Hoofdkwartier, Rua Jorge Rudge 119 -vila Isabel Rio de Janeiro rj braziliëDovnload 0.84 Mb.
Pagina1/14
Datum17.08.2016
Grootte0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14( Hoofdkwartier, Rua Jorge Rudge 119 –Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ – Brazilië)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.1469180377

Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is een spreekwoord dat mij alle moed heeft gegeven.

Copyright©2007 Het Christelijk Rationalisme. All Rights Reserved

www.racionalismo-cristao.org.br/dutch
Inhoudsopgaven
1. Het Christelijk Rationalisme……………………………………………………………….…..5

2. Inleiding…………………………………………………………………………………………7

3. ( Hoofdstuk 1 ) Algemeen overzicht………………………………………………………......10

4. ( Hoofdstuk 2 ) Kracht en Materie…………………………………………………………....23

Schema van de werking van de Universele Kracht op Materie…………………………………265. ( Hoofdstuk 3 ) Grote Focus…………………………………………………………………..28

Goden en Godsdiensten…………………………………………………………………………28

God - Een Menselijke Schepping……………………………………………………….……...28

Geheime Kennis………………………………………………………………….……………..30

Laakbaar Fanatisme…………………………………………………………………………….31

Heilige Boeken…………………………………………………………………………………32

Religieuze Bezetenheid………………………………………………………………………...32

Waarom Reïncarnatie Ontkennen?...............................................................................................33

Bewustwording van de Realiteit………………………………………………………………..33

6. ( Hoofdstuk 4 ) De Ruimte……………………………………………………………………35

Een Universum van Melkwegstelsels…………………………………………………………..36

Tijd en Ruimte……………………...…………………………………………………………..37

Ouders nog Kinderen…………………………………………………………………………...38

Zeventien Klassen……………………………………………………………………………....39

Schoolwerelden………………………………………………………………………………....397. ( Hoofdstuk 5 ) De Geest……………………………………………………………………....41

Wilskracht en Zelfbewustzijn………………………………………………………………......41

Intelligentie en Gewaarwording………………………………………………………………...42

Redeneervermogen en Begripsvermogen………………………………………………………42

Geestelijk Evenwicht en Logica……………………………………………………………......43

Zelfbeheersing en Gevoeligheid……………………………………………………………......43

Karaktersterkte………………………………………………………………………………….44

8. ( Hoofdstuk 6 ) Incarnatie van de Geest…………………………………………………......45

De Plichten van de Geest na Incarnatie………………………………………………………...47

Kindertijd, Jeugd en Volwassenheid…………………………………………………………...47

Ouderdom……………………………………………………………………………………....47

Sociale Zeden en Zelfontwikkeling………………………………………………………...…..48

Voorbeelden van Eer en Toewijding voor het Werk……………………………………...……48

Prijzenswaardige Daden; Opzettelijk Onvrijwillige Fouten…………………………………....49

Spirituele Verbetering en de Kwaden van Onwetendheid……………………………………...49

Het Gezagsprincipe……………………………………………………………………………..50

Zuinigheid………………………………………………………………………………………51

Angst Doelmatigheid Respect…………………………………………………………………..51

IJver en Werk…………………………………………………………………………………...52

Integriteit………………………………………………………………………………………..52

Het Redeneervermogen…………………………………………………………………………52

Het aantrekken van het Goede, het afweren van het Kwade en het vervullen van de Plicht…...53

9. ( Hoofdstuk 7 ) Desincarnatie van de Geest……………………………………….…………54

Desincarnatie een Natuurlijk Verschijnsel……………………………………………………...55

Ongegronde Geloofsovertuigingen……………………………………………………………..55

Nutteloze vertragingen in de Atmosfeer van de Aarde…………………………………………56

Het Lagere Astrale……………………………………………………………………………...57

Vrije Teugel aan Ondeugden en Gevaarlijke Contacten………………………………………..58

Onbeperkte Wreedheid…………………………………………………………………………58

De vorming van Slagorden……………………………………………………………………..59

Geesten van Goede Wil………………………………………………………………………...59

Het Opstijgen naar Werelden waar ze Thuishoren……………………………………………..60

Het Leven is Actie……………………………………………………………………………...61

Zicht op het Verleden…………………………………………………………………………...62

Magnetische Polen……………………………………………………………………………...62

Ruimte en Tijd………………………………………………………………………………….6310 ( Hoofdstuk 8 ) Denken……………………………………………………………………….64

Tegenspoed……………………………………………………………………………………..65

Leren Denken…………………………………………………………………………………...65

Macht van het Denken………………………………………………………………………….6611 ( Hoofdstuk 9 ) Vrije Wil……………………………………………………………………..68

Het Opbouwen van de Toekomst……………………………………………………………….6912 ( Hoofdstuk 10 ) De Aura………………………………………………………….................71

13 ( Hoofdstuk 11 ) Evolutie……………………………………………………………………..73

Verkeerde Denkbeelden………………………………………………………………………...73

Evolutionaire Route…………………………………………………………………………….74

Een Eenvoudige, Eerlijke Openbaring………………………………………………………….7514 ( Hoofdstuk 12 ) Moed………………………………………………………………………..76

Eerlijkheid………………………………………………………………………………………77

Het Graven van de Eigen Afgrond……………………………………………………………...78

15 ( Hoofdstuk 13 ) Karakter……………………………………………………………………79

De Gulden Middenweg…………………………………………………………………………8016 ( Hoofdstuk 14 ) Het Gezin…………………………………………………………………...81

Een Open Boek…………………………………………………………………………………82

Harmonie en Begrip…………………………………………………………………………….82

Goedgehumeurdheid……………………………………………………………………………8317 ( Hoofdstuk 15 ) Het Opvoeden van Kinderen……………………………………………...85

Inzicht en Begrip………………………………………………………………………………..85

Beledigend Gedrag……………………………………………………………………………..86

Vertrouwen in Ouders…………………………………………………………………………..8618 ( Hoofdstuk 16 ) Fysieke en Psychische Verschijnselen………………………………….…88

Verbinding van Twee Niveaus………………………………………………………………….88

De Macht van het Denken…………………………………………………………………...….90

19 ( Hoofdstuk 17 ) Mediamieke Kracht………………………………………………………..91

Vormen van Mediamieke Kracht……………………………………………………………….92

De Kwaden van Onwetendheid………………………………………………………………...93

Het Disciplineren van het Denken……………………………………………………………...94

De Noodzaak voor Verlichting…………………………………………………………………94

20 ( Hoofdstuk 18 ) Bezetenheid………………………………………………………………...95

Het Niet Bestaan van de Dood………………….………………………………………………96

Vegen tot Bezetenheid………………………………………………………………………….97

Geprikkeldheid, Gebrek aan Zelfbeheersing en Buitensporige Eerzucht …………………......98

Koppige Temperament…………………………………………………………………………99

Het weerstaan van Depressie en het Volgen van een Veilige Koers……………………………9921 ( Hoofdstuk 19 ) Uitdrijving………………………………………………………………...101

22 ( Hoofdstuk 20 ) Synthese van Rationalistische Principes………………………………...103

23 Conclusie…………………………………………………………………………………….104

HET Christelijk Rationalisme
Ondanks zijn natuurlijke eenvoud bevat het fundamentele boek van het Christelijk Rationalisme diepgaand verwijzingsmateriaal en moet het gezien worden als de basis van de kennis die met inspanning van iedereen opgebouwd moet worden.

De fundamentele principes ervan omvatten een nieuw denkbeeld van het Universum en het leven evenals een verantwoord gedragspatroon voor degenen die dat willen volgen. Dankzij de kennis die het biedt, leidt dit gedrag de mens naar de kennis van zichzelf als Kracht en Materie. Het toont dat iedere verschijningsvorm van het leven een glimp van intelligentie bevat die, zoals wijzelf, deel uitmaakt van het Totale Leven.

Zo leren we dat we slechts kleine levenslichtjes zijn, nog erg zwak, maar deel uitmakend van een onmetelijke bliksemschicht die de Kosmos voortstuwt - en dat is het Universele Intelligente Leven.

Kracht en Materie zijn, in doctrinaire zin, een synthese van het Universum!

De Kracht is het leven, de intelligentie, het principe dat alles schept en activeert. Alleen door onszelf te kennen en door onszelf dan ook te zien als intelligentie, zullen we in staat zijn het leven in zijn universele, veelomvattende, diepe inhoud te kennen. En alleen wanneer we met behulp van de natuurwetenschappen doordringen in het microscopisch kleine planetaire stelstel dat het atoom genoemd wordt, zullen we in staat zijn te begrijpen wat wij als materie zijn. Met behulp van hun moderne studies, door het afbreken van het atoom tot elektronen, hebben de geleerden aangetoond dat materie, dat vroeger als inert beschouwd werd, feitelijk een grote vergaarbak is van energie die de aanblik van de aarde zal veranderen zodra zij benut kan worden.

Dit zijn de bevindingen van geduldige onderzoekers die ons in staat stellen te zeggen dat "van de verst verwijderde ster tot de klei onder onze voeten we allemaal uit dezelfde materie bestaan."

Die twee woorden - Kracht en Materie die een synthese vormen van de mens en het Universum- vertegenwoordigen voor toekomstige generaties een stelsel van studies en prestaties waaraan nooit een eind zal komen.

Het Christelijk Rationalisme houdt een welsprekend en onophoudelijk pleidooi voor studie en redenering zodat iedereen zal beseffen dat het noodzakelijk is om met toewijding naar zelfverbetering te streven.

Het vergaren van kennis over het ware leven, wat een onafgebroken leerproces is, zal nooit begrepen worden door degenen die, zonder redeneren, zichzelf beperken tot het herhalen van verouderde ideeën die verbonden zijn met religieuze dogma's.

Daarom is het openbaren van de Christelijk Rationele principes tegenwoordig een noodzakelijke, verstrekkende maatregel.

Luiz de Mattos introduceerde het Christelijk Rationalisme nadat hij zich bewust werd van de betreurenswaardige toestand van het menselijk karakter. Hij deed dat zonder zich enige moeite te sparen, met de overtuiging dat hij de wereld kon voorzien van het enige ware middel ter verbetering van de ernstige morele kwaden die de mens geteisterd hebben en nog steeds teisteren. Zijn leven - het leven van een eerzame, waardige, ondernemende, volhardende, onverschrokken man - was een model van inspirerend handelen dat als treffend voorbeeld zal blijven voortleven in de herinnering van huidige en toekomstige generaties.

Hij deed geen poging om anderen een discipline op te leggen die hij niet zelf kon volgen. Hij vestigde geen gedragspatroon dat afweek van zijn eigen gedrag. Dat verklaart het ongebruikelijke morele gezag dat zijn uitspraken kenmerkte.

Dit is een voorbeeld van de krachtige overtuigingen van mensen die weten dat zij kunnen dienen als gedragsmodellen.

Luiz de Mattos was behoedzaam genoeg om de principes van het Christelijk Rationalisme te presenteren op een eenvoudige praktische manier, binnen het bereik van iedere mentaliteit. Daarom worden zijn principes ook door alle sociale lagen begrepen en gerespecteerd.

Deze principes zijn zo eenvoudig dat ze in één woord samengevat kunnen worden: GEDRAG. In werkelijkheid zijn ze bedoeld om de mens een gedragspatroon te tonen. Met een gedragspatroon bedoelen we de gedragsnormen van een individu in zijn gemeenschap in overeenstemming met de Christelijke filosofie. Daarom wordt het Rationalisme ook Christelijk

genoemd.


Het is een onweerlegbaar feit dat Luiz de Mattos met zijn code van Christelijke discipline een nieuwe mentaliteit ontwikkeld heeft. Deze nieuwe mentaliteit groeit met de dag naarmate deze code bekend raakt bij degenen die in hun huidige incarnatie de ketens van absurde overtuigingen en mystieke ideeën al verbroken hebben.

Het is dan ook in de strubbelingen van het dagelijkse leven dat Christelijk Rationalisten aandacht en respect zullen verdienen door het volgen van een welomschreven, voorbeeldig gedragspatroon. De waarde van de door een individu aangenomen principes wordt niet afgemeten naar zijn woorden, maar naar zijn daden en standpunten.

De manier waarop iemand leeft, is een weerspiegeling van zijn spirituele gevoelens. Er is geen eenvoudiger manier om het menselijk gedrag beter in overeenstemming te brengen met de door Luiz de Mattos vastgelegde Christelijke doctrine dan door het volgen van de levende, volgens Christelijk Rationele principes opgestelde normen.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina