Hoofdlijnen Reacties op Communicatiekader Nationale ParkenDovnload 117.85 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte117.85 Kb.
Ag. Pint 2.2 Europarc membership

Ag. punt 2-4 Communicatie

Ag. punt 2-4 BEGROTING SNP VOOR HET JAAR 2006

Ag. Punt 2-6 Doodgereden Das

OO dd. 21 11 2005
Voorzittersoverleg Nationale parken dd. 20 10 2005 te Utrecht


Hoofdlijnen Reacties op Communicatiekader Nationale Parken (Rapport Noordtij)

Vooraf:

Gevraagd was uiterlijk 31 augustus eventueel commentaar kenbaar te maken. Op 12 september waren reacties ontvangen van 13 parken en van IVN en de Vereniging Natuurmonumenten.

De teneur van de reacties is hieronder samengevat, waarbij per onderdeel een conclusie is geformuleerd.
ALGEMEEN

Reacties: Velen zien het rapport als een prima eerste stap in de goede richting. Sommigen spreken over een ambitieus plan, maar de ambities en intenties worden breed gedeeld. Volgens sommigen zou de vertaling naar de praktijk en de organisatie concreter moeten. Het IVN benadrukt het belang om ook goed van buitenaf en vanuit de klant naar de parken te kijken. (marketinginvalshoek.)Conclusie: Voor kennisgeving aannemen en overigens betrekken bij uitwerkingsacties
IDENTITEIT

Reacties: Er zijn méér parels in de Nederlandse natuur dan de Nationale Parken en overal spelen de beheersorganisaties een belangrijke rol als het om de instandhouding daarvan gaat. Het is belangrijk dat die rol door alle betrokken partijen wordt erkend en in de communicatie van de Nationale Parken tot uitdrukking komt. De boodschap van het SNP / de parken mag niet gaan concurreren met die van de beheersorganisaties.Conclusie: De laatste stellingname wordt onderschreven; niet concurrentie maar versterking over en weer moet de uitkomst zijn van een effectieve communicatiestrategie van de parken. Het SNP hoopt op korte termijn nadere afspraken met beheersorganisaties en IVN te maken over het "Wie, Wat en Hoe" van de communicatie, zodanig dat aan ieders positie voldoende recht wordt gedaan. Bij de uitwerking zal o.m. worden bepaald of we spreken over "parels" of over "dé parels".
DE UITGANGSPUNTEN

Reacties: Sommige uitgangspunten worden als erg algemeen en open aangemerkt, andere tegelijkertijd als onduidelijk. In het algemeen worden de uitgangspunten echter onderschreven, al wordt de toelichting hier en daar van vraagtekens voorzien ("meerwaarde stelsel mager omschreven" en "onvoldoende vertrouwen in kwaliteit?").Conclusie: Voor kennisgeving aannemen.
DE DOELSTELLINGEN

Reacties: De strategische doelstellingen worden onderschreven, al maakt de Ver. NM een voorbehoud omdat niet duidelijk is met welke inspanningen deze gehaald kunnen worden en wie daarvoor aan de lat staat.

De gedachte om een nieuw beeldmerk, tevens kwaliteitskeurmerk, in te voeren ligt nogal controversieel. Verschillende parken spreken zich nadrukkelijk uit tegen het heropenen van de discussie over beeldmerk en huisstijl. De Ver. NM vindt daarentegen dat een nieuw beeldmerk, tevens kwaliteitskeurmerk, bij voorrang op de agenda zou moeten komen.

Conclusie: De link die het rapport legt tussen beeldmerk en kwaliteitsbeleid, leidt tot verwarring en daarom is het wenselijk deze door te knippen. Het kwaliteitsbeleid van de parken moet via Investerings- en onderzoeksprogramma de komende tijd verder opgepakt worden. Los daarvan is er t.b.v. de communicatie, voor de herkenbaarheid en profilering van de parken, behoefte aan een gezamenlijk beeldmerk. De huidige NP huisstijl is in 2000 met de nodige moeite tot stand gekomen. Doorslaggevende argumenten om die nú al weer los te laten zijn tot dusver niet naar voren gekomen. Voorgesteld wordt de discussie over beeldmerk / huisstijl thans niet te heropenen en te blijven streven verdere implementatie van de huidige NP huisstijl.
lvg; 28-09-05
verslag van agendapunt 4: voortgang m.b.t. Nota Communicatiekader Nationale Parken
De voorzitter brengt het proces van de afgelopen maanden in herinnering en stelt vervolgens de notitie aan de orde waarin de reacties op het Communicatiekader zijn samengevat.

Dhr. Vermeer geeft aan dat borden volgens NP huisstijl op Texel niet haalbaar zijn. Hij heeft daarom moeite met de conclusie om de discussie over de huisstijl “gesloten” te verklaren.

De voorzitter legt de afspraken uit die indertijd gemaakt zijn over de geleidelijke invoering van het NP beeldmerk. Zij wijst erop dat de parken een grote mate van vrijheid hebben, maar meent ook dat het onverstandig zou zijn nú te gaan sleutelen aan de huisstijl die nog maar een paar jaar geleden is gekozen. Dhr. Schiphorst ondersteunt dit volmondig.

Dhr. Wams wijst op de afspraak om binnenkort met de terreinbeheerders indringend te gaan praten over een aantal uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de parken. In zijn ogen zou na de afronding van die discussie ook de huisstijl bespreekbaar moeten zijn.

De voorzitter merkt op dat een heleboel zaken in de discussie met de terreinbeheerders bespreekbaar zijn. Daarom wordt vandaag ook niet voorgesteld om het Communicatiekader vast te stellen. De uitkomsten van de discussie zullen terug moeten komen in het voorzittersoverleg. In de tussentijd moet een aantal lopende zaken voortgang kunnen vinden. Vandaar het voorstel om hiervoor een werkgroep in te stellen. De opdracht van deze werkgroep zal door het DB worden geformuleerd.

Dhr. van Dalen pleit voor een duidelijke opdrachtomschrijving en zegt dat het IVN graag aan de werkgroep zal bijdragen.

De voorzitter vraagt of de vergadering kan instemmen met de voorstellen om de discussie met de terreinbeheerders af te ronden, intussen voor de lopende communicatieactiviteiten een werkgroep te formeren en thans de huisstijl niet ter discussie te stellen.

De heren Vermeer en Wams maken op het laatste punt een voorbehoud.

Tenslotte doet dhr. Wijte een beroep op alle betrokkenen om te zorgen voor spoedige duidelijkheid, daar een heleboel praktische zaken thans dreigen te stagneren.EUROPARC's Membership

 

 • The EUROPARC Federation has over 370 member organisations in 38 European countries. Together they are responsible for the management of more than 400 protected areas across the continent. EUROPARC provides them with a forum to share professional experience, collaborate on technical projects and progress common aims.

 • EUROPARC's member organisations include individual protected areas, government ministries and agencies responsible for protected areas at national and regional level, as well as independent conservation organisations and academic institutions concerned with protected area issues. The chart below illustrates the relative proportion of these different types of organisation within the membership. 


General Assembly and EUROPARC members' list

 

 • Together the members form the General Assembly - the highest decision-making body of the Federation. This meets once a year at the annual EUROPARC Conference.

 

 • Further information on EUROPARC members in individual countries

 

Becoming a member

 
Membership Conditions:

 • English

 • German

 • French

 

 

 

 

 

Membership Fees:

 • English

 • German

 • French

 

 

 

 

 

Apply for membership >>>

 • Application Form

 

 

EUROPARC
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Assembly /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalversammlung /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Council / Vorstand / Conseil

 


President
Erika Stanciu (RO)
Forest and Protected Area Team Leader WWF DCP

Treasurer
Dr Arnold Boer (NL)
Former Coordinator Dutch National Parks (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Auditor
Georges Theis (L)
Director, Luxembourg Ministry of Tourism

 Council Members
Dr Rauno Väisänen (FIN)
Director, Metsähallitus

Martin Solar (SI)
Deputy Director, Triglav National Park

Olaf Ostermann (D)
Head of sub department in State Agency for Forestry and Large Protected Areas Mecklenburg-Vorpommern

Carles Castell Puig (E)
Chief of the Land Analysis and Planning Office, Natural Areas Service, County Council of Barcelona

Anita Prosser (UK)
Head of International and Conservation Holidays Manager, BTCV - British Trust for Conservation Volunteers

 


Number of votes
89


75


69
6347
   
 

EUROPARC Sections /
Sektionen / Sections


 

Headquarters / Geschäftsstelle /
Bureaux Administratifs

    

 

 

  

  


Director:
 


Eva Pongratz (D)
 

Deputy Director:
 


Richard Blackman (UK)

 


Secretary:
 


Sabine Schlögel (D)
 

Administrative Officer:
 


Claudia Klampfl (D)
 

Communication Officer:

Sindy Bublitz (D)
 

 

   

Office address:

 

 

EUROPARC Federation


Kröllstr. 5, P.O.Box 1153
94475 Grafenau

 
Germany 
 

Tel.:+49 (0)8552 9610-0
Fax: +49 (0)8552 9610-19
E-mail: office@europarc.org
Internet: www.europarc.org
 

  

Atlantic Isles

 

 

Tony Gates
Director, Mourne Heritage Trust

 

 

 

 

 

Czech Republic

 

 

Dr Jan Stursa
Krkonose National Park Administration

 

 

 

 

 

Germany

 

 

Dr Eberhard Henne
Director, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

 

 

 

 

 

Italy

 

 

Prof. Carlo Alberto Graziani
University of Macerata - Department of Italian and Comparative Civil and Employment Law

 

 

 

 

 

Nordic Baltic Section

 

 

Dr Rauno Väisänen
Director, Metsähallitus

 

 

 

 

 

Spain

 

 

Jorge J. Bonnet Fernàndez-Trujillo
Director, EXCMO - Council of Tenerife Island, Department of Environment

 

 

 

 

 

Serbia and Montenegro

 

 

Zlatko Bulic
Institute for Nature Conservation of Montenegro

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ag. punt 2-4 OO vergadering 21 11 2005
BEGROTING SNP VOOR HET JAAR 2006

BATEN
1. Subsidie Ministerie van LNV 289.300


2. Bijdrage parken aan secretariaat

via Min. van LNV) 20.700Totaal 310.000

LASTEN
1. Organisatiekosten

1.1. Bestuurskosten

vacatiegelden en onkosten leden AB + DB

1.2 . Personeelskosten

hoofd bureau

secretaris

projectleiders

financiële adm. + ondersteuning

1.3. Uitvoeringskosten

huisvesting

vergaderkosten

drukwerk en overige organisatiekosten
2. Projectkosten

uitwerking strategie Nationale Parken

werkgroep Communicatie

project gedragsregels

workshops

verbetering websites

handleiding VHR-proof maken BIP's

bestuurlijke conferentie

verkenning verbreding financiële grondslag

collectief lidmaatschap Europarc

PM projecten (waaronder bijdragen aan IVN

proj.)

Totaal

30.000
pm

50.000


pm

25.000
pm

10.000

15.000


20.000

10.000


5.000

5.000


25.000

10.000


15.000

10.000


11.000

69.000
310.000


Toelichting bij begroting 2006 SNP
Algemeen:

In 2006 wordt een start gemaakt met een op eigen benen staand SNP. Er is een stichting gevormd die de beschikking krijgt over een eigen budget en daarvoor ook zelf de verantwoordelijkheid draagt.

In de begroting zijn de uitgaven van het SNP voor 2006 geraamd op totaal € 310.000,-.

De lasten waar bijdragen 'in natura' tegenover staan van het Min. van LNV of van derden, in de vorm van beschikbaarstelling van menskracht en van kantoorruimte e.d., zijn PM opgenomen.


Specifiek:

m.b.t. de BATEN:

1.

Van het Ministerie van LNV wordt een bijdrage gevraagd van € 289.300.2.

De parken dragen in totaal maximaal € 20.700 (18 x € 1.150) bij in de kosten van het SNP secretariaat. Het Ministerie houdt deze bijdragen volgens afspraak in op de bestedingsbudgetten van de parken. bij in de kosten van het SNP secretariaat d.m.v.


m.b.t. de LASTEN:

1.1.


Het SNP gaat ervan uit dat het Ministerie de uitvoering van de regeling vacatiegelden en vergoedingen voor de bestuurders aan de stichting delegeert en is bereid deze regeling desgewenst ook uit te voeren voor de Overlegorganen van de parken. In dat geval zal nog aanvullende budgetoverheveling geregeld moeten worden.

1.2.


* De PM posten onder de kop personeelskosten staan voor menskracht die "om niet" aan het SNP beschikbaar wordt gesteld. Het Ministerie van LNV levert op deze wijze het hoofd van het SNP-bureau en een projectleider. Gesprekken met andere partijen over een tweede projectleider zijn nog gaande.

* V.w.b. de secretarisfunctie wordt vooralsnog wordt uitgegaan van continuering van de bestaande afspraak met de provincie Drenthe. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de financiering buiten de stichting SNP om, rechtstreeks vanuit LNV aan de provincie Drenthe, zal plaatsvinden.

* Er wordt rekening gehouden met het uitbesteden van de financiële administratie en met incidentele inzet van uitzendkrachten voor administratieve ondersteuning.

1.3.


* Het Ministerie van LNV heeft inmiddels kantoorruimte in Den Haag beschikbaar gesteld. Daarom zijn huisvestingskosten slechts PM opgenomen.

* Vergaderkosten hebben betrekking op voorzitters- en secretarissenoverleg en DB SNP.

* Onder overige organisatiekosten zijn o.m. begrepen reiskosten personeel, deelname aan congressen, accountantskosten, e.d..

2 .


* Voor een toelichting op de projectkosten wordt in eerste instantie verwezen naar het Werkplan 2006.

* Uitgangspunt is dat per project een sluitende begroting van alle lasten en baten wordt opgesteld en goedgekeurd vóórdat het project van start gaat. De geraamde kosten zijn de bedragen die het SNP per saldo denkt kwijt te zijn aan genoemde projecten.

* Voor een volume van € 69.000 moet nog een nadere projectmatige invulling plaatsvinden.
11-10-2005

Uit concept verslag voorzitteroverleg

6. Begroting 2006

Gevraagd wordt of er echt € 10.000 moet worden uitgetrokken voor een handleiding VHR-proof maken BIP’s. Voorzitter: dit is indicatie voor activiteit die nog moet worden uitgewerkt.

Dhrn. Vermeer en Lanning vragen waarom de uitvoering van de vacatiegeldenregeling naar de stichting wordt overgeheveld. Zouden het prima en minder bureaucratisch vinden wanneer het Ministerie dit gewoon zou blijven doen.

Dhr. van Ommering mist het zuilenproject in de begroting. De reden hiervoor is dat de verplichtingen hiervoor al in 2005 zijn aangegaan

De begroting wordt hierna vastgesteld.

Agenda punt 2-6 OO 21 11 2005


Derde das in 2005 doodgereden


Op de Sallandse heuvelrug bevinden zich op enkele plaatsen dassenburchten.
Ook in het Reggedal is de vestiging van de das noordelijk van Hellendoorn vastgesteld.
De geleidelijke verbetering van de dassenpopulatie heeft vooral te maken met diervriendelijk houding tegenover deze marterachtige die vroeger werd bestreden en zelfs bejaagd en de vele rasters die bij rijks- en provinciale wegen zijn aangelegd.

Nu is het verkeer de grootste bedreiging voor de das.

Drukke wegen zoals de N35 vormen een zeer groot risico, maar ook op zich rustige plattelandswegen zij riskant. Onlangs is bij de Tunnelweg een das (volwassen vrouwtje) dood gereden. Eerdere slachtoffers zijn bekend van de N35 (2004) en de Bathemerweg en Vagevuurse weg ( 2005)

Toename van verkeersslachtoffers kan duiden op verbetering van de populatie, maar ook door toevalligheden en door intensivering van verkeer optreden.

Verkeersslachtoffers onder de das worden met name veroorzaakt door hardrijdende auto’s in schemering s’avonds of op s’ochtends vroeg. Bij Bathemerweg zijn reeds voorzieningen aangelegd.

Actie vanuit het Nationaal ParkVanuit het nationaal park zal in samenwerking met de beheerder (NM en SBB) de WBE, de gemeente (wegbeheerder van plattelandswegen), en het rijk (N35) en de grondgebruikers in de omgeving van Haarle worden nagegaan op welke plaatsen het aanbrengen van kleinwild voorzieningen zinvol is. Doel is aantal het verkeersslachtoffers onder de das niet te laten toenemen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina