Hoeve Brandesteijn, Dorpsdijk 22. NDovnload 24.41 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte24.41 Kb.
Hoeve Brandesteijn, Dorpsdijk 22. No. 6

__________________________________________________
Deze boerderij dankt zijn naam aan het feit dat hij drie keer is afgebrand.

Eind 1500 is Gijsbrecht Cornelisz. bouwman op Brandesteijn. Hij is geboren in 1577, zoon van Cornelis Ghijsz., bouwman op de Werckershoeve, en Neeltge Pietersdr.

Gijsbrecht Cornelisz. is schepen van Rhoon. Hij trouwt met Jannetje Bastiaensdr. Spruijt, dochter van Bastiaen Aertsz. Spruijt en Annetje Leenderts Pors. In 1639 vestigt hij een hypotheek op zijn huijs en erve, bergh, keeten en boomgaert. Belent ten oosten de straat, ten suijden Nicolaas Pesser, baljuw van Rhoon, ten westen Pieter Heer van Rooden en Pendrecht en ten noorden Heskia Gerrits. Na het overlijden van Gijsbrecht Cornelisz. hertrouwt Jannetje Bastiaensdr. Spruijt met Willem Jacobsz. Fonckert, schepen van Rhoon in 1644/1645, zoon van Jacob Adriaansz. Fonckert en Grietje Heinen. Willem Fonckert had voortdurend gebrek aan geld. Op 15 augustus 1641 leent hij 1600 gulden van Neeltje Willems, weduwe van Jan Pieters de Raadt, op 25 november 1642 is hij 100 gulden schuldig aan het nagelaten weeskind van Jan Pleunen en Machtelt Joachumsdr., verstrekt door Pieter Lenardsz. te Rhoon, gehuwd met Machtelt Joachumsdr. Op diezelfde datum leent hij 350 gulden van Pieter Lenardsz..

Willem Jacobsz. Fonckert en zijn vrouw Janneke Bastiaensdr. sluiten op 6 januari 1643 te Rhoon een testament op de langstlevende, willen absoluut geen inmenging door de overheden van Rhoon op hun nalatenschap. Op 20 februari 1647 transporteert Willem Jacobsz. Fonckert aan Leendert Dingensz. (Boel) wonende Robbenoordsesluijs in de banne van Charlois, de gerechte helft in 3 gemeten 136 roe weijlant in de polder Kijfhoek.


In 1649 is de hoeve afgebrand. Willem Fonckert leent dan 600 carolus gulden van Ary Staets van Gelder ter saacke van geleverde materialen tot opbouwing van zijn afgebrande huijsinge.

Ter nacoming stelt hij als borg sijn comparante huijsinge, erve met bergh, keet, boomgaert en plantagie aan de dorpsdijk. Belent ten oosten de straet, ten suijden Nicolaas Pesser, ten westen de weledele Heer van Rooden en Pendregt en de kinderen en erfgenamen van Hugo van Roon, ten noorden Heskia Gerrits.

Op 16 februari 1652 is hij schuldig aan Pieter van Rooden, Heer van Rhoon en Pendregt, 350 carolus gulden wegens verscheijden verschenen jaren pacht, soo lant als gors. Op 19 july 1652 machtigt Jacob Beyen te Middelburch in Zeelant, gehuwd met Janette Rhoon, dochter en mede erfgenaam van Huyge Rhoon, mede namens Cornelis van der Stolck, gehuwd met Cornelia Rhoon, notaris en procureur Isaac Troost, om voor het gerecht van Rhoon beslag te laten leggen op de wintergerst die staat op 5 gemeten grond gekocht door Willem Jacobsz. Fonckert. Op 15 januari 1653 wordt 550 carolus gulden geleend van jonker Johan van Rooden. Idem 15 januari 1653 600 gulden van Gerrit Overmeer te ’s-Gravenhage.

Het ging dus duidelijk niet goed met het bedrijf van Willem Jacobs Fonckert.

In 1656 verlaat hij Brandesteijn en pacht een hoeve van Heijltgen Jans Thooft in het Buijtenland van Rhoon.
Op 27 juli 1658 is Pieter van Rooden eigenaar van de boerderij, volgens decreet brief waarmee Pieter van Rooden het selve huijs, erf en boomgaert van de edele gerechte heeft ontvangen. Hij verkoopt op die datum huijs, erf en boomgaert staende en gelegen op de Dorpsdijck aan Pieter Hendricks Ronaar. Belent ten oosten de straet, ten suijden de weduwe en erfgenamen van Nicolaas Pesser van Velsen, ten westen de Heer Pieter van Rooden en de erfgenamen van Hugo van Roon, ten noorden Heskia Gerrits, voor 1500 carolus gulden.

Pieter Hendricks Ronaar, geboren te Rhoon op 25 november 1602, zoon van Hendrik Pietersz. Roonaar en Neeltje Jansdr. de Raadt, is dijkgraaf van Poortugaal, Hoogvliet en Spijkenisse. Hij trouwt te Delft 18 juli 1627 met Anna Dirksdr. van Bleijswijck, geboren te Delft 17 maart 1603, dochter van Dirck Evertsz. van Bleijswijck, brouwer in de “Drije Cronen“, veertigraad en burgemeester van Delft, regent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, en van Margriete Gerritsdr. van der Eijck. Pieter Hendricksz. Roonaar woont 1646 te Delft. Anna Dircksdr. van Bleijswijck is regentes van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Met de grote brand van 1660 is de hoeve opnieuw afgebrand en weer opgebouwd.

De boerderij wordt verhuurd. In 1674 is bouwman op Brandesteijn Cornelis Corneliszoon Jongejan. Hij is getrouwd met Annetje IJsebrants. Op 7 mei 1674 maken zij testament op de langstlevende, Annetje IJsebrants is sieckelijk en overlijdt spoedig daarna. Cornelis Jongejan hertrouwt met Japickje Symonsdr. Amerense. Volgens de lidmatenlijst moeten beiden kort daarop zijn overleden.

Op 13 augustus 1676 maken Pieter Hendricks Ronaar en Annetje Dircksdr. van Bleijswijck voor notaris van der Velde te Delft hun testament.

Op 22 november 1676 compareert Sr. Anthonij Pesser voor hem selve en last en procuratie hebbende van zijn moeder Wijnanda de Cruijf, weduwe van de heer Nicolaas Pesser van Velzen, in zijn leven baljuw van Rhoon, en Anna Pesser, huisvrouw van Peter van Alen, apotheker te Utrecht. Hij verkoopt aan Pieter Roonaar secker erf met alle stenen en materiaal die tegenwoordig op ’t selve sijn gelegen, op de dorpe van Rhoon. Belent ten noorden de voornoemde Roonaar’s wooning, tegenwoordig bewoont bij de predikant, (dominee Christophorus Haax) oost ’s Heerenstraat, zuid het afgebrande huijs en nu erve, voor de som van 100 carolus gulden. Pieter Hendriksz. Roonaar overlijdt 24 september 1679 en Anna Dircksdr. van Bleijswijck op 21 juni 1688, beiden te Delft.
Pas op 26 mei 1698 wordt t.o.v. notaris Cornelis van der Sleijden te Delft de inventaris, alsmede scheiding en verdeling gemaakt tussen de erfgenamen, m.n. Franco van Bleijswijck, raad, oud schepen en ontvanger van de gemeenlandse middelen van de stad Delft, Reijer Evertsz. van Bleijswijck, kapitein in Staten dienst, Margaretha van Bleijswijck, weduwe van Joannes Cock, in leven predikant in het dorp ’t Woudt, Maria van Bleijswijck, weduwe van Jan Adriaansz. Doubleth, kapitein in Staten dienst. Naast o.a. de hoeve Brandesteijn, waren er nog de helft in een Stolpboerderij met landerijen in de Beemster, een aantal huizen in en buiten Delft, waaronder twee huizen aan de Oude Delft, t.w. Den Koorndrager en het huis De Landmeeter, tevens obligaties, landerijen etc. ten bedrage van 77682 gulden en 15 stuijver.

Reijer Evertsz. van Bleijswijck krijgt bij blinde loting o.a. Hoeve Brandesteijn aanbedeeld, de hoeve is dan verpacht aan Johannes Leendertsz. Sandweg.

Op 30 april 1718 wordt door Cornelis van der Sleijden, notaris, last en procuratie van Reijer Evertsz. van Bleijswijck, de boerderij verkocht aan Johannes Leendertsz. Sandweg en zijn zoon Pieter Sandweg. Pieter is baljuw en secretaris van Rhoon. Belent oost de Dorpsstraat, west de watering, zuid mr. Cornelis Pelletier en juffrouw de weduwe Pieter Velsenaar met nog 6 gemeten 30 roe zaailand gekomen van Jan de Raadt voor 3900 gulden.

Johannes Leendertsz. Sandweg, zoon van Leendert Witten Sandweg en Hadewy Pietersdr. de Raadt, trouwt voor 1691 met Grietje Pietersdr. de Raadt, dochter van Pieter Willemsz. de Raadt en Neeltje Pieters Kouwenhoven. Het overlijden van Johannes Sandweg wordt aangegeven 10 september 1718 te Rhoon.


Vervolgens is zoon Pieter Sandweg eigenaar van Brandesteijn, hij is baljuw, schout en secretaris, dijkgraaf van Rhoon en Pendrecht. Hij trouwt 9 juli 1713 te Heinenoord met Margaretha van der Sijden, gedoopt 16 april 1690, dochter van Willem Pieterse van der Sijden en Geertrui Ariensdr. Hoogendijk. Op 5 mei 1713 maken zij voor notaris Jean du Clou huwelijkse voorwaarden. Pieter Sandweg overlijdt 7 februari 1749 te Rhoon, Margaretha van der Sijden overlijdt mede te Rhoon op 4 november 1762.

Erfgenaam van Brandesteijn wordt Pieter Hendriksz. Kooman, bouwman te Strijen. Hij is in Poortugaal gedoopt op 27 februari 1707, zoon van Heijndrick Pietersz. Kooman, bouwman aan de Kerkstraat te Poortugaal, en Lijsbeth van Driel.

Pieter Kooman trouwt te Strijen, hij ondertrouwt op 14 april 1741 te Rhoon met Catharina Esseboom, gedoopt 14 augustus 1718 te Strijen, dochter van Corstiaan Gijsberts Esseboom en Hadewy Johannesdr. Sandweg. Het overlijden van Pieter Hendriks Kooman wordt aan- gegeven op 8 september 1777, van Katharina Esseboom op 30 oktober 1781, beiden te Strijen.
Dochter Hadewy Kooman, gedoopt 14 januari 1753 te Strijen, erft de boerderij Brandesteijn met landerijen te Rhoon. Zij trouwt te Strijen, ondertrouwt 9 oktober 1777 met François Frederic Loose, geboren 17 oktober 1755 ‘s Gravenhage, schout te Strijen in 1776, maire en president van het gemeentebestuur van Strijen. Hadewy Kooman overlijdt 3 november 1810 te Strijen. Op 7 december 1810 is er op verzoek van de heer François Frederic Loose een inventaris van de nagelaten goederen in Rhoon. 1e huis, schuur, keet en erve met twee boomgaardjes daarbij gelegen, genaamd Brandesteijn. Belent oost de Dorpsstraat, west de watering, zuid de gereformeerde Pastorije en noord Jacobus Tromer, verhuurd aan Vincent Ferdinand Tromer en Isaac Tromer tot bloeijmaand 1815 om 56 gulden per jaar. Tevens nog ca. 120 gemeten weij- en zaayland, totale som 24085 gulden. François Frederic Loose hertrouwt 17 augustus 1715 te Strijen met Johanna Mostert, gedoopt 29 november 1783 te Strijen, dochter van Pieter Mostert, winkelier, en Maaike Verschoor. François Frederic Loose overlijdt te Strijen op 11 april 1817. Johanna Mostert hertrouwt 2 maart 1821 in Strijen met Gerrit Diepenhorst, weduwnaar van Trijntje Vervoorn, gedoopt 3 januari 1794 in Strijen, zoon van Cornelis Diepenhorst en Wouterina van de Griend.
Pachter van Brandesteijn is in 1812 Hendrik Jansz. Noordzij, gedoopt 30 september 1770 in Hoogvliet, zoon van Jan Jansz. Noordzij en Aaltje Hendriksdr. Peijndregt. Hij stopt in 1813 met boeren en wordt koopman, wonende in huis nr. 25. Hendrik Noordzij trouwt 15 mei 1816 in Rhoon met Anna Jansdr. Verhoef, gedoopt 11 augustus 1791 in Rhoon, dochter van Jan Verhoef, mr. verwer, en Maria van der Mus. Anna Verhoef overlijdt spoedig daarna op 3 april 1817 in Rhoon. Hendrik Noordzij hertrouwt 16 maart 1820 in Rhoon met Adriaantje Staatsdr. Spruijt, weduwe van Jan Kermis. Hij gaat dan boeren op de hoeve van zijn vrouw aan de Dorpsdijk in Rhoon.
Op 21 augustus 1813 verkoopt François Frederic Loose de bouwmanswooning Brandesteijn aan Floris Kleinjan voor ƒ 1.000,--. Tevens verhuurt hij aan Floris Kleinjan voor 14 jaar totaal 53 gemeten 200 roeden bouw- en weiland.

Floris Kleinjan verkoopt op 20 januari 1820 huis, schuur en erf genaamd Brandesteijn nr. 10 A met twee boomgaarden aan Ernst Hergemüller te Rotterdam voor 1000 gulden. Belent oost de Dorpsstraat, west land van de weduwe Frederic François Loose, zuid de pastorie, noord de erven van de heer Tromer. Ernst Hergemüller, winkelier, is afkomstig uit Lengerik in het Graafschap Teckelenburg. Hij trouwt 5 mei 1805 te Rotterdam met Catharina Verdonk, gedoopt 16 februari 1783 in Zeist, dochter van Anthony Wesselse Verdonk en Hendrika Kalf. Catharina Verdonk is vroedvrouw in Rhoon, zij overlijdt op 11 september 1826 in Rhoon. Volgens de kadasterkaart van 1829 zijn hier dan twee woningen, sectie A 761 en 762. In 1829 is notaris Vincent Ferdinand Tromer de bewoner. Hij was getrouwd met Johanna van der Pot, zij overlijdt 1 januari 1814. Vincent Ferdinand Tromer overlijdt op 20 februari 1842 te Rhoon.


Op 19 maart 1834 verkoopt Willem Hergemüller te Rotterdam t.o.v. notaris Vincent Ferdinand Tromer, Brandesteijn aan Jan Kleinjan Florisz. geboren 4 december 1800 te Rhoon, zoon van Floris Jansz. Kleinjan, bouwman op de Werkershoeve, en Jannetje Louter.

Jan Kleinjan overlijdt 29 november 1855. Hij trouwt 25 mei 1820 te Ridderkerk met Adriaantje Baas, dochter van Ary Baas, bouwman, en Teuntje de Weerdt. Zij overlijdt 26 maart 1875 te Rhoon. Jan Kleinjan verhuurt Brandesteijn aan Cornelis de Haan, vlasboer. Hij is gedoopt 19 februari 1786 in Barendrecht, zoon van Jan Jansz. de Haan en Adriana Vaandrager. Cornelis de Haan trouwt 20 november 1810 in Rhoon met Jannetje Lems, zij is gedoopt 7 mei 1783 in Poortugaal, dochter van Maarten Lems en Magdaleentje van der Waal. Zij overlijdt 9 april 1840 in Rhoon. Op 16 april 1846 verkoopt Cornelis de Haan zijn levende have o.a. 1 paard, 2 koeien, 1 vaars, 2 hokkelingen, 1 schot, 4 guiste vaarzen, kalfschotten en hokkelingen voor ƒ 1.267,25. Cornelis de Haan overlijdt 26 februari 1853 te Rhoon.

Zoon Jan Kleinjan, geboren 17 januari 1833 te Rhoon, huurt op 8 augustus 1864 van zijn moeder de bouwstede Brandesteijn met 49 ha land voor de tijd van 14 jaar voor ƒ 2.094,23 per jaar. Jan Kleinjan trouwt 3 juni 1859 te Spijkenisse met Christina Luiksje van der Linden, geboren 25 mei 1835 te Spijkenisse, dochter van Cornelis van der Linden, bouwman op de Welplaat, en Eva de Bruijn.

In 1908 worden door Jan Kleinjan de bestaande panden, schuur en wagenhuis gesloopt en de huidige boerderij gebouwd. Jan Kleinjan overlijdt 12 januari 1914 en Christina Luiksje van der Linden 20 maart 1915 Rhoon.


Bij de scheiding van de nagelaten goederen in 1915 wordt zoon Cornelis Jan Kleinjan, geboren 23 december 1865 te Rhoon, eigenaar en bouwman op Brandesteijn. Hij trouwt 16 april 1891 te Geervliet met Kornelia Adriana van Beek, geboren 28 februari 1868 te Zuidland, dochter van Izaac van Beek, bouwman, en Catharina Bijl. Zij komen in 1891 op Brandesteijn boeren. Cornelis Jan Kleinjan vertrekt 11 oktober 1921 naar Rijswijk waar hij overlijdt op 5 augustus 1938. Cornelia Adriana van Beek overlijdt op 24 januari 1961 te Zeist.
Pieter Kleinjan geboren 15 april 1873 te Rhoon, zoon van Teunis Kleinjan en Neeltje Dekker komt van de Molendijk B 129, waar hij landbouwer is, naar Brandesteijn. Hij is 1 mei 1896 in Ridderkerk getrouwd met Jannigje Zwart, geboren 13 april 1870 in Slikkerveer, dochter van Jillis Zwart, bouwman op hoeve de Kleine Donck, en Maria Voordendag. Pieter Kleinjan overlijdt 7 november 1917 te Rhoon.
Op 28 januari 1925 is er in het Wapen van Rhoon afslag van de bouwmanswoning “Brandesteijn” met koetshuis en een perceel weiland. Koper van de boerderij is Pieter Groenenboom, landbouwer, geboren 8 februari 1875 te Charlois, zoon van Arie Groenenboom en Pieternella Leenheer. Hij trouwt 9 november 1899 in Oudenhoorn met Jakomijntje van Beek, geboren 22 augustus 1873 in Oudenhoorn, dochter van Jacob van Beek en Catharina de Geus.

Op 2 maart 1927 wordt Brandesteijn in het openbaar verkocht, het wordt geannonceerd als bouwmanswoning met stalling voor 40 stuks vee aan de Dorpsdijk 6 te Rhoon.

Koper wordt Arie Groenenboom, broer van Pieter Groenenboom. Hij is geboren 17 juli 1871 te Charlois. Hij trouwt maart 1893 te Charlois met Catharina Jacoba van Driel, geboren op 28 februari 1864 te Charlois, dochter van Pieter Arie van Driel en Willemina Hendrica van der Graaf. Catharina overlijdt 11 juli 1913 te Charlois.
Arie Groenenboom komt 3 november 1927 naar Brandesteijn, het achterste deel van de boerderij wordt enige jaren later verbouwd tot woonhuis voor zoon Gijsbertus Adrianus Groenenboom, geboren 31 maart 1902 te Charlois. Hij trouwt te IJsselmonde18 september 1930 met Josina Boonstoppel, geboren 17 november 1904 te IJsselmonde, dochter van Johannes Cornelis Boonstoppel en Josina Baris. Gijsbertus Groenenboom is kantoorbediende.

In de dertigerjaren wordt Brandesteijn aan de landbouw onttrokken. Arie Groenenboom overlijdt 9 juli 1958 te Rhoon.


In februari 1944 wordt de hoeve tijdelijk weer als boerderij in gebruik genomen, door een boer die i.v.m. de inundatie van de polders te Zuidland moest evacueren.

Na zijn vertrek in 1945 werd er door Boersema en van Vliet een garagebedrijf gevestigd in de voormalige boerderij. Ca. 1950 komt er een filiaal van garage Steenhoven uit Pernis, ook deze garage was echter geen lang leven beschoren.Op 30 april 1959 wordt de boerderij door de erven Groenenboom verkocht aan Danië1 van der Ent, expediteur.

Daniël van der Ent geboren te Rhoon, zoon van Pieter van der Ent en Hendrikje Kuiper, trouwt 20 juni 1928 te Rhoon met Elisabeth de Lange, dochter van Pieter de Lange, tuinder, en Grietje Boender. Op 15 maart 1990 wordt de boerderij gekocht door kleinzoon Dirk van der Ent, expediteur, zoon van Piet van der Ent en Johanna Polak. De woning in het achterste gedeelte van de boerderij wordt rond 1995/96 gekocht door de heer E. Reijnen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina