Huishoudelijk reglement poetsdienst via dienstenchequesDovnload 18.83 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte18.83 Kb.

Huishoudelijk reglement - poetsdienst via dienstencheques

Onze poetsdienst biedt hulp aan personen boven de 65 jaar, mindervaliden die hulpbehoevend zijn en/of personen die in revalidatie zijn na een hospitalisatie.Taken van de POETshulp

De opdracht van de poetshulp is het normale onderhoud van de leefruimten en van de onmiddellijke buitenruimten van de woning.

Hierbij is er aandacht voor de zelfredzaamheid van de gebruiker. De inzet van de mantelzorgers wordt ondersteund en gepast aangevuld.

De poetshulp voert de opdrachten uit die tot het takenpakket behoren (zie bijlage 1) en volgens de afspraken opgenomen in het individuele takenpakket.

Tijdens het eerste gesprek met het BBP (bevoegd begeleidend personeelslid / maatschappelijk werker) wordt het individuele takenpakket samen met de gebruiker ingevuld en ondertekend.

De taken kunnen steeds aangepast worden in overleg tussen de gebruiker en het BBP van de poetsdienst.


Takenpakket: (zie bijlage 1)
De poetshulp draagt zorg voor volgende huishoudelijke taken:

  • het normale onderhoud van de bewoonde plaatsen van de gebruiker en zijn personen ten laste;

  • de veiligheid van de gebruiker door middel van het buitenonderhoud in de directe omgeving van de woning ( sneeuw ruimen, bladeren keren op het wandelpad,…).


Uitbreiding:De poetshulp mag een bepaalde tijd besteden aan strijkwerk mits dit besproken is met het BBP en overeengekomen in het individuele takenpakket.

Andere uitzonderlijke taken kunnen enkel na bespreking met het BBP door de gebruiker en de poetshulp.


Taken die NIET tot het takenpakket behoren:

- grote schoonmaak;

- plafonds afwassen;

- kelder en zolder opruimen;

- verven en behangen;

- poetsen van plaatsen die niet in gebruik zijn door de gebruiker;

- poetsen van de plaatsen die toebehoren aan personen die niet ten laste zijn van de

gebruiker;

- zware arbeid verrichten : het verslepen van kasten, meubels, zware voorwerpen,…

- in regen en vriesweer buiten kuisen.


Na een maand is er een evaluatie van het werk van de poetshulp aan de hand van het individuele takenpakket. Indien de opdrachten niet overeenkomen met het overeengekomen takenpakket kan de hulp bijgestuurd of stopgezet worden. Over deze stopzetting wordt beslist door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

VERPLAATSINGEN MET OF VOOR DE GEBRUIKER

Tijdens de uitoefening van haar/zijn taken bij de gebruiker is geen enkele verplaatsing voor de gebruiker toegelaten. (Uitzonderingen zijn te bespreken met het BBP)


VEILIGHEID, HYGIENE EN MATERIALEN

De poetshulp moet in veilige en goede hygiënische omstandigheden kunnen werken.

Hieronder wordt verstaan:

- veilige elektrische apparaten;

- voldoende en aangepast materiaal ( zie bijlage 2);

- verwijdering van huisdieren tijdens de aanwezigheid van de poetshulp.


Omdat iedere werknemer recht heeft op een rookvrije werkomgeving vragen we de gebruikers dat er niet gerookt wordt in de aanwezigheid van de poetshulp en/of tijdig de leefruimtes te verluchten.

Problemen op dit vlak worden gesignaleerd door de poetshulp en indien nodig door het BBP besproken met de gebruiker.


Indien de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de hygiëne niet gewaarborgd zijn, behoudt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst het recht om de hulp te weigeren of stop te zetten.

Werkregeling TEN AANZIEN VAN DE POETSHULP

De poetshulp is tewerkgesteld vanuit de poetsdienst van het OCMW Heusden-Zolder. Het is het BBP die na het sociaal onderzoek beslist in welk gezin en op welk tijdstip de poetshulp werkt. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een vaste of een bepaalde poetshulp van het OCMW. Door omstandigheden kan een wisseling noodzakelijk zijn. De verantwoordelijkheid hierover berust bij de poetsdienst.


De poetshulp werkt in dienstverband bij het OCMW. Dit houdt het volgende in:

- hij/zij houdt zich aan de afspraken die in de dienst gelden;

- hij/zij houdt zich aan het afgesproken takenpakket;

- hij/zij houdt zich aan de werkuren;

- hij/zij houdt zich aan de afspraken inzake veiligheid en hygiëne;

- contact met de gezinnen wordt beperkt tot de werkuren;

- de poetshulp doet geen overuren, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met het BBP;

- de poetshulp handelt geen opdracht thuis af;

- de poetshulp neemt geen werkmateriaal mee van haar/hemzelf naar het gezin;

- hij/zij houdt zich aan het beroepsgeheim;

- hij/zij mag geen geld of geschenken aanvaarden;

- hij/zij draagt de voorgeschreven werkkledij;

- het is de poetshulp niet toegestaan te roken tijdens de werkuren;

- de poetshulp mag geen sleutel van de woning aannemen zonder schriftelijke toestemming van het OCMW.
WERKREGELING TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER

Indien de gebruiker geen hulp nodig heeft in de voorziene periode, dient hij onmiddellijk de dienst te verwittigen behoudens onvoorziene omstandigheden.

Bij verzuim kan de prestatie aangerekend worden.

De gebruiker dient aanwezig te zijn als de poetshulp komt werken.

Indien de werkregeling gewijzigd wordt door bepaalde omstandigheden, vb. ziekte van de poetshulp, verlof, vergadering, medisch onderzoek, … brengt de dienst de gebruiker zo vlug mogelijk op de hoogte.
Het is niet altijd mogelijk om vervanging te voorzien omwille van organisatorische redenen.

De dienst tracht zoveel mogelijk naar oplossingen te zoeken om de continuïteit van de hulpverlening te verzekeren.


Tijdsregistratie van de poetshulp

Om een tijdsregistratie te verrichten van de poetshulp dient deze zich telefonisch te melden bij het begin en het einde van de tewerkstelling. Voor deze aanmelding dient gebruik gemaakt van het telefoontoestel van de gebruiker. Dit aanmelden gebeurt door een telefoontje naar een gratis nummer en zal dus niet aangerekend worden door de telefoonmaatschappij. Het is belangrijk dat deze aanmelding onmiddellijk gebeurt bij aanvatting van het werk en de poetshulp herhaalt dit nog eens op het einde van de werkdag.

Beroepshouding en beroepsgeheim

Net zoals de poetshulp, de gebruiker met respect, discretie en vriendelijkheid dient te behandelen, wordt van de gezinnen een zelfde houding verwacht. Te familiaire of seksueel getinte toenaderingen of uitspraken kunnen niet toegelaten worden.


De poetshulp is gebonden door het beroepsgeheim. Hij/zij mag niet praten met buitenstaanders over wat zij ziet en weet over de gebruikers.

De gebruikers dienen ook dit beroepsgeheim te respecteren en het de poetshulp niet moeilijk te maken door vragen te stellen over de andere gezinnen waar ze hulp verlenen.


Anderzijds heeft de poetshulp recht op een privé-leven. Er wordt hem/haar geen vragen gesteld over collega’s of hun thuissituatie. Het is niet nodig dat de gebruiker het adres en het telefoonnummer van de poetshulp kent. Voor problemen en vragen wordt rechtstreeks contact opgenomen met de poetsdienst.


BEPALING VAN DE BIJDRAGE

De bijdrage voor de poetsdienst via dienstencheques gebeurt met betaling van cheques. De gebruiker moet deze cheques bestellen bij Accor services. Deze cheques kosten momenteel 7.50 euro per stuk, de gebruiker is voor de prijs hiervan afhankelijk van de prijsbepaling door de hogere overheid. De gebruiker betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur.


Uitzonderlijk kunnen er verminderingen op de bijdragen beslist worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een individueel, uitgebreid en gemotiveerd sociaal en financieel verslag van het BBP.
FACTURATIE
De poetshulp zal op het einde van zijn/haar werkdag de maandstaat voorleggen die door de gebruiker dient ondertekend te worden. Daarop staat de naam en het adres van de gebruiker en de effectief gepresteerde uren van deze werkdag. Door de handtekening te zetten verklaart de gebruiker akkoord te zijn met de gepresteerde uren.

De gebruiker overhandigt het juiste aantal cheques aan de poetshulp op het einde van de werkdag.


VERZEKERING
De poetshulp is verzekerd door het OCMW voor lichamelijke letsels tijdens de werkuren en ongevallen op de weg van en naar het werk.

Het OCMW is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van gebruikers.

Ingeval de poetshulp tijdens haar/zijn werk schade toebrengt aan het materiaal en het bezit dan zal de poetshulp de dienst zo vlug mogelijk verwittigen.

Na bespreking kan er een bestek voorgelegd worden en beslist de verzekeringsmaatschappij van het OCMW over een eventuele terugbetaling.Het beschadigd materiaal dient ter beschikking te blijven bij de gebruiker voor eventuele expertise.


Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de OCMW-raad van 29/03/2011

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina