Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Tjeenk Willink, Zwolle 1992, 487 ppDovnload 18.47 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte18.47 Kb.
Dissertatie
Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Tjeenk Willink, Zwolle 1992, 487 pp.
Oratie
De zwoegers uit het vooronder. Over ambtelijke taakuitoefening, ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle, Tjeenk Willink, Deventer 2001, 40 pp.
Preadviezen
De onafhankelijkheid van de rechter naar Nederlands recht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht voor Belgie en Nederland, in: P. van Orshoven, L.F.M. Verhey, K. Wagner, De onafhankelijkheid van de rechter, Tjeenk Willink, Deventer 2001, p. 19-76.
De macht van de marktmeesters: markttoezicht in constitutioneel perspectief. Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging. 135e jaargang / 2005-1. Kluwer, Deventer 2005, p. 139-331 (samen met N. Verheij).
Wetgever en constitutie: enkele beschouwingen over de mug en de olifant, Preadvies Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid, Wolf Legal Publishers Nijmegen 2009, p. 1-41.
Boeken
Grondrechten. Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland (in samenwerking met P.W.C. Akkermans en C.J. Bax), Wolters-Noordhoff, Groningen 1988, 213 pp.
Op zoek naar kwaliteit. Een onderzoek naar de toepassing en operationalisering van wetgevingskwaliteitseisen (in samenwerking met S. Klosse, M. Peeters, S. Ubachs), SDU Den Haag 2003, 283 pp. (in opdracht van het ministerie van Justitie).
Agencies in European and Comparative Law, Intersentiae Antwerpen 2003 (redactie, in samenwerking met T. Zwart), 213 pp.
De minister-president in vergelijkend perspectief (in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg en E.T.C. Knippenberg), SDU Den Haag 2004, 103 pp. (in opdracht van het ministerie van BZK).
Zicht op wetgevingskwaliteit. Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State (in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg, E.M.J. Hardy, S. Klosse en M.G.W.M. Peeters), Boom Juridische Uitgevers, Meppel 2005, 560 pp. (in opdracht van het ministerie van Justitie)
Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen (redactie, in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg en J.Th.J van den Berg), Publicaties van de Staatsrechtkring, nr. 25, Kluwer Alphen aan den Rijn 2006, 116 pp.
Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum F.A.M. Stroink (redactie, samen met A.W. Heringa, A.M.L. Jansen en E.C.H.J. van der Linden), SDU Den Haag 2006, 302 pp.

Koopmans’ Compendium van het staatsrecht (in samenwerking met Th.L. Bellekom, A.W. Heringa, J. van der Velde), Kluwer Deventer 2007 (tiende druk), 427 pp.


Het Parlement, Staatsrechtconferentie 2006, Universiteit Maastricht (redactie, in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg en J.Th.J. van den Berg), Publikaties van de Staatsrechtkring, Staatsrechtconferenties, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007, 220 pp.
Political Accountability in Europe: Which Way Forward? A Traditional Concept of Parliamentary Democracy in an EU Context (in samenwerking met Hansko Broeksteeg en Ilse van den Driessche), Europa Law Publishing Groningen 2008, 344 pp.
European Constitutionalism beyond Lisbon (redactie, in samenwerking met Jan Wouters en Philipp Kiiver), Intersentia, Antwerpen – Oxford – Portland 2009, 306 pp.
Wetenschappelijke artikelen en overige publicaties
De behandeling van klachten over de politie, in: Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmusuniversiteit, Arnhem 1988, p. 263-277.
Europese integratie en privacybescherming, in: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten, Gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993, p. 219-258.
Privacy en lichamelijke integriteit: op zoek naar evenwicht, in: J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle 1995, p. 145-168.
De implementatie van het EVRM door de wetgever, in: A.W. Heringa, E. Myjer (red.), 45 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-1995, Speciaal nummer NJCM-Bulletin 1996, p. 103-116.
De EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens: uitgangspunten en hoofdlijnen, NJCM-Bulletin 1997, p. 239-256.
De organisatie van het Openbaar Ministerie: enkele beschouwingen mede in het licht van het EVRM, NJCM-Bulletin 2001, p. 169-189.
British Agencies: Surveying the Quango State. In Tom Zwart & Luc Verhey, Agencies in European and Comparative Law, Antwerpen 2003, pp. 19-36.
Publieke taak en ministeriële verantwoordelijkheid, in: J.W. Sap, B.P. Vermeulen, C.M. Zoethout (red.), De publieke taak, Deventer 2003, p. 113-123
Het grondwettelijk beperkingssysteem: handhaving of herbezinning?, NJCM-Bulletin 2003, p. 216-232.
Het nieuwe kiesstelsel en het functioneren van de Tweede Kamer. Nieuw kiesstelsel, Ministerie van BZK, Den Haag 2004, p. 19-26.
Wetgevingsadvisering door de Raad van State: alleen common sense of ook gericht beleid? In: RegelMaat afl. 2005/2, p. 69-80.
Good Governance: Lessons from Constitutional Law. In: Deirdre Curtin, amses A. Wesel (eds.), Good Governance and the European Union. Reflections on concepts, institutions and substance, Intersentia, Antwerpen – Oxford 2005, p. 49–67.
De toekomst van de Raad van State: het einde van de Procola-kramp? In A.W. Heringa, A.M.L. Jansen, E.C.H.J. van der Linden en L.F.M. Verhey (red.), Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum F.A.M. Stroink, SDU Den Haag 2006, p. 17-31.
Parlementair onderzoek in het Verenigd Koninkrijk: de Select Committees of the House of Commons. In H.R.B.M. Kummeling, C.A.J.M. Kortmann, & L.F.M. Verhey (Eds.), De parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal 2006, p. 63-102 (in opdracht van het ministerie van BZK en de Tweede Kamer).
De rijke rommelzolder van Montesquieu: een blijvende inspiratiebron voor onze democratische rechtsstaat, in: C.W. Noorlander, J.L.W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers (red.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw, Wolf Legal Publishers Nijmegen 2008, p. 85-100.

 

De rechterlijke organisatie in Nederland: op zoek naar een nieuw evenwicht, In: Rhee, C.H. van, Heirbaut, D. & Storme, M.E. (red.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years: The civil procedure tradition in France and abroad/Le bicentenaire du Code de procédure civile (1806): La tradition e la procédure civile en France et à l'étranger/De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar: De traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief, Mechelen: Kluwer, 2008, p. 241-254.


Rechtsvorming in vergelijkend perspectief: De Engelse Human Rights Act 1998, in: W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuizen (red.), Raad en Daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Ars Aequi Libri Nijmegen 2008, p. 193-217.
Horizontale werking van grondrechten: de stille Straatsburgse revolutie, in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, J.P. Loof (red.), Geschakeld recht, Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema, Kluwer Deventer 2009, p. 517–535.
De opname van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel: een breinbreker voor de wetgever, in: P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.E. Bunschoten, M.A.D.W. de Jong (red.), De staat van wetgeving. Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, Kluwer Deventer 2009, p. 385-408.
Fostering Executive Accountability in the EU: A Key Issue, in: Jan Wouters, Luc Verhey, Philipp Kiiver (Eds.), European Constitutionalism beyond Lisbon, Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland 2009, p. 239-258.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina