Hoe is uw Hart? Het hart van de zaakDovnload 36.78 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte36.78 Kb.
Hoe is uw Hart?

Het hart van de zaak


is de zaak van het hart!

http://www.middletownbiblechurch.org/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling en voetnoten door M.V.

Er zijn vandaag veel mensen die een ernstig hartprobleem hebben, maar tragisch genoeg maken zij zich daarover geen zorgen. Het probleem ligt niet bij het fysieke orgaan, maar bij het meest innerlijke deel van de persoon. Het hart van de zaak is de zaak van het hart! De hoofdkwestie is deze: HOE IS UW HART?

Tegen het eind van zijn leven had David iets van het grootste belang te zeggen tot zijn zoon Salomo, die de volgende koning van Israël zou worden:

“En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uws vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een gewillige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij zal door u gevonden worden; maar indien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten” (1 Kronieken 28:9).

De Heer doorzoekt alle harten! Wat vindt Hij? Vindt Hij een hart dat zacht is of hard? Vindt Hij een hart dat zich tot Hem keert, of van Hem afkeert? Vindt Hij een hart dat Hem zoekt, of een Hart dat Hem loochent? God wil een “volmaakt hart”, of een hart dat Hem geheel is toegewijd. HOE IS UW HART?Propositie 1 - Als het hart een probleem heeft, als het hart niet juist is voor God, dan zullen de beste toestanden in de wereld en de meest verkieslijke omstandigheden geen enkel goed doen. De best mogelijke uitwendige toestanden en de meest verkieslijke omstandigheden zullen de mens geen baat brengen indien het hart niet juist is.


Beschouw de volgende vier gevallen die Propositie 1 bewijzen:

1) Salomo

Salomo had een godvruchtige vader: 1 Kronieken 28:9.

Salomo had een bijzondere kennis van de Schriften en een hoge dunk van God, zoals kan gezien worden in zijn inwijdingsgebed in 1 Koningen hoofdstuk 8.

En wat voor een gave kreeg Salomo van God?

“Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal” “En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten …” (1 Kon. 3:12; 4:29-30).1

God liet Salomo zelfs drie boeken van de Bijbel schrijven. Hier zijn ze:

1. Spreuken

2. Prediker

3. Hooglied

Salomo leek alle voordelen te hebben: een vader die de Heer liefhad, een kennis van Gods waarheid, en een God-gegeven wijsheid zoals geen mens gegeven was.

Niettegenstaande deze voordelen die Salomo had, viel hij in verschrikkelijke zonde en ervoer hij een ernstig geestelijk falen. Lees 1 Koningen 11. Wat was Salomo’s probleem dat zo’n ernstige neergang veroorzaakte?:

“En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao: Moabietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische, Hethietische; Van die volken, waarvan de HEERE gezegd had tot de kinderen Israëls: Gij zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan deze hing Salomo met liefde. En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven; en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo’s ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David … Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de HEERE, de God Israëls” (1 Koningen 11:1-4, 9).

Wat was in het licht van deze verzen Salomo’s grootste probleem? Inderdaad, zijn hart.

2) De generatie Israëlieten die uit Egypte was gekomen in de dagen van Mozes

Deze mensen waren inderdaad gezegend. Zij waren zo bevoorrecht. Zij zagen een verbazingwekkende demonstratie van Gods kracht aan de Rode Zee (Exodus hoofdstuk 14). Zij waren getuige van wonder na wonder in de wildernis: bitter water werd drinkbaar, voedsel voorzien in de dorre woestijn, manna elke morgen, water gutste uit een rots, kleren en schoenen versleten niet in die 40 jaren, bescherming tegen ziekten, enz.

Wanneer het aankomt op het kennen van God en Zijn kracht en Zijn Woord, waren de kinderen van Israël erg bevoordeeld, en zij waren gezegend door een groot leider, Mozes, die de Tien Geboden op de berg Sinaï uit Gods hand ontving.

Maar niettegenstaande dit alles, faalden zij op een miserabele wijze! Zij murmureerden; zij spraken Mozes en God tegen; zij maakten een gouden kalf; zij weigerden Gods beloften te geloven. Als gevolg hiervan konden zij het beloofde land niet binnengaan, en zij stierven allen in de woestijn, behalve Jozua en Kaleb.

In Hebreeën 3:7-13 lezen we over Israëls tragische falen in de wildernis en hoe zij het beloofde land niet konden binnengaan wegens hun ongeloof. Ook hier vinden we het woord “hart”:

“Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij hebben verzocht. Zij hebben Mij op de proef gesteld en zij hebben Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom werd Ik toornig op dat geslacht en sprak: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik gezworen in Mijn toorn: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! Zie toe, broeders, dat er niet op enig moment in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor af te vallen van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niet iemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde”.3) Judas, één van de twaalven

Beschouw Judas die “één van de twaalven” was (Joh. 6:71). Zeven maal wordt Judas in de evangeliën op deze manier beschreven: “één van de twaalVEN”. Het herinnert ons aan het grote voorrecht en de voordelen die deze man had.

Hoe kon iemand korter bij de Heer staan dan Judas en de andere apostelen? Hij was één van die twaalven. Keer op keer was hij getuige van de wonderen van de Heer, die bewezen dat Jezus alles was wat Hij beweerde te zijn. Judas zat onder de beste Leraar die de wereld ooit gekend heeft en hij hoorde de grootste Prediker. Judas hoorde over de weg van de verlossing van de lippen van de Verlosser Zelf.

Niettegenstaande al de voordelen die Judas genoot, zei Jezus van deze man: “De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was” (Matt. 26:24). In Joh. 17:12 wordt Judas genoemd “de zoon van het verderf”. Het woord “verderf”2 is verwant met het woord voor “verloren gaan”3 in Johannes 3:16. Judas zou voor alle eeuwigheid verloren gaan wegens zijn ongeloof en zijn afwijzing van Jezus Christus, Die hij verraadde.Realiseert u zich dat zelfs als Jezus Christus Zelf in uw kerk zou prediken, elke zondag, en de hele WAARHEID zou leren, op een volmaakte manier, u dit helemaal geen goed zou doen als uw hart niet juist zou zijn?


4) De geboren en opgegroeide kinderen tijdens het Millennium

Tijdens het duizendjarige koninkrijk (millennium) zal de wereld genieten van ideale omstandigheden en een perfect milieu. “De aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jesaja 11:9). “Zij zullen geen oorlog meer leren” (Jesaja 2:4).

Er zal overal vrede en welvaart zijn. De Heer Jezus Christus zal Koning zijn over de hele aarde (Jer. 23:5). Tijdens dit koninkrijk zullen er geen valse religies zijn, geen seculier humanisme, geen communisme, geen moslimextremisme en geen atheïsten. Geen evolutietheorie zal toegestaan worden want de Schepper-God Zelf zal op de troon zitten. De hele wereld zal christelijke opvoeding genieten op zijn best, met de Messias Zelf als de instructeur (Jesaja 2:3). Zal tijdens deze duizend jaren Satan enige schadelijke invloed hebben op de aarde? We zien het in Openbaring 20:1-3:

“En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaar en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar voleindigd zouden zijn. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten”.

Niettegenstaande de beste omstandigheden die de wereld ooit kende en niettegenstaande het volmaakte milieu, zal aan het eind van de duizend jaar Satan losgelaten worden uit de gevangenis en talloze duizenden mensen zullen hem volgen en revolteren tegen God, daarmee bewijzend dat hun harten niet echt bij de Koning waren. Lees zorgvuldig Openbaring 20:7-8:

“En wanneer de duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de naties uit de vier windstreken te misleiden, Gog en Magog, om hen te verzamelen tot de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee”.

Deze finale opstand zal eens en voor altijd het volgende bewijzen:


  • De maatschappij treft geen schuld (de maatschappij van het millennium zal in alles ideaal zijn).

  • Het milieu treft geen schuld.

  • Satan is niet de echte schuldige (hij brengt in de mensen naar boven wat er al in zat)

De echte schuld kan maar op één plaats liggen: het menselijke hart.

Tijdens het millennium is niets corrupt op de aarde. Er is slechts één gebied waarvan God toestaat dat het corrupt is: het menselijke hart! Dit is het meest kritieke gebied van alle. Als het hart niet juist is, kan al het andere volmaakt zijn maar de persoon is veroordeeld.Propositie 2 - Als het hart nederig op God is gericht, en als de persoon God zoekt met zijn gehele hart, dan kunnen de ergste toestanden in de wereld en de moeilijkste omstandigheden hem geen kwaad doen. De ergst mogelijke uitwendige omstandigheden kunnen geenszins het geestelijke succes verhinderen van de persoon wiens hart juist is voor God.


Beschouw de volgende vier gevallen die Propositie 2 bewijzen:

1) Abraham

Abrahams vader diende niet de ware God, maar de afgoden (Jozua 24:2). Hierdoor gaf hij geen goed voorbeeld aan zijn zoon. Abraham kwam niet uit een “christelijk” gezin. Hij had een heidense vader en leefde in een heidens land. Hij had niemand die hem leerde over de ware en levende God. Hij was helemaal alleen, behalve in één ding: God was daar!

In zijn hart geloofde Abraham de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid (Genesis 15:6). Hij werd de vader van de gelovigen. God Zelf zei dat Abraham Zijn vriend was (Jesaja 41:8)4. Abraham was een geestelijk succes. Hij overleefde niettegenstaande hij omringd was door een wereld van ongeloof. Waarom overleefde en slaagde Abraham? De sleutel was zijn hart. In zijn hart nam hij God en Zijn Woord op. Hij geloofde wat God zei.

2) Jozef

Wanneer we voor het eerst over Jozef lezen, was hij nog een tiener; hij was 17 jaar (Genesis 37:2). Als u leest over wat met deze jonge man gebeurde, zal u maar weinig gunstige omstandigheden vinden voor zijn geestelijke ontwikkeling:Hij werd aan heidenen verkocht als slaaf

Hij werd van zijn familie gescheiden toen hij nog maar een tiener was

Hij was afgesneden van elke vorm van gezonde geestelijke invloed

Hij had niemand die hem kon onderwijzen in Gods wegen

Hij was dagelijks omringd door heidense, Egyptische invloeden

Alles zat hem tegen. Hoe kon hij ooit overleven? Lees Genesis 39:2, 3, 21, 23:

“De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen nu zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE al wat hij ter hand nam, voorspoedig maakte … Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis … Het hoofd van de gevangenis bemoeide zich met niets wat hem in zijn hand gegeven was, omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen”

De sleutel was het hart. Jozef had een nederig en zacht hart dat zich naar God richtte. Het hart van Jozef was met God en daarom was God met hem. Alles was tegen hem maar God was met hem!3) Josia

Josia was nog maar acht jaar oud toen hij koning werd (2 Kron. 34:1)!

Ogenschijnlijk was Josia de minste kandidaat voor geestelijk succes. Zijn grootvader was de boze koning Manasse wiens boze daden beschreven staan in 2 Kronieken 33:2, 6.

“En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar de gruwelen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had” “En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van de zoon van Hinnom, en pleegde wichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars aan; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken”.

Manasse was ook de man die, volgens de oude traditie, op gruwelijke wijze de profeet Jesaja vermoordde (Het gaat in Hebreeën 11:37 vermoedelijk over Jesaja: “in stukken gezaagd”).

Over Josia’s vader lezen we in 2 Kronieken 33:21-22:

“Amon was twee en twintig jaren oud, als hij koning werd, en regeerde twee jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had; want Amon offerde al de gesneden beelden, die zijn vader Manasse gemaakt had, en diende ze”

Josia had geen godvruchtige invloeden van zijn grootvader, noch zijn vader. De natie bevond zich in een tijd van groot geestelijk verval. In het hele land waren er afgoden en dito heilige plaatsen. De natie dreef snel bergafwaarts.

In 2 Kronieken 34:3 was hij een tiener. Deze jongen had echter een hart dat zich tot God neigde.

“En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, en wandelde in de wegen van zijn vader David, en week niet af ter rechterhand, noch ter linkerhand” (34:2).

Zijn hart zocht God.

“Want in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken; en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen, en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen” (34:3).

Het resultaat was een grote heropleving in het land, zoals de rest van 2 Kronieken 34 onthult.

4) Daniël

Daniël was een andere man bij wie het leek of hij alles tegen had. Hij werd als jongeling gevangen weggevoerd naar Babylon. Hij diende in een heidens Babylonisch paleis. Hij had geen “christelijke” opvoeding, behalve dan wat hij leerde vóórdat hij weggevoerd werd. Hij werd opgeleid door de Babyloniërs. Hij werd omringd door ongoddelijke, heidense invloeden. Uitwendig leek hij alles tegen te hebben.

Waarom overleefde Daniël? Waarom slaagde hij? Wat maakte het verschil in deze man zijn leven? Het antwoord wordt gevonden in Daniël 1:8:

“Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn van zijn drank; daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen, dat hij zich niet mocht verontreinigen”

Diep in zijn hart besloot Daniël God de eerste plaats te geven, om een leven te leven dat zuiver was, en loyaal te zijn aan de Heer. Hij besliste dit in zijn hart. Het hart is de sleutel. Het hart van de zaak is de zaak van het hart.

Conclusie

Lees zorgvuldig 1 Samuël 12:20, 24, 25.

“Toen zeide Samuël tot het volk: Vreest niet, gij hebt al dit kwaad gedaan; doch wijkt niet van achter de HEERE af, maar dient de HEERE met uw ganse hart” “Vreest slechts de HEERE, en dient Hem trouw met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij u gedaan heeft! Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gij, als ook uw koning, omkomen”.

Ongeacht hoeveel kwaad u hebt gedaan (zie vers 20),

Ongeacht hoeveel zonden u hebt begaan,

Ongeacht hoe oud of hoe jong u bent,

Ongeacht hoe moeilijk uw huidige omstandigheden zijn,

Ongeacht hoe alles tegen u schijnt te zijn,Slechts één ding telt: Hoe is uw hart?

Als u zich tot God keert met uw ganse hart, zult u overwinnen en slagen. U zult inderdaad gezegend worden. Aan de andere kant, als uw hart zich niet neigt tot God maar het keert zich van God af, dan bent u in groot gevaar en hebt u grote problemen, ongeacht hoe goed uw uitwendige omstandigheden lijken te zijn.

LEES EZRA 8:22. Hoe vat dit vers onze les samen?“De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen die Hem verlaten”.
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

1 Zie ook het gebed van Salomo: “Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga; want wie zou dit Uw groot volk kunnen richten? Toen zeide God tot Salomo: Daarom, dat dit in uw hart geweest is, en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt; maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt, opdat gij Mijn volk mocht richten, waarover Ik u koning gemaakt heb; de wijsheid, en de wetenschap is u gegeven” - 2 Kron 1:10-12. Spijtig genoeg week hij later af in zijn hart.

2 Gr. apoleia.

3 Gr. apollumi.

4 Jesaja 41:8 (KJV): “Abraham my friend”. SV: “Abraham, Mijn liefhebber”. NBG: “mijn vriend Abraham”.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina