Historiek van 40 jaar numismatica leuvenDovnload 228.84 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte228.84 Kb.

HISTORIEK VAN 40 JAAR NUMISMATICA LEUVEN

Alhoewel er sinds eeuwen munten en penningen verzameld worden om zo te bestuderen als historische getuigen van hun tijd of om hun schoonheid en artistieke waarde, is het nog maar sinds een twintigtal jaren dat deze"passie" ook de gewone man aanspreekt. HET IS EEN TEKEN VAN ONZE WELVAART !

De oprichting van een vereniging van uitsluitend muntverzamelaars moet in de jaren '60' wel een heel gewaagde onderneming geweest zijn. Er bestonden immers reeds de " hobby clubs ", waarvan de leden, verzamelaars waren van allerlei objecten en curiositeiten en dan vooral van postzegels, sigarenbandjes, bierviltjes, enz.

Enkele muntverzamelaars hadden dan ook hun toevlucht gezocht tot een hobby club in de hoop er iets te kunnen vinden voor hun verzameling. Ze kwamen er echter weinig aan hun trekken, geld ge­ven aan munten die niet meer gangbaar zijn, zo vond men er niet veel.

Het is op een tentoonstelling van " hobby's ", dat de heer Alaerts (onze erevoorzitter), zijn muntverzameling door de Leuvenaars liet bewonderen. Eén van de toeschouwers was de heer Peeters en uit deze toevallige ontmoeting van muntverzamelaars groeide het idee om een vereniging te stichten die uitsluitend numismaten zou bij elkaar brengen.

Het kwam er nu op aan contact te zoeken met elke eventuele belang­stellende in het Leuvense !


Op 17 december 1964 werd volgend rondschrijven verstuurd :

Om bestaande leemten op te vullen is de mogelijkheid onderzocht een numismatische kring op te richten, daar er in het Leuvense nog geen muntenclub bestaat, via dewelke wij onze verzame­lingen kunnen aanvullen en praktische nieuwtjes kunnen te weten ko­men.

Daar er voldoende belangstellenden gevonden worden om te starten, werd er besloten een stichtingsvergadering te beleggen die zal doorgaan op zondag 27 december 1964 te 10u30 in de zaal van de café Rubens, Bondgenotenlaan 15 te Leuven.

We nodigen u dan ook vriendelijk uit deel te nemen aan deze vergadering, en er uw voorstellen en ideeën naar voor te brengen.

Johan AlaertsDE OPRICHTING : 27 DECEMBER 1964

Het was een barslechte dag, doch ondanks de ijzel was de opkomst een succes !


Verslag van de eerste vergadering :

 • Vergadering gehouden in de café RUBENS

 • Aanwezigheid van negen belangstellenden :

De heren J. Alaerts, J. Peeters, P. Dewit , H. Dewit , C. Berckmans, Dekeyser, L. Denolf, F. Oppenbrouwer, J. Van Horebeek.

 • Geopend door de heer P. Dewit, Algemeen Secretaris E.G.M.P., om 10u30.

 • Uiteenzetting over het doel en het belang van de vereniging.

START van de vereniging ! • Voorstel tot aanstellen van een Bestuur (waarnemend).

    • Voorzitter : J. Alaerts

    • Secretaris : J. Peeters

    • Penningmeester : L. Denolf

 • Vergaderingen : 1ste zondag van de maand

 • 3de zondag van de maand (facultatief)

- Naam van de club : "NUMISMATICA" Leuven

 • Voorstel om aan te sluiten bij het EGMP (150 F gewoon lid)

 • Lidkaarten : keerzijde kaart EGMP

 • Embleem : voorstel, "Zilveren Leeuw 1790" ,zonder definitief besluit

 • Lidgeld : 50 frank

Verder werd met elkaar kennis gemaakt en er zijn wellicht ook wel enkele munten geruild.

Na enkele pintjes op de geboorte van "Numismatica", werd de vergadering omstreeks de noen gesloten.

Tevens betekende dit het einde van 1964 en konden de geïnteresseerden zich bezinnen op de verwezenlijkingen van Numismatica Leuven in 1965.HET EERSTE WERKINGSJAAR : 1965

Dat het werkelijk met veel enthousiasme was, dat de vereniging gesticht werd, kunnen we afleiden uit wat er in 1965 allemaal gerealiseerd werd.

De 2de vergadering werd er reeds een spreekbeurt gehou­den over : "Het zuiver maken van oude munten”.

De 3de werden de statuten op punt gezet en nam de bi­bliotheek een aanvang, iets wat zeer nuttig was,want munten kon men in het Leuvense wel op de kop tikken maar documentatiemateriaal echter niet.


Juni 1965

Grootse plannen …een tentoonstelling inrichten !


Juli 1965

Bij algemeen akkoord wordt de " GOUDEN PIETER " van Leuven als embleem genomen.


September 1965

In samenwerking met het Stadsbestuur en vooral de bereidwillige mede­werking van de heer Crab, conservator van het Stedelijk Museum, richt Numismatica een groots opgevatte tentoonstelling in.

Het Stedelijk Museum stelt de munten te Leuven geslagen en de munten geslagen in het latere hertogdom Brabant ten toon !!! De belangstelling was royaal en er verschenen talrijke artikels van lof voor deze jonge vereniging in de kranten.
December 1965

Numismatica Leuven is een werkelijkheid.

We zijn een afdeling van "Het Europees Genootschap voor Munt- en penningkunde en tellen 28 leden.

Het vooropgestelde doel van de stichting werd reeds gedurende dit eerste levensjaar op alle punten volledig verwezenlijkt.

De Numismatiek (de studie en de kennis van munten, penningen en medailles en hun invloed op cultuur en economie) te bevorderen en onder de breedste lagen van de bevolking te verspreiden.

We weten nu hoe onze vereniging ontstaan is,maar over de geest van de verzamelaars uit die tijd valt ook nog wel iets te zeggen.

leder van ons is begonnen met enkele "geldstukjes" in een sigarenkistje te bergen, meestal pasmuntjes overgebleven van buitenlandse reizen of gekregen van kennissen.

Waardevoller munten uit grootmoeders spaarkous en de rest van hier of daar, misschien uit een knoppendoos of een oud kostuum ?

De minste uitbreiding van de verzameling werd fier aan elkaar getoond en door elkeen gekeurd en vormde aldus een bron van genoegen. Het commercieel of beleggingsaspect bestond nog niet, het ging om de aanwinst zelf, hoe onbenullig ook het muntje mocht zijn.

En onze bijeenkomsten in de Rubens ?

Wie op onze "club" schreef zich in het vergaderboek in (dit document is echter spoorloos geraakt in de loop der tijd).

De vergadering werd steeds geopend door de Voorzitter,die de nieuwtjes meedeelde (uitgifte van nieuwe munten, tentoonstellingen, verslag en brieven van het EGMP voorlas, enz.).

Dan eerst konden de munten op tafel komen ; ieder bracht dubbels mee en er kwamen ook enkele beroepsnumismaten, die hun waren aanboden.

Alles werd verzameld, maar natuurlijk bij voorkeur Belgische stukken, zowel "oudere" als die van het koninkrijk.

De heer Alaerts heeft een lijst van al de stukken van “Onafhankelijk België” opgesteld, deze was te bekomen ten bate van de kas (5 frank).

Naar kwaliteit werd weinig gekeken, enkel het type was van belang !

In 1965 verscheen dan ook het werkje van F. Morin : Catalogus der Belgische munten 1832 - 1964 (met waarde aanduiding !!!) .

De munten per datum verzamelen kon beginnen, eigenlijk een gek idee ?

Voor de Leuvenaars in onze vereniging, wil ik hier nog even aanhalen dat er in onze stad wel munten konden gekocht worden.

Wie herinnert zich nog het kleine(antiek)winkeltje gekend als : "Bij madammeke van de Van Benedenstraat", in de plaats van bloempotten stonden hier "zilverstukken" voor het raam !

De prijzenpolitiek was vrij eenvoudig "alles uit te kiezen" aan : 6,50 frank, den halve frank… dus voor een 5 frankstuk Leopold Il, 65 frank.

HET TWEEDE WERKINGSJAAR : WAT BRENGT ONS 1966 ?
Op de Algemene Vergadering van januari komt naar voor dat onze leden

helemaal niet akkoord gaan met het tijdschrift van het genootschap.

We citeren : “zelfs het eerste maandblad van 1966 is totaal in het

frans verschenen…”.

Verder, hoe kan het ook anders, het probleem van valse munten die aangeboden worden…een knoop die nog steeds niet doorgehakt is !

De heer J. Vanhorebeek wordt Penningmeester.

De kas… 570 frank (wat 100 frank meer was dan de kostprijs van een "20 frank goudstuk Leopold II ) wordt door de heer H.Dewit overgedragen ? (waarschijnlijk een schatbewaarder ad interim).
11 september 1966 !!!

" Numismatische dag te Leuven " . . . , Café des Sports aan het station. Een geweldig geslaagde muntenruilbeurs, toen al Internationaal in een piepklein zaaltje met een massa volk en hopen munten, nog nooit te Leuven gezien !

Het jaar wordt in alle kalmte afgesloten en de numismaten van onze stad zijn al met 33.

1967 IS EEN EERDER KALM JAAR


Geen ruilbeurs, … de vorige was geen zoete financiële boterham geweest voor de clubkas. Allicht een domper op het enthousiasme.
Geen tentoonstelling, wel een merkwaardige voordracht door de heer Clabeau over : "de Italiaanse muntenmarkt".
Einde van het jaar zijn we met eentje meer, we tellen 34 leden ! Op de Algemene Vergadering veroordeelt de Voorzitter het commerciële aspect dat onze hobby wel eens in de grond zou kunnen boren …? Vooral, het aan de ene tafel kopen, en dan onmiddellijk verder door verkopen aan een andere tafel, met een zoet winstje wel te verstaan, is een doorn in het oog. Men spreekt reeds van woekerprijzen … en nu dan ?


1968 EEN BIJZONDERE EER VOOR ONZE AFDELING

De Algemene Vergadering van het Genootschap zal in onze stad gehouden worden. Numismatica, zal alles piekfijn organiseren en dit wordt dan de hoofdbrok voor dat jaar.

De voorbereidingen vragen een enorme inzet : tentoonstelling, algemene vergadering, ruilbeurs, en dit op één dag !
22 september … de grote dag !

Over de Zeelstraat hangt een spandoek "tentoonstelling", de deuren van de zaal der Hallen staan wagenwijd open en de belangstellenden stro­men toe. Om 10 uur is de zaal nokvol !

De "expositie" is Internationaal opgevat, van elk Euro­pees land vindt men er munten, er zijn zelfs antieke Griekse en Romeinse. Wat erg belangrijk is, al het tentoongestelde materiaal is van de leden. We lezen dan ook in de kranten ; Numismatica op Europees vlak !

Om 10 uur 30 wordt de vergadering geopend en ze verloopt vlot. Er wordt besloten met een heildronk op de inrichters.

Er is ook een penning geslagen, die als herinnering aan­geboden wordt aan de heer P. De Baeck, voorzitter EGMP. Dit is de eerste penning waarop onze vereniging vermeld wordt ! Op dit eerder zeldzame stuk zien we : een kaart van Europa, hier over een cirkel van touw die vastgehouden wordt door drie linkerhanden ?

Nadien was er de ruilbeurs, zo eentje waar je munten kunt kopen tot je zakken proppensvol zitten en de portefeuille leeg geraakt voor je het beseft !

Het klinkt ongelooflijk, maar we genieten meer bekendheid buiten het Leuvense,zelfs Internationaal,dan bij de Leuvenaars zelf ! We zijn niet langer meer het "muntenclubje van de Rubens", maar we zijn nu "NUMISMATICA".

Zonder deze inspanning van de leden en van het Bestuur in het bijzon­der, was dit niet te realiseren.

27 december 1968 … We bestaan 5 jaar !

1969 NIEUWJAARSRECEPTIE !

Er werd zelfs een speciale uitnodiging voor gedrukt, we vieren dan ook ons vijfjarig bestaan !

De vereniging telt op 1 januari 43 leden en we kunnen spreken van een doorbraak in het Leuvens cultuurleven. Numismatica krijgt wind in de zeilen ! en er is vooral een streven naar een groter ledenaantal.

Een ruime publicitaire campagne wordt ingezet. Zo verscheen dit jaar bijvoorbeeld in een "damesblad" onder de rubriek "weekend en u hebt geen bepaald doel ?" we citeren:De wereld van munten en penningen biedt hen die houden van voorwerpen waaraan een brokje geschiedenis verbonden is, een kolfje naar hun hand. Ook dat is een veelomvattend terrein dat Internationale vertakkingen heeft. Het valt hier duidelijk op dat er duchtig gesnoeid werd in de oorspronkelijke versie van de tekst !

Veel nieuwe leden kregen we hierdoor niet bij, wie heeft er ten slotte geen bepaald doel in het weekend ?

Maar eind 1969 tellen we toch 10 leden meter, we zijn nu met 53 en streven naar de100 !!!


1970 HET MYSTERIEUZE JAAR … ?

Spookt het in de Rubens … ?

Heerst er een "plaag" onder de Numismaten ...?
In het lijvige clubarchief is echter weinig van een bloeiend leven terug te vinden.

Het is hier dan ook de geschikte plaats om een woordje van dank te plaatsen, voor mijn voorgangers en elkeen die er voor gezorgd heeft, dat er zo véél documenten die verband houden met de vereniging be­waard zijn (+/- één volle meter !).


Einde 1970 tellen we toch 66 leden, geen slecht resultaat !


1971 HET JAAR VAN DE “GEORGES”

Van nu af gaan onze vergaderingen door van 9 uur 30

in de plaats van 10 uur ; een vroege belangstelling dus, een muntverzamelaar blijft zondagmorgen niet in zijn bed liggen !
26 september 1971 :

" Ruilmarkt van oude munten, jetons en medailles gehouden in de … Salons Georges ! "

Hier liep er wel iets mis met ons initiatief ?

Daar ruilbeurzen nu wel echt populair geworden waren, hield elke vereniging die zich wilde laten respecteren er eentje.

Zo gebeurde ook en hadden we op diezelfde dag drie ruilbeurzen in dit al kleine landje !

Van een ruime toeloop bij ons dan, was er geen sprake.

De voorzitter dacht zelfs dat de eventuele.belangstellenden verloren gelopen waren in de stad!

Het werd erg dramatisch, want tegen het middaguur was er nog minder volk dan op een gewone vergadering.

Voor deze gelegenheid was er dan ook een prachtige tombola met als hoofdprijs

" 50 frank Expo '35 " en de clubkas maar hopen dat het stuk niet zou afgehaald worden … mis, de gelukkige winnaar was in de zaal, de minder gelukkige penningmeester ook !

De clubkas die de vorige jaren al haar bodem liet zien,kreeg hier de doodsteek en was haar bodem ook kwijt.

Er werden vlug algemene besluiten getrokken :

Wie niet meespeelt, niet wint !

Betere coördinatie van de data van de ruilbeurzen is noodzakelijk.

Het EGMP zou scheidsrechter moeten spelen.
Einde 1971 tellen we geen 100 leden meer, slechts 55 kunnen we er nog tellen ! We rollen achteruit.

Er wordt wat aan gedaan :

Uitbreiding van het bestuur met twee "commissarissen",de heren G. Zaman en J. Mertens .

1972 HET OLYMPISCH JAAR VAN DE DRUIF ?

En er komen veranderingen : het bestuur is van oordeel dat er nog niet genoeg propaganda gevoerd werd ! Vooruit dan maar.   • in de plaatselijke dagbladen en liefst drie maand na elkaar.

   • een jaarkalender van de vergaderingen, om zeker niet vergeten te
    komen.

   • propagandablaadjes en kaarten om uit te delen in de hobbyclubs, om een verloren gelopen numismaat terug op het rechte pad te brengen.

   • prospectussen voor de fabrieken en de scholen.

   • bezoeken aan de grote clubs, Gent?, Brugge, Antwerpen en andere …

   • munten tentoonstellen op het stadhuis (niet mis ?)

En van waar moeten de financiële middelen komen ???

 • giften ... onder andere een bibliotheekkast.

 • voor de ontlening van boeken van de club bibliotheek ?

Hou u vast : 10 tot 50 frank naar gelang het een waardevol boek is of niet. De boetes zijn nog straffer : 20 tot 100 frank per maand. Wie moet er nog een boek lenen ?

 • Subsidies aanvragen aan de stad …

Een troost : wie het meest aanwezig is op de maandelijkse vergaderingen, krijgt op het einde van het jaar van het bestuur een “waardebon” van 50 franken. Hiermee kan men een halfwaardevol boek lenen. Maar tijdig terugbrengen hé, anders …

Nota : deze noodgeldbons zijn zeer gezocht door bepaalde verzamelaars.


27 augustus … "Grote Nationale Ruildag !"

Hoe we er tussen verzeild geraakt zijn, weet ik niet, maar de "muntenclub" van Leuven is een van de voornaamste attracties op de druivenfeesten van Overijse !

Tussen "het schuim van de wijn en de prinsessen", vinden we ze terug met een tentoonstelling van de druif en rank op de munten en het bankbiljet, een zeer ondankbaar onderwerp. Er is heel wat gezocht naar de druiven …en daarom een aanvulling van Griekse, Romeinse, Engel­se, gouden middeleeuwse en Belgische ... neen niet druiven, wel munten. Het was er streng verboden te roken, maar streng aanbevolen om te drin­ken.

En dan nog een ruilbeurs op de koop toe !

Wij kunnen om het even waar geraken als er maar munten kunnen geruild worden of niet soms ?

Als klap op de vuurpeil werd om 17 uur een "super schuimwijnprinses" gekozen, en wij op de eerste rij, wat moet je nog meer hebben ? … een Miss Numismatica misschien ?

Het heeft ons goed gedaan, op het einde van het jaar zijn we met 66 leden en hebben … 2550 frank in kas. Proficiat !

1973 EEN NIEUWE VOORZITTER EN EEN NIEUW LOKAAL !

Op de algemene vergadering gehouden op 4 januari 1973 biedt de heer J. Alaerts zijn ontslag aan, hij stelt de heer Peeters voor als nieuwe Voorzitter.

De Algemene vergadering keurt dit goed en breidt bovendien het bestuur uit met de heer L.Davit die commissaris - bibliothecaris wordt en bijgevolg de functie van de heer G. Zaman overneemt. Deze laatste wordt de nieuwe secre­taris. … kunt gij nog volgen ?

De heer Alaerts zal als ere-Voorzitter zijn medewerking blijven ver­lenen.

Er worden al onmiddellijk plannen gemaakt voor het houden van een ruilbeurs !

Een ander merkwaardig initiatief, is het uitgeven van steunkaarten. Dit kent een enorm succes, 20 frank is 1973 al niet veel meer ! De heer J. Vanhorebeek weet zelf op zijn ééntje 18 steunkaarten aan de man te brengen, de club is hem hiervoor bijzonder dankbaar.


Op zondag 11 maart doet Numismatica zijn eerste groepsuitstap, Internationaal nog wel, we gaan met een bus naar de Beurs van Tilburg !
27 mei 1973 Nationale Ruildag ingericht door Numismatica

Deze ruilbeurs vond plaats in de zaal "het bad", gelegen op het grond­gebied van de gemeente Kessel-Lo !Een enorm succes, er zijn tafels te kort en de enthousiaste laatko­mers kunnen nog een plaatsje bekomen in de stortbaden … en dit ge­beurt ook en wordt in dank aanvaard !


6 oktober 1973

In het kader van een manifestatie van de Leuvense Cultuurraad is er een tentoonstelling in het "Groot Begijnhof". Een snel in elkaar geflanste "expositie van munten", die door­ging in een ter nauwer nood verlichte achterzaal !

De muntensets van België,werden op de vergadering aan­geboden. Wie heeft er toen eentje gekocht ?

Reeds geruime tijd hebben we moeten vaststellen,dat ons lokaal in de café "Rubens" te klein wordt. Het aantal leden neemt snel toe ! Daarom gaat het bestuur op uitkijk naar een ander vergaderlokaal. De definitieve keuze valt op de zaal van de café " Brasserie Nationale ", de zaal is er ruim en goed verlicht en bovendien zijn de pinten er groot en goed ! Eerst wordt er nog verkeerdelijk van Diestse vest gesproken, maar nu weten we al lang waar we moeten zijn: Tiensevest nr. 20 Leuven (aan het station). Op zondag 4 november 1973 namen wij er onze intrek, met een receptie natuurlijk ! En verder nog een grote extra tombola met talrijke numismatische prijzen.


Wij willen hier een woordje van dank plaatsen, gericht aan onze "café-baas"(Maurice) en zijn echtgenote, voor hun daadwerkelijke inzet voor onze vereniging !

Onder impuls van L. Davit worden er plannen gesmeed om in 1974 te starten met de uitgave van een maandelijks tijdschrift, wat zal dat worden …?

Einde van het jaar en we zijn al met meer dan 100 leden !1974 Het dubbel jaar ?

We waren het bijna vergeten ! Eind 1973 bestonden we 10 jaar ! Dit 2 x 5, wordt al gevierd met een nieuwjaarsreceptie. Maar dit is nog niet alles …

Om te beginnen geven we nu een tijdschrift uit !

"Echo Numismatica", clubnieuws van de mannen van Leuven ; om volledig te zijn, er zijn wel enkele nummers verschenen in 1973 . Maar we be­schouwen dit als een "proefuitgave" .

Luk Davit, neemt de taak van redacteur op zich en het vlot goed ! De vele clubnieuwsjes en numismatische actualiteiten vormen de hoofd-inhoud, nu en dan verschijnt er ook een kort artikel. Weldra bestaat er zelfs een Internationale belangstelling voor dit nieuwe numismatische tijdschrift !

Op 30 MAART richten we onze zoveelste ruilbeurs in, de zaal "Het Bad" te Kessel-lo begroet ons voor de tweede maal. Het succes is andermaal enorm, zodat de clubkas kan aangedikt worden. We hebben de "truk" beet om op een aangename manier, doch met veel inzet, het hoofd financieel boven water te houden.

Van 16 tot 50 april, een tentoonstelling van het "noodgeld " van onze steden, uitgegeven tijdens de wereldoorlog 1914-1918. Deze curiosa waren te bewonderen in de zetel van de Generale Bank te Leuven. Hierbij wordt ook een catalogus gecreëerd, " Het gemeen­telijk noodgeld van bezet België14 -18 ". Uitgevers waren de heren Peeters en Zaman, die voor de tweede maal hun interessante verzameling aan het Leuvens publiek lieten bewonderen .

En zijn we eind mei, niet met een bus in groepsverband naar de ruilbeurs ingericht door de afdeling Gent geweest ? Ik denk van wel !

Datzelfde jaar nog een "muntenshow" en wel een drie­daagse tijdens de open deur dagen van de stadsschouwburg op 20,21en 22 september. Een activiteit ingericht door de Leuvense Cultuurraad waaraan Numismatica zijn medewerking verleende.
En hoe vieren we nu ons 10-jarig bestaan ?

De plannen : "Ons 10 jarig lustrum is in voorbereiding en zal gehouden worden op zaterdag 21 december, hierbij hebben we gedacht om een feestmaal aan te bieden aan al de leden, waarna een bal kan gehouden worden om de kas te vullen. Dit zijn nog maar voor­lopige gedachten en zijn vatbaar voor wijzigingen of voor andere suggesties van uwentwege." Aldus de Voorzitter in zijn Nieuwjaarstoespraak.

En wat is het uiteindelijk geworden ?
Een "expoweekeinde" !

We zitten voor de derde keer in “het Bad", en nog wel voor twee dagen, een heuse marathon die 14de en 15de december ! We beginnen met een "expositie", die geopend wordt met een heildronk en waarop de Voorzitter van Leuvense Cultuurraad onze vereniging in de bloemetjes zet. Daarna overhandigde de heer Vonk, president van de Internationale verbroedering van hobbyclubs, een herinneringsvaandel. Wie en wat dat allemaal is weet ik niet, maar we hebben nu toch een "vlagske" ! (en fier dat we waren).

Op die tentoonstelling lag den al wat ook maar verband kon houden met de numismatiek. Onder andere 4 of 5 "Zilveren Leeuwen" op .een rijtje ...

En dan geen kat die kwam kijken, onze leden zaten waarschijnlijk zelf in hun bad !

Die avond werd dan alles terug ingepakt, want de dag van morgen bracht ons een Internationale ruilbeurs in dezelfde zaal !

Al voor dag en dauw stonden ze aan te schuiven, nu wa­ren ze er wel de "numismaten". En ... het was weer een succes, er was zelfs een "car" met Nederlanders op af gekomen en dat wil wel wat zeggen !


Op het einde van het jaar komen we in de "gazet" en die weet te vertellen dat we al met 130 leden zijn !

Van 'negen' naar 130 op tien jaar tijd, bewijst dat we aan onze leden iets daadwerkelijk te bieden hebben, iets dat op een ander niet te vinden is, een ware clubgeest l
1975 Onze éérste, … éérste mei !

We beginnen het jaar met een bestuursaanpassing.

De heer G.Zaman en de heer J. Mertens bieden hun ontslag aan. Ze wor­den opgevolgd door de heren Luc Davit (secretaris) en Alfons Kinder­mans en Henri Joris (commissarissen). Daarna natuurlijk … een heildronk !
Grootse plannen, we richten een ruilbeurs in met liefst 211 meters tafel !

Enorme voorbereidingen, om u even een idee te geven : 1. zoeken van een geschikte zaal

 2. reclame en public relations

 3. maken van tafels en schragen, spandoeken en wegwijzers

 4. bijhouden van briefwisseling en tafelreservaties

 5. betalingen en afrekeningen

 6. drukken van folders, uitnodigingen, toegangsbewijzen, tarieven, enz.

 7. bestellingen van drank, koffie en eetwaren

 8. vragen keuken en materialen

 9. regelen transport van de tafels

 10. opstellen van een planning voor de opbouw, de dag zelf, de afbraak

 11. last but not least de uitvoering op de dag zelf

Zo, nu heeft u een ideetje wat een organisatie van een ruilbeurs met zich meebrengt !

Kandidaat medewerker voor 1980 ?


Eindelijk zijn we dan aan de "big day": 1 MEI 1975 !

Internationale Ruilbeurs in de zaal van de "Tuinbouwschool". Ondanks dat de zaal nog niet bekend was en buiten de poorten der stad gelegen … weer een enorm muntenfestival te Leuven ! Men kon er op de koppen lopen !


De één mei was nog niet helemaal afgebroken of we krijgen al een nieuwe activiteit

Ter gelegenheid van het "Hobby Festival" ingericht door de stad in de "rijschool", een vierdaagse muntenparade !


Oktober … de club biedt de leden de mogelijkheid om onder de leden, hun dubbels bij middel van een veiling van de hand te doen.

1976 Algemene vergadering E.G.M.P. te Leuven !

We gaan van start met een uitbreiding van het bestuur : de heer René Waerzeggers, die al eind 1973 door het bestuur aanvaard werd als vaste medewerker, wordt aangenomen als hulpredacteur en vei­lingmeester.

Ons ledenaantal groeit langzaam maar zeker, we hebben de kaap van de 125 overschreden !

Er is een streven om de ruilbeurs van "1 mei", al is het dan nog niet de grootste, om te trachten er zeker de belangrijkste van te maken !

We zorgen voor een persoonlijk contact, zowel verkopers (en dan vooral mensen die men op een ander niet ontmoet) als verzamelaars, zijn voor ons belangrijk !

De 1 mei beurs is een werkelijkheid geworden, ze is sfeervol en heeft een speciaal "karakter", is het misschien 'dat' wat ze zo aantrekkelijk maakt ? Wie ze eens bezocht komt steeds terug !

Numismatica deed ook haar best om aan haar leden het zo gegeerde 250 frank stuk te bezorgen. Deze "parel" is wel een hoofdstuk apart in de geschiedenis van de Belgische numismatiek ! Onze Munt zag de kans om aan de verzamelaar een zogezegde speciale" versie met "sterrekens" aan te smeren …

Een proefslag, in het beste geval uitgedrukt, dit is nog altijd ietsje beter dan een pseudo-munt van 500 frank ?

De "clubkas" krijgt al een buikje, een enorme som is het nog wel niet. We hebben de keus een groter spaarpot kopen of het var­ken openbreken …
Goed gegokt, we besloten er de bijl in te slaan en we kochten een mooie bibliotheekkast. Daar een lege kast al even zielig is als een "schapprai waar de muizen in dood liggen", kozen we voor een versnelde uitbreiding van de numismatische literatuur. We hebben nu een ruim gevarieerde verzameling boeken ter beschikking van onze leden.

Er is voor elk wat wils, u hoeft enkel wat basisbegrippen te hebben van vreemde talen, daar de meeste van deze standaardwerken niet in het nederlands uitgegeven zijn.

Op 26 september gaan we gezamenlijk op "muntenjacht" te Tilburg. Dat we niet enkel oog hebben voor de "oude sollen”, maar ook voor wat anders, vertelt ons het volgende uit de aankondiging :

“… dames zijn eveneens welkom want de Safari van de Beekse Bergen is vlakbij ...?”

We zijn dan ook in de namiddag naar de "aapjes" gaan kijken (of zij misschien naar ons), de commentator “Hubert” heeft ons op een schitterende wijze wegwijs gemaakt in het dierenrijk. Spijtig dat we met de “dames” de bus niet mochten verlaten !

Op 2 - 3 oktober zijn we in de zaal ARTOIS .

Te samen met de andere "hobbymannen” , zoals de "kiekenbond", stellen we, bijna “traditioneel” in het kader van de Leuvense Cultuurraad, “pareltjes van munten” ten toon !

Omdat een andere afdeling van het “Genootschap” zich op het laatste ogenblik niet in staat voelde om de Algemene vergadering te organiseren, springt de “dynamische” afdeling Leuven hiervoor in.

17 oktober 1976 Algemene vergadering EGMP te Leuven !

Met tentoonstelling, ruilbeurs, receptie en veel ruilgenot. Voor deze gelegenheid is er ook een penning geslagen, de tweede waar we onze vereniging op kunnen terug vinden !

Op de voorzijde een reproductie van de “gouden Pieter”, een munt te Leuven geslagen tijdens de regering van Johanna en Wenceslas (1355 - 1383).

Er dient opgemerkt te worden, dat men wel een beter exemplaar had kun­nen gebruiken voor de aanmaak van deze penning. Een “Pieter” zonder aangezicht dat zegt de Peetermannen niet veel !

De keerzijde is opgedragen aan de heer Peeters, voorzit­ter van onze afdeling ! Van deze penning bestaan de volgende versies : goud, vermeil, zilver, lood.

Met ons tijdschrift is er ook iets gebeurd, na een proefnummer op volledig blad, wordt deze manier van weergave definitief geadopteerd. De heer Waerzeggers, een geboren numismaat, die alles over de mun­ten op papier kan zetten, schrijft het hoofdartikel ; “als men de zaken groot ziet …”1977 Numismatica Leuven te Londen !
De heer Paul Verschueren treedt definitief tot het bestuur toe. Zijn taak bestaat erin als hulp voor de tombola en veiling zijn medewerking te verlenen.
Onze 1 mei is al naar gewoonte een daverend succes ! Eén zaak begint op te vallen, we krijgen gebrek aan medewerkers, zo­danig zelfs dat uw bestuur dag en nacht moet werken om alles nog tijdig klaar te krijgen. Wij vragen dan ook dringend wat méér hulp van de leden !
De heer Kindermans, een trouwe medewerker in ons bestuur, biedt begin juni zijn ontslag aan.
En nu komt het : van 10 tot 13 juli waagt onze club de grote stap!

We gaan naar Londen, de grote overtocht over het zilte nat. Zij die erbij waren, zullen het hun leven lang herinneren ! Alhoewel het veel weg had van een “expeditie in looppas”, willen we alle nog wel eens terug !

We raden u sterk aan het verslag van deze “topper”, zie tijdschrift nr 8, eens te herlezen.

Tijdens de 'Kesselse feesten', laten enkele van onze le­den hun verzameling bewonderen.

We vinden er : - primitieve munten en betaalmiddelen


 1. noodbriefjes en bons uit het Leuvense

 2. België en wat er daarvoor allemaal was

 3. Mooie Europese munten

 4. Oude numismatische werken en curiosa.

De heer Peeters kreeg voor zijn deel van het tentoongestelde "de tin­nen talloor", aangeboden door het gemeentebestuur. Proficiat ! We zijn er vast van overtuigd dat “Heverlee” ook vroeg of laat eens zal feesten, en beloven nu al onze medewerking om de plaatselijke be­volking eens een “oude munt” te laten zien !


We besluiten het jaar met een bezoek aan het stedelijk museum te Diest, waar het geld en de financies uit de tijd van Rubens te bewon­deren was.

Vanaf september houden we ook een tweede maandelijkse vergadering, die dan vooral bestemd is voor de veiling en later voor de voordracht avond. Deze vierde vrijdag kende van het begin af een on­verhoopt succes.


Iets heel apart is de aanschaf van een metaaldetector. We geven onze leden de kans om zelf, met een prima zoektoestel, op “schattenjacht” te gaan en dit tegen een kleine vergoeding. Tot nu toe is er slechts weinig gebruik van gemaakt, maar er is wel al veel gevonden ?
Op 15 oktober 1977 gingen we met een autobus naar de muntenbeurs te Keulen. Een van de mooiste buitenlandse beurzen die we ooit bezochten !


1978 "Paris by night" !
Wij krijgen om te beginnen een man van “gewicht” bij in ons bestuur : de heer Willy Vranken. Voor onze club is hij zijn gewicht in goud waard ; … en zoals de prijs van het goud de hoogte in gaat … ?
Onze 1 mei … vanzelfsprekend … een succes !
In het tijdschrift, dat nu “Tijdschrift voor numismatiek” noemt (dat staat geleerder dan “echo numismatica”), verschijnen vooral artikels die betrekking hebben op het beleggingsaspect in de numismatiek. Wij geven het kind dan ook een nieuwe kaft.
Enkele leden van het bestuur zijn al sinds geruime tijd in het stedelijk museum, met de toelating en de bereidwillige medewer­king van de heer J.Crab (conservator), bezig met het catalogeren van de rijke verzameling munten.

Ter gelegenheid van een vergadering van het Koninklijk genootschap voor munt- en pennigkunde (voor de kenners "de Royale"), hadden de heren Dewit en Waerzeggers (beide membre ofte confrère) en bij ons lid, een selectieve keuze gedaan in de verzameling “de Munter” en deze rijke schat in vitrines gedeponeerd.

De leden van Numismatica kregen de "avant première" op 24 juni. Zij, die deze tentoonstelling bewonderd hebben, zijn hun dankbaar voor deze bijzondere attentie.
19, 20 en 21 augustus zijn we in Parijs !

Waarvan wij ons nog herinneren … . 1. het snikhete weer

 2. onze marathon Louvre - Arc de Triomphe

 3. de dure pinten en het nachtleven

 4. de mooie verzameling munten van Lodewijk XIV

 5. de luizenmarkt

 6. de muizen van de metro enz. enz...

Op 29 oktober deden we dan een reisje in eigen land : Brugge waar we de Jaarvergadering van het Genootschap bijwoonden. Later op de dag, want op de ruilbeurs waren we al te vlug uitgekeken, brachten we een bezoek aan het “Gruuthuse museum” met zijn penningkabinet en rijke verzameling muntweegschalen.


November …

Het bestuur kiest een Ondervoorzitter, de heer Harry Dewit is de gelukkige.

Voor wie van statistische gegevens houdt :

NUMISMATICA 15 JAAR JONG (15 sterrekes)

Niet terug te vinden op de rand van onze penning, die is zo wie zo al bestemd voor de serieuse verzamelaar !

Aantal ruilbeurzen :15

Aantal tentoonstellingen : 12

Aantal leden : van 9 naar …

Aantal bestuursleden : van 3 naar 8

Aantal tijdschriften : véél

Aantal vergaderingen : het maximum

Aantal ééndagsreizen : 7

Aantal meerdaagse uitstappen : 3

Enz.
1979 NUMISMATICA LEUVEN VIERT HAAR 15 JARIG BESTAAN !


De heren L.Davit en H.Joris, bieden hun ontslag als bestuurslid aan. Tijdens een kleine plechtigheid, gehouden op de Al­gemene vergadering van januari, werd hun een kleine herinnering aan­geboden, als blijk van dank voor hun jarenlange trouwe inzet. De heer P. Verschueren, al een tijdje secretaris ad interim, neemt deze functie definitief aan. De heer Hugo Vanhoudt, wordt de “steunpilaar” van ons tijdschrift ! We zijn dit nieuwe bestuurslid dan ook harte­lijk dankbaar.

Volgende bestuursleden worden tijdens deze Algemene Vergadering verkozen :

H. Dewit als Ondervoorzitter

P. Verschueren als secretaris

We zetten dit jaar in met een prachtige receptie en reuze(gratis) tombola !

Verder al naar traditie …

1 mei : Internationale ruilbeurs in de "Tuinbouwschool"

“geen weer om een hond door te jagen”, maar … nog méér bezoekers en de volledige oppervlakte van het complex "bezet" met munten ! (meer dan 220 meters tafel !). De tafels kosten 150 F/meter.

12 mei : Denderende reis naar Montfoort en Amsterdam.

In de nieuwe sporthal (800 m² groot) van Montfoort vindt namelijk de Internationale Munt- en Penningbeurs plaats. Deze wordt ingericht ter gelegenheid voor het 800 jarig bestaan van Montfoort en het verlenen van de stadsrechten in 1329. Montfoort is dus 650 jaar stad.

14 oktober : EGMP vergadering te Brussel

Numismatica Leuven neemt deel aan de Algemene vergadering van het EGMP die doorgaat in de “Cercle Industriel et Commercial (St Hubertusgalerij). ’s Namiddags wordt er een bezoek gebracht aan het Erasmus museum.

27 oktober : een tweede bezoek aan Amsterdam.

Een minitrip van 1 dag brengt ons naar het Hilton hotel van Amsterdam, waar de jaarlijkse muntenbeurs plaats vindt.

17-19 november : driedaagse reis naar Hamburg.

Het vertrek per trein vindt plaats op vrijdagavond in Brussel-Noord, zodat we bij het ontwaken reeds in Hamburg zijn.

Eerst een bezoek aan de Kunsthalle met een tentoonstelling van tekeningen van Leonardo da Vinci en natuurlijk ook het penningkabinet van de Kunsthalle. Hier zien we een zeer belangrijke verzameling van antieke munten, een paar spectaculaire “schauthalers” en vele medailles uit de renaissanceperiode.

’s Namiddags bezoeken we het “Museum für Hamburgische Geschichte”. De verzameling munten en penningen bestaat hier vooral uit Duitse bracteaten en een mooie reeks muntstempels die onder het Hamburgse bestuur werden gemaakt. Tevens bezochten we in dit museum de tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Hamburgse Numismatische Vereniging (oude Duitse thalers, een bijna volledige collectie munten van de Duitse staten en een verzameling bankbriefjes en papieren noodgeld). En zeggen dat bijna alles wat hier werd tentoongesteld eigendom is van de Vereniging. Daar kan Numismatica Leuven enkel van dromen.

De volgende morgen vindt dan het bezoek plaats aan de grote muntenruilbeurs van Hamburg, de grootste die we ooit zagen. Later in de namiddag gingen we dan naar het Stadsmuseum, waard de Hamburgse Numismatische Vereniging een ruilbeurs had ingericht.

De maandagmorgen deden we nog een korte wandeling in het oude stadsdeel en bezochten we de St Nikolai Turm. Na het middagmaal vertrokken we dan met de trein naar huis.

20 dec – 4 jan : tentoonstelling

Gedurende 2 weken richt Numismatica Leuven een tentoonstelling in met Grieks-Romeinse munten, munten uit de Zuidelijke Nederlanden, munten uit het Koninkrijk België, de muntschat van Holsbeek, een aantal boeken en muntbalansen en de merkwaardige munten die verschenen zijn tijdens ons 15 jarig bestaan. Deze tentoonstelling ging door in de BBL, op de Bondgenotenlaan en startte met een receptie op 19 december om 20 uur.

Er werd een proefslag gemaakt voor de uitgifte van een penning ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan.
De lustrumviering voor ons 15 jarig bestaan wordt uitgesteld tot de eerste Algemene Vergadering van 1980. Wij zijn dan toch nog maar in de eerste veertien dagen van ons 15de jubileum.


1980 REIZEN EN NOG EENS REIZEN
Tijdens de Algemene Vergadering van 6 januari wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden en krijgt ieder lid gratis de penning voor het 15 jarig bestaan van Numismatica Leuven, een lustrumboek “Numismatica Leuven 1964-1979” en tenslotte vindt er nog een gratis tombola plaats. De afwezigen hadden dus weer eens ongelijk.

Tijdens de bestuursvergadering van februari neemt P. Verschueren ontslag als secretaris en wordt in die functie opgevolgd door H. Vanhoudt. Ook wordt tijdens deze vergadering een nieuw tombola systeem ingevoerd : elk lotje dat gekocht wordt op de maandelijkse ruilvergaderingen doet mee voor de maandelijkse tombola, maar neemt ook deel aan de 1 mei tombola.

16 maart : 30 jaar EGMP

De jaarlijkse vergadering heeft plaats te Luik, dit ter gelegenheid van het 1000 jarig bestaan van de stad. In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan het Curtius museum.

11 april : opening reizende muntententoonstelling in de Generale Bank, Vital De Costerstraat.

19 april : Tilburg

Een uitstap wordt georganiseerd naar de Internationale Munten- en Penningenbeurs te Tilburg. Met 23 inschrijvingen kende deze uitstap maar een matig succes. In de namiddag stopten we in Breda waar we het Bisschoppelijk Museum met zijn munten- en penningententoonstelling bezochten.

1 mei : Internationale ruilbeurs in de Tuinbouwschool

Dank zij de medewerking van vele niet-bestuursleden wordt deze beurs het grootste succes in jaren. Het aantal bezoekers stijgt aanzienlijk.

3 mei : overlijden van ons lid Frans Vanderborght

Na 15 jaren trouwe dienst vraagt J. Vanhorenbeeck ontlasting van zijn functie als penningmeester. Hij zal op 1 januari opgevolgd worden door H. Pladys.

28 mei : Numismatica Leuven bezoekt de Generale Bank in de Vital De Costerstraat

21 juli : Luxemburg

Numismatica Leuven bezoekt de stad Luxemburg met een geleid bezoek aan het “Musée de l’Etat” met haar penningkabinet. In de namiddag stoppen we eerst te Han-sur-Lesse waar we de grotten en het Museum voor Prehistorie bezoeken. Nadien is er nog een halte in Bastogne om iets te eten en te drinken. Nadien gaat de bus terug naar Leuven.

19-22 augustus : Driedaagse reis naar Wenen

Vrijdagavond 18 augustus om 17 uur vertrekken we per trein. ‘Zaterdags in de namiddag bezoeken we het Kunsthistorisch Museum van Wenen en maken een uitstap naar het oude wijndorp Grinzing. Op zondag doen we het Museum van Middeleeuwse Oostenrijkse Kunst aan en de tuinen van het Belvédère. In de namiddag gaat onze tocht naar Hofburg, het museum van Ephese, met uiteraard het penningkabinet en tenslotte de St Stephansdom. Op 21 augustus bezoeken we dan het “Hof Albertina” en de gekende Staatsopera van Wenen. Alvorens huiswaarts te keren bezoeken we de laatste dag nog de Karlskirche en maken we een uitstap naar Schönbrum, waar de tentoonstelling “200 jaar overlijden van Maria Theresia” plaats heeft.

24 augustus : Kasteel van Sombreffe

Ons lid J. Elsen richt een bezoek in aan de Numismatische tentoonstelling in het Kasteel van Sombreffe.

27 september : Internationale Ruilbeurs Den Haag

Numismatica Leuven brengt een bezoek van 1 dag aan de Internationale Muntenruilbeurs in het Nederlandse Congresgebouw van Den Haag.

19 oktober : Gent

Wij bezoeken hier de Internationale Ruilbeurs in Gent.


       1. WIJ HEBBEN DE SMAAK VAN HET REIZEN FERM TE PAKKEN

Dit jaar wordt het lidgeld voor Leuven en het EGMP opgetrokken naar 400 F, voor Leuven alleen bedraagt dit slechts 150 F.

29 maart : Jaarvergadering EGMP

Dit jaar gaat deze vergadering door in Dendermonde, waarbij tevens een bezoek voorzien wordt aan het Stedelijk Museum.

7 maart : Rotterdam

Numismatica Leuven brengt een bezoek aan de 2-daagse muntenbeurs van Rotterdam. Vermits deze beurs wordt ingericht door de Nederlandse stichting Numismatica 1977 en gezien er enkel handelaars aan deze beurs mogen deelnemen, worden de prijzen abnormaal hoog gehouden. Wij besluiten daarom dat het de laatste keer geweest is dat wij hier nog naartoe gaan.

4-20 april : deelname met een stand “vrije tijd” door onze vereniging tijdens de beurs van het Handelaarsverbond van Leuven.

25 april : Utrecht

Op deze dag bezoeken wij het Munt en Penningkabinet van ’s Rijksmunt te Utrecht.

1 mei : Jaarlijkse Internationale Ruilbeurs in de Tuinbouwschool

Opnieuw was deze beurs een reuzegroot succes, met nog meer bezoekers dan verleden jaar.

21 juli : Trier

Ditmaal organiseren we een uitstap naar Trier, zonder verplichte bezoeken. Iedereen kan zich eens ontspannen en doen wat hij/zij wil.

14 augustus : overlijden van ons gewezen bestuurslid Henri Joris.

Tijdens de bestuursvergadering neemt Willy Vrancken ontslag uit het bestuur.

20-25 augustus : München

Op vrijdagavond 19 augustus nemen we de nachttrein in Luik. Na een overstap in Keulen komen we ’s morgens aan te München. Eerst brengen we daar een bezoek aan de schatkamer van het Seidenzmuseum en later de Marienplatz om het Glockenspiel te bewonderen (hiervoor kwamen we echter te laat). In de namiddag ging ons bezoek naar het Penningkabinet waar we de mooiste tentoonstelling ooit konden bewonderen. ’s Avonds bezochten we nog het Olympisch stadion en lieten we ons 190 m hoog hijsen in de televisietoren voor het feeërieke zicht op München by night. Wij keerden dan terug naar de Marienplatz voor het Glockenspiel om vast te stellen dat dit eigenlijk enkel om 11 uur ’s ochtends te bewonderen valt. Weeral sloegen we de bal mis, maar we besloten om zeker en vast dit evenement te zien alvorens we zouden terugkeren. Zondag bezochten we eerst de “Alte Pinakothek”. Nadien kwam het “Bayerische Nationalmuseum” aan de beurt met een enorme tentoonstelling van kerststalletjes, en tenslotte bezochten we nog het Archeologisch museum. Dit laatste toonde ons een schat aan Romeinse officiershelmen, Keltische munten en zelfs een 17de eeuws moeraslijk, tevens liep er een tentoonstelling van Ierse voorhistorische gouden sieraden. Op maandag 22 augustus trokken we naar het “Residenzmuseum”, dit is het oude paleis van de Beierse koningen. In de namiddag gingen we naar Nymphenburg, het buitenverblijf van deze Beierse vorsten en Amaliënburg, waar hun jachtslot stond. ’s Avonds werden al deze bezoeken verteerd in het befaamde Hofbräuhaus.

Op dinsdag 23 augustus in de voormiddag mochten we munten gaan fotograferen in het penningkabinet. Iets voor 11 uur verdween iedereen echter bliksemsnel om zich te begeven naar de Marienplatz. Derde keer, goede keer, ditmaal hebben we van het Glockenspiel kunnen genieten. In de namiddag konden we rustig enkele muntenhandelaars bezoeken, waar menigeen nog wat shillingen spendeerde. Een munt is toch ook een souvenir uit Oostenrijk.

Alvorens met de Meistersängerexpress huiswaarts te keren werd nog eerst een bezoek gebracht aan het Stadsmuseum met haar tentoonstelling van muziekinstrumenten, speelgoed, fotomuseum en brouwerijmuseum.

20 september : Bochum

Voor de verzamelaars van Duitse en Oostenrijkse munten besloot Numismatica Leuven om de muntenbeurs in Bochum (Duitsland) te vereren met een bezoek.

10 november

Op deze dag bezoeken we te Brussel de werkplaatsen van de Koninklijke Munt en bezoeken we eveneens het muntmuseum van de Thesaurie.

12 december : Tilburg

Nog kregen we er niet genoeg van. Wij trokken die dag naar de muntenbeurs van Tilburg, die plaats vond in het recreatiepark “De Beekse Bergen”.

Zo werd een zeer druk jaar in schoonheid afgesloten.
        1. HET NIEUWE EGMP GAAT VAN START

Het reizen houdt nog steeds niet op.

21 januari : Amsterdam

Wij bezoeken de Internationale Ruibeurs in het Krasnapolsky hotel in Amsterdam.

1 mei : onze Internationale Ruilbeurs

Alhoewel de prijzen gestegen waren naar 200 f/lopende meter tafel, werd het opnieuw een groot succes.

21 juli : Keulen

Onze traditionele uitstap van 21 juli brengt ons dit jaar naar Keulen. Er worden een aantal vrije bezoeken voorgesteld en voor wie wil was er een lijst met adressen van Keulse munthandelaars beschikbaar.

26 september

Na het succes van verleden jaar besloten we opnieuw een bezoek te brengen aan de muntenbeurs van Bochum.

2 oktober : EGMP

Dit jaar gaat de Algemene Vergadering van het EGMP door te Brugge. De plannen voor de start van het nieuwe EGMP worden voorgelegd, samen met de nieuwe statuten. Het lidgeld wordt vastgesteld op 250 F (hiervoor krijgt iedereen de Muntklapper en een mooi jaarboek).

26-28 november : Driedaagse reis naar Hannover

Deze driedaagse reis per trein kende slechts een matig succes : er waren maar 7 deelnemers.

De eerste dag bezochten we in Hamburg de “Herrnhausen”, het “Wilhelm Buschmuseum” en het “Welfensloss”. Tenslotte mocht een bezoek aan de Stadtsparkasse niet ontbreken met de beroemde Berkowitz verzameling van 32.000 munten.

’s Zaterdags konden we rondkuieren op de antiek- en vlooienmarkt langs de oevers van de Leine. Namiddag dan bezochten we het Kestnermuseum met haar afdeling numismatiek.

’s Zondags werd het dan een uitgebreid bezoek aan de Internationale Muntenbeurs in de Niedersachsenhalle. Alle deelnemers keerden tevreden huiswaarts en waren vast besloten dergelijke evenementen jaarlijks mee te maken.


         1. NUMISMATICA LEUVEN WORDT VZW

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 januari neemt Hubert Charpentier ontslag als reisleider, na jarenlange inzet en tevredenheid van iedereen. Tevens kregen we te horen dat de uitbaters van ons clublokaal : Brasserie Nationale, Tiensevest 20 te Leuven er ook mee stoppen. Hopelijk heeft dit voor ons geen gevolgen.

Gelukkig komt er nieuw bloed : de heren Schoonjans en Swinnen worden verkozen in het bestuur.

1 mei : onze jaarlijkse ruilbeurs in de Tuinbouwschool

Sedert enkele jaren, waarin het succes steeds crescendo ging, merken we nu voor de eerste keer een lichte terugval. Iedereen was echter nog zeer tevreden en we beseften dat een succes niet kan blijven stijgen.

Er wordt beslist om vanaf 10 juni alle ruivergaderingen te laten doorgaan op de 1ste zondag van de maand en de bestuursvergaderingen de 2de vrijdag van de maand. Er worden wel nog vergaderingen voorzien de 4de vrijdag, dit enkel om voordrachten te houden.

Dit jaar weigert Numismatica Leuven om de jaarvergadering van het EGMP te organiseren, maar stelt zich wel onmiddellijk kandidaat om dit in 1989 te doen. Dat jaar zullen wij ons 25 jarig bestaan vieren en is het tevens 500 jaar geleden dat de muntslag in Leuven een einde nam.

21 juli : Utrecht

Deze traditionele uitstap gaat dit jaar naar Utrecht met een geleid bezoek aan de Rijksmunt en het Centraal Museum.

12 augustus : worden we een vzw

Aan de hand van de toelichtingen, gegeven door notaris Roman, zullen we overwegen om van Numismatica Leuven een vzw te maken. Deze plannen worden goedgekeurd op de vergadering van 11 november en de vzw zal van start gaan op 1 januari 1984.

10 en 11 september

Wij verzorgen een infostand tijdens het cultureel weekend in de foyer van het Cultureel Centrum van Leuven.

9 oktober : Vielsalm

Na een kort bezoek aan Clervaux (GH Luxemburg) rijden we met onze bus naar de internationale muntenbeurs van Vielsalm.

5 november : Parijs

Gezien het lage succes van verleden jaar, besluiten we er dit jaar een uitstap van 1 dag van te maken. De Internationale muntenbeurs van Parijs vond plaats in Hotel George V. Het succes voor deze uitstap was overweldigend, degenen die te laat wilden inschrijven moesten thuis blijven.


       1. NUMISMATICA LEUVEN 20 JAAR JONG

Om familiale redenen neemt H. Pladys ontslag uit het bestuur als penningmeester en wordt vervangen door R. Waerzeggers.

18 februari :Geleid bezoek aan de permanente numismatische tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Leuven.

10 maart : Zoutleeuw en Maastricht

In Zoutleeuw, dat het “kunstschrijn van Brabant” wordt genoemd, bezoeken we de St Leonarduskerk en houden we een korte wandeling langs de schilderachtige hoekjes van het oude stadje. Na het middageten in Maastricht bezoeken we de muntenverzameling in het Bonefantenmuseum en nadien kunnen we rustig kuieren en winkelen in deze stad.

1 mei : grootste numismatische beurs van West-Europa

Er is reeds meer dan 350 m tafel voorzien. Voor het eerst zal deze beurs doorgaan in het Koninklijk Atheneum Redingenhof. Het hoeft niet meer gezegd, want het succes van onze beurs was zo overweldigend dat menige krant er een artikel aan wijdde.

Naar analogie met het 15 jarig bestaan, zal Numismatica Leuven ook voor haar 20 jarig bestaan een medaille uitgeven. Er werd naar éénvormigheid met de vorige medaille gestreefd.21 juli : Keulen

De bestelde bus was weeral uitverkocht. De Dom kon beklommen worden en de schatkamer bezocht. Verder was er nog ruime tijd om te winkelen in de stad of een boottochtje op de Rijn te maken. Het was weer een heel gezellige uitstap en iedereen keerde tevreden terug.

16 september : EGMP jaarvergadering te Kortrijk

Dit jaar zal deze vergadering gehouden worden in het BRT Centrum, Conservatoriumplein te Kortrijk. In de voormiddag kan de numismatische tentoonstelling bezocht worden in de Kredietbank en in de namiddag kan iedereen ofwel Kortrijk verkennen ofwel de ruilvergadering van de Afdeling Zuid-West Vlaanderen bijwonen.

10 November : Parijs

Op zaterdag 10 november gaan we een dagje naar de international muntenbeurs in het Hotel George V te Parijs.

11 november : Numismatica Tienen kent ereprijs toe aan Numismatica Leuven

Onze leden H. Dewit en R. Waerzeggers krijgen een ereprijs van Numismatica Tienen voor hun werk bij de “Inventaris van de Numismatische verzameling van het Museum Vanderkelen-Mertens. Deel I : de Antieke Munten”29 december : Viering 20 jaar Numismatica Leuven

In ons clublokaal zal een kleine diavoorstelling over Leuvense munten plaats vinden, samen met de uitreiking van de gratis penning voor onze 20 jaar. Nadien vindt een gezellig feestmaal plaats.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina