Huishoudelijk Reglement Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Algemeen 1 Organiserende instantieDovnload 49.91 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte49.91 Kb.
Huishoudelijk ReglementInitiatief voor Buitenschoolse Opvang


1. Algemeen
1.1 Organiserende instantie
V.Z.W. “’t Fonteintje”

Bloemenstraat 9

3830 Wellen

Tel.: 012/45.62.00

Ondernemingsnummer: 0.851.708.993

E-mail: info@vzwfonteintje.be

Website: www.vzwfonteintje.be
1.2 Coördinator
De coördinator, Mieke Heyman, staat in voor de dagelijkse leiding van de vzw. Zij is beschikbaar in ’t Fonteintje na afspraak.

Tijdens de openingsuren van het IBO is er steeds iemand bereikbaar.


1.3 Doelgroepomschrijving
Wij richten ons naar alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, van 2,5 jaar tot 12 jaar, die wonen in de gemeente Wellen of er naar school gaan, of wiens ouders in Wellen werken. Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over gekwalificeerde medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind.

Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van cultuur, nationaliteit, afkomst, geslacht, geloof of levensovertuiging.
  1. Openingsuren en sluitingsdagen


Openingsuren tijdens schooldagen:

Op maandag, dinsdag en donderdag: • voorschools: van 7u00 tot 9u00

 • naschools: van 15u30 tot 19u00

Op woensdag:

 • voorschools: van 7u00 tot 9u00

 • naschools: van 12u00 tot 19u00

Op vrijdag:

 • voorschools: van 7u00 tot 9u00

 • naschools: van 15u00 tot 19u00


Openingsuren tijdens schoolvrije dagen of vakantie:

’t Fonteintje is open van 7u00 tot 19u00 (vanaf 6 ingeschreven kinderen).

Bij 5 of minder ingeschreven kinderen blijft de opvang gesloten en zullen de ouders hiervan op de hoogte gebracht worden.

De openingsuren dienen gerespecteerd te worden. Bij het afhalen van de kinderen na sluitingstijd wordt er een boete van 7 € aangerekend.
De kinderopvang is gesloten op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Tijdens de maanden juli en augustus is er jaarlijks een vastgestelde vakantieperiode (van 3 weken) evenals tussen Kerstmis en Nieuwjaar (1 week).

U wordt op de hoogte gebracht van deze sluitingsdagen aan de hand van een jaarlijkse verlofkalender. Deze is steeds beschikbaar in de opvang.
  1. Verzekering

Het IBO heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang.

De polissen liggen ter inzage bij de coördinator. (IC verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt; AG Insurance, polisnummer: 99052210283)
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de coördinator. Deze brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.


  1. Klachtenbehandeling

Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met de begeleiding of de coördinator. De opvang is er op de allereerste plaats voor je kind en jezelf. We willen onze werking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en noden. Neem gerust de tijd voor een babbel met de begeleiding. Zij zullen je graag informeren over de opvang en de kinderen. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten, of een nieuwe aanpak.


Je kunt een klacht ook schriftelijk overmaken aan de coördinator of aan iemand van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht discreet en efficiënt behandeld zal worden.
Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw vraag of klacht behandeld werd, dan kan je je steeds wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, www.kindengezin.be, ga naar 'contact-en-help'

> klachten.


1.7 Kind en gezin
Vzw 't Fonteintje is door Kind en Gezin erkend als IBO en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Naam: Kind en Gezin

Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Telefoon: 078/150.100

E-mail: info@kindengezin.be

Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/


1.8 Kwaliteitshandboek
Vzw 't Fonteintje heeft een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijze, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. U kan het kwaliteitshandboek inkijken, vraag er naar bij de coördinator.

2. Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten
2.1 Opname en kinddossier
In verband met het opnamebeleid zijn er duidelijke afspraken in onze opvang.

Om de aanpassing van het kind in het IBO zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij dat de ouder(s) een afspraak maken met de coördinator. Wij staan er bovendien op om de kinderen te laten kennismaken met de opvang, de begeleiding en de andere kinderen. Dit kan het best enige tijd voor de eigenlijke opvang van het kind van start gaat.


Tijdens het inschrijvingsgesprek wordt het inschrijvingsformulier overlopen. Een kind kan pas deel nemen aan de opvang wanneer het inschrijvingsformulier ingevuld, ondertekend en terugbezorgd is en de vereiste documenten afgegeven zijn.
Vereiste documenten:

- een bewijs van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij gemeente)

- een schriftelijke overeenkomst, ondertekent door ouders

- twee klevertjes van het ziekenfonds


2.2 Melden van wijzigingen in de vermelde gegevens
Indien er wijzigingen zijn in de gegevens die ons werden bezorgd (adreswijziging, wijziging in het telefoonnummer van de ouders of de werkgever, of wijzigingen in de gezinssamenstelling of het kinderaantal), meldt u dit binnen de 14 dagen.
2.3 Inschrijvingen voor vakantieopvang en schoolvrije dagen
Het aantal plaatsen in het IBO, voor vakantieopvang en schoolvrije dagen, is beperkt. Daarom werken wij met inschrijvingen. Als de vraag groter is dan het aanbod werken wij met een wachtlijst.

Tijdens de vakantieopvang en opvang op schoolvrije dagen vragen wij om vooraf een plaats te reserveren voor die dagen waarop je kind nood heeft aan opvang.

Deze reservatie dient te gebeuren met een reservatieformulier dat samen met de facturen zal verspreid worden maar dat ook steeds in de opvang te verkrijgen is. Met dit formulier reserveert u opvangdagen tijdens de vakantie. Dit formulier moet minstens 14 dagen voor het begin van de vakantie in de opvang zijn (uiterste inschrijvingsdatum is vermeld bovenaan formulier).

De reservatie van de opvangdagen is bindend. Dit betekent dat er een administratieve kost aangerekend zal worden indien het kind niet aanwezig is op een ingeschreven dag. Deze kost bedraagt 4,20 € per kind per dag. Deze kost zal echter niet aangerekend worden indien u beschikt over een geldig attest opgemaakt door een bevoegd persoon (dokter, werkgever, ...).

Deze bewijzen dienen binnen de 7 kalenderdagen na de doorgegeven wijziging, aan de coördinator bezorgd te worden.
Niet-ingeschreven kinderen worden toegelaten indien de kwaliteit gegarandeerd kan blijven. (Opvangcapaciteit, aantal begeleidsters per aantal aanwezige kinderen).
Elke reservatie dient schriftelijk te gebeuren, dit kan op de volgende manieren:


 • bezorgen in de opvang

 • Via E-mail: info@vzwfonteintje.be3. Intern werkingskader
3.1 Principes tot het gevoerde pedagogische beleid
IBO ’t Fonteintje wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat uw kind aankan.
Kinderen met specifieke noden, zoals kinderen met een handicap en kinderen uit kansarme gezinnen krijgen aangepaste zorg en aandacht. Uw kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysiek) veilig kunnen voelen.
De opvang in grote groepen wordt vermeden. We werken regelmatig met leeftijdsgemengde groepen omdat dit de sociale ontplooiing van de kinderen ten goede komt.
Kinderen kunnen vrij kiezen en initiatieven nemen hoe ze zich willen uitleven in de buitenschoolse opvang. Soms organiseren we specifieke activiteiten: sport- en knutselactiviteiten, uitstappen, …
Tijdens vakantiedagen en op woensdagnamiddag is er een spelaanbod. We zorgen dat dit gevarieerd is en zich richt naar de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen er vrij aan deel nemen.
Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang, zowel voor kleuters als voor kinderen uit de lagere school.
We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun voorkeuren. We stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen.
De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.

Indien kinderen en ouders zich niet aan deze grenzen houden, trachten wij hier opbouwend mee om te gaan.

Kinderen en ouders krijgen de mogelijkheid tot gesprekken met begeleiding en/of coördinator en samen zoeken wij naar een oplossing.

Merken wij echter dat deze aanpak niet tot resultaten leidt, bestaat de mogelijkheid tot uitsluiting en opzeg van de overeenkomst.

Huiswerkbegeleiding behoort niet tot de taken van het personeel. In de mate van het mogelijke bieden wij enkel de mogelijkheid om kinderen in een rustige ruimte huiswerk te laten maken.
Meer informatie hierover kan je bij de coördinator krijgen.
3.2 Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen
IBO ’t Fonteintje wil kinderen zo ruim mogelijk betrekken bij de opvang. De leefregels, de afspraken over wat kan en mag in de opvang, worden in overleg met de kinderen opgesteld. Kinderen kunnen een inbreng doen in het activiteitenaanbod en de inrichting van de ruimtes. De inspraak van alle kinderen is een uitgangspunt in de werking.

IBO ’t Fonteintje wil alle ouders zoveel mogelijk informeren over en betrekken bij de opvang. Inspraak van de ouders is een uitgangspunt in de werking. Ouders worden via het berichtenbord geïnformeerd over het activiteitenaanbod in de vakanties, de sluitingsdagen, de leefregels en afspraken. Ouders die dit wensen kunnen helpen bij de organisatie van een activiteit. Elke ouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. Suggesties over de werking en het beleid van het IBO zijn steeds welkom. Je kan hierover meer informatie bekomen bij de coördinator.


Elke ouder kan vooraf met zijn kind(eren) kennismaken met de opvang. Je kan dan een babbeltje slaan bij de begeleiding, hen vragen stellen over de aanpak en je krijgt een rondleiding door de lokalen.
Ook tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten, staat onze begeleiding open voor al je vragen, suggesties en bedenkingen. Neem hiervoor gerust de tijd.
Als je je kind inschrijft, krijg je het huishoudelijk reglement en vragen we om dit te ondertekenen voor akkoord. Bij de inschrijving noteren we op een fiche de nodige informatie over eventuele bijzonderheden in de aanpak en de zorg voor je kind.
Tijdens onze openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen kunnen verblijven.
3.3 Principes met betrekking tot de samenwerking met externen
IBO ’t Fonteintje is geen eiland dat op zichzelf staat. Wij vinden het belangrijk om contacten te leggen met andere opvangpartners binnen onze regio. We denken hierbij onder meer aan het Lokaal Overleg Wellen, andere IBO’s, sportdiensten, enz.

Voor meer informatie over de samenwerking met derden kan je terecht bij de coördinator.4. Wederzijdse afspraken tussen de ouders en het IBO

4.1 Breng- en haalmomenten
De kinderen kunnen op de volgende wijzen van en naar school worden vervoerd:

 • met de bus

 • te voet

De verplaatsingen tussen het IBO en de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding van ofwel de begeleiding van het IBO (te voet) ofwel de leerkrachten van de school (met de bus).

Vzw 't Fonteintje draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen tot ze op de bus zitten en vanaf het moment dat ze van de bus afstappen.

De ouders staan in voor het vervoer van hun kinderen van en naar de opvanglocatie.

De kinderen moeten ’s morgens tot binnen begeleid worden en ’s avonds moeten ze in het opvanginitiatief afgehaald worden. Bij het brengen en halen is er tijd om een praatje te maken met de begeleiding en om vragen te stellen.

We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. Meld je steeds aan de parlofoon. Sluit altijd de deur als je binnenkomt en weggaat en laat zelf ook geen andere mensen binnen, bij het binnen of buitengaan van de opvang.
We vragen om jouw kind voor sluitingstijd af te halen. Uitzonderlijk kan het eens voorvallen dat je niet tijdig in het IBO geraakt. We vragen dan om de begeleiding in het IBO hiervan op de hoogte te brengen. Indien je telefonisch niets laat weten, proberen wij contact op te nemen. Indien dit niet lukt, hangt aan de ingang een bericht waarop vermeld staat waar je je kind kan gaan afhalen.
Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in het inschrijvingsformulier. Je waarschuwt – vooraf – de coördinator of de begeleiding wanneer derden je kind afhalen.

Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijke gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan is het nodig om dit te laten aanpassen in het inschrijvingsformulier.


Wanneer u toelaat dat uw kind de opvanglocatie zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, dan bezorgt u daarvoor een schriftelijke toestemming aan de coördinator.
4.2 Voeding
In het IBO worden geen warme maaltijden aangeboden. Elk kind brengt een lunchpakket mee. Koek en drank kan je eventueel in het IBO krijgen. Voor het gebruiken van een drankje en/of koek wordt een aparte kostendekkende bijdrage gevraagd. Dit wordt verrekend op de factuur.

4.3 Kleding
Trek je kind gemakkelijke kledij en stevig schoeisel aan. Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reserve- of regenkledij te voorzien.

Om verloren voorwerpen te vermijden vragen wij om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te merktekenen.

Wanneer het IBO kledij meegeeft, vragen we om dit zo vlug mogelijk, proper, terug te bezorgen.
4.4 Het meebrengen van speelgoed naar de opvang
Omwille van praktische redenen is het niet toegelaten van persoonlijk speelgoed of gadgets mee te brengen naar de opvang, tenzij er expliciet naar gevraagd wordt door de begeleiding.
4.5 Opvang van een ziek kind
Zieke kinderen kunnen niet in het IBO terecht. Voorzie daarom best een alternatief. Dit is zowel in het belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de opvang.
Kinderen die volgende ziektetekenen vertonen worden niet toegelaten in de opvang:

- diarree, braken, zeer zware hoest, koorts (>38,5°)

- een gele huid of geel oogwit. In dit geval moet het kind eerst onderzocht worden door een arts voordat het kan terug komen naar de opvang.

- elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bijv. overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen)

- elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.
Wij vragen u met aandrang om eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van uw kind te signaleren wanneer deze bijzondere waakzaamheid vergen of een gevaar kunnen betekenen voor anderen (bijv. voor zwangere begeleidsters). Dit met het oog op het preventief beschermen van uw eigen kind, de medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.
4.6 Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang
Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de begeleiding contact op met jou. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het beste zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.
Indien je niet bereikbaar bent of in geval van nood doen wij een beroep op een dokter die snel bereikbaar is en in de buurt van het IBO woonachtig is. In de mate van het mogelijke wordt contact opgenomen met de huisarts van je kind.

Bij zeer ernstige noodsituaties, waarschuwen we de hulpdiensten.

Het IBO heeft volgende afspraken in geval van nood: de begeleiding neemt de eerste zorgen op zich. In ernstige gevallen worden de hulpdiensten verwittigd. Als ouder word je nadien zo snel mogelijk verwittigd. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van het IBO.
4.7 Medicatie
Wij gaan ervan uit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt, voor en na de opvanguren.
Wanneer toediening toch in de opvang moet, kan dit enkel op voorschrift van een arts of apotheker. Hierop worden volgende zaken duidelijk vermeld:


 • naam van de medicatie

 • naam van de arts/apotheker

 • naam van het kind

 • datum van aflevering en vervaldatum

 • dosering en wijze van toediening,

 • duur van behandeling / einddatum

 • wijze van bewaring

Moet een kind op regelmatige basis geneesmiddelen innemen, dan dienen de ouder(s) hier de coördinator of de begeleiding van op de hoogte te brengen. Specifieke bepalingen hieromtrent worden opgenomen in het inschrijvingsformulier.4.8 Respect voor privacy en bescherming van persoonlijke levenssfeer
Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind.

Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens over de ouders, en medische gegevens over het kind.

Voor zover relevant voor de opvang kan het IBO ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan vragen.
Onze medewerkers delen geen informatie over je kind of zijn verblijf in ons IBO mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht.
Foto's van activiteiten worden op onze website geplaatst. Ouders die liever geen foto's van hun kinderen op de website zien, gelieve dit schriftelijk te melden aan de coördinator.


5. Geldelijke bepalingen

5.1 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten met uitzondering van drank en koek (en pampertje).


De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind.

Voor- en naschools wordt er gerekend per begonnen half uur.

Op schoolvrije dagen en vakanties hanteren we de volgende 3 tarieven:


 • tarief 1: voor een opvang van minder dan 3 uren

 • tarief 2: voor een opvang tussen 3 en 6 uren

 • tarief 3: voor een opvang van meer dan 6 uren

De coördinator geeft je alle informatie over het berekeningssysteem en de toegekende vermindering voor gezinnen met meerdere kinderen in de opvang.5.2 Aanpassing van de ouderbijdragen

De overheid heeft minimum- en maximumbedragen vastgelegd waarbinnen een IBO haar tarieven kan bepalen. Vanuit de overheid worden deze bedragen jaarlijks aangepast aan de index.

Als de door ons gehanteerde tarieven niet langer tussen de nieuw vastgestelde minimum- en maximumbedragen vallen, moeten deze worden aangepast.

Van elke aanpassing van de ouderbijdrage word je schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator.

5.3 Ouderbijdrage voor meerdere kinderen in de opvang, sociaal tarief

Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag opgevangen worden, wordt er 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief aangerekend worden. Dit is een vermindering in de ouderbijdrage.

Je kan bij de coördinator vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.5.4 Facturatie

Je ontvangt maandelijks een factuur.

Bij twijfel over het aantal opvanguren kan u steeds terecht bij de coördinator. U kunt ook een gedetailleerd overzicht vragen.
Deze factuur wordt bij voorkeur betaald via domiciliëring, maar kan ook via een overschrijving betaald worden.

Wanneer u de factuur ontvangt, hebt u een termijn van 21 dagen om deze te betalen (d.w.z. 21 dagen na facturatiedatum die bovenaan rechts op de factuur staat).


Bij laattijdige betaling krijg je een schriftelijke herhaling.
Bij herhaalde laattijdige betaling of bij niet betaling zonder voldoende reden, kan het IBO de opvang beëindigen en kan een toeslag voor incassokosten worden gevorderd. Het beëindigen van de opvang en het aanrekenen van een toeslag zal plaatsvinden wanneer de verschuldigde ouderbijdrage van meer dan twee maanden niet werd betaald. Het bedrag van de toeslag zal overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten om de verschuldigde ouderbijdrage te innen.
5.5 Betalingen i.v.m. eventuele kosten voor verplaatsingen
Bij uitstappen georganiseerd door het IBO kan er per kind een extra bedrag gevraagd worden voor de toegangsprijs. Dit wordt steeds op voorhand meegedeeld en dient ’s morgens ter plaatse in de opvang cash betaald te worden.

5.6 Fiscaal attest

Het IBO verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.


5.7 Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement
Elke verandering in uw nadeel aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing. Andere wijzigingen melden we tot een maand op voorhand. Elke verandering moet u als ouder ondertekenen voor ontvangst en ter kennisname.
U heeft het recht om 2 maanden na kennisname van een aanpassing in uw nadeel, de overeenkomst op te zeggen.

5.8 Opzegmodaliteiten voor de ouders

De ouder(s) hebben ten allen tijden het recht de samenwerking met de opvang stop te zetten. Wij verzoeken de ouder(s) wel vriendelijk ons daarvan op de hoogte te stellen.5.9 Opzegmodaliteiten voor de voorziening

Om volgende redenen kan het IBO kan de opvang eenzijdig opschorten of beëindigen:
 • De infrastructuur, personeelsnormen en –opleiding zijn specifiek afgestemd op buitenschoolse kinderopvang. In de mate van het mogelijke houden we rekening met specifieke zorgbehoeften, maar ook met de beperkingen die er op dit vlak kunnen zijn. Indien het gedrag of de specifieke zorgbehoeften van uw kind de normale werking, de veiligheid, de psychische of fysische gezondheid van uw kind en/of andere kinderen en/of het personeel in het gedrang brengt, kan de Raad van Bestuur beslissen om uw kind niet meer toe te laten in de opvang.

 • Indien één of meerdere facturen niet betaald zijn en er geen reactie is op het rappel hiervan, kan de Raad van Bestuur beslissen om het kind niet meer toe te laten in de opvang.

Vooraleer deze stap wordt gezet zal de coördinator dit met u bespreken.De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Huishoudelijk reglement goed gekeurd door Raad van Bestuur op 9 maart 2015.


ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Ondergetekende verklaart dat zij/hij het huishoudelijk reglement heeft ontvangen en er kennis van heeft genomen en bevestigt dit.
Datum: ...... / ...... / ......
HandtekeningDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina