Hitt verwerft contract Oil and Natural Gas Corporation Limited in India hitt heeft een opdracht ontvangen van de Oil and Natural Gas Corporation Limited (ongc) in IndiaDovnload 14.47 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte14.47 Kb.


PERSBERICHT


Apeldoorn, 19 juni 2006
HITT verwerft contract Oil and Natural Gas Corporation Limited in India
HITT heeft een opdracht ontvangen van de Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) in India. HITT zal een systeem leveren voor de begeleiding en beveiliging van scheepvaart in de omgeving van olieplatforms en booreilanden voor de kust van west India. Dit systeem, ter waarde van circa EUR 4,7 miljoen, wordt het grootste en meest uitgebreide systeem voor platformbewaking in de Arabische Zee en zal binnen een jaar operationeel zijn.
India wordt hiermee zoals verwacht in navolging van China, de tweede grote buitenlandse markt voor HITT. Vorig jaar ontving HITT al de opdracht voor een verkeersbegeleidingssysteem in de Golf van Kachchh in noordwest India.
Het verkeersbegeleidingssysteem gaat zorgen voor een efficiënt beheer van lucht- en scheepvaartverkeer in de Western Offshore Area. De bodemschatten in dit gebied zijn van vitaal nationaal economisch belang. Het systeem moet de veiligheid van deze platforms en booreilanden waarborgen, o.a. doordat toegelaten verkeer (schepen en helikopters) positief kan worden geïdentificeerd en indringers direct worden gedetecteerd. Het systeem vergemakkelijkt bovendien een efficiënte inzet van middelen bij zoek- en reddingsacties. Verder ondersteunt het systeem het vergaren van statistische gegevens, het opnemen en afspelen van communicatie en beeld in geval van ongelukken en het verspreiden van weersgegevens.

Het systeem zal bestaan uit een groot aantal radarsensoren, een AIS-netwerk (automatic identification system) dat o.a. gegevens over de identiteit van schip of helicopter uitwisselt, meteo-sensoren, communicatie apparatuur en een aantal verkeersleidingcentra zowel offshore als op het land. Een bestaand satelliet- en microwave-communicatie netwerk zal worden uitgebreid en geïntegreerd. De order is inclusief langdurig onderhoud aan het opgeleverde systeem.

HITT kreeg eerder opdrachten van Gaz de France, Total en Petro Canada voor de beveiliging van hun platforms in de Noordzee.
Profiel HITT

HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke besparingen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit het ontwerpen en verkopen van verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Verkeersbegeleidende systemen omvatten ‘Air Traffic Control’ dat zich richt op verkeer op luchthavens; ‘Vessel Traffic Management’ op verkeer op binnen- en buitenwateren; ‘Technical Services’ op onderhoud van kennis en systemen bij klanten en ‘haven management systemen’ op beheersing van inzet en afrekening van middelen en diensten in havens. Hydrografische en navigatiesystemen omvatten ‘Hydrographic survey systems’ voor het maken van digitale onderwater terreinmodellen; ‘precision navigation systems’ voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructie­werk­zaam­heden; ‘navigation systems’ voor de visserij en automatische identificatie AIS en ‘AIS Live.com’ dat via het internet scheepsinformatie verspreidt aan geinteresseerden. HITT levert software producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als projectverantwoordelijke levert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen.

HITT behaalde in 2005 een omzet van EUR 24,1 miljoen (2004: EUR 17,9 miljoen) en een nettowinst van EUR 1,1 miljoen (2004: EUR 0,9 miljoen). Het aantal werknemers eind 2005 bedroeg 161. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.

Voor nadere informatie: ir John H.M. van Asperen, financieel directeur


t: +31 (55) 543 25 24; f: +31 (55) 543 25 95; e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv – Postbus 876 – 7301 BC Apeldoorn

PRESS RELEASE


Apeldoorn, 19 June 2006
HITT receives order Oil and Natural Gas Corporation Limited in India
HITT received an order from Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) in India. HITT will deliver a system for the guidance and safeguarding of shipping in the immediate of platforms and drilling rigs off the west shore of India. The system, with a value of approximately EUR 4.7 million, will be the largest and most extended system for surveillance of platforms in the Arabic Sea and will be operational within one year.
With this order, India becomes HITT’s second largest foreign market following China, as expected. Last year, HITT already received an order for a vessel traffic management system in the Gulf of Kachchh in North West India.
The Vessel and Air Traffic Management System will support effective sea and airborne traffic management within the so called Western Offshore Area. The offshore assets in this area are of vital national economic importance. The system will guarantee the safety of the platforms and rigs a.o. by positively identifying security cleared vessels and helicopters, resulting in immediate detection of intruders. The system also facilitates effective disaster and rescue management through optimal deployment of resources. In addition, the system will gather statistical data, record and replay voice and traffic data in case of accidents and distribute meteorological data.

The system will comprise a large number of radar sensors, an AIS-network (automatic identification system) that exchanges identification data of vessels and helicopters, meteo sensors, communication equipment and a number of traffic centers offshore as well as ashore. An existing satellite- and microwave-communication network will be extended and integrated into the system. The order includes long-term maintenance of the delivered system.

Earlier, HITT received orders from Gaz de France, Total and Petro Canada for systems protecting their respective rigs in the North Sea.
About HITT

HITT is a leading player in the worldwide niche markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of developing and selling management & control systems for air and vessel traffic and hydro-graphic and navigation systems. The former comprises ‘Air Traffic Control’, controlling traffic on airports, ‘Vessel Traffic Management’, traffic management and information systems for inland and seagoing traffic, ‘Management Systems’ for port authorities, pilots, towing services, transhipment and other service industries in ports and on airports and ‘Technical Services’ aiming at maintaining know-how and systems at customers. The latter comprises ‘Hydro-graphic survey systems’ for digital underwater terrain modelling; ‘precision navigation systems’ for piloting & docking and offshore construction work; ‘navigation systems’ for the fishing industry and automatic identification systems AIS and ´AIS Live.com’ distributing ship based information to interested parties over the internet. HITT supplies software products and support services, and implements projects on a turnkey basis. As a main contractor, HITT supplies all required system elements such as sensors, communication equipment and computers. Subsequent to installation, HITT provides maintenance services throughout the lifetime of the system.In 2005 HITT achieved a turnover of EUR 24.6 million and a net profit of EUR 1.3 million. The number of staff at year-end 2005 was 161. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998.
Further information: ir. John H.M. van Asperen (CFO); t. +31 (55) 543 25 24; e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv – Postbus 876 – 7301 BC Apeldoorn

/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina