »

12 Authentieke bron: duidt op de oorsprong van het gegeven (de initiële herkomst, wie de eigenaar is van dit gegeven, wie het gegeven mag wijzigen)

13 Cetic : gegeven of functioneel element vermeld in het Cetic-rapport.

14 UC : gegeven of functioneel element in de Use-cases

Document: Date: 23-04-2004
Path: Version: V0.4

Owner: Urbain Vincent Status: DraftSubject: Document de référence pour les bases de données Page of


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina