Hitt benoemt rob boswijk tot chief commercial officerDovnload 12.5 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte12.5 Kb.PERSBERICHT

Apeldoorn, 27 juni 2006HITT BENOEMT ROB BOSWIJK TOT CHIEF COMMERCIAL OFFICER

HITT gaat haar directie per 1 juli versterken met drs. H.R. Boswijk (1940) die wordt benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO). De directie blijft verder bestaan uit drs. L.S. van der Scheer (CEO) en ir J.H.M. van Asperen (CFO). Luuth van der Scheer blijft zich, naast de algemene leiding, toeleggen op de verdere strategische ontwikkeling van de groep. Rob Boswijk wordt ook algemeen directeur van de grootste dochtermaatschappij HITT Traffic, waar hij verantwoordelijk wordt het operationele management en het verder uitbouwen van de commerciële activiteiten.

Luuth van der Scheer: “Met de aantrekkende wereldmarkt voor verkeersbegeleidende systemen is Rob Boswijk de uitgelezen persoon om leiding te geven aan onze grootste dochtermaatschappij en deze commercieel aan te sturen. Ik ben verheugd dat hij zich met zijn kennis, ervaring en uitgebreide en wereldwijde relatienetwerk aan HITT heeft willen committeren”.

Na een loopbaan bij de Koninklijke Marine trad Rob Boswijk in 1978 in dienst bij Hollandse Signaalapparaten, nu Thales Nederland, waar hij verschillende commerciële functies vervulde, waaronder Commercieel Directeur en vanaf 1998 tot zijn pensionering in 2001 bestuursvoorzitter was. In deze periode stond hij mede aan de wieg van de divisie civiele systemen van het bedrijf die door een management buy out in 1994 onafhankelijk is verdergegaan als HITT.Profiel HITT

HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatie­sys­te­men. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke be­spa­ringen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit het ontwerpen en verkopen van ver­keers­begeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Verkeersbegeleidende systemen omvatten ‘Air Traffic Control’ dat zich richt op verkeer op luchthavens; ‘Vessel Traffic Management’ op verkeer op binnen- en buitenwateren; ‘Technical Services’ op onderhoud van kennis en systemen bij klanten en ‘haven management systemen’ op beheersing van inzet en afrekening van middelen en diensten in havens. Hydrografische en navigatiesystemen omvatten ‘Hydrographic survey systems’ voor het ma­ken van digitale onderwater terreinmodellen; ‘precision navigation systems’ voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructie­werk­zaam­heden; ‘navigation systems’ voor de visserij en automatische iden­tifi­catie AIS en ‘AIS Live.com’ dat via het internet scheepsinformatie verspreidt aan geinteresseerden. HITT levert soft­ware producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als project­ver­antwoor­de­lijke le­vert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de in­stal­latie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen.

HITT behaalde in 2005 een omzet van EUR 24,1 miljoen en een nettowinst van EUR 1,3 miljoen. Het aantal werknemers eind 2005 bedroeg 161. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.

Voor meer informatie:

Ir John H.M. van Asperen, financieel directeur

T: +31 (55) 5432524, E-mail: investor.relations@hitt.nlPress Release

Apeldoorn / the Netherlands, June 27, 2006HITT appoints Rob Boswijk Chief Commercial Officer

HITT will strengthen its management board with Mr. H.R. Boswijk, who will be appointed Chief Commercial Officer (CCO). The management board is further composed of Mr. L.S. van der Scheer (CEO) and Mr. J.H.M. van Asperen (CFO). Besides general management, Luuth van der Scheer will dedicate himself to the further strategic development of the group. Rob Boswijk will also become general manager of the largest subsidiary, HITT Traffic, where he will be responsible for the operational management and further growth of the commercial activities.

Luuth van der Scheer: “With the growing world market for traffic guidance and control systems, Rob Boswijk is the person to be in charge of our largest subsidiary and to move it further commercially. I am pleased that he is willing to commit to HITT with his knowledge, experience and worldwide network”.

Rob Boswijk started his career in the Royal Netherlands Navy before he joined Hollandse Signaalapparaten, presently Thales Nederland, in 1978 where he held several commercial positions and was Chairman of the Board from 1998 until his retirement in 2001. During this period he was one of the initiators of the civil systems division of the company that independently continued as HITT after a management buy out in 1994.About HITT

HITT is a leading player in the worldwide niche markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of developing and selling management & control systems for air and vessel traffic and hydro-graphic and navigation systems. The former comprises ‘Air Traffic Control’, controlling traffic on airports, ‘Vessel Traffic Management’, traffic management and information systems for inland and seagoing traffic, ‘Management Systems’ for port authorities, pilots, towing services, transhipment and other service industries in ports and on airports and ‘Technical Services’ aiming at maintaining know-how and systems at customers. The latter comprises ‘Hydro-graphic survey systems’ for digital underwater terrain modelling; ‘precision navigation systems’ for piloting & docking and offshore construction work; ‘navigation systems’ for the fishing industry and automatic identification systems AIS and ´AIS Live.com’ distributing ship based information to interested parties over the internet. HITT supplies software products and support services, and implements projects on a turnkey basis. As a main contractor, HITT supplies all required system elements such as sensors, communication equipment and computers. Subsequent to installation, HITT provides maintenance services throughout the lifetime of the system.

In 2005 HITT achieved a turnover of EUR 24.6 million and a net profit of EUR 1.3 million. The number of staff at year-end 2005 was 161. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998.

Further information: ir. John H.M. van Asperen (CFO); t. +31 (55) 543 25 24; e: investor.relations@hitt.nl


HITT nv – Postbus 876 – 7301 BC Apeldoorn

/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina