Hollandia t versie juni 2013Dovnload 290.24 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte290.24 Kb.
  1   2   3

JEUGDPLAN

HOLLANDIA T
Versie juni 2013
Inhoudsopgave


Voorwoord 3

Organisatorisch Jeugdplan 4

1.Doelstellingen en uitgangspunten 4

2.Jeugd in organisatiestructuur Hollandia T 4

3.Organisatie 5

3.1.Jeugdcommissie 5

3.2.Taakomschrijving functies 5

3.2.1Leden jeugdcommissie 5

3.2.2Technische commissie 6

3.2.3Hoofd jeugdtrainer 6

3.2.4Trainer, coach en begeleider 6

3.3.Overlegvormen 7

3.4.Trainingen 7

3.5.Wedstrijden 8

3.6.Materialen 8

4.Opleiding kader 9

5.Samenstelling teams 9

5.1.Procedure vaststellen teams 9

5.2.Spelen in een hogere leeftijdscategorie 10

5.3.Dispensatie 10

6.Nevenactiviteiten 10Technisch jeugdplan 11

.1Doelstellingen en uitgangspunten 11

.2Trainingen 11

2.1.Zeister Visie 11

2.2.Andere trainingsmethoden 11

2.3.Trainingsopzet 12

2.4.Trainingsvormen 13

.3Wedstrijden 15

3.1.Zevental 15

3.1.1.Algemeen 15

3.1.2.Taken zevental 16

3.2.Elftal 17

3.2.1.Algemeen 17

3.2.2.Taken Elftal 18Bijlagen 20

Bijlage 1.Aandachtspunten per leeftijdscategorie 20

1.Kabouters (5-6 jaar) 20

2.F-pupillen (6-8 jaar) 21

3.E-pupillen (8-10 jaar) 22

4.D-pupillen (10-12 jaar) 23

5.C-junioren (12-14 jaar) 25

6.B-junioren (14-16 jaar) 27

7.A-junioren (16-18 jaar) 28Bijlage 2.Keeperstraining 29

Bijlage 3.Aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen 30

Bijlage 4.Standaard coachtermen Hollandia T 32

Bijlage 5.Instructie voor trainers, coaches en begeleiders 33

1.Trainers 33

2.Coaches en begeleiders 33

Bijlage 6.Gedragscode en huisregels Hollandia T 34

Bijlage 7.Informatie voor leden 35

35Voorwoord
Dit jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van Hollandia T op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. Hollandia T is een voetbalclub met jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Hollandia T heeft de naam een gezellige en hechte vereniging te zijn waar de leden het goed naar de zin hebben. Niet alleen voor spelers maar ook voor trainers, coaches en begeleiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij Hollandia T.
Met dit jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (taken, opleidingen, selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten en materialen), alsme­de op het technisch gebied (o.a. trainingen, trainingsvormen, wedstrijden en coachvormen). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders.
Het uiteindelijke doel van dit jeugdplan is:
Het op een plezierige manier in stand houden van en het zo mogelijk verbeteren van de doorstroming en het niveau van jeugdspelers welke uiteindelijk als senior speler deel dienen uit te gaan maken van de selectie en de overige senioren elftallen van Hollandia T.
Dit jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een jeugdplan betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar bijgesteld moeten worden. De technische staf staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan (in voorbereiding op het nieuwe seizoen: april-mei en in overleg met het bestuur) zo nodig meenemen.
De basis van dit jeugdplan is het huidige jeugdorganisatieplan van september 2009. Dit jeugdplan zal het huidige plan in z’n geheel vervangen.

Organisatorisch Jeugdplan
  1. Doelstellingen en uitgangspunten

De doelstelling van dit organisatorisch jeugdplan omvat het beschrijven van de organisatie van de jeugdafdeling van Hollandia T. Een goede organisatie (het fundament van een vereniging) is van primair belang. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken dienen plaats te vinden. De jeugdcommissie zal gezamenlijk met de technische commissie de rode draad van dit jeugdplan bewaken. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke.


Dit organisatorisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:

 • de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen voetballen;

 • het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen;

 • alle betrokkenen (spelers, coaches, begeleiders, trainers en ouders/ verzorgers) zich aan de afspraken houden;

 • er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;

 • er een prettige sfeer heerst.

Om dit te bereiken wordt in dit organisatorisch jeugdplan allereerst de organisatiestructuur van Hollandia T uiteengezet, waarbij de positie van de jeugdafdeling binnen de vereniging duidelijk wordt. Daarna komt de organisatie van de jeugdafdeling aan de orde (jeugdcommissie, taakomschrijving functies, overlegvormen, trainingen, wedstrijden en materialen). Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid en de meerwaarde van het volgen van opleidingen. De samenstelling van teams voor het nieuwe seizoen, elk jaar weer een heet hangijzer, komt nadien aan de orde. Tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse activiteiten naast het voetbal (nevenactiviteiten) die door Hollandia T georganiseerd worden.
  1. Jeugd in organisatiestructuur Hollandia TOrganigram Hollandia T  1. Organisatie
   1. Jeugdcommissie

De jeugdafdeling van Hollandia T wordt geleid door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie dient er voor te zorgen dat, met name op organisatorisch vlak, het jeugdvoetbal binnen de vereniging soepel verloopt. Het bestuur van Hollandia T blijft hoofdverantwoordelijk, de jeugdcommissie dient desgevraagd verantwoording af te leggen. Een algemene taak van de jeugdcommissie is het – in samenwerking met de technische commissie – het bewaken van de rode draad van dit jeugdplan.


De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: voorzitter, jeugdcoördinatoren, jeugdsecretaris en (minimaal) twee overige leden. Aangezien de jeugdcommissie niet direct over een eigen budget beschikt is er geen penningmeester nodig. De bestuursafgevaardigde (voorzitter) is in financiële aangelegenheden de contactpersoon naar het bestuur (naar de penningmeester). De taken van de leden van de jeugdcommissie komen in de volgende paragraaf aan de orde.


   1. Taakomschrijving functies
    1. Leden jeugdcommissie


Jeugdvoorzitter

De jeugdvoorzitter zit de vergaderingen van de jeugdcommissie voor en is bestuurslid van het hoofdbestuur. Hij of zij is dan ook verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen enerzijds de jeugdcommissie en anderzijds het bestuur.


Jeugdcoördinator

De belangrijkste taak van de jeugdcoördinator is het, daar waar mogelijk en wenselijk, ondersteunen van de jeugdtrainers, coaches en begeleiders. Het gaat hier met name om ondersteuning op organisatorisch vlak en niet op technisch vlak. Ook zorgt de coördinator gedurende het seizoen voor actuele, algemene informatie aan de jeugdtrainers, coaches en begeleiders. Daarnaast heeft de coördinator als taak het werven van trainers, coaches en begeleiders voor de jeugdteams.


Per leeftijdscategorie wordt er een jeugdcoördinator aangesteld. Een aantal malen per seizoen zal de jeugdcoördinator overleg voeren met de trainers, coaches en begeleiders van alle jeugdteams. In dit overleg wordt de algemene gang van zaken besproken rond een team. De jeugdcoördinator kan door trainers, coaches, begeleiders en ouders altijd worden aangesproken voor vragen of opmerkingen. Schroom niet: de jeugdcoördinator is daar immers voor!
Jeugdsecretaris

De jeugdsecretaris is verantwoordelijk voor alle wedstrijdzaken van de jeugd en is de contactpersoon richting de KNVB.


Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator zorgt ervoor dat er voor elke jeugdwedstrijd op zaterdag een scheidsrechter aanwezig is.


Bestuurslid uit hoofdbestuur

Om de ‘lijn’ met het hoofdbestuur zo kort mogelijk te houden en het hoofdbestuur te allen tijde eindverantwoordelijkheid draagt, is er minimaal één lid van het hoofdbestuur tevens lid van de jeugdcommissie. Bestuursaangelegenheden over de jeugdafdeling behoren tot het takenpakket van deze persoon. Omdat de jeugdcommissie niet direct over een eigen budget beschikt, zal dit bestuurslid met betrekking tot financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van het hoofdbestuur.


Overige leden jeugdcommissie

De overige leden van de jeugdcommissie staan bovenstaande personen bij in de uitvoering van hun taken. De bij taak genoemde leden zijn verantwoordelijk voor hun taken, de overige leden van de jeugdcommissie kunnen gedeelten ervan uitvoeren.
    1. Technische commissie

De technische commissie maakt geen onderdeel uit van het hoofdbestuur en de jeugdcommissie maar heeft een adviserende en sturende rol binnen Hollandia T op het gebied van technische zaken. Dit geldt voor zowel de jeugd als de senioren. Andere taken van de technische commissie zijn: • Bewaken technische rode draad van dit jeugdplan;

 • Aanspreekpunt trainers, coaches, begeleiders, coördinatoren, spelers etc. voor voetbalgerelateerde zaken binnen Hollandia T;

 • Sturende rol bij de jaarlijkse evaluatie van de betaalde (jeugd)trainers;

 • Sturende rol bij het aanstellen van nieuwe (betaalde) trainers;

 • Beslissende rol bij het al dan niet doorschuiven van jeugdspelers naar de selectie;

 • Adviserende rol bij de samenstelling van de teams;

 • Sturende rol bij de inzet van selectiespelers bij jeugdtrainingen.
    1. Hoofd jeugdtrainer

Voor iedere categorie wordt een hoofd jeugdtrainer aangesteld. De hoofd jeugdtrainer zorgt ervoor dat er binnen de categorie waarvoor hij is aangesteld duidelijkheid is omtrent de verschillende trainingsvormen en de te behandelen thema’s. Voor alle trainingsgerelateerde vragen is de hoofd jeugdtrainer het aanspreekpunt. De hoofd jeugdtrainer is geen lid van de jeugdcommissie.


    1. Trainer, coach en begeleider

Wat van de jeugdtrainers, coaches en begeleiders verwacht wordt, staat aangegeven in de instructie voor trainers, coaches en begeleiders (bijlage 5). Dit betreft met name een groot aantal organisatorische zaken. Als jeugdtrainer, coach en begeleider is het uitermate belangrijk om steeds voorbeeldgedrag te tonen ten opzichte van de jeugd.
Omwille van de duidelijkheid is het gewenst dat tijdens de wedstrijd één persoon als coach optreedt. De coach heeft een duidelijke voetbaltaak. Hieronder wordt onder andere verstaan:

 • opstelling bekend maken en als het nodig is toelichten;

 • speelwijze aangeven voor het team, elke linie en speler. Gebruikmaking van het instructiebord wordt van harte aanbevolen;

 • warming-up begeleiden (zowel fysiek als mentaal voorbereiden op de wedstrijd): gezamenlijk loslopen, oudere jeugd ook rekken, kleine positiespelen en partijtjes (eventueel met hesjes);

 • tijdens de wedstrijd rustig blijven, goed kijken (analyseren), eventueel wisselen en aanwijzingen geven;

 • in de rust eventueel wisselen en aanwijzingen geven voor de tweede helft (eerst positieve opmerkingen, dan eventuele verbeterpunten aangeven en vervolgens positief afsluiten);

 • na de wedstrijd wederom rustig blijven en in principe andermaal handelen als tijdens de rust.

Onder coachen wordt verstaan: het doordacht beïnvloeden van spelers om de prestatie (individueel en van team) te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet opleiden centraal staan. Het resultaat moet feitelijk ondergeschikt zijn aan het ontwikkelen en het plezier hebben in het spelletje. Een coach zal zich steeds moeten afvragen ‘wat gaat er (nog) niet goed en wat kan ik daar aan doen?’. Omwille van de eenduidigheid is in bijlage 4 een lijst opgenomen met standaard coachtermen, zoals die tijdens trainingen en wedstrijden gebruikt kunnen worden. Vooral de spelers zullen deze termen moeten kennen en begrijpen, terwijl de coaches, begeleiders en trainers ze op de juiste momenten moeten gebruiken. In het technisch jeugdplan wordt bij het onderdeel ‘wedstrijden’ uitgebreider ingegaan op het coachen en begeleiden tijdens wedstrijden.


De trainer dient de spelers individueel en in teamverband kwalitatief beter te maken. De technische onderdelen die handelen over trainingen voor de diverse leeftijdscategorieën, zoals genoemd in het technisch jeugdplan en in de bijlagen 1 t/m 3, moeten voor hem of haar bekend zijn en hij of zij moet ze op een verantwoorde wijze overbrengen op de spelers. Ook het gebruik van eenduidige coachtermen (bijlage 4) is voor de trainer van groot belang. Het geven van afwisselende en interessante, leerzame trainingen is cruciaal voor een goede opleiding. In het technisch jeugdplan wordt bij onderdeel ‘trainingen’ uitgebreider ingegaan op het trainen van de jeugdteams.
Het streven van de jeugdcommissie is om bij minimaal de selectieteams (alle 1e teams per leeftijdscategorie) in ieder geval één ervaren persoon in te delen, die bij zowel wedstrijden als trainingen aanwezig is. De wisselwerking tussen wedstrijd en training kan dan zo optimaal mogelijk zijn. Indien mogelijk probeert de jeugdcommissie dit ook voor de overige teams te realiseren. Elke leeftijdscategorie vergt een andere wijze van aanpak. In bijlage 1 wordt aandacht geschonken aan aandachtspunten per leeftijdscategorie (A t/m F en kabouters).

   1. Overlegvormen

Hieronder staan de verschillende overlegvormen beschreven die gedurende het jaar plaats zullen vinden: • Iedere 1e maandag van de maand (gedurende het seizoen) vergadert het hoofdbestuur. Hierbij is tevens een afgevaardigde van de jeugdcommissie en technische commissie aanwezig;

 • Iedere 2e maandag van de maand vergadert de jeugdcommissie;

 • 3 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de jeugdcoördinatoren, trainers, coaches en begeleiders van de jeugd. Dit overleg wordt ingepland door de coördinator. In dit overleg wordt de algemene gang van zaken besproken rond een team. Hierbij is eventueel ook een afvaardiging van de technische commissie aanwezig;

 • Een afvaardiging van de technische commissie houdt op het einde van het seizoen een evaluatiegesprek met de leiders en trainers van ieder jeugdteam;

 • 4 keer per jaar zullen de hoofd jeugdtrainers met elkaar in overleg gaan over de gang van zaken met betrekking tot de trainingen die zijn gegeven of nog moeten worden gegeven. Hierbij zal ook een afvaardiging van de technische commissie aanwezig zijn.   1. Trainingen___Aantal_trainingen_per_leeftijdsgroep'>Trainingen


Aantal trainingen per leeftijdsgroep

Het uitgangspunt van Hollandia T is dat vanaf de E-pupillen elk jeugdteams tweemaal per week traint. Dit is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de velden en jeugdtrainers. Vanaf de E-pupillen worden de keepers naast de groepstraining in de gelegenheid gesteld 1x per week een specifieke keeperstraining te volgen. Indien keepers niet in de gelegenheid zijn zowel de keepers- als de groepstraining te volgen dan heeft de keeperstraining prioriteit. F-pupillen en kabouters trainen minimaal eenmaal per week.


Trainingsverplichting

In principe worden alle Hollandia T jeugdleden geacht de trainingen van zijn leeftijdsgroep bij te wonen. Indien je niet in de gelegenheid bent om te trainen dien je je zo spoedig mogelijk, in principe de avond van tevoren, persoonlijk of via de ouders (niet via medespelers) af te melden bij de trainer. Op deze wijze kan de trainer bij het maken van de training rekening houden met ontbrekende spelers.


Aantal spelers per trainingsgroep

Bij Hollandia T bedraagt het aantal spelers dat traint onder één trainer maximaal 16 (A/B/C/D-junioren) of 10 spelers (kabouters, E/F-pupillen) of 6 keepers (keeperstraining). Zodra het gemiddeld aantal spelers bij een trainingsgroep de hiervoor genoemde aantallen overstijgt zal de groep gesplitst worden zodra er een nieuwe trainer beschikbaar is.


Trainingsmateriaal

De trainers zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen en het plaatsen en terugbrengen van de materialen.


Trainingsperiode

De datum waarop de eerste training van het seizoen aanvangt, alsmede de laatste datum waarop er training gegeven wordt, wordt bepaald door de trainer in overleg met de jeugdcommissie. Als uitgangspunt geldt dat er minimaal doorgetraind wordt tot de laatste competitiewedstrijd van het betrokken team. In de reguliere schoolvakanties vinden er geen trainingen plaats voor de D, E en F-pupillen en de kabouters, tenzij anders wordt aangegeven door de trainer. De A, B en C-junioren trainen in de schoolvakanties wel, tenzij anders wordt aangegeven door de trainer.


Trainingstijden

Voor aanvang van ieder seizoen bepaald de technische commissie in overleg met de trainers de trainingstijden en de daarbij behorende veldbezetting.


Meetrainen met een hogere leeftijdscategorie

Na de winterstop vindt voor de selectieteams de mogelijkheid plaats om 1x per week mee te trainen met een hogere leeftijdsgroep. Dit betreft alleen de D-pupillen en C- en B-junioren (teams die spelen op het grote veld). Hierbij is de ontwikkeling van de speler het uitgangspunt. De trainers, coach, begeleiders en coördinatoren bepalen welke spelers hiervoor in aanmerking komen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de aantallen per trainingsgroep. Over dit meetrainen wordt tijdig met de betrokken spelers en eventueel hun ouders contact opgenomen.


Bepaalde spelers van de A-junioren kunnen meetrainen met de senioren selectie. In overleg met de hoofdtrainer zal bepaald worden welke spelers hiervoor in aanmerking komen. Het eventueel definitief doorschuiven van een A-junior naar de selectie is een beslissing die genomen wordt door de technische commissie.
De training

Trainers dienen een spelerslijst in hun bezit te hebben met naam, geboortedatum en telefoonnummer van de trainingsgroep. Deze zullen door de coördinatoren worden verzorgd. Het technische en tactische gedeelte van de trainingen, met betrekking tot de rode draad, zullen verwerkt worden in periodieke planningen met verplichte oefenstof en thema’s. Deze worden in en na overleg met de technische commissie uitgezet door de hoofd jeugdtrainers.

Om nu met zijn allen een gezamenlijk doel na te streven en een goede jeugdopleiding op te zetten moeten alle jeugdtrainers met deze oefenstof en thema’s aan de gang. Meer over de oefenstof en de thema’s wordt uiteengezet in het ‘Technische Jeugdplan’. Men kan terecht voor vragen bij de hoofd jeugdtrainer.
   1. Wedstrijden


Afberichten voor wedstrijden

De jeugdspelers van Hollandia T dienen, indien zij met goede reden verhinderd zijn voor een wedstrijd, zo spoedig mogelijk, doch indien mogelijk een week van tevoren, persoonlijk of via de ouders (dus niet via medespelers), afbericht te geven bij de coach en/of begeleider.


Vertrek en aanwezigheidstijden

De aanwezigheid- en vertrektijden voor wedstrijden worden in het beginsel door de coach en/of begeleider van een team medegedeeld. In 2e instantie (als er geen mededeling is gedaan) gelden de tijden zoals vermeld op de website.


Gebruik van spelers van andere teams

Bij het gebruik van spelers uit andere teams dient altijd toestemming gevraagd te worden aan de coach en/of begeleider van het eigenlijke team van de betrokken speler. Deze heeft namelijk goed zicht op de fysieke en mentale kwaliteiten van de betrokken spelers en eventuele disciplinaire belemmeringen voor diens meespelen. Indien de coach en/of begeleider niet tijdig bereikt kan worden kan ook toestemming gevraagd worden aan de betrokken trainer of coördinator.

Het zonder toestemming mee laten spelen van een speler uit een ander team is niet toegestaan, behalve in noodgevallen. In dergelijke gevallen dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd waarin de betrokken speler heeft meegespeeld diens coach en/of begeleider ingelicht te worden. Indien een speler uit een ander team wordt toegevoegd mag dit niet ten koste gaan van een basisplaats van een speler die in dat team thuis hoort, behoudens in geval van blessures van of disciplinaire maatregelen tegen die speler.
Het 1e team van de leeftijdsgroep geniet een beschermde status ten opzichte van het 2e of lagere team van de leeftijdsgroep. Voorbeeld: C2 heeft spelers nodig en doet een beroep op een D-pupil. D1 speelt in een hogere klasse en kan geen spelers missen. De C2 zal dan een speler uit de D2 of lager moeten vragen. Dit natuurlijk in overleg met de betrokken coach en/of begeleider.
Wisselmethodiek

Bij de jeugd van Hollandia T wordt ernaar gestreefd dat alle spelers van de teams aan het eind van het seizoen zoveel mogelijk wedstrijden hebben gespeeld. De coaches en begeleiders zorgen ervoor dat het aantal wisselbeurten van alle spelers per seizoen zo min mogelijk uit elkaar loopt en houden daarmee rekening door zoveel mogelijk te plannen ten aanzien van de opstellingen van de komende wedstrijden (bijv. sterke opstellingen tegen sterke teams, wisselen van betere spelers tegen mindere tegenstanders). Wisselen om disciplinaire redenen worden daarbij niet als wisselbeurt gerekend.


Oefenwedstrijden

Oefenwedstrijden en deelname aan toernooien worden vastgesteld door de jeugdcommissie in overleg met de betrokken trainer, coach en/of begeleider. Coaches en/of trainers die zelf oefenwedstrijden organiseren dienen dit terug te koppelen naar de desbetreffende coördinator en de wedstrijdsecretaris zodat het ook op de website vermeld kan worden.
   1. Materialen

Naast de algemene trainingsmaterialen, zoals doelen, doeltjes, ballen, pionnen, dopjes, trainingshesjes, de baltrampoline voor de keeperstraining en het voetvolleybal net, heeft ieder team een eigen uitrusting: shirts, waterzak met bidons. Alle jeugdtrainers, coaches en begeleiders zijn in het bezit van een Hollandia T coachjas. Alle materialen zijn en blijven eigendom van Hollandia T. Het beheer van de materialen is in handen van de materiaalman; De jeugdtrainers, coaches en begeleiders zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik ervan.

  1. Opleiding kader

Hollandia T hecht er veel waarde aan dat de jeugdspelers getraind en begeleid worden door gekwalificeerde jeugdtrainers en coaches. Dit is een voorwaarde om de jeugd van Hollandia T de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. In onderstaande opsomming staan de wensen/ eisen en initiatieven van Hollandia T om een goede jeugdopleiding te creëren:
 • Hollandia T bevordert deelname aan cursussen en opleidingen en onderzoekt jaarlijks de wens tot het volgen van daarvan bij technisch en bestuurlijk kader;

 • De trainers van de A-selectie tot en met C-selectie dienen minimaal te beschikken over het diploma juniorentrainer;

 • De trainer van de D-selectie dient te beschikken over het diploma pupillentrainer;

 • Er wordt naar gestreefd dat de trainers van de E- en F-jeugd beschikken over het diploma pupillentrainer;

 • Er wordt naar gestreefd dat de keeperstrainer van de jeugd beschikken over het certificaat Trainer-Coach van doelverdedigers en dat er minimaal 1 keepertrainer binnen de jeugd beschikt over het certificaat verbonden aan de vervolg cursus Trainer-Coach van doeverdedigers.

Hollandia T hoopt minimaal twee jaar profijt te hebben van het door de trainer geleerde tijdens de cursus. Tevens worden leden van Hollandia T op kosten van de club in de gelegenheid gesteld om scheidsrechtercursussen te volgen. Immers elke zaterdag zijn er weer vele scheidsrechters nodig om alle wedstrijden in goede banen te leiden. De jeugdcommissie geeft samen met de technische commissie advies aan het bestuur inzake wie in aanmerking komt voor het volgen van welke cursus.

Naast het bovenstaande probeert Hollandia T spelers uit de hogere teams (selectie, A-, B- en C-junioren) te benaderen om trainer, coach en/of begeleider te worden of lid te worden van één van de commissies. Het is een middel om spelers in die leeftijdscategorie, waarin relatief veel spelers stoppen met voetballen, trachten te behouden voor en te binden aan de vereniging. Daarnaast probeert de technische commissie de selectiespelers te motiveren om een aantal keer per jaar zich in te zetten voor trainingen van de jeugd. Op deze wijze kunnen jeugdleden verder worden gemotiveerd.  1. Samenstelling teams
   1. Procedure vaststellen teams

De coördinatoren maken in de winterstop reeds een inventarisatie van de (omvang van de) leeftijdsgroepen voor het komende seizoen.


Aan het einde van het seizoen (april) worden de teams voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokken trainers en coördinatoren. In eerste instantie zal bepaald worden hoeveel teams er per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden. Hierna zal de invulling pas plaats kunnen gaan vinden.
Voorafgaand aan dit overleg wordt door de coördinator de mening gevraagd van de betrokken coaches en begeleiders en zal door de coördinator aangegeven worden hoe het samenstellingsproces in zijn werk gaat. Nadat alle teams zijn vastgesteld wordt dit door de coördinatoren ook officieel aan de coaches, begeleiders en ouders gecommuniceerd. Tevens zal de teamindeling op de website worden geplaatst.
Het is mogelijk dat de samenstelling van een team gedurende het seizoen nog wijzigt. Dit kan veroorzaakt worden door:

 • Nieuwe leden;

 • Ontwikkeling van een speler gedurende het seizoen;

 • Langdurige blessures.

Dit zullen uitzonderingen zijn en er wordt getracht dit tot een minimum te beperken.
Bij Hollandia T wordt vanaf de E-pupillen de speler op zijn niveau ingedeeld. Het sociaal aspect kan een reden zijn om hier vanaf te wijken. In de eerste teams vanaf de E-pupillen worden de op niveau betere spelers ingedeeld.
Indien een speler van plan is te stoppen, zal afhankelijk van de situatie en de reden van stoppen nader overleg tussen de speler, ouders / verzorgers en de jeugdcoördinator plaatsvinden.

De voorlopige indeling wordt tijdens de laatste vergadering van het seizoen voorgelegd aan de jeugdtrainers, coaches en begeleiders
   1. Spelen in een hogere leeftijdscategorie

In principe speelt een speler in de leeftijdscategorie die bij hem hoort. Indien de coördinator, trainer en begeleider van mening zijn dat het voor de ontwikkeling van een bepaalde speler beter is om in een hogere leeftijdscategorie uit te komen zal er overleg plaats gaan vinden met de betrokken speler en ouders.
   1. Dispensatie

Hollandia T kan om dispensatie (het uitkomen in een lagere leeftijdscategorie dan de KNVB reglementen voorschijven) voor een bepaalde speler verzoeken. Bij een verzoek is primair de ontwikkeling van een betrokken speler het uitgangspunt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dispensatie te verzoeken in het clubbelang / uit oogpunt voor de organisatie1.

Voordat dispensatie wordt aangevraagd dient er overeenstemming te zijn tussen betrokken spelers, ouders, trainers, leiders en de coördinatoren.
  1. Nevenactiviteiten

In eerste instantie is het werk van de jeugdcommissie uiteraard gericht op het scheppen van goede voorwaarden om het voetballen bij de jeugd van Hollandia T mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om de jonge leden activiteiten aan te bieden buiten de wedstrijden en trainingen om. Op deze manier wordt het contact met Hollandia T versterkt en hebben de jeugdleden het wellicht (nog) meer naar hun zin bij hun club.


Voor de jeugdleden worden, al dan niet in samenwerking met de activiteitencommissie, diverse activiteiten georganiseerd. Te noemen zijn onder andere:


 • Tentenkamp voor de jongste jeugd (t/m E-pupillen);

 • Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal: ‘Pupil van de Week’. Hierbij wordt een jeugdspeler onder andere betrokken bij de voorbereiding van het elftal en mag de aftrap verrichten;

 • Penaltybokaal tijdens de rust van de thuiswedstrijden van het eerste elftal;

 • Oliebollentoernooi voor de pupillen E en F en de kabouters;

 • Toernooi bij Hollandia T.

Technisch jeugdplan


  1. Doelstellingen en uitgangspunten

De doelstelling van dit technisch jeugdplan omvat het vastleggen van voorwaarden om de jeugd van Hollandia T optimaal te kunnen laten voetballen. In alle geledingen binnen de jeugdafdeling dient daartoe een goed voetbalklimaat te heersen. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de voetbaltechnische zaken dienen plaats te vinden. De technische commissie bewaakt de rode draad van dit technisch jeugdplan.


Dit technisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:

 • De jeugdleden met plezier voetballen;

 • de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren;

 • de jeugdtrainers, coaches en begeleiders zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen;

 • er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;

 • er een prettig voetbalklimaat heerst;

 • leeftijdspecifieke kenmerken van spelers onderkend worden;

 • er een herkenbare, attractieve speelstijl gehanteerd wordt binnen de gehele vereniging:

  • A- t/m C-junioren en D-pupillen: 1-4-3-3 / 1-3-4-3

  • E- en F-pupillen: 1-3-3

  • Kabouters: 1-2-1

 • de seniorenafdeling kan profiteren van goed opgeleide spelers.

Om deze doelstellingen en uitgangspunten te kunnen bereiken worden gewenste voetbaltechnische aspecten uiteengezet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen trainingen en wedstrijden.
  1. Trainingen
   1. Zeister Visie

Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen. Het voetballen op een trapveldje is daarbij niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen. Mede daardoor heeft de K.N.V.B. een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo effectief mogelijk in te vullen: de 'Zeister Visie'. Deze visie gaat uit van een trainingsopzet waarin 'voetbal' centraal staat. De belangrijkste uitgangspunten binnen de 'Zeister Visie' zijn:


De jeugdcommissie van Hollandia T staat volledig achter de 'Zeister Visie' en is dan ook van mening dat iedere training in principe aan deze uitgangspunten behoort te voldoen.
   1. Andere trainingsmethoden

Naast de 'Zeister Visie' zijn er nog vele andere trainingsmethoden. Deze zijn echter vaak gericht op één of enkele aspecten binnen het voetbal, terwijl de 'Zeister Visie' een integrale methode is. De overige methoden zijn vaak specifieker op een bepaald onderdeel en kunnen dus de nodige aanvulling bieden op de 'Zeister Visie'. Hieronder worden enkele (bekende) methoden genoemd:  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina