Huishoudelijk reglement hippische vereniging St Servatius InhoudsopgaveDovnload 23.92 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte23.92 Kb.

Huishoudelijk reglement hippische vereniging St Servatius


Inhoudsopgave


Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Artikel 3: Categorieën van leden

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden

Artikel 5: Bestuur

Artikel 6: Verkiezingen en benoemingen

Artikel 7: Officiële mededelingen

Artikel 8: Wijzingen en aanvullingen


Artikel 1 - Algemene bepalingen

hippische vereniging “st. Servatius” is gevestigd te Borkel en Schaft en op 29 januari 1993 ontstaan uit een samenvoeging van ponyclub “De Gaucho’s”opgericht op 1april 1974 en rijvereniging ‘st servatius’ opgericht op 1 februari 1946 de instructie locatie is gelegen naast sportpark de brug


Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.

 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.

 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.

 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene bij de KNHS worden verkregen.

6. het lidmaatschap is in beginsel voor een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van enig jaar zonder tijdige afmelding wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd

7. beëindiging van het lidmaatschap dien schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk 1november voorafgaande aan enig nieuw kalenderjaar

8. bij afmelding voor het verenigingslidmaatschap na 1 novembermaar voor 20 december zal de vereniging geen nieuwe contributie in rekening brengen de contributie voor de KNHS blijft echter volledig verschuldigd voor het nieuwe jaar

9. bij aanmelding later dan 1 januari beslist het bestuur omtrent de hoogte van de te betalen vereniging contributie

10. het bestuur heeft in voorkomende gevallen de bevoegdheid te oordelen over de hoogte van de vereniging contributie volgens de volgende verdeelsleutel de jaar contributie maal 0,1/4,1/2,3/4 of 1

11. de hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op voordracht van het bestuur na goedkeuring in de algemene ledenvergadering dit na stemming en met een tweederde meerderheid van alle aanwezige leden

12. bestuursleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributie

13. de contributie dient uiterlijk voor 1 maart van het betreffende contributiejaar voldaan te zijnArtikel 3 - Categorieën van leden


 1. De vereniging kent:

  1. Seniorleden;

  2. Juniorleden.

  3. Ereleden (betalen geen contributie)

  4. Donateurs die geen stemrecht hebben

Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.

 1. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.

 2. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.


Artikel 4 - Algemene verplichtingen en rechten van de leden

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:

  1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrek­ken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;

  2. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;

  3. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.

  4. De verenigingslessen worden op een, door de Algemene Ledenvergadering in goed overleg met de instructeur/ -trice, bepaalde avond op een nader te bepalen dag en locatie gegeven.

Tijdens de verenigingslessen is men verplicht een veiligheidshelm te dragen.


Bij verhindering, om welke reden dan ook, moeten de betreffende leden zich binnen redelijke termijn afmelden bij de instructeur/ -trice, hetzij bij het bestuur.


Het bestuur kan in overleg met de instructeur/ -trice uitzonderingen maken op deze regels met betrekking tot de verenigingslessen.

Paarden moeten gechipt en geënt zijn.


De vereniging is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die in verenigingsverband worden georganiseerd. In deze gevallen zal de ruiter/ amazone zelf met de consequenties geconfronteerd worden. daarom is het voor paard- en ponyruiters noodzakelijk om naast een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een goede wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
e De vereniging heeft een aantal eigendommen. Verschillende daarvan behoef jaarlijks onderhoudt, hetgeen door de leden op uitnodiging van het bestuur verricht dient te worden. Daarnaast wordt ondersteuning verleent bij activiteiten van onze vereniging.
Het is voor de leden (zowel rijdend als niet rijdend) verplicht gehoor te geven aan bedoelde uitnodiging, zodat na goed overleg op tijdstip en plaats een en ander kan gebeuren. Met betrekking tot jeugdleden wordt een morele verplichting van minimaal één van de ouders/verzorgers gehoor te geven aan een dergelijke uitnodiging geacht
Artikel 5 - Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.

 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

 7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepas­sing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.Artikel 6 - Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstel­ling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstel­ling voor iedere vacature afzonderlijk.

 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.

 3. Bij verkiezing van een bestuurslid moet schriftelijk gestemd worden als iemand daar om vraagt


Artikel 7 - Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe­ringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen via de mail of site van de vereniging.


Artikel 8 Wijzigingen en aanvullingen

Dit Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd c.q. aangevuld worden door de Algemene Ledenvergadering. Dit met een tweederde meerderheid van alle stemgerechtigde leden, inclusief een eventueel afgegeven en ondertekende “stemmachtiging”van niet aanwezige leden.

Vastgesteld in de algemene vergadering op ……………………………. te …………………………….

De voorzitter, De secretaris,


______________________ ______________________

Algemeen reglement Sint Sevatius 14 sept 2009 -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina